Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska


  Fundusze Strukturalne w Latach 2007 - 2013  

P o w r ó t - MŚP
Fundusze Strukturalne w Latach 2007 - 2013
Działania w PO - Innowacyjna Gospodarka

Inicjatywy PARP

Wykaz funduszy
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej


Fundusze Strukturalne w Latach 2007 - 2013

 

Powrót

   Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W latach 2007 - 2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie zaangażowana w realizację działań z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

PARP będzie uczestniczyła w trzynastu działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowych:

 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
 2. Kapitał dla innowacji;
 3. Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia;
 4. Dyfuzja innowacji;
 5. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
 6. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji.

Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

Z działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG będą mogli korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu.

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu - tzw. Instytucje Pośredniczące:

 1. Ministerstwo Gospodarki (MG),
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Tel:      (22) 432 80 80, 432 71 25
 www:    http://www.parp.gov.pl
 E-mail:
PARP
realizator programu

 

Powrót

   Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Działania realizowane w ramach PO KL będą koncentrowały się na obszarach dotyczących m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, a także zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocji zdrowia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie wdrażać dwa działania w ramach Priorytetu II PO KL - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. Ich celem jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych w kapitał ludzki oraz poprawa jakości i dostępu do usług wspierających rozwój przedsiębiorczości. Budżet PARP na działania w ramach PO KL wynosi 672 mln euro.

Zgodnie z projektem PO KL Agencja będzie odpowiadać za wdrażanie następujących działań:

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach

W ogłaszanych konkursach w ramach tego działania będą realizowane:

 1. Ogólnopolskie i ponadregionalne projekty szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, zgłaszane przez przedsiębiorców samodzielnie bądź w partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi (szkolenia zamknięte);
 2. Ponadregionalne projekty doradcze i szkolenia o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw;
 3. Studia podyplomowe adresowane do pracowników przedsiębiorstw.

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty systemowe

Zakłada się, że działanie obejmie trzy typy projektów:

 1. Projekty systemowe, badawcze, promocyjne i szkoleniowo-doradcze,
 2. Projekty pilotażowe, które będą wynikały z prowadzonych badań i analiz,
 3. Projekty szkoleniowo-doradcze o charakterze ponadregionalnym dla przedsiębiorstw, służące wzrostowi adaptacyjności oraz podniesieniu kwalifikacji kadr, mające na celu złagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji.

W ramach powyższych typów działań będą realizowane projekty, takie jak:

 • badanie trendów rozwojowych i zmian zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej służących lepszemu rozwojowi programów szkoleniowych,
 • działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym i upowszechniającym B+R oraz promocji osiągnięć naukowych wśród przedsiębiorców,
 • promocja, tworzenie, rozwój i aktualizacja programów szkoleń e-learningowych, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez promowanie wśród kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla budowy i realizacji strategii innowacyjnych,
 • opracowanie standardów działania wykorzystywanych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • profesjonalizacja funkcji zarządzającego zasobami ludzkimi oraz promowanie idei doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach,
 • promocja nowych form i metod organizacji pracy, alternatywnych form zatrudnienia,
 • upowszechnianie planowania strategicznego, zarządzania informacją i wiedzą.

Odbiorcami powyższych działań będą: przedsiębiorstwa i pracownicy przedsiębiorstw, partnerzy społeczno-gospodarczy, agencje rozwoju regionalnego, pracownicy jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, centrów transferów technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, instytucje szkoleniowe, instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, administracja rządowa i samorządowa oraz media.

Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr - projekty systemowe

Celem działania jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje szkoleniowe. Celem projektów zgłaszanych do dofinansowania będzie zwiększenie dostępu do usług oferowanych przez instytucje działające na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz podniesienie ich jakości.

 • poprawy jakości usług świadczonych przez organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości,
 • wsparcia i rozwoju instytucji (oraz ich sieci) - świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (np. sieci KSU, w tym KSI) udzielających wsparcia finansowego – m.in. poprzez:,
  • rozwój i upowszechnianie standardów organizacyjnych ww. instytucji oraz standardów świadczonych przez nie usług (m. in. informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, finansowych),
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników tych instytucji,
 • nadzór nad procesem ich certyfikacji.
 • wsparcia systemu kompleksowych usług dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą,
 • poprawy jakości świadczonych usług szkoleniowych poprzez podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników instytucji szkoleniowych.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Tel:      (22) 432 80 80, 432 71 25
 www:    http://www.parp.gov.pl
 E-mail:
PARP
realizator programu

 

Powrót

   Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej, do których należą: regionalne programy operacyjne, przygotowywane przez samorządy województw oraz krajowe programy operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Powyższe instrumenty służą realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r.

Program ten ma stanowić dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmacniać działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej przez realizację wyodrębnionych działań stymulujących rozwój ekonomiczny i społeczny.

Regiony objęte programem to pięć województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
W ramach Programu realizowane będą ważne inwestycje i przedsięwzięcia, stwarzające podstawy do zainicjowania procesów trwałego rozwoju województw Polski Wschodniej. Inwestycje te, w postaci wskazanych imiennie projektów, zostaną wyłonione jeszcze na etapie programowania i wpisane do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Programu.
W realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 zostanie zaangażowanych 2 675,05 mln Euro, w tym m.in.: ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)) - 2 273,79 mln Euro, z publicznych środków krajowych - 401,26 mln Euro. Rozkład środków finansowych na lata został dokonany w oparciu o rozkłady zobowiązań dla środków EFRR oraz specjalnego funduszu dla 5 regionów UE.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Tel:      (22) 432 80 80, 432 71 25
 www:    http://www.parp.gov.pl
 E-mail:
PARP
realizator programu

Źródło: PARPHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas