Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Ogólna prezentacja.  
UE wstęp • Ogólna prezentacja
UE wstęp • Kalendarium
UE wstęp • Instytucje Wspólnot Europejskich
UE wstęp • Funkcjonowanie
UE wstęp • Wspólna polityka
UE wstęp • Układ Europejski


   Czym jest Unia Europejska?

Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami.
Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności praw i interesów obywateli. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę.
Unia Europejska to gwarancja: demokracji, praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku.
Unia Europejska to wspólnota interesów i współzależności, której zasadniczym zadaniem jest zapewnienie obywatelom dobrobytu i postępu cywilizacyjnego.

 

   Filary Unii Europejskiej

Unia wspiera się na trzech filarach.

 

   Historia Unii Europejskiej

Wspólnota Europejska (dawna nazwa:Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG), powstała w 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego zawartego przez sześć państw: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Włochy i Niemcy.
Główne osiągnięcie Wspólnoty Europejskiej - to ustanowienie Rynku Wewnętrznego, opartego na wolnym przepływie towarów, usług, osób i kapitału między państwami członkowskimi. Uwieńczeniem integracji gospodarczej będzie utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej, która doprowadzić ma m.in. do zastąpienia walut narodowych wspólną walutą - EURO.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) - powstała w 1951 r. na mocy Traktatu Paryskiego, który podpisano na 50 lat (termin ten upływa 23 lipca 2002 r.). Istotą działania EWWiS jest wspólny rynek państw członkowskich na surowce i produkty przemysłu węglowego i stalowego.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) powstała, podobnie jak EWG, na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 r. Jej głównym celem jest pokojowe wykorzystanie energii jądrowej.
Hymn Unii Europejskiej - Oda do radości, jest fragmentem IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. Niebieska flaga ze stałą od 1955 r. liczbą 12 gwiazdek jest flagą Rady Europy, a od 1986 r. - również Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.

Obecnie w skład Unii Europejskiej wchodzi 25 państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy plus dziesięciu nowych członków.

 

   Instytucje w Unii Europejskiej

  Rada Unii Europejskiej - jest najwyższym organem politycznym i decyzyjnym Unii. W skład wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich; po jednym z każdego kraju członkowskiego. Zadaniem Rady jest wypracowanie i kontrola ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich.

  Komisja Europejska - główny organ wykonawczy Unii Europejskiej. W skład wchodzi 20 członków; po dwóch przedstawicieli z pięciu dużych państw oraz po jednym z pozostałych dziesięciu, tak zwanych komisarzy, którzy wybierani są na okres pięciu lat. Siedziba komisji znajduje się w Brukseli. Zadaniem komisji jest wysuwanie propozycji nowych ustaw oraz kontrola wprowadzania ich w życie.

Dotychczas każde z najbardziej zaludnionych państw członkowskich zawsze wyznaczało po dwóch komisarzy, a pozostałe państwa UE - po jednym. Gdyby jednak ten system został utrzymany po rozszerzeniu UE, Komisja stałaby się zbyt duża, by sprawnie funkcjonować. Wraz z przystąpieniem do Unii 1 maja 2004 roku dziesięciu nowych państw członkowskich, przybędzie dziesięciu nowych komisarzy (ich łączna liczba wzrośnie do 30).

W związku z tym, z chwilą rozpoczęcia przez Komisję nowej kadencji 2004-2009 (1 listopada 2004 r.), każdy kraj będzie miał prawo wyznaczania tylko jednego komisarza. Gdy liczba państwa członkowskich zwiększy się do 27, Rada - podejmując jednomyślną decyzję - ustali maksymalną liczbę komisarzy. Musi ich być mniej niż 27, a ich narodowość będzie określana systemem rotacyjnym, który będzie w pełni sprawiedliwy dla wszystkich państw.

  Parlament Europejski - wybierany jest przez społeczeństwo Unii w wyborach bezpośrednich, co pięć lat. Ilość miejsc w parlamencie wynosi w latach: 1999-2004 - 626 miejsc, 2004-2007 - 732 miejsca, 2007-2009 - 786 miejsc. Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, gdzie raz w miesiącu odbywają się sesje plenarne. Sekretariat Parlamentu Europejskiego ma siedzibę w Luksemburgu. Zadaniem Parlamentu jest: kontrola prac Komisji Europejskiej, podejmowanie inicjatyw ustawodawczych a także zatwierdzanie budżetu Unii.

  Rada Europejska - to najwyższy organ tworzący politykę Unii. Została powołana do życia w 1974 r. Jej status został określony w Traktacie z Maastricht. W skład jej wchodzą przywódcy państw oraz rządów, a także Przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada zbiera się na wspólnych posiedzeniach dwa lub trzy razy w roku. Zadaniem Rady Europejskiej jest wyznaczanie ogólnych kierunków politycznych dla działalności Unii.

  Trybunał Sprawiedliwości - jest to najwyższy organ sądowy Unii. Trybunał składa się z 15 sędziów, z każdego państwa po jednym. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. Zadaniem Trybunału jest rozstrzyganie sporów pomiędzy państwami członkowskimi a także pomiędzy instytucjami Unii a osobami fizycznymi i prawnymi.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas