Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
· Bank »
· Płatności
· Akredytywa
· Kontrakty pochodne oparte na opcjach
· Zabezpieczenia transakcji w hz.
· Akredytywa a brak kapitału.
· Kooperanci
· Transport -- kalkulator »
· Wywiadownia

  Sposoby płatności  
Spis Treści
 
Letter of Credit
Documentary Collections
Cheque and Bank Draft
Telegraphic Transfere

Letter of Credit (ICC Nr 500 z 1993 r.) - (L/C) - akredytywa.

Akredytywa dokumentowa jest to pisemne zobowiązanie banku, otwierającego akredytywę wystawione na polecenie zleceniodawcy (importera) do wypłacenia lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjanta (eksportera) pod warunkiem zaprezentowania przez niego w przewidzianym terminie dokumentów zgodnych z warunkami i postanowieniami akredytywy.

Documentary Collections (ICC nr 522 z 1995 r) - inkaso.

Inkaso dokumentów jest to operacja polegająca na wydaniu przez bank inkasujący (bank importera) płatnikowi inkasa powierzonych mu dokumentów, w zamian za zapłatę określonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenie zapłaty w przyszłości poprzez np. akceptację traty. W transakcji inkasowej bank w odróżnieniu od transakcji akredytywy dokumentowej, nie jest zobowiązany do wykonania płatności z własnych środków lecz jest odpowiedzialny za postępowanie z otrzymanymi dokumentami ściśle według instrukcji podawcy inkasa (eksportera).

Uczestnicy transakcji inkasa:

Wyróżniamy:

Documentary Collections

Documentary Collection, collection letter lub letter of instructions jest wymagany gdy płatność importera ma nastąpić poprzez akceptację traty lub zapłacenie weksla, w zamian za przedłożone dokumenty handlowe. Documentary collections określa warunki przekazania dokumentów importerowi.

Terminologia w liście:

W inkasie dokumentowym stosowany jest zazwyczaj pojedynczy weksel sole of exchange popularnie zwany sola bill

Inkaso dokumentowe jest zalecane stałym partnerom handlowym, jeżeli:

Korzyści dla podawcy (eksportera, sprzedającego):

Korzyści dla płatnika (importera, kupującego):

Cheque and Bank Draft - czek i weksel.
stosowany dla mniejszych transakcji, realizowanych zazwyczaj w transporcie morskim

Czek jest to wystawione w formie przewidzianej w przepisach prawa czekowego (w obrocie zagranicznym decydujące jest prawo miejsca wystawienia) i skierowane do płatnika (trasata) pisemne polecenie bezwarunkowej zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanej osoby (remitenta) lub na rzecz okaziciela, w ciężar środków będących w dyspozycji wystawcy (trasanta). Czek jest tanią i prostą formą zapłaty przeznaczoną do bezgotówkowych rozliczeń pomiędzy kontrahentami w obrocie zagranicznym. W handlu międzynarodowym zastosowanie znajdują czeki bankierskie czyli czeki, których wystawcą są banki. Posługiwanie się takimi czekami zwiększa zarówno bezpieczeństwo obrotu czekowego jak i szybkość jego realizacji.

Sprzedaż czeku bankierskiego w obrocie zagranicznym jest operacją (umową kupna sprzedaży) polegającą na wystawieniu przez bank i wydaniu nabywcy za zapłatą czeku bankierskiego.

Inkaso czeku w obrocie zagranicznym jest operacją polegającą na przeniesieniu na bank posiadania czeku na podstawie indosu pełnomocniczego w celu przedstawienia go do zapłaty trasatowi.

Skup czeku w obrocie zagranicznym jest operacją polegającą na przeniesieniu na bank własności czeku zagranicznego na podstawie indosu własnościowego, w zamian za zapłatę podawcy sumy czekowej. Kwota czeku po potrąceniu prowizji i kosztów banku, zostaje wypłacona Klientowi niezwłocznie po złożeniu czeku do realizacji.

Sposoby płatności

Telegraphic Transfer (T/T) - polecenie wypłaty.

Odpowiednik zapłaty gotówką. Jest szybki i pewny. Polecenie wypłaty jest to otrzymane lub skierowane do banku zagranicznego lub innego banku krajowego, bezwarunkowe zlecenie transferu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanej osoby zwanej beneficjantem, wystawione na podstawie pisemnej dyspozycji klienta (zleceniodawcy). Polecenie wypłaty jest szczególnie przeznaczone do rozliczeń pomiędzy kontrahentami stale ze sobą współpracującymi, którzy mają do siebie zaufanie. Telegraphic Transfer to może być SWIFT lub inny telegraficzny sposób przekazu.
Polecenie wypłaty może mieć charakter uwarunkowany. Może to być dyspozycja wypłaty w zamian za pokwitowanie beneficjanta lub też w zamian za określone dokumenty handlowe.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas