Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Kontrakt
« Eksport
· Incoterms
· Kalkulacja ceny w eksporcie
· Kontrakt
· Kontrakt - no problem!
· Wstęp
· Kredyt dostawcy i kredyt dla nabywcy
· Ubezpieczenia kredytów eksportowych
· Korzyści z ubezpieczenia kredytów finansujących eksport
· Negocjacje
· Płatności »
· Prawo »
· Ryzyko kursowe
· Ryzyko w h.z.  »

  Ubezpieczenia kredytów eksportowych.  

Ubezpieczenie kredytu dostawcy

Przedmiotem ubezpieczenia są należności z tytułu realizacji kontraktu eksportowego dotyczącego dostaw krajowych towarów i usług finansowanego kredytem powyżej jednego roku (jednak wg wymogów OECD okres spłaty tego kredytu powinien wynosić co najmniej 2 lata).

Ubezpieczenie dotyczy kontraktów realizowanych do krajów objętych przez Korporację ochroną ubezpieczeniową i może odnosić się do:

Należy zaznaczyć, iż z wnioskiem o ubezpieczenie ryzyka produkcji i ryzyka kredytu występuje eksporter. Polisa ubezpieczeniowa wystawiana jest na eksportera. Przed wystawieniem polisy ubezpieczający jest obowiązany zgłosić wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka i decyzję o przyjęciu do ubezpieczenia.

Wejście w życie umowy ubezpieczenia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:


Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy

Przedmiotem ubezpieczenia jest kredyt wraz z odsetkami udostępniony na podstawie umowy kredytowej kontrahentowi zagranicznemu lub jego bankowi z przeznaczeniem na finansowanie konkretnego kontraktu dotyczącego dostaw krajowych towarów i usług finansowanych kredytem powyżej jednego roku (jednak wg wymogów OECD okres spłaty tego kredytu powinien wynosić co najmniej 2 lata), a także prowizja z tytułu udostępnienia kredytu.
Korporacja w tym przypadku ubezpiecza ryzyko kredytu, czyli jak wcześniej zostało wspomniane, ryzyko istniejące po wysyłce towarów lub realizacji usług.
Tak więc bank lub instytucja finansująca eksport krajowych towarów i usług ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową od ryzyka braku spłaty kredytu wraz z odsetkami z tytułu udzielonego kredytu na mocy zawartej umowy kredytowej.
W przypadku finansowania kontraktu kredytem dla nabywcy z wnioskiem o ubezpieczenie ryzyka kredytu występuje bank krajowy lub instytucja finansująca eksport. Istnieje również możliwość ubezpieczenia ryzyka produkcji danego kontraktu, przy czym z wnioskiem o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej występuje eksporter i z nim też zwierana jest polisa ubezpieczeniowa.
Przed wystawieniem polisy ubezpieczający jest obowiązany zgłosić wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka i decyzję o przyjęciu do ubezpieczenia.

Polisa ubezpieczeniowa wystawiana jest na kredytodawcę (bank krajowy lub zagraniczny bądź inną instytucję finansującą eksport krajowych towarów i usług, realizowanych przez krajowy podmiot gospodarczy)

Schemat ubezpieczenia kontraktu finansowanego w ramach kredytu dla nabywcy przedstawia się następująco:

  1. Kredytodawca (bank krajowy lub zagraniczny bądź inna instytucja finansująca eksport) zgłasza do ubezpieczenia w Korporacji kredyt celowy wraz z odsetkami przeznaczony na finansowanie konkretnego kontraktu eksportowego dotyczącego realizacji dostaw krajowych towarów i usług.
  2. Eksporter realizuje swoje zobowiązania kontraktowe i przedstawia do banku bądź instytucji finansującej jego kontrakt eksportowy dokumenty potwierdzające wykonanie całości lub części dostaw i usług objętych kontraktem eksportowym.
  3. Kredytodawca - po otrzymaniu od eksportera dokumentów potwierdzających wykonanie całości lub części dostaw i usług objętych kontraktem eksportowym - wypłaca eksporterowi należna mu kwotę.
  4. Kredytobiorca (bank zagraniczny / importer) spłaca Kredytodawcy kredyt wraz z należnymi odsetkami w wyznaczonych w umowie kredytowej terminach.
  5. W przypadku braku spłat rat kredytowych, KUKE S.A. wypłaca Kredytodawcy odszkodowanie.

Umowa ubezpieczenia wchodzi w życie po spełnieniu następujących warunków:

  1. podpisaniu i wejściu w życie umowy kredytowej,
  2. uzyskaniu prze kontrahenta zagranicznego lub jego poręczyciela zezwoleń (szczególnie zezwoleń transfer), koniecznych do wykonania zobowiązań płatniczych, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju importera i poręczyciela w dniu wejścia w życie umowy objętej ubezpieczeniem, z wyjątkiem tych, które mogły być uzyskane później,
  3. zapłaty przez ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej.


Autor: Wojciech SukiennikHome 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas