Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Strategia i plany
« Eksport
· Agent
· Alianse
· Barter
· Eksport koopertacyjny
· Eksport w dobie globalizacji
· Euromarket
· Grupy kooperacyjne przedsiębiorstw
· Konsorcjum
· Plan eksportu
· Prawo i fiskus
· Rozwój eksportu
· Strategia eksportu
· Strategie wejścia na rynek
· Strategie MŚP w UE
· Transfer technologii
· Wybór kraju eksportu

  Rozwój eksportu.  
Generalne zasady
Globalizacja rynków
Integracja ekonomiczna
Rozwój przedsiębiorstwa
Korzyści z działalności eksportowej
Problemy związane z rozwojem eksportu


Generalne zasady


Generalna zasada w teorii handlu zagranicznego mówi, że kraj powinien specjalizować się w tych branżach gdzie posiada przewagę konkurencyjną nad innymi państwami, wynikającą z cech charakterystycznych dla danego kraju. Do takich czynników należą:

W przypadku Polski może to być np. smaczna żywność, konstrukcje spawane czy efektywny handel z Europą Wschodnią. Ponieważ powyższa zasada kosztów komparatywnych należy do podstaw wykształcenia ekonomicznego warto o niej pamiętać.

By iść we właściwym kierunku i czerpać znaczne zyski warto dążyć do produkcji i eksportu produktów i usług z zakresu nowoczesnej technologii. Japonia, czy Korea, które podjęły stosowny wysiłek, odniosły na tym polu sukces.

Sukces w eksporcie sprowadza się jednak do tego by się specjalizować znaczy produkować towary unikalne, nieporównywalne, lepszej jakości - znaczy z wyraźnym wkładem naszego mózgu.

Stoimy przed ogromną szansą. Państwa Unii Europejskiej są ogromnym rynkiem importowym. W 1999 roku Unia Europejska zaimportowała towarów za sumę 2.232 miliardów US$. W 2000 roku Polski eksport wyniósł 31,6 miliarda US$. Każdy rasowy przedsiębiorca marzy o takim sąsiedztwie.

Top

Globalizacja


Nigdy w historii nie było lepszych warunków do prowadzenia działalności eksportowej. Do głównych czynników sprzyjających rozwojowi eksportu należą:

 • Łatwość komunikacji, szybkość podróży.
 • Coraz bardziej jednolity rynek europejski oraz ciągła ekspansja Unii Europejskiej, do której dołączyły Austria Finlandia, Szwecja.
 • Powstanie NAFTA (the North America Free Trade Agreement) oraz wielu innych wspólnych rynków w Ameryce Łacińskiej i na pozostałych kontynentach.
 • Dalsza obniżka ceł, w wyniku zakończenia rundy negocjacyjnej GATT w 1993 roku.

Top

Integracja ekonomiczna


Światowa integracja ekonomiczna państw przebiega w następujących etapach:

 • Państwo
  Suwerenne państwo jest źródłem prawa i przepisów określających wymianę międzynarodową.
 • Strefa wolnego handlu
  Usunięcie barier taryfowych i ograniczenie barier pozataryfowych pomiędzy państwami tworzącymi strefę.
 • Unia celna
  Wspólne bariery taryfowe i konsultacje odnośnie wspólnej polityki handlowej.
 • Wspólny rynek
  Swobodny przepływ: towarów, usług, kapitału i osób.
  Harmonizacja wewnętrznej polityki poszczególnych państw.
  Koordynacja wspólnej międzynarodowej polityki ekonomicznej.
 • Unia ekonomiczna
  Pełne wprowadzenie czterech podstawowych swobód.
  Zintegrowana polityka poszczególnych państw.
  Wspólna waluta.
  Wspólna polityka międzynarodowa.
 • Unia polityczna

Przykłady:

 • UNIA EUROPEJSKA - Traktat z Maastricht 1992 rok.
 • ASEAN (Association of South East Asian Nations)
  Singapur, Tajlandia, Filipiny, Indonezja, Malezja
 • MERCOSUR
  Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna
 • Światowa Organizacja Handlu - WTO
  1948: 23 kraje członkowskie
  1976-1980 : Runda Tokijska
  1986-1994 : Runda Urugwajska
  1993 : 113 krajów członkowskich
  1994 : Porozumienie z Marakeszu
  1998 : 131 krajów członkowskich
  Podstawowe cele:
  • Wprowadzanie zasad GATT: liberalizacja handlu międzynarodowego, eliminacja dyskryminacji w handlu, przejrzystość przepisów,
  • Ułatwianie handlu produktami rolniczymi i tekstylnymi,
  • Redukcja i eliminacja barier taryfowych,
  • Liberalizacja handlu usługami,
  • Otwieranie rynków publicznych,
  • Coraz przejrzystsze definiowanie prawa kompensacyjnego i subwencyjnego,
  • Określanie warunków prawa antydumpingowego - kto może wnieść sprawę i kiedy,
  • Otwartość na inwestycje zagraniczne,
  • Wzmacnianie norm własności intelektualnej,

Bariery taryfowe:

 • Cło regularne:
  • Taryfy "ad valorem"ť
  • Taryfy specjalne
  • Taryfy kombinowane
 • Cło dyskryminujące
  • Cło kompensacyjne
   Wprowadzane przez kraj importera, w celu skompensowania subwencji kraju eksportera, w przypadku gdy zakłócają one przemysł narodowy w kraju importera.
  • Cło antydumpingowe
   Cło wprowadzone w kraju importera gdy importowane towary są sprzedawane po cenach zaniżonych w stosunku do cen "normalnych" w kraju eksportera.
  • Taryfy kombinowane

Bariery pozataryfowe:

 • embargo,
 • kontyngent,
 • rządowe zakupy ukierunkowane,
 • pozwolenia eksportowe,
 • licencje importowe,
 • normy,
 • procedury celne,
 • restrykcje sanitarne,
 • cło antydumpingowe,
 • subwencje i cło kompensacyjne.

Top

Rozwój przedsiębiorstwa


Fazy rozwoju przedsiębiorstwa:

 • Firma sprzedająca lokalnie,
 • Firma eksportująca okazjonalnie,
 • Planowany eksport - strategia eksportu,
 • Firma z oddziałami na innych rynkach,
 • Biura, ekspozycje, magazyny na zagranicznych rynkach,
 • Produkcja za granicą w charakterze poddostawcy,
 • Tworzenie zagranicznych przedstawicielstw,
 • Tworzenie zagranicznych filii
 • Marketing lokalny - etnocentryczny
 • Marketing policentryczny
 • Marketing globalny

Top

Zalety eksportu


Dla państwa

 • Korzystny bilans państwa,
 • Źródło zagranicznych dewiz,
 • Wzrost zatrudnienia i produktywności,
 • Rozwój technologiczny,
 • Korzyści polityczne.

Dla firmy

 • Nowe rynki zbytu - większy zysk
 • Zdobywanie nowych rynków poszerza zdolności dostrzegania potrzeb klientów, co dodatnio wpływa na rozwój i jakość produktów.
 • Eksport jest motorem długofalowego rozwoju wielu firm. Zdobywając nowe rynki bogacimy się o nowe doświadczenia i poszerzamy kontakty handlowe.
 • Prowadząc działalność eksportową rozkładamy ryzyko spadku sprzedaży na wiele rynków.
 • Większa skala produkcji zmniejsza udział kosztów stałych w firmie.
 • Eksport łagodzi ujemne skutki sezonowych wahań popytu na rynku krajowym.
 • Mniej agresywna konkurencja na niektórych rynkach eksportowych sprzyja rozwojowi firmy.
 • Umiejętnie prowadzony eksport przedłuża cykl życia produktu.
 • Działalność eksportowa poprawia wizerunek firmy.

Top

Problemy eksportu


 • Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu znającego języki i zagadnienia związane z eksportem.
 • Znalezienie odpowiednich przedstawicieli i dystrybutorów za granicą.
 • Skomplikowana dokumentacja związana z handlem zagranicznym.
 • Egzekwowanie należności od dłużników za granicą.
 • Wysokie koszty finansowania długich okresów czasu, do momentu otrzymania zapłaty od klienta zagranicznego.
 • Dość kosztowna potrzeba odwiedzania rynków eksportowych w celu : nadzorowania pracy dystrybutorów, spotykania klientów i potencjalnych odbiorców, udziału w zagranicznych targach.
 • Trudna od oszacowania wielkość sprzedaży.

Celem Exportera.pl jest przybliżenie i ułatwienie działalności eksportowej.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas