Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Inicjatywy PARP  

P o w r ó t - MŚP
Fundusze Strukturalne w Latach 2007 - 2013
Działania w PO - Innowacyjna Gospodarka

Inicjatywy PARP

Wstęp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki . Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Agencja jest odpowiedzialna za prowadzenie działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Fundusze unijne, którymi PARP będzie dysponowała w okresie 2007-2013, będą przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo - rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.

   KSU

KSU to sieć organizacji, niezależnych i samofinansujących się, które:

Każdy ośrodek zarejestrowany w KSU świadczy przynajmniej jedną z czterech kategorii usług, tj.:

KSU jest systemem otwartym, a rejestracja w KSU jest procesem ciągłym bez żadnego terminu granicznego.

http://www.ksu.parp.gov.pl/

   Enterprise Europe Network

Rozpoczyna działalność Enterprise Europe Network, nowa sieć Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Enterprise Europe Network powstała na bazie dotychczas istniejących sieci Euro Info Centre oraz Innovation Relay Centres.

W Polsce ośrodki sieci będą skupione w czterech konsorcjach obejmujących swoim zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie „zawsze właściwych drzwi”.

http://www.een.org.pl/

   KIP - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw to forum dyskusyjno-informacyjne skierowane do szerokiego grona przedsiębiorców. Celem działalności Klubu jest oddziaływanie na poprawę warunków tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP. Organizując cykliczne spotkania staramy się ułatwiać wymianę informacji oraz przyczyniać do zacieśniania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i technologie, przedsiębiorcami zainteresowanymi ich wdrożeniem a przedstawicielami sfery naukowo-badawczej. Na spotkania Klubu zapraszani są również przedstawiciele różnych organizacji i administracji szczebla centralnego, którzy mogą być pomocni w ułatwieniu transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań.

Staramy się wskazywać i przybliżać nowe obszary współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a sferą B+R - od źródeł finansowania działalności innowacyjnej, poprzez zagadnienia związane z komercjalizacją wyników badań, transferem technologii do uregulowań prawnych. Od członków Klubu oczekujemy aktywnego uczestnictwa dlatego prosimy o przesyłanie nam Państwa propozycji tematów ważnych dla innowacyjności i przedsiębiorczości, które moglibyśmy poddać dyskusji.

Członkowie Klubu mają możliwość podzielenia się na szerszym forum zarówno swoimi problemami, jak i sukcesami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mają również możliwość uczestniczenia w opiniowaniu i programowaniu przyszłych działań PARP.

Spotkania Klubu odbywają się kilka razy w roku, w odstępach kilkumiesięcznych, w zależności od potrzeby omówienia i przedyskutowania nowych tematów dotyczących sektora MSP. Członkostwo w Klubie jak i udział w spotkaniach jest bezpłatny, wszelkie koszty związane z ich organizacją pokrywa PARP. Uczestnicy spotkań każdorazowo otrzymują pakiet materiałów informacyjnych dotyczących omawianych tematów, materiały poświęcone pozostałym działaniom realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz liczne publikacje z zakresu m. in. prowadzenia działalności gospodarczej, zamówień publicznych, zarządzania.

http://www.pi.gov.pl/

   PI - Portal Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podległą Ministrowi Gospodarki. Od kilku lat realizuje projekty finansowane ze środków budżetu państwa, ukierunkowane na promocję i rozwój innowacyjnych postaw, inicjatyw, przedsiębiorstw oraz wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu. Zgodnie z zapisami ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej agencja prowadzi działania służące podnoszeniu innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz realizacji założeń polityki państwa w tej dziedzinie. PARP za skuteczne wspieranie krajowych i regionalnych przedsięwzięć innowacyjnych została wyróżniona prestiżowym tytułem "Lidera Innowacji 2006". Ponadto podczas 55 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik – Eureka 2006 w Brukseli przyznano Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Oficerski Krzyż Orderu Wynalazczości najwyższej Komisji Odznaczeń Belgii. PARP prowadzi Portal Innowacji.

http://www.pi.gov.pl/

   Konkurs "Polski Produkt Przyszłości"

Konkurs Polski Produkt Przyszłości, objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, jest organizowany corocznie, począwszy od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne np. jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, indywidualni wynalazcy itp. z krajów Unii Europejskiej. Projekty zgłaszane do Konkursu są przyjmowane i oceniane w dwóch kategoriach: „Wyrób Przyszłości” i „Technologia Przyszłości”. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia za propozycję nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdrożeniowych. Nagrodą dla zwycięzców jest statuetka, dyplom, korzystanie ze znaku i hasła „Polski Produkt Przyszłości” oraz pomoc w promocji nagrodzonego produktu. Laureaci uzyskują możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach targowo-wystawienniczych, współfinansowanych przez PARP.

http://www.pi.parp.gov.pl/

   Wsparcie Przedsiębiorczości Akademickiej

Przedsiębiorczość akademicka łączy w sobie aktywne postawy środowiska akademickiego, jak i jego najbliższego otoczenia, wobec zagadnienia komercjalizacji dorobku naukowego uczelni oraz sposobów ułatwiania przepływu nowych wyrobów i technologii do przemysłu. Wśród przejawów zaangażowania w rozwój przedsiębiorczości akademickiej wyróżnić można działania:

KREOWANIE PRZEZ UCZELNIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH

Kapitał ludzki jest jednym z najistotniejszych czynników wzrostu – dotyczy to zwłaszcza gospodarek wysoko rozwiniętych, do grona których Polska aspiruje. Wyzwaniem naszych czasów jest zapewnienie jak największej liczbie młodych ludzi dostępu do wiedzy, szczególnie w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Uczelnie polskie podjęły to wyzwanie i, poza przekazywaniem wiedzy akademickiej, promują wśród swoich studentów i pracowników postawy przedsiębiorcze.

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed szkolnictwem wyższym jest, zgodnie z zapisami strategii Lizbońskiej, podnoszenie innowacyjności gospodarki – głównie poprzez komercjalizację wyników prowadzonych badań.

TWORZENIE FIRM ODPRYSKOWYCH

Komercjalizacja dorobku naukowego uczelni nie zawsze oznacza sprzedaż myśli. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest urynkowienie poprzez zakładanie przedsiębiorstw przez pracowników naukowych, wykorzystujących technologie i wyroby powstałe na uczelni (tzw. firmy spin-off).

NAUCZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podobno „smykałkę” do biznesu się ma albo się jej nie ma i nie da się jej wyuczyć. Pewnie jest w tym ziarno prawdy. Dzisiaj, w dobie wolnego rynku, nawet mało przedsiębiorczym ludziom należy dać szansę i pokazać, jakie reguły rządzą światem biznesu. Niezależnie od profilu nauczania uczelnie wyższe podejmują szereg inicjatyw kreujących postawy przedsiębiorcze.

http://www.pi.parp.gov.pl/

   INNET

Projekt ten zakłada budowę transeuropejskiej współpracy na szczeblu instytucji krajowych i regionalnych w celu wypracowania wspólnego programu wspierania klastrów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, upowszechnienia wiedzy, a także realizacji programu pilotażowego dla wybranych klastrów.

Zgodnie z założeniami projektu wykonany zostanie "benchmarking" programów wspierających innowacyjność na szczeblu krajowym i regionalnym, nastąpi identyfikacja struktur klastrowych dla programu pilotażowego oraz przygotowane zostaną założenia programu pilotażowego.

Wynikiem realizacji projektu będzie raport nt. programów wspierających innowacyjność na szczeblu krajowym i regionalnym oraz zidentyfikowane zostaną struktury klastrowe w Polsce.

http://www.pi.parp.gov.pl/

   Akademia PARP

PARP serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach internetowych Akademii PARP (www.akademiaparp.gov.pl). Wszystkich uczestników Akademii PARP zapraszamy do kontaktu z opiekunami poprzez e-mail msp@akademiaparp.gov.pl i infolinię 0 801 444 MSP (0 801 444 677).

http://www.akademiaparp.gov.pl

   Polskie Platformy Technologiczne

W ostatnim czasie burzliwy rozwój przeżywają Europejskie i Polskie Platformy Technologiczne (PPT). Platforma technologiczna jest dobrowolnym porozumieniem (konsorcjum) kluczowych przedsiębiorstw, jednostek naukowych i badawczych, grup decyzyjnych, finansowych i społecznych w poszczególnych dziedzinach (platformy horyzontalne) lub branżach gospodarki. Poprzez wspólne inicjatywy technologiczne i rozwój badań, członkowie platformy dążą do wzrostu innowacyjności i podniesienia swojej konkurencyjności oraz całej branży w skali gospodarki krajowej i europejskiej. Obecnie (czerwiec 2005) mamy do czynienia w Polsce z powołanymi inicjatywami obejmującymi 21 porozumień technologicznych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednym z założycieli PPT Optoelektroniki oraz PPT "Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle", a także posiada swego przedstawiciela w Radzie Programowej PPT Budownictwa. Bierze także czynny udział w propagowaniu idei kreowania powiązań pomiędzy sferą przemysłową i badawczą w ramach platform technologicznych, a także współpracuje z Komitetem Koordynacyjnym Polskich Platform Technologicznych.

http://www.kpk.gov.pl/

   Krajowa Sieć Innowacji

KSI to skrót od nazwy Krajowa Sieć Innowacji, czyli grupy usługodawców świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, w ramachKrajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Obecnie KSI tworzy 18 ośrodków zarejestrowanych w KSU. Lista ośrodków KSI tutaj.

Usługi ośrodków KSI to głównie pomoc w zakresie tworzenia warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych oraz realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MSP. Wszystkie ośrodki KSI mają uregulowaną stałą współpracę z instytucjami badawczymi w zakresie świadczenia usług lub stanowią wydzieloną organizacyjnie jednostkę takiej jednostki naukowej.

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, realizowane przez ośrodki KSI, służą rozwojowi przedsiębiorstwa poprzez popraw istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi i dotyczą w szczególności:

http://www.pi.gov.pl/

   Powstawanie klastrów

W dobie zmian restrukturyzacyjnych wielu regionów Polski, potrzeby rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia oraz zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, niezbędnym jest poszukiwanie nowych, lub adaptowanie już istniejących, dobrych wzorców współpracy pomiędzy różnego typu podmiotami działającymi w regionie. Jeśli dodamy do tego możliwość współpracy podmiotów w ramach tych samych dziedzin (branż) najbardziej rozwiniętych na danym terenie, to cel osiągnięcia wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki będzie można osiągnąć znacznie szybciej.

Wyniki analiz branż najczęściej spotykanych w poszczególnych województwach znalazły swoje zapisy w Regionalnych Strategiach Innowacji.

Podmioty istniejące na danym terenie tj. przedsiębiorcy działający w ramach tej samej branży lub pokrewnych w porozumieniu z jednostkami naukowymi, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz innymi, mogą osiągnąć znacznie lepsze rezultaty współpracując ze sobą, niż konkurując. Taka struktura jest właśnie klastrem.

http://www.pi.gov.pl/

   InnoSupport

“InnoSupport to Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Podręcznik “InnoSupport: Wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach” (InnoSupport) zawiera opisy podstawowych działań, które mają na celu wpieranie wprowadzania innowacji w firmie.

Podręcznik nie jest adresowany do doświadczonych ekspertów działających w dziedzinie innowacji, lecz do osób (menedżerów, pracowników firm, szkoleniowców), które nie posiadają specjalistycznej wiedzy, ale zobowiązane są do rozpoczęcia działań mających na celu przekształcenie firmy w innowacyjne przedsiębiorstwo oraz, których zadaniem jest rozwój nowych innowacyjnych produktów i usług. Także studenci, profesjonalni trenerzy oraz konsultanci mogą wiele skorzystać z wiedzy omówionych w opracowaniu.

Materiał zawiera opisy technik i procesów, które mogą pomóc przy wdrażaniu innowacji w firmach. Przytoczono przykłady oraz studia przypadków ilustrujące ich praktyczne zastosowanie oraz rezultaty zastosowania niektórych technik. Podano szeroką bibliografie, a także adresy stron internetowych przydatnych w poszczególnych tematach.

Lektura Podręcznika pozwoli określić działania oraz wybrać narzędzia podczas wdrażania innowacji, najlepiej uwzględniające specyfikę firmy.

Tekst Podręcznika został przetłumaczony na język polski oraz wzbogacony informacjami dotyczącymi specyfiki polskiej na zlecenie i przy sfinansowaniu ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodatkowe informacje umieszczono pod koniec poszczególnych rozdziałów. Podręcznik w innych wersjach językowych dostępny jest na stronie http://www.innosupport.net/

http://www.pi.gov.pl/

   Bank Technologii i Wyrobów

PARP realizując szereg działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw udostępnia tym podmiotom m. in. informacje o innowacyjnych wyrobach i technologiach. Narzędziem pomocnym w realizacji tego zadania jest Bank Technologii i Wyrobów (BTW) prowadzony od 1997 roku. Projekty zgłaszane do BTW wywodzą się z różnych dziedzin techniki a ich autorami są w głównej mierze pracownicy naukowi jednostek badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zaplecze badawczo-rozwojowe. Korzystanie z bazy BTW jest bezpłatne.

W bazie BTW można znaleźć informacje o projektach m.in. zarys ogólnej charakterystyki klasyfikację projektu, opis projektu, jego zastosowania oraz stan zaawansowania prac. Obecnie trwają prace nad nową strukturą BTW, która usprawni korzystanie z zasobów bazy a przede wszystkim pozwoli na zamieszczanie w niej większej ilości informacji o zgłaszanych projektach – także w języku angielskim. Prowadzone są także działania mające na celu zaktywizowanie jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw do zgłaszania nowych projektów oraz wzbudzenie zainteresowania tym przedsięwzięciem innych placówek naukowych np. instytutów uczelnianych.

http://www.pi.gov.pl/

Źródło: PARP

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas