Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Powrót - Unia Europejska

  Polityka Unii wobec MŚP.  

Spis Treści
 
Jakie będzie ogólne gospodarcze znaczenie rozszerzenia UE
Jaki wpływ na przedsiębiorstwa będzie miało członkostwo w Unii?
Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw
Programy wspierające MŚP
Dyrektoriat
Definicja MŚP
Wieloletni program na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości
Centra Euro Info
Jakość usług doradczych
Innowacyjność
Co to jest PECA?
Raporty kontrolne
Seminarium w Wiedniu
Programy przedakcesyjne PHARE, ISPA, SAPARD
Programy po akcesji
Leonardo da Vinci - eLearning (2000-2006)
Ułatwienie dostępu firm do środków finansowych
Europejski Fundusz Inwestycyjny
Enterprise EUROPE
Inne przydatne linki


 

   Jakie będzie ogólne gospodarcze znaczenie rozszerzenia UE

Rozszerzenie Unii Europejskiej będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę krajów kandydujących. Przede wszystkim jest ono historyczną szansą na zlikwidowanie powojennego podziału Europy oraz przywrócenie kontynentowi pokoju i stabilizacji. Rozszerzenie Unii wzmocni także największy jednolity rynek na świecie, zwiększając całkowitą liczbę konsumentów do 500 milionów. Jednolity rynek, większy i bardziej konkurencyjny, przyniesie korzyści konsumentom, ale też znacząco wzmocni pozycję Unii Europejskiej w światowej gospodarce. Po akcesji nowych członków przewiduje się, że Unia stanie się największym eksporterem mającym niemalże dwudziestoprocentowy udział w światowym eksporcie. Również handel wewnątrz Unii wzrośnie o kolejne 9 %.

Poszerzenie Unii Europejskiej ma dostarczyć istotnego bodźca do wzrostu gospodarczego i dobrej koniunktury w krajach kandydujących. Wymiana handlowa między krajami kandydującymi a państwami członkowskimi Unii, a także pomiędzy samymi krajami kandydującymi, zwiększy się w związku z usunięciem barier celnych. Przeniesienie zatrudnienia z sektorów charakteryzujących się dużą siłą roboczą do sektorów wymagających wyższych kwalifikacji powinno przyczynić się do wzrostu produktywności. Dzięki niskim jednostkowym kosztom zatrudnienia oraz dalszej prywatyzacji, kraje te nadal pozostaną atrakcyjnymi celami inwestycyjnymi. Pełne zastosowanie ustawodawstwa unijnego, wyższe inwestycje w majątek trwały i zasoby ludzkie, a także wydatki na badania i rozwój wpłyną na powiększenie produktywności.

Pomimo ogólnego korzystnego wpływu rozszerzenia na gospodarkę państw kandydujących, wpływ ten może być nierównomierny, dlatego pewne grupy mogą odnieść więcej korzyści niż inne. Pozytywne rezultaty mogą być osiągnięte tylko wtedy gdy proces rozszerzenia będzie zarządzany z uwzględnieniem potrzeb najwrażliwszych grup społecznych. Otwarcie rynków nakłada nowe obciążenia na przedsiębiorstwa, zwłaszcza w tradycyjnych gałęziach przemysłu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią podstawę gospodarki, są szczególnie narażone na liczne zmiany w otoczeniu biznesu, które wynikają z restrukturyzacji gospodarki i przygotowań do akcesji. Muszą zostać uwzględnione ich specyficzne potrzeby. Dlatego też, zarówno państwa kandydujące jak i Unia Europejska wprowadziły instrumenty mające na celu usprawnienie tego okresu przejściowego. Przyznawana pomoc przeznaczona jest na ożywienie współpracy gospodarczej, wdrażanie ustawodawstwa unijnego (tzw. aquis communautaire), oraz wzmocnienie infrastruktury handlowej i instytucji wspierających przedsiębiorczość w krajach kandydujących. Środki z dofinansowania unijnego pomogą zmniejszyć różnice między państwami kandydującymi a dotychczasowymi państwami członkowskimi, zwłaszcza przez Fundusze Strukturalne, które mają na celu ograniczyć różnice gospodarcze i społeczne między regionami w Unii Europejskiej przez promowanie rozwoju gospodarczego regionów najuboższych. Szczegółowe informacje znajdują się w Roboczym dokumencie Komisji na temat wpływu rozszerzenia na przemysł (the Commission Staff Working Document on the Impact of Enlargement on Industry), SEC(2003) 234.

Użyteczne strony internetowe:

Znaczenie gospodarcze rozszerzenia. [The economic impact of enlargement]: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/enlargement_papers/enlargementpapers04_en.htm

Argumentaire ds.rozszerzenia. http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/enlargement_papers/2001/elp05en.pdf

Raport o wpływie rozszerzenia Unii Europejskiej na małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii. [A study on the impact of enlargement of the European Union on Small and Medium-sized Enterprises in the Union]: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enlargement/enlarg_study.htm

Roboczy dokument Komisji o wpływie rozszerzenia na przemysł. [A Commission Staff Working Paper: Impact of Enlargement on Industry]: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/industry/doc/sec_234_2003_en.pdf

 

   Jaki wpływ na przedsiębiorstwa będzie miało członkostwo w Unii?

Przewiduje się, że rozszerzenie będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa. Przepływy handlowe i inwestycyjne mają zwiększyć się po akcesji, ponieważ jednolity rynek ułatwi wejście na rynki unijne, a przez to zaoferuje przedsiębiorstwom z krajów kandydujących nowe możliwości handlowe.

Większe firmy są zazwyczaj w lepszej pozycji jeśli chodzi o możliwości korzystania z międzynarodowego podziału zatrudnienia, ponieważ są one w stanie pokryć koszty wynikające z odległości.

Znaczenie rozszerzenia UE dla małych i średnich przedsiębiorstw zależne jest w zasadzie od typu przedsiębiorstwa. MSP nastawione na eksport mogą spodziewać się zwiększonej konkurencji na jednolitym rynku. Jednakże, zakładając, że firmy te mają zdolność i chęć innowacji, czyli są w stanie dopasować swe strategie do nowego otoczenia, mogą one jednocześnie odnosić zyski z możliwości oferowanych im przez powiększony rynek. Mikro i małe przedsiębiorstwa, które spełniają tylko lokalne potrzeby i nie są nastawione na eksport nie odniosą od razu wielu korzyści, natomiast mogą napotkać zwiększoną konkurencję w dłuższej perspektywie. Przedsiębiorstwa te także będą musiały dostosować swe strategie do nowych warunków.

Regiony przygraniczne, bardziej niż inne regiony, będą musiały dostosować się do zmieniających się wymogów rynku. Sektory wymagające dużych nakładów zatrudnienia mogą odnieść korzyści z rozszerzenia, podczas gdy sektory rozwinięte technologicznie mogą napotkać zwiększoną konkurencję. Aby rozszerzenie UE było korzystne również dla regionów przygranicznych, Komisja przygotowała program inicjatyw, które mają pomóc tym regionom przygotować się na rozszerzenie UE. Działania te mają za zadanie zapewnić regionom przygranicznym specjalne dodatkowe dofinansowanie w dziedzinach infrastruktury transportowej i środowiska naturalnego, rozwoju MSP, współdziałania w sieciach i wymian młodzieżowych

Użyteczne strony internetowe:

Polityka rozwoju przedsiębiorczości a rozszerzenie. [Enterprise policy and enlargement]: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/enlargement/index.htm

 

   Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, która została zatwierdzona przez przywódców Unii Europejskiej podczas zgromadzenia Rady Europejskiej w Feira w czerwcu 2000 roku, jest dokumentem przedstawiającym główne założenia polityki wobec MSP, kładącym nacisk na uwzględnianie potrzeb małych przedsiębiorstw w procesie tworzenia ustawodawstwa Unii Europejskiej. Karta wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań, mających wspomóc i zachęcić małe przedsiębiorstwa w dziesięciu kluczowych obszarach:

W roku 2001 rozpoczął się proces włączania państw kandydujących w działania wynikające ze strategii lizbońskiej, kiedy to Komisja ściśle współpracując z krajami kandydującymi przygotowała raport dotyczący działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości i konkurencyjności (the CC BEST Report). Raport końcowy wyszczególnia i porównuje najlepsze działania w wybranych dziedzinach polityki rozwoju przedsiębiorczości. Dla państw kandydujących, które starają się poprawić otoczenie biznesu, jest to ciekawe i pożyteczne źródło, dzięki któremu gromadzą informacje na temat najlepszych przedsięwzięć w innych krajach.

Konferencja w Mariborze (Słowenia), która odbyła się w kwietniu 2002 roku, była punktem zwrotnym, ponieważ wszystkie trzynaście państw kandydujących do Unii zobowiązało się podjąć działania, aby poprawić otoczenie biznesu w obrębie wszystkich dziesięciu obszarów przedstawionych w Karcie. Zatwierdzenie priorytetów Karty jest ważne dla większego zaangażowania krajów kandydujących w tworzenie polityki i wypracowanie metod, które pomogą Europie stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką świata. Karta jest narzędziem mającym na celu lokalne promowanie przedsiębiorczości i poprawienie otoczenia biznesu w całej Europie. Wdrażanie Karty jest monitorowane w państwach kandydujących od roku 2002. Pierwszy raport dotyczący stopnia realizacji jej zapisów, przygotowany w styczniu 2003 roku, wymienia obszary, w których nastąpiła poprawa (edukacja i szkolenia dla przedsiębiorczości, uproszczenie procedur i lepsze ustawodawstwo), ale też obszary, w których potrzeba poprawy sytuacji jest wciąż paląca (dostęp do środków finansowych, innowacje i reprezentacja interesów MSP). Raport wzbogacony jest szczegółowymi raportami krajowymi przygotowanymi przez państwa kandydujące, które zawierają ciekawe informacje na temat podjętych inicjatyw na rzecz wdrażania postanowień Karty, a także informacje kontaktowe.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/

Istotnym dokumentem jest również pierwszy raport z realizacji postanowień Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw, wykonany w 2002.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/charter2002.htm

W kwietniu 2002 roku państwa kandydujące do Unii Europejskiej podpisały w Maribor deklarację zobowiązującą się do wprowadzania postanowień Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enlargement/maribor.htm

Rząd Polski musi zdawać sprawozdania z realizacji postanowień Deklaracji CC BEST.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enlargement/charter/report_2003/poland180902polish.pdf

Deklaracja nosi nazwę CC BEST - Candidate Countries Business Environment Simplification Task Force.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enlargement/best.htm

Raport CC BEST w swojej konkluzji zawiera wytyczne dotyczące:

  1. dostępu do środków finansowych,
  2. edukacji pobudzającej przedsiębiorczość,
  3. zwiększania widzialności firm wspierających przedsiębiorców,
  4. usprawniania administracji publicznej.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enlargement/best.htm

Zbiór inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości i konkurencyjności w krajach kandydujących. [Directory of measures in favour of entrepreneurship and competitiveness in Candidate Countries]: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/enlargement/cc-best_directory/index.htm

Lepsze otoczenie biznesu. [Better business environment]: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/better_environment/index.htm

Biuro kompleksowej obsługi biznesu Unii Europejskiej. [European Union One Stop Shop for Business]: http://europa.eu.int/business/en/index.html

Polityka rozwoju przedsiębiorczości Unii Europejskiej. [EU enterprise policy]: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/index.htm

 

   Programy wspierające MŚP

 

Dyrektoriat B

Analizując podejście UE do rozwoju MŚP warto poznać pracę Dyrektoriatu B - Przedsiębiorczość i Małe i Średnie Firmy.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/

 

Definicja MŚP

W Unii Europejskiej istnieje 19 milionów MSP, które stanowią blisko 99 % wszystkich przedsiębiorstw Unii i zatrudniają ponad 74 miliony osób. Przedsiębiorstwa te są źródłem zatrudnienia, innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego. Małe firmy stały się także filarem rozwoju gospodarczego w krajach kandydujących. Obecnie istnieje tam około 6 milionów przedsiębiorstw, większość z nich stanowią mikro firmy typu. MSP zapewniają 72 % całkowitego zatrudnienia. W rozszerzonej Unii Europejskiej małe firmy pozostaną kluczem do tworzenia wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i miejsc pracy.

Wspólna definicja MSP jest niezwykle istotna, ponieważ jest ona stosowana jako podstawa decyzji w ustawodawstwie unijnym dotyczącym pomocy państwa i funduszy strukturalnych. Oznacza to, że różne kategorie MSP (mikro, małe i średnie) muszą być zdefiniowane w sposób ekonomicznie uczciwy, prawnie bezpieczny dla przedsiębiorstw, oraz łatwy do zastosowania przez administrację państw członkowskich.

Zalecenie Komisji Europejskiej 96/280/EC definiuje MSP jako przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników i mające maksymalny obrót roczny wynoszący 40 milionów euro lub wykazujące maksymalny całkowity bilans roczny do 27 milionów euro. Muszą one także spełniać kryterium niezależności: te przedsiębiorstwa, w których inni niż mali i średni przedsiębiorcy posiadają więcej niż 25% kapitału lub głosów nie podlegają definicji MSP. Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników i osiąga maksymalny obrót roczny wynoszący 7 milionów euro lub wykazuje całkowity bilans roczny nieprzekraczający 5 milionów euro. Firma typu mikro jest rodzajem małego przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników.

Obecna definicja MSP obowiązuje już od pewnego czasu, jednak jest oczywiste, że musi ona być stale dostosowywana, biorąc pod uwagę rozwój gospodarczy, a także bieżące zmiany dotyczące przepisów pomocy państwa i funduszy strukturalnych. Nowa definicja MSP ma zostać ustalona w 2003 roku.

Główne zmiany w definicji MSP odnoszą się do:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/consultations/sme_definition/

 

Wieloletni program na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości.

Poszerzanie zasięgu programów wspólnotowych odgrywa znaczącą rolę w okresie przedakcesyjnym. Przed państwami kandydującymi otwiera się możliwość zapoznania się z polityką i instrumentami Wspólnoty w tym zakresie, co daje podstawę bliższej współpracy i wymiany doświadczeń w wielu dziedzinach pomiędzy Unią Europejską a kandydatami.

Wszystkie kraje kandydujące , biorą udział w bieżącym Wieloletnim Programie dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (2001-2005), który jest podstawą prawną większości przedsięwzięć zorganizowanych w ramach prac Komisji nad polityką rozwoju przedsiębiorczości. W zamian za udział na wszystkich etapach programu państwa kandydujące dostarczają wkład finansowy, a także zasiadają w komitecie zarządzającym programem.

Cele programu można podzielić na trzy główne obszary:

Użyteczne strony internetowe:

Wieloletni Program dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005.htm

 

Centra Euro Info

Sieć Centrów Informacji Europejskiej (CIE) finansowana jest z Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (zobacz rozdział 4. 3.). Sieć ta składa się z blisko 300 punktów informacyjnych w całej Europie - w państwach członkowskich, państwach EFTA/EEA i w państwach kandydujących.

Sieć CIE obecna jest w krajach Europy Środkowej i Wschodniej od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. W roku 2003 całkowita liczba punktów CIE w krajach kandydujących, w tym w Turcji, na Malcie i Cyprze, wzrośnie o kolejne 70 biur.

Celem wspierającej przedsiębiorczość sieci CIE jest zapewnienie przedsiębiorstwom doradztwa i wsparcia w wielu zagadnieniach związanych ze Wspólnotą. Chodzi tu szczególnie o informację na temat ustawodawstwa unijnego i pozyskania partnerów biznesowych w innych państwach.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html

Kampania Centrów Informacji Europejskiej: "Możliwości biznesowe wynikające z rozszerzenia UE" [Business Opportunities with Enlargement]

Rozszerzenie Unii Europejskiej wiąże się z integracją rynku, nowymi wyzwaniami i możliwościami komercyjnymi w handlu i przemyśle w całej Europie. Sieć CIE jest w stanie zidentyfikować potrzeby MSP, możliwości nowego rynku i zapewnić odpowiednie usługi lokalnym przedsiębiorcom. Właśnie dlatego Dyrekcja Generalna do Spraw Przedsiębiorczości zapoczątkowała kampanię "Możliwości biznesowe wynikające z rozszerzenia", której główne komponenty realizowane są na poziomie lokalnym i regionalnym: konferencje, kluby przedsiębiorczości i doradztwo związane z rozszerzeniem UE.

MSP zainteresowane uczestnictwem powinny skontaktować się z ich lokalnym Centrum Informacji Europejskiej! http://eic.cec.eu.int/enlargement

Użyteczne strony internetowe:

Usprawnianie działań wspierających przedsiębiorczość: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/index.htm

Uruchamianie działalności gospodarczej: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/start-ups/helping.htm Roboczy Dokument Komisji Europejskiej: Tworzenie najwyższej jakości usług dla MSP (Commission Staff Working Paper: Creating Top Class Business Support Services): http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/top-class/index.htm

 

Jakość usług doradczych

Podobnie jak w Polsce unijne MŚP rzadko korzystają z zewnętrznej pomocy. 25% z 1100 zbadanych firm w Unii nie wie o takiej pomocy, a 60% nie widzi potrzeby zewnętrznego wsparcia. Chcąc uzyskać wyższą jakość zewnętrznych usług doradczych został uruchomiony program "Top class business support services". Top class business support services ma być profesjonalny, widoczny, przystępny i łatwy do zrozumienia. Punkty muszą działać na poziomie lokalnym, bazować na osobistych kontaktach przy wsparciu władz lokalnych. Największe zapotrzebowanie jest na usługi finansowe i informacyjne. W Polsce istnieje Krajowy System usług obejmujący ośrodki KSU.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/top-class/

Komisja Europejska podaje zalecenia jak rozwijać i oceniać pracę sieci usług doradczych.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/start-ups/helping.htm
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/index.htm

 

Innowacyjność

W ramach Programów Ramowych dotyczących badań i rozwoju technologicznego powstała w Europie, włączając kraje kandydujące, sieć blisko 70 Centrów Transferu Innowacji (Innovation Relay Centres). Zadaniem tych centrów jest wspieranie innowacji i ponadnarodowej współpracy technologicznej w Europie poprzez dostęp do szerokiego wachlarza usług dla biznesu. Działania te skierowane są przede wszystkim do MSP działających w oparciu o wysokie technologie, ale także do większych przedsiębiorstw, instytutów badawczych, uniwersytetów, centrów technologicznych i agencji innowacji. http://irc.cordis.lu

Inne instrumenty polityki unijnej na rzecz wspierania innowacji w krajach kandydujących:

Użyteczne strony internetowe: Innowacje i transfer technologii: http://www.cordis.lu/itt/itt-en/02-spec01/index.htm http://www.cordis.lu/itt/itt-en/02-spec01/links.htm

http://www.cordis/.lu/innovation-smes/src/studies.htm

Na terenie całej Europy, włączając kraje kandydujące, zostało utworzonych ok. 70 Centrów Badawczo Rozwojowych, mających za misję kreowanie innowacyjności i międzynarodowej kooperacji technologicznej, wzmacniających konkurencyjność firm unijnych.

http://irc.cordis.lu

W latach 2001 - 2002 zostało uruchomionych, w krajach kandydujących, ok. 60 programów ukierunkowanych na rozwój regionalnych strategii innowacyjności (RIS).

http://www.innovating-regions.org

 

Co to jest PECA?

PECA - "Protocol to the Europe Agreement on Conformity assessment and Acceptance of industrial products" jest porozumieniem służącym do eliminowania technicznych barier handlowych pomiędzy państwami UE a krajami kandydującymi.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/pecas/pecas.htm
Standardyzacja produktów
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/index.html
http://europa.eu.int/comm/enterprise/standards_policy/index.htm

 

Raporty kontrolne

Co pewien czas sporządzane są raporty określające warunki pracy unijnych MŚP.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm

 

Seminarium w Wiedniu

W kwietniu 2002 odbyło się seminarium w Wiedniu określające dalsze formy unijnej pomocy wspomagające mikro, małe i średnie firmy.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-studies/craft-supportserv.htm

 

Programy przedakcesyjne PHARE, ISPA, SAPARD

Do momentu akcesji kraje kandydujące będą korzystały z dofinansowania przedakcesyjnego pochodzącego z budżetu Wspólnoty. Najistotniejsze dofinansowanie zapewnia program PHARE (Program pomocy w przebudowie gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej), który ma na celu wspierać kraje kandydujące z Europy Środkowo-wschodniej w ich przygotowaniach do akcesji. Dwa inne programy to ISPA (Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej) obejmująca działania w zakresie transportu i środowiska naturalnego i SAPARD (Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich) obejmujący rolnictwo. Wsparcie finansowe dostarczane jest także trzem śródziemnomorskim państwom kandydującym: Cyprowi, Malcie i Turcji.

MSP otrzymują wsparcie w ramach PHARE w postaci wielu instrumentów. Krajowe Programy PHARE wspomagają rozwój MSP, prywatyzację, restrukturyzację i modernizację usług bankowych i finansowych dostarczając wiedzy na te tematy]. Wspierają również tworzenie odpowiedniego ustawodawstwa i struktur a także instytucji i systemu usług dla biznesu na poziomie lokalnym. Program PHARE Spójność Gospodarcza i Społeczna (Economic and Social Cohesion) skupia się na rozwoju regionalnym i stanowi przygotowanie do korzystania z funduszy strukturalnych, dostępnych tylko dla państw członkowskich. W zależności od specyfiki priorytetów państwa, program ten oferuje przedsiębiorstwom liczne bezpośrednie instrumenty wsparcia, np.: szkolenia i dotacje inwestycyjne. MSP w krajach kandydujących korzystają także pośrednio z innych programów w ramach PHARE, np.: z programów na rzecz ochrony środowiska naturalnego, promocji zagranicznych inwestycji bezpośrednich, edukacji, szkoleń, badań, energii, rozwoju handlu oraz zatrudnienia.

Program pomocy finansowej dla MSP (SME Finance Facility) udostępnia pożyczki i zapewnia wkład finansowy dla pośredniczących instytucji kredytowych, by ułatwić dostęp MSP do finansowania (zobacz rozdział 4. 5.).

Program PHARE Wspomaganie Przedsiębiorczości (Business Support Programme) poprawia rozwój i funkcjonowanie organizacji zrzeszających przedsiębiorców (izby handlowe itd.) w krajach kandydujących w ścisłej współpracy z podobnymi organizacjami biznesu w państwach członkowskich, a także na szczeblu Unii Europejskiej. Program ten wspiera też organizacje biznesu w krajach kandydujących, w procesie upowszechniania informacji wśród przedsiębiorców na temat ustawodawstwa unijnego (aquis communautaire).

Programy PHARE Współpracy Transgranicznej (Cross Border Co-operation Programmes) promują współpracę między regionami przygranicznymi Europy Środkowo-Wschodniej Europy, a także między tymi regionami a sąsiadującymi regionami państw członkowskich. Komponenty tego programu skupiają się na rozwoju MSP na poziomie transgranicznym.

Również program SAPARD, który obejmuje swym działaniem rolnictwo, zawiera instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorstw z obszarów wiejskich, by utworzyć alternatywne lub dodatkowe możliwości zatrudnienia dla byłych rolników oraz, by zróżnicować bazę gospodarczą obszarów wiejskich.

Użyteczne strony internetowe:

PHARE:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/index.htm
PHARE - Centrum Informacyjne:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/contacts/info_centre.htm

ISPA:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/ispa.htm

SAPARD:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/sapard.htm

 

Programy po akcesji

Po akcesji nowe państwa członkowskie będą mogły korzystać z Funduszy Strukturalnych. Dziesięciu nowych członków skorzysta z 21,9 miliardów euro w latach 2004 - 2006 (średnio 7,3 miliarda euro rocznie). W obecnych krajach członkowskich znaczna część funduszy strukturalnych przeznaczana jest na "pomoc dla sektora produkcyjnego", tzn. na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości. Prawdopodobnie nowi członkowie dokonają podobnego podziału, co by oznaczało, że fundusze strukturalne staną się w nadchodzących latach jednym z najważniejszych źródeł finansowania działań w ramach programów wspierających przedsiębiorczość. Jednak w znacznej mierze kraje członkowskie same tworzą hierarchię ważności i wybierają obszary, na które chcą przeznaczyć fundusze strukturalne, którymi dysponują. Fundusze strukturalne będą wdrażane w sposób zdecentralizowany poprzez instytucje pośredniczące w danym kraju. Komisja Europejska nie będzie się więc zajmować bezpośrednio wnioskami składanymi przez przedsiębiorstwa.

Etap końcowy programowania PHARE i innych działań przedakcesyjnych na rzecz państw kandydujących do Unii będzie miał miejsce w 2003 roku. Aby zapewnić prawidłowe przejście do funduszy strukturalnych, wdrażanie projektów PHARE będzie kontynuowane przez pierwsze lata po akcesji.

UE polityka regionalna:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/key/key_en.htm
Działania strukturalne wspierające rozszerzenie:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/enlarge_en.htm

 

Leonardo da Vinci - eLearning (2000-2006)

Program ten wspiera międzynarodowe inicjatywy promujące niezbędną wiedzę, zdolności i kwalifikacje na rzecz integracji z rynkiem pracy i pełnym korzystaniem z praw obywatelskich. Program ma trzy główne cele:

Program ten jest dostępny dla wielu państw europejskich: dla wszystkich państw członkowskich, krajów należących do EFTA/EEA, a także dla wszystkich krajów kandydujących. Projekty mogą być składane przez prywatne, publiczne i parapubliczne organizacje i instytucje zaangażowane w szkolenia zawodowe. Potencjalni uczestnicy programu to przedsiębiorstwa, zwłaszcza MSP, także te wcześniej już zaangażowane w szkolenia zawodowe oraz wyspecjalizowane organizacje np.: izby handlowe itp. Adresy krajowych instytucji dostępne są na stronie programu Leonardo da Vinci:

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
http://www.bkkk-cofund.org.pl

 

Ułatwienie dostępu firm do środków finansowych

Dostęp do środków finansowych jest jedną z największych przeszkód w rozwoju gospodarczym krajów kandydujących. W związku z wysokimi wymogami zabezpieczeń kredytowych stawianymi przez banki komercyjne, wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza typu mikro, oraz podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, mają problemy z uzyskaniem finansowania ze źródeł zewnętrznych. Poza tym oferowane im stopy procentowe są zazwyczaj wyższe. Rzadkie są przypadki finansowania przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, przez fundusze venture capital czy organizacje typu "anioły biznesu". Banki komercyjne służą zatem jako podstawowe źródło finansowania zewnętrznego, a wsparcie publiczne przyznawane jest, by wypełnić największe deficyty rynkowe.

W zależności od specyfiki priorytetów państwa programy PHARE oferują instrumenty wsparcia na rzecz poprawy dostępu do finansowania ze źródeł zewnętrznych, takie jak wsparcie dla systemu poręczeń kredytowych, mikro-pożyczek, czy kapitału ryzyka. Inne działania, jak dotacje inwestycyjne czy dotowanie stóp procentowych, mają na uwadze obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego. Wszystkie tego typu działania są wdrażane w sposób zdecentralizowany poprzez instytucje pośredniczące w krajach kandydujących, którzy mogą dostarczać bardziej szczegółowych informacji na temat różnych projektów dostępnych w danym kraju. Przedsiębiorstwa z krajów kandydujących zawsze powinny zwracać się najpierw do krajowych punktów kontaktowych, a nie do Komisji Europejskiej. Odnośniki do stron internetowych głównych krajowych punktów kontaktowych znajdują się w aneksie 2.

Pomoc finansowa dla MSP (SME Finance Facility) to wspólna inicjatywa programu PHARE, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD), Banku Rozwoju Rady Europy, niemieckiej organizacji Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Inicjatywa ta oferuje instytucjom kredytowym kredyty, leasing, finansowanie udziałów kapitałowych, by zwiększyć ich wydajność kredytowania lub inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa. Poprzez zapewnienie pomocy doradczej (szkolenie urzędników zajmujących się kredytami, by zapoznali się z najlepszymi metodami przyznawania kredytów MSP), inicjatywa ta oferuje pośrednikom finansowym uzyskanie kwalifikacji udzielania pożyczek MSP w sposób korzystny i trwały, zachęcając je do prowadzenia takiej działalności długoterminowo. Dalsze szczegóły oraz lista instytucji kredytowych działających w krajach kandydujących dostępne są na stronach internetowych:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/multi-bene/smefinance.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/sme_facility.pdf

Instrumenty finansowe w ramach Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (zobacz rozdział 4.3.): Program rozwoju poręczeń dla MSP (the SME Guarantee Facility), Pomoc w uruchamianiu działalności gospodarczej, ETF (ETF Start-up Facility) oraz Program kapitału początkowego (Seed Capital Action), zapewniają poręczenia oraz poręczenia wzajemne na funkcjonowanie krajowych systemów poręczeń kredytów (bezpośrednie poręczenia są także dostępne), kapitał na funkcjonowanie funduszy typu venture capital i dotacji na zatrudnienie i szkolenie specjalistów w funduszach kapitału. Instrumenty, które są przeznaczone dla państw członkowskich, państw EFTA/EEA oraz krajów kandydujących, zwiększają kapitał przeznaczony na kredyty i pożyczki dla MSP. Instytucje kredytowe zainteresowane uczestnictwem w tych programach powinny skontaktować się z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EIF) w Luksemburgu (jest to międzynarodowa instytucja finansowa zarządzająca instrumentami finansowymi Unii Europejskiej). Pojedyncze MSP nie powinny kontaktować się z EIF, ponieważ nie zajmuje się on bezpośrednio konkretnymi programami pomocy, lecz powinny w pierwszej kolejności odwiedzić stronę internetową EIF, by sprawdzić którzy krajowi pośrednicy finansowi uczestniczą w programie i skontaktować się bezpośrednio z nimi. Dokładniejsze informacje dostępne są w wytycznych dla poszczególnych instrumentów finansowych na stronie internetowej EIF: http://www.eif.org/publications/pub_oper.htm

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Unijną instytucją finansową wspomagającą MŚP jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. EFI finansuje programy Komisji Europejskiej. Środki są przyznawane na drodze przetargów lub dostaje ten kto zgłosi się pierwszy. Ważna jest zatem odwaga w działaniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych Centrach Euro Info.

http://www.eif.org/publications/pub_oper.htm

 

Enterprise EUROPE

Godnym polecenia pismem Komisji Europejskiej, związanym z MŚP, jest Enterprise EUROPE.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-europe/

 

   Inne przydatne linki

Budżet
http://europa.eu.int/comm/budget/financing/enlargement_en.htm

Rozwój
http://europa.eu.int/comm/development/elarg_en.htm

Ekonomia i finanse
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/enlargementpapers_en.htm
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/activities_thirdcountrieseconomic_en.htm#enlargement

Zatrudnienie
http://europa.eu.int/comm/employment_social/intcoop/index_en.htm http://europa.eu.int/comm/fisheries/enlargement/index_fr.htm http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/chap2/index.htm http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/migration_enl.pdf

Przedsiębiorstwo
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/enlargement/index.htm

Społeczeństwo informacyjne
http://europa.eu.int/information_society/topics/international/index_en.htm

Rynek wewnętrzny
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/enlarg/index.htm

Polityka regionalna
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/enlarge_en.htm


Cypr
Cyprus Chambers of Commerce www.cci.org.cy

Czechy
Business Development Agency www.arp.cz Economic Chamber of Commerce www.komora.cz/eu
Confederation of Czech Industry www.spcr.cz

Estonia
Enterprise Estonia www.eas.ee
Credit and Export Guarantee Fund www.kredex.ee
Estonian Chamber of Commerce and Industry www.koda.ee
Estonian Association of SME´s www.evea.ee
The Confederation of Estonian Employers and Industry www.ettk.ee

Węgry
Hungarian Chamber of Commerce and Industry www.mkik.hu/eng
The Hungarian Investment and Trade Agency www.itd.hu
Hungarian Foundation for Enterprise Promotion www.mva.hu

Litwa
Latvian Chamber of Commerce and Industry www.chamber.lv
Latvian Development Agency www.lda.gov.lv/eng

Łotwa
Lithuanian Agency for Small and Medium Sized Enterprises www.svv.lt
Lithuanian Development Agency www.lda.lt
Confederation of Lithuanian Industrialists www.lpk.lt

Malta
The Malta Chamber of Commerce www.chamber.org.mt
Malta Federation of Industry www.foi.org.mt
Institute for the Promotion of Small Enterprise www.ipse.org.mt

Polska
Polish Agency for Enterprise Development (PARP) www.parp.gov.pl

Słowacja
National Agency for Development of Small and Medium Enterprises (NADSME)http://www.nadsme.sk/index.html

Słowenia
Small Business Development Agency http://www.pcmg.si

Źródło: Komisja Europejska

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas