Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Polityka wobec MŚP.  
UE firma • Nieśmiałe wejście
UE firma • Gdy Unia chce u nas ...
UE firma • Gdy już wstąpimy do Unii...
UE firma • Polityka wobec MŚP
   Wstęp

 MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO.

MNIEJ NIŻ 50 PRACOWNIKÓW
PONIŻEJ 7 MLN EURO ROCZNEGO OBROTU
PONIŻEJ 5 MLN EURO W BILANSIE ROCZNYM.

 ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO.

MNIEJ NIŻ 250 PRACOWNIKÓW
PONIŻEJ 40 MLN EURO ROCZNEGO OBROTU
PONIŻEJ 27 MLN EURO W BILANSIE ROCZNYM.

 Europartenariat.

Europartenariat jest inicjatywą Komisji Europejskiej skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw, pragnących nawiązać współpracę z firmami z zagranicy.

Początki Europartenariatu sięgają 1987 roku. Spotkania Europartenariatu odbywają się dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią. Przedsiębiorcy biorący udział w Europartenariacie mają okazję nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami z promowanych regionów, jak również z przedstawicielami innych firm przybyłych na targi.

W 1994 roku Europartenariat zorganizowano w Polsce (Gdańsk) -po raz pierwszy w kraju nie będącym członkiem Unii Europejskiej.

 Kalendarium negocjacji akcesyjnych.

Na szczycie w Luksemburgu w grudniu 1997 roku Rada Europejska określiła zasady akcesji i negocjacji oraz sformułowała listę obszarów negocjacyjnych. Polska wraz z innymi kandydatami zgodnie z propozycją komisji zawartą w Agendzie 2000 rozpoczęła oficjalne negocjacje akcesyjne w Brukseli 31 marca 1998 roku.

31 marca zainaugurowano bilateralne konferencje międzyrządowe każdego z krajów kandydujących z krajami członkowskimi UE.

Przegląd polskiego prawa pod względem zgodności z prawem wspólnotowym (screening) rozpoczął się 27 kwietnia 1998 roku badaniem obszaru "nauka i badania". Zakończenie całego procesu negocjacji nastąpiło w 2002 roku.

 

   Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw

Tworzenie Jednolitego Rynku Wewnętrznego spowodowało sformułowanie wspólnotowej strategii w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs) obejmującej koordynację działań na szczeblu UE mających na celu poprawę klimatu ekonomicznego, w których SMEs funkcjonują, oraz różnorodne formy pomocy sprzyjającej ich działaniu. Chodzi przede wszystkim o liberalizację i harmonizację prawa, zapewnienie uczciwych zasad konkurencji, uproszczenie systemów podatkowych oraz popieranie inwestycji i eksportu..

 Średnie przedsiębiorstwo.

to firma zatrudniająca mniej niż 250 osób. Jego roczne obroty nie mogą przekraczać 40 mln euro lub całkowity bilans roczny nie może być wyższy niż 27 mln euro, a przedsiębiorstwo musi spełniać kryterium niezależności..

 Małe przedsiębiorstwo.

to firma, która zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ma roczny obrót poniżej 7 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 5 mln euro. Małe przedsiębiorstwo musi jednocześnie spełniać kryterium niezależności.

Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób określa się jako "bardzo małe"- mikroprzedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo uznawane jest za niezależne, jeżeli co najmniej 25% kapitału lub akcji nie należy do jednego lub grupy przedsiębiorstw.

92,4% wspólnotowych przedsiębiorstw zatrudnia mniej niż 10 osób, 7,5% - od 10 do 499, a tylko 0,1% firm - więcej niż 500 osób. Przedsiębiorstwa bardzo małe (0-9 osób) tworzą najwięcej miejsc pracy (33,3%), przedsiębiorstwa duże - 24,7%.

Około 35-40% SMEs w większości krajów UE znika z rynku w ciągu pierwszych 3 lat funkcjonowania, a 60% w ciągu 8-10 lat po rozpoczęciu działalności.

Podstawowe problemy, które utrudniają funkcjonowanie SMEs, są spowodowane słabością w zarządzaniu firmą, złożonością otoczenia prawno-administracyjnego, procedurami wynikającymi z realizacji jednolitego rynku, uzyskiwania środków finansowych oraz dostępu do informacji.

Uznając małe i średnie przedsiębiorstwa jako źródła zatrudnienia i rozwoju, w 1994 roku opracowano "Zintegrowany Program na rzecz SMEs". Był to wyraz nowego podejścia łączącego różnorodne inicjatywy rozwijane na szczeblu wspólnotowym, regionalnym i krajowym w całościowe ramy zabezpieczające spójność i przejrzystość podejmowanych działań.

Oto źródła finansowania działań w ramach tego Programu:

Wieloletni Program na rzecz SMEs 1993-1996: 112,2 mln ECU;

Wieloletni Program na rzecz SMEs 1997-2000: 127 mln ECU;

Wspólnotowe Inicjatywy na rzecz SMEs 1994-1999: 1 mld ECU;

Cel 4: program ADAPT 1994-1999; różne projekty na rzecz SMEs: 1,4 mld ECU;

Fundusze Strukturalne 1994-1999, Wspólnotowe Ramy Wsparcia i inne Wspólnotowe Inicjatywy;

Różne projekty na rzecz SMEs w ramach IV Programu Ramowego B+R: 12,3 mld ECU;

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - pożyczki: 1 mld ECU;

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) - pożyczki: 2 mld ECU.

Fundusze na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw obejmują m.in. realizację Europartenariatu, sieci Współpracy Gospodarczej BC-Net (Business Cooperation Network - komputerowa giełda informacji dla przedsiębiorstw), funkcjonowanie Biura do spraw Kontaktów między Przedsiębiorstwami oraz Centrów Euro-Info.

Centra Euro-Info* udzielają podmiotom gospodarczym (zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom) wszechstronnych informacji o funkcjonowaniu mechanizmów Unii Europejskiej - od spraw dotyczących rynków zbytu po zagadnienia prawne. Podlegają bezpośrednio Komisji Europejskiej. Obecnie w Europie działa ponad 256 takich ośrodków. Ich działalność w krajach nie należących do UE uzupełniają ośrodki Euro-Info, które dostarczają informacji o warunkach działania przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej (w Polsce - Warszawa, Gdańsk, Kraków, Kielce, Rzeszów, Szczecin, Białystok, Toruń, Katowice, Kalisz, Wałbrzych, Koszalin, Lublin). Centra te ułatwiają polskim przedsiębiorstwom współpracę z firmami i instytucjami w państwach członkowskich Unii. Korzystając z bezpośredniego kontaktu z Komisją Europejską, z dostępu do fachowych publikacji i baz danych, służą szczegółowymi informacjami, m.in. o regulacjach prawnych, zasadach ujednolicania podatków i standardów, a także o programach pomocy dla krajów Europy środkowej i Wschodniej. Centra zapewniają dostęp do informacji o krajach członkowskich Unii Europejskiej, o poszczególnych regionach i podejmowanych inicjatywach. Oferują także pomoc w działaniach zmierzających do znalezienia partnerów handlowych.

Układ Europejski zakłada, że Polska i Wspólnoty Europejskie będą wspomagać rozwój i współpracę małych i średnich przedsiębiorstw.

Mają to robić m.in. poprzez:

tworzenie prawnych, administracyjnych, technicznych, podatkowych i finansowych warunków zakładania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich międzynarodowej współpracy;

zapewnianie usług specjalistycznych potrzebnych małym i średnim przedsiębiorstwom (szkolenia w zakresie zarządzania, rachunkowości, marketingu, kontroli jakości itp.) i umacnianie placówek świadczących takie usługi;

ustanawianie powiązań z jednostkami gospodarczymi Wspólnot dla poprawy przepływu informacji do małych i średnich przedsiębiorstw oraz popieranie współpracy o charakterze międzynarodowym (np. w ramach Sieci Współpracy Gospodarczej BC-Net, Europejskich Centrów Informacyjnych, konferencji itp). .

Źródło: Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas