Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
« Kooperanci
· Kontrakt
· Ryzyko w handlu zagranicznym
· Dokumenty w kontrakcie eksportowym
· Realizacja płatności bankowych
· Inne produkty bankowe

  Inne produkty bankowe.  
Rachunki w walutach wymienialnych Kredyty w walutach wymienialnych Transakcje Forward Forfaiting Faktoring Operacje czekowe Gwarancje


Rachunki w walutach wymienialnych

Banki zazwyczaj umożliwiają eksporterom prowadzenie rachunków w walutach wymienialnych.


Kredyty w walutach wymienialnych

Banki zazwyczaj udzielają kredytów dewizowych na finansowanie działalności eksportowej. Są to kredyty na cele obrotowe lub inwestycyjne. Oprocentowanie kredytów jest często oparte na stopach depozytów międzybankowych, zwiększonych o prowizję banku.
Kredyty indeksowane udzielane są w złotych, a ewidencjonowane w walucie wymienialnej.
Inną forma kredytu dewizowego są kredyty na finansowanie udokumentowanych należności eksportowych z tytułu realizacji umów na dostawę towarów lub świadczenie usług, ubezpieczonych w KUKE S.A. Kredyt obejmuje: ubezpieczenie należności eksportowych, kredyt właściwy, ocenę wiarygodności partnerów zagranicznych. Kredyt może być udzielony w formie kredytu indeksowanego, walutowego lub w PLN.Transakcje Forward

Transakcje terminowe typu Forward są instrumentami zabezpieczającymi przed ryzykiem kursowym. Przedmiotem transakcji jest kupno przez bank waluty, z przyszłych należności, po kursie uzgodnionym w dniu zawarcia transakcji.Forfaiting

Operacje forfaitingowe polegają na sprzedaży przez eksportera wierzytelności eksportowych, o odroczonym terminie płatności i zabezpieczonych w formie weksla własnego importera lub traty akceptowanej przez importera. Zazwyczaj przedmiotem wykupu mogą być wierzytelności spełniające następujące warunki:
 • wynikające z transakcji handlowych,
 • definitywnie powstałe i dokładnie oznaczone,
 • bezsporne, nieprzeterminowane i nie obciążone,
 • zabezpieczone przez wiarygodne banki (posiadające przyznany przez DIF limit kredytowy) w formie: awalu bankowego na wekslu, akredytywy z odroczoną płatnością, gwarancji bankowej, weksla własnego wystawionego przez bank lub weksla trasowanego zaakceptowanego przez bank,
 • których zbywalność nie jest w żaden sposób ograniczona.
Nabywane w ramach forfaitingu wierzytelności zazwyczaj obejmują:
 • weksel własny dłużnika lub weksel trasowany (tratę) Klienta, zabezpieczone: gwarancją lub awalem,
 • weksel własny banku,
 • akredytywę dokumentową,
 • dokument świadczący o wymagalności wierzytelności (np. faktura wraz z dokumentem przewozowym), zabezpieczony gwarancją bankową, ubezpieczeniem w KUKE lub w sposób ustalony z dłużnikiem;
W przeciwieństwie do factoringu, forfaiting obejmuje zazwyczaj jedną transakcję, gdzie eksporter chce zastąpić udzielony kredyt kupiecki forfaitingiem. Jeszcze przed podpisaniem kontraktu eksportowego warto skontaktować się z bankiem w celu rozeznania, czy forfaiting jest możliwy oraz określenia warunków do spełnienia w celu zrealizowania transakcji bez prawa regresu.

Przykład:
Polski eksporter sprzedaje towar na kredyt wekslowy importerowi niemieckiemu. Zwraca się więc do instytucji forfaitingowej, najczęściej banku, aby ta zdyskontowała weksel tego importera, ale bez prawa regresu. Transakcja polega na tym, że instytucja forfaitingowa dyskontuje otrzymany weksel importera niemieckiego, z wyłączeniem prawa regresu do podmiotu zbywającego wierzytelność, a więc na własne ryzyko. Ryzyko instytucji forfaitingowych, nie jest wielkie, bo weksel jest poręczony (awal) przez bank importera.Faktoring

Faktoring jest formą krótkookresowego finansowania działalności gospodarczej, głównie dla firm, które zawierają transakcje sprzedaży udzielając kredytu kupieckiego.

Faktoring jest to nabycie przez Faktora od Faktoranta krótkoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej, przed terminem jej płatności, z potrąceniem opłaty na rzecz faktora, bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika lub z przejęciem takiego ryzyka.

Faktoring jest dobrym rozwiązaniem gdy przedsiębiorca:
 • napotyka barierę płynności finansowej,
 • zawiera umowy z odroczonymi terminami płatności,
 • odbiorcy opóźniają się z regulowaniem należności,
 • brakuje własnych środków na finansowanie bieżącej działalności przy prowadzonych inwestycjach,
 • chce zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko wypłacalności odbiorców,
 • prowadzi działalność sezonową.
W trakcie spłaty wykupione wierzytelności są zaliczkowane na koncie rozliczeniowym Faktora. Faktor informuje Faktoranta na bieżąco o stanie wierzytelności, monituje nie płacących dłużników, opracowuje stosowne sprawozdania, a w przypadku konieczności kieruje sprawę do windykacji lub na drogę sądową.Operacje czekowe

Sprzedaż, skup i inkaso czeków wystawionych przez podmioty zagraniczne.Gwarancje

Gwarancja bankowa stanowi pisemne zobowiązanie, banku podjęte na podstawie zlecenia klienta, wobec beneficjenta gwarancji, na rzecz którego dana gwarancja jest wystawiona.
Możemy wyróżnić:
 • gwarancje własne banku: przetargowe, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, zabezpieczenia zapłaty za towar,
 • gwarancje własne wystawione na podstawie kontr gwarancji banków zagranicznych,
 • potwierdzenie gwarancji banków zagranicznych,
Gwarancję banku cechuje niezależność od umowy pomiędzy beneficjantem a zleceniodawcą, jest nieodwołalna i bezwarunkowa.
Jedna z form gwarancji bankowej jest aval wekslowy czyli poręczenie za zapłatę sumy wekslowej, złożone na wekslu za akceptanta weksla trasowanego lub za wystawcę weksla własnego lub za inną osobę zobowiązaną z weksla.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas