Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Kontrakt
« Eksport
· Incoterms
· Kalkulacja ceny w eksporcie
· Kontrakt
· Kontrakt - no problem!
· Kredyt »
· Negocjacje
· Płatności w handlu zagranicznym
· Ocena ryzyka różnych sposobów płatności w eksporcie
· Prawo »
· Ryzyko kursowe
· Ryzyko w h.z.  »

  Płatności.  


->  Formy płatności


Weksel

Weksel - DRAFTS - jest to wierzytelnościowy papier wartościowy o dokładnie określonej, przez prawo wekslowe, formie. Rozróżniamy dwa rodzaje weksli :

Konieczne elementy weksla :

  1. nazwa "weksel"
  2. bezwarunkowe polecenie ( trata ), lub bezwarunkowe przyrzeczenie ( weksel własny ) zapłacenia wyznaczonej sumy pieniężnej
  3. termin płatności
  4. miejsce płatności
  5. nazwisko osoby i nazwa firmy
  6. data i miejsce wystawienia
  7. podpis wystawcy
  8. w wekslu trasowanym > nazwisko osoby lub nazwa firmy, która ma zapłacić.
Czek

Papier wartościowy o ściśle określonej, przez prawo czekowe, formie.
Rozróżniamy : czeki imienne lub na zlecenie oraz czeki na okaziciela.
Czeki zakreślone dwoma równoległymi liniami oznaczają, ze grupa osób mogących otrzymać zapłatę jest ograniczona.
Rozróżniamy czeki rozrachunkowe, do rozliczeń bezgotówkowych i gotówkowe.
Czeki bankierskie, których wystawcą jest bank zwiększają bezpieczeństwo i szybkość transakcji.
Zwiększone ryzyko handlowe występuje podczas posługiwania się czekami post datowanymi i in blanco.

Polecenie wypłaty

Polecenie wypłaty jest stosowane przy dokonywaniu przedpłaty - CASH IN ADVANCE , czy zaliczki oraz przy płatnościach w rachunku otwartym. Polecenie wypłaty jest międzynarodowym przekazem bankowym zlecającym zapłatę wskazanej sumy określonemu w przekazie beneficjantowi.

Akredytywa pieniężna

Akredytywa pieniężna - LETTER OF CREDIT (L/C) - jest dokumentem, w którym bank otwierający akredytywę upoważnia inny bank do dokonania wypłaty na rzecz wskazanego w jej treści beneficjanta, do wysokości kwoty i w terminie określonym w akredytywie.

 


->  Sposoby płatności

Inkaso dokumentowe

W inkasie dokumentowym importer zobowiązuje się do uregulowania należności za wysłany przez eksportera towar w zamian za dokumenty reprezentujące towar.
Inkaso dokumentowe nie daje pewności eksporterowi otrzymania należności za towar. Dlatego eksporter powinien dążyć by jego bank sprawował pieczę nad dokumentami i nie było możliwości by importer wszedł w ich posiadanie przed dokonaniem zapłaty.

Akredytywa dokumentowa

Akredytywa dokumentowa D/C znacznie ogranicza ryzyko niezapłacenia za towar przez importera.
Praktyka bankowa posługiwania się tą formą płatności została ujednolicona przez Międzynarodową Izbę Handlową. Ostatnia wersja pochodzi z 1993 roku.

Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem banku wobec eksportera, podjętym przez bank na zlecenie importera, do wypłacenia eksporterowi określonej sumy w zamian za złożenie przez niego, w przewidzianym terminie, ustalonych w treści akredytywy dokumentów.

W przypadku zapłaty za towar akredytywą w kontrakcie powinny zostać ustalone jej podstawowe dokumenty i powtórzone w zleceniu otwarcia akredytywy skierowanym przez importera oraz w treści akredytywy otwartej przez bank. Banki posiadają ujednolicone formularze, które wypełnia importer.

Dokumenty występujące w akredytywach

Sposoby płatności za pośrednictwem akredytywy dokumentowej

Rodzaje akredytyw

Etapy akredytywy dokumentowej

akredytywa dokumentowa


->  Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie banku do wypłacenia jej beneficjantowi oznaczonej kwoty pieniężnej, w razie niewypełnienia przez zleceniodawcę zobowiązań umownych wobec beneficjanta, wynikających z treści gwarancji.
Gwarancje w handlu międzynarodowym są ujednolicone : Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication 458 z 1992 roku.

Rodzaje gwarancji :


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas