Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Fazy rozwoju Unii Europejskiej.  
UE wstęp • Ogólna prezentacja
UE wstęp • Kalendarium
UE wstęp • Instytucje Wspólnot Europejskich
UE wstęp • Funkcjonowanie
UE wstęp • Wspólna polityka
UE wstęp • Układ Europejski


   Kalendarium do 2004 roku

50 lat temu rozpoczął się proces integracji europejskiej. Od 10 lat Polska aktywnie w nim uczestniczy. Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z tworzeniem Wspólnoty Europejskiej do 2000 roku.Data Wydarzenie
1948
17.03 Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania podpisują w Brukseli traktat brukselski dotyczący współpracy w sprawach gospodarczych, społecznych, kulturalnych oraz wspólnej obronie.
16.04 Utworzenie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, która przekształciła się w roku 1960 w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
1949
05.05 Powstanie Rady Europy (dzień Rady Europy).
1951
18.04 Podpisanie w Paryżu Traktatu o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (traktat paryski).Podpisały go : Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy.
1954
23.10 Na konferencji w Paryżu zmodyfikowano traktat brukselski. Przystąpiły do niego Włochy i RFN. Powołał on do życia Unię Zachodnioeuropejską (UZE)
1957
25.03 Powołanie w Rzymie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EUROATOM) .Traktaty podpisały : Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy ,i Włochy.
1960
04.01 W Sztokholmie z inicjatywy Wielkiej Brytanii zostaje podpisana konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) . Podpisały ją: Austria, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, i Wielka Brytania.
1965
08.04 Podpisanie przez państwa członkowskie traktatu o ujednoliceniu struktury instytucjonalnej trzech Wspólnot (traktat fuzyjny).
1970
27.10 Ministrowie Spraw Zagranicznych państw członkowskich ustalają zakres, formy i zasady współpracy w sprawach zagranicznych (Europejska Wspólnota Polityczna).
1973
01.01 Do Wspólnot Europejskich przystępują: Wielka Brytania, Dania oraz Irlandia.
06.04 Utworzenie Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej.
1979
07-10.06 Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
1981
01.01 Do Wspólnot Europejskich przystępuje Grecja.
1985
14.06 Komisja Europejska publikuje "Białą Księgę" o urzeczywistnieniu Rynku Wewnętrznego do roku 1992.
15.06 Podpisanie tzw. Układów z Schengen.
1986
01.01 Do Wspólnot Europejskich przystępuje Hiszpania i Portugalia.
17.02, 28.02 Podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego (wchodzi w życie 01.07 1987 r.).
1989
19.09 Została podpisana umowa między Polską a EWG o handlu i współpracy gospodarczej.
18.12 Rada Wspólnot Europejskich uchwaliła rozporządzenie w sprawie pomocy ekonomicznej dla Polski i Węgier - Program Phare (Poland, Hungary - Assistance for Restructuring of their Economies)
1991
26.01 Uchwałą Rady Ministrów nr 11/91 powołano Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, działającego w strukturze Urzędu Rady Ministrów
26.11 Polska zostaje przyjęta do Rady Europy.
09-10.12 Rada Europejska na posiedzeniu w Maastricht (Holandia) rozwiązała najważniejsze problemy dotyczące przygotowywanego Traktatu o Unii Europejskiej.
16.12 Została podpisana umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi (tzw. Układ Europejski)
1992
07.02 Podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht.
01.03 Wejście w życie Umowy Przejściowej regulującej kwestię wcześniejszego obowiązywania niektórych postanowień umowy stowarzyszeniowej Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi.
20.12 Prezydent RP ratyfikuje Układ Europejski
1993
01.01 Oficjalne otwarcie Jednolitego Rynku Europejskiego.
09.05 Nadanie Polsce i pozostałym 8 krajom Europy środkowej i Wschodniej statusu "partnera stowarzyszonego" Unii Zachodnioeuropejskiej.
21-22.06 Rada Europejska na posiedzeniu w Kopenhadze określa kryteria przystąpienia państw do Unii Europejskiej . Odnoszą się również do Polski.
02.10 Podpisanie Traktatu Amsterdamskiego
17.10 Podpisanie porozumienie o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
01.11 Wejście w życie Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego w Maastricht.
13.12 Decyzja Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej o zawarciu Układu Europejskiego - zakończenie procedury ratyfikacyjnej.
1994
01.02 Wejście w życie umowy o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi.
08.04 Złożenie oficjalnego wniosku o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
23.12 Podpisanie Protokołu Dodatkowego do Układu Europejskiego o możliwości korzystania przez Polskę z niektórych programów wspólnotowych.
1995
01.01 Do Wspólnoty Europejskiej przystępują: Austria, Finlandia i Szwecja.
03.05 Publikacja Białej Księgi Pt. “ Przygotowanie Krajów Stowarzyszonych Europy środkowej i Wschodniej do Integracji z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej”.
26.07 Państwa członkowskie UE podpisują umowę o powołaniu EUROPOLU.
1996
8.08 Ustawa o Komitecie Integracji Europejskiej.
2.10 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o nadaniu statutu Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
15.10 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Zaczyna funkcjonować Komitet Integracji Europejskiej.
1997
28.01 Przyjęcie przez Radę Ministrów Narodowej Strategii Integracyjnej.
29.03 W Turynie rozpoczęła się Konferencja Międzynarodowa państw UE, której celem jest reforma Unii.
17.06 Zakończenie Konferencji Międzyrządowej państw UE, mająca na celu reformę Unii. Uzgodniono zmiany postanowień traktatu z Maastricht.
16.07 Ogłoszenie przez Komisję Europejską dokumentu Agenda 2000, którego najważniejszym elementem były opinie o krajach kandydujących do członkostwa. Polska obok Czech, Estonii, Węgier i Słowenii otrzymała pozytywną ocenę, w której Komisja zarekomendowała Radzie rozpoczęcia z naszym krajem negocjacji o członkostwo w UE.
02.10 Popisanie w Amsterdamie traktatu reformującego UE (tzw. traktat amsterdamski).
21.10 Przekazanie projektu Partnerstwa dla członkostwa dla Polski.
13.12 Rada Europejska w Luksemburgu podejmuje decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z 5 krajami Europy środkowo - Wschodniej (Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią, Estonią) oraz z Cyprem.
1998
12.03 Konferencja Europejska z udziałem państw członkowskich UE, krajów kandydujących EśW i Cypru – rozpoczęcie procesu rozszerzenia UE.
24.03 Powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
27.03 Powołanie Zespołu Negocjacyjnego na negocjacje w sprawie członkostwa Polski w UE.
30.03 Spotkanie Rady ds. Ogólnych UE (ministrowie spraw zagranicznych) z reprezentantami 11 państw kandydujących do członkostwa w UE; rozpoczęcie. procesu akcesji, którego celem jest rozszerzania UE o wszystkie państwa EśW oraz Cypr.
31.03 Oficjalne rozpoczęcie procesu negocjacji w formule “5+1w formie dwustronnych konferencji Międzyrządowych; prezentacja wystąpień otwierających (opening statements). Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie negocjacji ze strony UE są Nikolaus van der Pas (odpowiada za całość procesu) i Francoise Gaudenzi (odpowiada za negocjacje z Polską).
01.04 pierwsze spotkanie Zespołu Negocjacyjnego (z udziałem Prezesa Rady Ministrów RP J. Buzka).
03.04 Rozpoczęcie pierwszego etapu negocjacji, tzw. screeningu (przeglądu prawodawstwa polskiego pod kątem jego zgodności z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej (acquis communautiore). Przegląd dotyczy 31 obszarów negocjacyjnych i przebiega w dwóch fazach wielostronnej (edukacji) oraz bilateralnej.
09.11 Rada Ministrów ujawnia oficjalne stanowiska dotyczące dostosowania polskich przepisów do unijnego prawa w siedmiu pierwszych dziedzinach (telekomunikacja, małe i średnie przedsiębiorstwa, polityka przemysłowa, kultura i polityka audiowizualna, nauka i badania, edukacja, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa).
10.11 Rozpoczęcie właściwych negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
1999
25.01 Otwarcie w centrum Warszawy nowoczesnego Centrum Informacji Europejskiej
01.05 Wejście w życie traktatu z amsterdamskiego.
lipiec Zakończenie pierwszego etapu negocjacji, tzw. screeningu (przeglądu prawodawstwa polskiego pod kątem jego zgodności z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej (acquis communautaire).
lipiec Komisja Europejska zdecydowała o rozdziale nowych funduszy przedakcesyjnych, które mają pomóc państwom starającym się o członkostwo w Unii Europejskiej przystosować ich gospodarkę do wymogów unijnych.
grudzień Oficjalnie zaproszono do negocjacji kandydatów tzw. drugiej fali: Bułgarię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację oraz Maltę, znosząc zarazem podział kandydatów na grupy. Negocjacje z tymi kandydatami rozpoczęły się 15 lutego 2000 r.
2000
luty Konferencja Międzyrządowa, której celem było uzgodnienie niezbędnych z punktu widzenia przyszłego rozszerzenia UE reform instytucjonalnych, które nie zostały rozstrzygnięte w Amsterdamie w 1997 r.
grudzień Traktat nicejski. W deklaracji zamieszczonej w aneksie do Traktatu Nicejskiego przewidziano dalszą debatę na temat przyszłości Unii Europejskiej. Ma ona m.in. dotyczyć następujących kwestii: jak ustalić i monitorować bardziej szczegółowy podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską i państwami członkowskimi, odzwierciedlający zasadę subsydiarności; status Karty Praw Podstawowych UE przyjętej na szczycie w Nicei; uproszczenie Traktatów w celu uzyskania ich większej czytelności i przejrzystości; oraz rola narodowych Parlamentów w przyszłej konstrukcji europejskiej.
2002
31.12 Termin gotowości Polski do wejścia do UE.

Negocjacje akcesyjne z dziesięcioma z trzynastu państw kandydujących zostały zakończone na Szczycie Europejskim w Kopenhadze w dniach 12-13 grudnia 2002. Są to następujące kraje: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Oto obecny harmonogram ich akcesji do Unii:

Bułgaria i Rumunia muszą podjąć dalsze działania, by zwiększyć wydajność sądownictwa i administracji oraz wzmocnić reformę gospodarczą, co przyczyni się do osiągnięcia celów ich akcesji w 2007 roku. Unia Europejska rozpocznie negocjacje akcesyjne z Turcją, jeśli w grudniu 2004 roku Rada Europejska stwierdzi, że Turcja spełnia kryteria polityczne członkostwa. W międzyczasie turecka strategia przedakcesyjna ma zostać ulepszona.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas