Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Przygotowania
« Eksport
· Jak rozpocząć eksport? ~ 4 »
· Akty prawne
· Certyfikaty jakości
· Eksport usług
· Globalizacja
· Formularz eksportowy
· Innowacyjność w eksporcie
· Kompetencje
· Silny patent
· Standaryzacja procedur
· Statystyka
· Szukam importera
· Praktyczne rady eksporterów
· Wstępne rady
· Słownik terminologii hz ~ 2 »
· Międzynarodowe organizacje

  Akty prawne dotyczące eksportu.  
Nawigacja
Agencje celne
Arbitraż międzynarodowy
Bankowe rachunki dewizowe
Celne prawo
Ceny dumpingowe
Deklaracja celna
Dewizowe prawo
Eksport
Kontrola celna
Międzynarodowe prawo prywatne
Podróże zagraniczne
Transport międzynarodowy
Umowy międzynarodowe
Prawo wekslowe

   Dokumenty podstawowe i z lat 2000 - 2001

Agencje celne     
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 232
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Dz.U. 2000 nr 66 poz. 795
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.


top

Arbitraż międzynarodowy     
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 270
Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzona w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.

Dz.U. 2001 nr 44 poz. 496
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, podpisanej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.


top

Bankowe rachunki dewizowe     
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 78
Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1063
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33
Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.


top

Celne prawo     
Ilość szczegółowych rozporządzeń jest bardzo duża. Prosimy o sprawdzenie bezpośrednio w materiałach sejmowych.

top

Ceny dumpingowe     
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1028
Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.

Istnieje również szereg decyzji i zawiadomień dotyczących konkretnych produktów.


top

Deklaracja celna     
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 508
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.


top

Dewizowe prawo     
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1063
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.


top

Eksport     
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 342
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.

Dz.U. 1998 nr 17 poz. 84
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wzoru kwestionariusza postępowania antydumpingowego przeznaczonego dla producentów lub eksporterów.

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 154
Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 440
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Ministra Finansów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielenia i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dz.U. 1995 nr 83 poz. 421
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie kontraktów eksportowych

Dz.U. 1995 nr 13 poz. 60
Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U. 2001 nr 10 poz. 78
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.

Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1299
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1229
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r.

Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1190
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.

Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U. 2000 nr 74 poz. 860
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.

Dz.U. 2000 nr 18 poz. 235
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przewozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców.

Dz.U. 2001 nr 11 poz. 83
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej.


top

Kontrola celna     
Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny.

Dz.U. 2001 nr 18 poz. 214
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.

Dz.U. 2000 nr 29 poz. 365
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli


top

Międzynarodowe prawo prywatne     
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 290
Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe.


top

Podróże zagraniczne     
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1204
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Dz.U. 1998 nr 89 poz. 568
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.


top

Transport międzynarodowy     
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 76
Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.

Dz.U. 2001 nr 40 poz. 461
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług.


top

Umowy międzynarodowe     
Ilość umów bilateralnych jest bardzo duża. Prosimy o sprawdzenie bezpośrednio w materiałach sejmowych.

top

Prawo wekslowe     
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.


Treść ustaw od 2002 roku można zobaczyć na stronach - SejmuHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas