Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska


  Działania w PO - Innowacyjna Gospodarka  

P o w r ó t - MŚP
Fundusze Strukturalne w Latach 2007 - 2013
Działania w PO - Innowacyjna Gospodarka

Inicjatywy PARP

  Priorytety

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii PO IG

Priorytet 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwa PO KL

Priorytet 3. Kapitał dla innowacji PO IG

Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG

Priorytet 5. dyfuzja innowacji PO IG

  Działania

PO IG 1.4 - 4.1
Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4-4.1

Na co:
Etap I (Działanie 1.4):
Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.

Etap II (Działanie 4.1):
Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

Dla kogo: przedsiębiorcy

PO IG 3.1
Inicjowanie działalności innowacyjnej
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 3.1

Na co: dotacja na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowacyjne (w formie objęcia udziałów)

Dla kogo: nowopowstali przedsiębiorcy oraz Instytucje wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne

Działanie obejmuje wybór w drodze konkursu podmiotów, które będą świadczyły usługę dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców.

Podmioty te dokonują selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch komponentów – dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów). Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle.

PO IG 3.3
Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 3.3

Na co: wsparcie projektów, na drodze konkursu, które są realizowane w zakresie: wsparcia programów szkoleniowych dla prywatnych inwestorów, w tym „aniołów biznesu”, nawiązywania współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, powstania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie przygotowania inwestycji.

Dla kogo: instytucje otoczenia biznesu, sieci „aniołów biznesu”, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów, organizacje przedsiębiorców i pracodawców, PARP (projekt własny), przedsiębiorcy.

PO IG 4.2
Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.2

Na co: projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).

Dla kogo: przedsiębiorcy.

PO IG 5.1
Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 5.1

Na co: wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania, działań marketingowych powiązań kooperacyjnych.

Dla kogo: grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu.

PO IG 5.2
Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 5.2

Na co: na wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (IOB)/sieci instytucji otoczenia biznesu (IOB) poprzez promowanie współpracy w ramach sieci, wymiany doświadczeń, wspólnej obsługi klientów oraz rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym. W ramach działania udzielane będzie wsparcie z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym (składającego się z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz sieciowe/poszukiwania partnera) służących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie Polski, dofinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców oraz wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach, a także dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci (o charakterze sekretariatu sieci).

Dla kogo: instytucji otoczenia biznesu /sieci instytucji otoczenia biznesu.

PO IG 5.4
Zarządzanie własnością intelektualną
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 5.4

Projekty I

Na co: projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej.

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Projekty II

Na co: wsparcie na upowszechnianie i popularyzację wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach dla podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotów działających na rzecz innowacyjności.

Dla kogo: instytucji otoczenia biznesu.

PO IG 6.1
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Na co: projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarczego.

PO IG 8.1
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.1

Na co: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy.

PO IG 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2

Na co: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

Dla kogo: przedsiębiorcy sektora MSP

Źródło: PARPHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas