Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Handel zagraniczny Polski a UE  


Charakterystyka ogólna - Wejście Polski do Jednolitego Rynku UE - Główni partnerzy handlowi Polski - Wymiana handlowa poszczególnych krajów UE z Polską


   Charakterystyka ogólna

Na państwa unijne przypada ponad 40% światowego eksportu. 75% małych i średnich firm unijnych prowadzi handel lub kooperację międzynarodową. Udział Polski w światowym eksporcie wynosi zaledwie 1,3 %.

Udział własny przedsiębiorstw polskich w pracach rozwojowych B&R wynosi 0,7% wartości ich produkcji brutto. W krajach UE udział ten zawiera się w przedziale 1,5% do 10%.

Poziom wydajności polskich firm jest niższy od unijnego od 2,5 - 4 razy.

60% importu i 70% eksportu Polski przypada na UE. Pomimo, że w ostatnich 6 latach handel zagraniczny Polski podwoił się, przytoczone powyżej proporcje pozostają niezmienne.

Polska jest czwartym rynkiem eksportowym Unii Europejskiej.

Unia Europejska, a szczególnie Niemcy, są pierwszym partnerem handlowym Polski.

Powyższe dane świadczą o silnej integracji handlowej Polski z Unią Europejską.

W ostatnich 6 latach eksport Polski do UE wzrastał proporcjonalnie do całkowitego eksportu Polski, natomiast import z UE wzrastał w mniejszym stopniu niż całkowity import towarów do Polski.

W roku 2000 ujemny deficyt handlowy Polski wyniósł 18,7 miliardów euro. Duży wpływ na wzrost tego deficytu miały rosnące ceny paliw importowanych przez Polskę.


 

   Wejście Polski do jednolitego rynku UE

Celem Jednolitego Rynku Unii Europejskiej jest realizacja czterech zasad:

  1. swobody przepływu towarów,
  2. swobody przepływu usług,
  3. swobody przepływu osób,
  4. swobody przepływu kapitału.
Cechy Jednolitego Rynku to: Acquis communautaire - to porządek prawny i administracyjny Jednolitego Rynku Wspólnot Europejskich. Polska jest zobowiazana do przyjęcia i stosowania tych przepisów.

Ujednolicenie, stabilizacja przepisów polskiego prawa z Jednolitym Rynkiem będzie sprzyjała rozwojowi firm polskich.

Dostosowanie polskiej firmy do wymogów Jednolitego Rynku Unii Europejskiej może wydawać się kosztowne i zniechęcać ich właścicieli do integracji z Unią. Warto jednak pamiętać, że Acquise to zbiór przepisów kodyfikujących powszechną praktykę biznesową w świecie, współtworzony przez biznesmenów. Wskazuje on zatem porządane kierunki rozwoju firmy na globalnym rynku.

Po wejściu do Unii polskie firmy będą musiały spełniać wymogi formalne obowiazujace w krajach Unii i uzyskać stosowne certyfikaty (np. warunki bezpieczeństwa). Trwajacy proces harmonizacji polskiego prawa z unijnym znacznie zmieni otoczenie gospodarcze polskich firm. Konieczność przystosowania się do nowych warunków może być bardzo uciążliwa dla małych i średnich firm w Polsce. Podczas negocjacji strona polska zabiega o złagodzenie tych zmian. Staramy się o wydłużenie do końca 2005 r. prawa użytkowania sprzętu przemysłowego zainstalowanego przed końcem 2002 r., a nie spełniającego wymogów dyrektyw 89/655/EEC oraz 89/656/EEC. Ocenia się, że na spełnienie wymogów dyrektywy 89/655/EEC, firmy wydadzą ok 1 mld PLN. Problemów jest wiele: uzyskanie informacji, koszty operacji, kumulacja zmian w czasie, ... W tym względzie firmy unijne będą miały nad polskimi znaczną przewagę konkurencyjną. Warto dodać, że opisywany proces przystosowawczy firm jest również znacznym obciążeniem dla firm unijnych. By zminimalizować straty a zwiększyć zyski własnych firm, kraje Unii jak Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja wprowadziły system oceny wpływu przyjmowanego prawa unijnego na dziłalność firm lokalnych. Taką ocenę, na zlecenie rządu, dokonują wyspecjalizowane firmy konsultingowe.


 

   Główni partnerzy handlowi Polski

2000 rok
Kraj Pozycja Import Eksport Bilans
Wartość Udział Zmiana 2000-99 Wartość Udział Zmiana 2000-99 Wartość 2000
mil. euro % mil. euro % mil. euro
TOTAL - 53 085 100,0 23,3 34 373 100,0 33,9 - 18 711
EU - 15 - 32 459 61,1 16,1 24 018 69,9 32,8 - 8 441
Niemcy 1 12 698 23,9 16,4 11 978 34,8 29,3 - 720
Włochy 2 4 405 8,3 9,4 2 167 6,3 29,1 - 2 238
Francja 4 3 411 6,4 18,0 1 784 5,2 43,2 - 1 627
CIS - 5 861 11,0 88,9 2 292 6,7 33,8 - 3 568
Rosja 3 5 019 9,5 99,5 943 2,7 41,2 - 4 077
Ukraina 16 513 1,0 60,7 871 2,5 31,8 358
CEC - 4 202 7,9 32,0 3 993 11,6 37,6 - 208
Czechy 8 1 698 3,2 22,7 1 304 3,8 33,9 - 394
Węgry 15 837 1,6 42,7 707 2,1 40,0 - 130
USA 7 2 370 4,5 52,8 1 092 3,2 53,6 - 1278
EFTA - 1 162 2,2 8,2 661 1,9 26,2 - 502
Inne - 7 031 13,2 13,9 2 317 6,7 33,8 - 4 714
Chiny 14 1 500 2,8 31,4 107 0,3 - 13,0 - 1 393
Japonia 19 1 139 2,1 31,0 67 0,2 67,3 - 1 071
Korea Pd 22 802 1,5 - 27,7 37 0,1 - 27,6 - 766

CIS - Kraje byłego Związku Radzieckiego
CEC - Kraje Europy Środkowej

Źródło: Eurostat

 

   Wymiana handlowa poszczególnych krajów UE z Polską

2000 rok
Kraj Import UE z Polski Eksport UE do Polski Bilans
Wartość 2000 Udział Zmiana 2000-99 Wartość Udział Zmiana 2000-99 Wartość 2000 Zmiana 2000-99
mil. euro% mil. euro % mil. euro
UE - 15 23 179 100,0 31,8 33 716 100,0 16,4 10 537 - 856
Belgia 1 004 4,3 45,2 1 553 4,6 9,8 549 - 174
Dania 879 3,8 18,7 897 2,7 8,7 18 - 67
Niemcy 11 759 50,7 29,4 14 504 43,0 17,6 2 744 - 508
Grecja 201 0,9 112,3 121 0,4 52,2 - 80 - 65
Hiszpania 506 2,2 35,7 988 2,9 23,8 482 56
Francja 1 672 7,2 37,3 3 095 9,2 14,2 1 423 - 69
Irlandia 94 0,4 17,8 368 1,1 39,8 274 91
Włochy 2 089 9,0 25,5 3 845 11,4 11,3 1 756 - 34
Luksem. 20 0,1 2,9 90 0,3 21,7 70 15
Holandia 1 345 5,8 17,9 2 523 7,5 23,2 1 178 271
Austria 721 3,1 33,4 1 146 3,4 19,5 424 7
Portugalia 207 0,9 426,6 105 0,3 42,4 - 102 - 136
Finlandia 282 1,2 41,8 799 2,4 10,9 517 - 4
Szwecja 944 4,1 40,8 1 569 4,7 8,8 624 - 147
W.B. 1 455 6,3 42,0 2 115 6,3 19,2 659 - 90

Źródło: Eurostat

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas