Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Strategia i plany
« Eksport
· Agent
· Alianse
· Barter
· Eksport koopertacyjny
· Eksport w dobie globalizacji
· Euromarket
· Grupy kooperacyjne przedsiębiorstw
· Konsorcjum
· Plan eksportu
· Prawo i fiskus
· Rozwój eksportu
· Strategia eksportu
· Strategie wejścia na rynek
· Strategie MŚP w UE
· Transfer technologii
· Wybór kraju eksportu

  Strategia globalna.  
Globalizacja a eksport
Międzynarodowy rozwój firmy
Zarys strategii w eksporcie


Globalizacja a eksport


Zastanówmy się w jaki sposób światowy proces globalizacji wpływa na prowadzenie działalności eksportowej w Polsce i na świecie.Ujednolicenie rynków
Zwiększanie ilości i powiększanie:
 • stref wolnego handlu ( NAFTA, UE ),
 • porozumień celnych ( Mercosur, CEDEAO, rynki arabskie ),
 • unii monetarnych UE, UEMOA).
Ten proces powiększa i standaryzuje rynki eksportowe, sprzyja przepływowi ludzi i kapitału. Jednolite rynki upodabniają potrzeby klientów, sprzyjają kreowaniu produktów globalnych.
Silna stymulacja i ułatwienie działalności eksportowej.


Wzrost importu - otwarcie na eksport
Otwarcie rynków na import dóbr i usług, spowodowane obniżką lub zawieszeniem:
 • ceł,
 • podatków importowych,
 • licencji importowych.
Usuwanie barier pomiędzy rynkami sprzyja przepływowi produktów.
Silna stymulacja działalności eksportowej.


Wzrost inwestycji zagranicznych
Coraz powszechniejsze jest:
 • wprowadzanie ekonomii wolnego handlu,
 • prywatyzacja sektorów tradycyjnie państwowych ( np. telekomunikacja ),
 • otwieranie stref specjalnych, faworyzujących inwestycje produkcyjne w krajach rozwijających się.
Zjawiska te mają silny wpływ na wzrost inwestycji zagranicznych.
Inwestycje zagraniczne są silnym motorem wzrostu eksportu. Zachowania firm zagranicznych na rynku powinny być jednak obserwowane przez państwo, które powinno przepisami wymuszać pożądane zachowania. W wielu krajach są rejony całkowicie zależne od jednej grupy firm. Odpowiedzialne firmy powinny tworzyć mechanizmy bezpieczeństwa socjalnego. Im bardziej firma ma globalny charakter, tym mniejsza jej integracja regionalna. W polityce inwestycyjnej należy brać pod uwagę, że z takich czy innych względów firma zagraniczna może zmienić lub zawiesić działalność, wbrew polityce społecznej państwa.
Znaczący wpływ na rozwój eksportu.


Coraz ostrzejsza konkurencja
Stwarzanie warunków równowagi konkurencyjnej poprzez zabranianie subwencji w słabszych sektorach, zakazywanie praktyk dumpingowych.
Zaostrza to walkę konkurencyjną. Firmy muszą stosować coraz bardziej wyrafinowane metody zarządzania, stawiać na kreatywność i kompetencje pracowników.
Utrudnia prowadzenie działalności eksportowej.


Powstawanie firm globalnych
Rozwój sieci firm międzynarodowych poprzez:
 • fuzje,
 • zakup przedsiębiorstw,
 • przejmowanie udziałów,
 • alianse strategiczne.
Jest to element bardzo ułatwiający prowadzenie działalności eksportowej, wymagający jednak sporych umiejętności. Należy pamiętać, ze rozmaite fuzje firm nie są wyłącznie domeną firm dużych. Wiele małych i średnich firm współpracuje ze sobą na całym świecie ( np. umowy o wzajemnej sprzedaży towarów ).
Sprzyja prowadzeniu działalności eksportowej.


Szybka komunikacja
Rozwój technologii informatycznych ułatwiających szybką komunikację i szybką transmisję dużych ilości informacji. Nowoczesna technologia powoduje likwidację granic informacyjnych. Informacja zaczyna stanowić wartość dodaną produktu.
Sprzyja prowadzeniu działalności eksportowej.


Szybki transfer pieniędzy
Zastąpienie papieru technologiami informatycznymi umożliwiającymi szybkie przekazywanie dokumentów i pieniędzy.
Sprzyja prowadzeniu działalności eksportowej.


Rozwój handlu ponad rynkami.
Rozwój handlu elektronicznego niezależnego od poszczególnych rynków i tradycyjnej sieci dystrybucji.
Sprzyja prowadzeniu działalności eksportowej.

Top

Międzynarodowy rozwój firmy


Dwa fundamentalne kierunki rozwoju międzynarodowego firmy to:Strategia Rozwoju Międzynarodowego
Wchodzenie na kolejne rynki i towarzysząca temu innowacyjność w zakresie produktu. Poszczególne oddziały firmy wykonują podobne zadania obejmujące całokształt działalności przedsiębiorstwa. Metoda pozornie bardziej odpowiadająca MŚP. Napisałem pozornie ponieważ jest regułą, że eksportować większemu łatwiej.


Rozwój Globalny
Szukanie rynków umożliwiających efektywniejsze prowadzenie poszczególnych aktywności ( operacji ) firmy. Następstwem takiego myślenia jest przenoszenie wybranych aktywności firmy na korzystne rynki i utrzymywanie zwartości organizacyjnej, ułatwiającej koordynację rozproszonych działań. W tym układzie międzynarodowe oddziały firmy są ogniwami połączonymi i każdy realizuje tylko wyznaczone mu zadania. Efektywność opiera się na międzynarodowej specjalizacji "oddziałów - warsztatów". Jest to klasyczny przykład rozwoju globalnego. Taką globalną firmą może być biuro architektów, które wysyła swoich pracowników by wykonywali pracę w różnych krajach ...

Top

Zarys strategii w eksporcie


W dobie globalizacji prawie wszystkie czynniki zewnętrzne sprzyjają prowadzeniu działalności eksportowej . Powodzenie jest jednak uzależnione od:

Następnie należy sobie odpowiedzieć na pytania:

Jednym z istotnych elementów powodzenia jest opracowanie strategii rozwoju eksportu i stworzenie warunków do jej realizacji. W pierwszej kolejności należy określić rynki eksportowe i nadać im priorytety ważności. Wybór powinien uwzględniać wielkość zwrotu inwestycji, w założonym odcinku czasowym, z uwzględnieniem ceny wejścia na nowy rynek i ryzyka, ocenianego jako do zaakceptowania.
Eksport powinno się zaczynać od rynku o potencjale ograniczonym, ale łatwiejszym do penetracji. Następnie, bazując na zdobytym doświadczeniu, sieci kontaktów i ewentualnie zbudowanej strukturze regionalnej, należy przejść na rynki sąsiednie. Strategia eksportowa na wybrany rynek powinna uwzględniać również przewagę konkurencyjną firmy i jej kompetencje wewnętrzne.

W dobie globalizacji o efektywnym eksporcie decyduje:


P a m i ę t j,   ż e
> Podstawą konkurencyjności
jest harmonia pomiędzy specyficzną technologią produkcji i zaspakajaniem specyficznych potrzeb klientów.
> Podstawowym atutem
menadżera globalnego są umiejętności współpracy ( alianse strategiczne ) i wpisania się w światową sieć powiązań.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas