Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« MŚP
· Strategie eksportowe europejskich MŚP

  Strategie eksportowe europejskich MŚP  

Można powiedzieć, że globalizacja ekonomii narodowych państw europejskich przebiega w dwóch etapach:
  1. Wyjście dużych firm na rynki międzynarodowe. Można powiedzieć, że etap ten został zrealizowany. Przeszło połowa obrotów tych firm realizowana jest za granicą.
  2. Wyjście MSP na rynki zagraniczne poprzez inwestycje zagraniczne bezpośrednie lub eksport.

Poniżej chciałbym przedstawić kilka kierunków działań małych i średnich przedsiębiorstw w Europie mających na celu efektywniejsze wyjście na zagraniczne rynki zbytu. Informacje zostały zebrane przez francuskie placówki handlowe w Londynie, Bon, Rzymie, Hadze i Madrycie.MSP europejskie wolą wchodzić na rynki bliższe im historycznie.

MSP europejskie starają się łączyć w sieci, konsorcja, kluby w celu wyeliminowania słabości wynikającej z braku fachowców, środków finansowych i produkcyjnych.
Zazwyczaj łączenie się firm występuje w określonych rejonach Europy ( np. Północne Włochy ), bądź wokół dużych eksporterów, których są poddostawcami.
W niektórych krajach ta tendencja jest wzmocniona poprzez inicjatywy rządowe ( w Hiszpanii popularne są zbiorowe stoiska na targach zagranicznych ).
Specjalnością hiszpańską stały się małe konsorcja, ok. 4 firm, zobowiązujące się nie korzystać z zamówień zagranicznych i prowadzić wspólną długookresową strategię międzynarodową.
Często powstają kluby eksporterów zorientowane na dany kraj: klub - kraj. Grupa MSP wynajmuje lokal i miejscowego specjalistę do rozkręcenia działalności handlowej.

MSP europejskie szukają partnerów lokalnych nie narodowych.

MSP europejskie przywiązują dużą wagę do pomocy oferowanej przez wyspecjalizowane placówki rządowe, wspomagające eksporterów w poszczególnych krajach ( WEH'y ).

MSP europejskie bardzo liczą na inicjatywy rządowe wspomagające działalność eksportową. Dotyczy to zarówno sprawnej pracy rządowych delegatur zagranicznych jak i lokalnych izb przemysłowych, stwarzających firmom "rodzinną" atmosferę do rozwijania działalności eksportowej.

MSP europejskie wyrażają chęć korzystania z pomocy dużych firm w zdobywaniu nowych rynków zbytu.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na wysiłek państw europejskich idący w kierunku formowania nowoczesnej kadry specjalistów od prowadzenia handlu z zagranicą. Działania te idą w kierunku:W i ę c e j   i n f o r m a c j i
> Młodzi kooperanci
Kooperanci


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas