Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Obsługa handlu
« Eksport
« Kooperanci
· Kontrakt
· Ryzyko w handlu zagranicznym
· Dokumenty w kontrakcie eksportowym
· Realizacja płatności bankowych
· Inne produkty bankowe

  Dokumenty w kontrakcie eksportowym.  
Faktury Certyfikaty Ubezpieczenia Akredytywa dokumentowa Weksel Dokumenty przewozowe Dokumenty składowe


Faktury

Faktura handlowa
Główne składniki faktury to: dane teleadresowe sprzedającego i kupującego, numer, data i miejsce wystawienia, numer i data zamówienia, forma i termin zapłaty, opis i ilość towaru, cena jednostkowa i całkowita za towar, dodatkowe opłaty, całkowita należność, opis dostarczenia towaru, podpis wystawcy.

Faktura jest dowodem kupna, który służy kontrahentom we wzajemnych rozliczeniach. Na podstawie faktury ustala się wartość celną. Fakturę wystawia się w języku kontraktu i zgodnie z jego warunkami. W niektórych przypadkach przepisy importowe, związane z bezpieczeństwem obrotu, wymagają poświadczenia faktury eksportera przez placówkę handlową kraju importera w kraju eksportera.

Z punktu widzenia firmy kredytującej warto sprawdzić czy:
 • faktura została wystawiona przez sprzedawcę towaru,
 • faktura została zaadresowana do kupującego, lub innych stron wyszczególnionych w kredycie,
 • specyfikacja towarowa odpowiada dokładnie wyszczególnionej w kredycie,
 • ilość towaru odpowiada dokładnie ilości wyszczególnionej w kredycie, z uwzględnieniem tolerancji akceptowanej przez prawo,
 • ceny jednostkowe i wartość całkowita faktury odpowiadają wyszczególnionym w kredycie,
 • faktura jest podpisana, jeśli kredyt tego wymaga,
 • marka identyfikacyjna, ciężary netto i brutto, ilość paczek odpowiadają ilościom wyszczególnionym w innych dokumentach,
 • koszty dodatkowe nie zostały dorzucone do faktury, chyba ze kredyt je akceptuje,
 • elementy identyfikujące fakturę odpowiadają wyszczególnionym w innych dokumentach,
 • faktura posiada certyfikat, jeżeli kredyt tego wymaga.
Faktura konsularna
Stosowana w eksporcie do krajów stosujących kontyngenty i służy do przeprowadzenia odprawy celnej w kraju importera.


Faktura pro - forma
Jest często ofertą przedstawianą importerowi. W przypadku potwierdzenia przez kupującego, staje się zamówieniem. Wykorzystuje się ją w procesie negocjacji oraz do uzyskania odpowiednich zezwoleń.
Certyfikaty

Certyfikat jakości
Certyfikat jakości jest potwierdzeniem, przez niezależną instytucja kontrolującą, że towar wysyłany przez eksportera odpowiada specyfikacji zawartej w kontrakcie.


Świadectwo zdrowia
Stwierdzające spełnienie przez towar norm sanitarnych.


Świadectwo pochodzenia
Jest certyfikatem kraju pochodzenia towaru. W większości krajów musi być wystawiony na specjalnym formularzu i pomimo, że jest wypełniany przez eksportera lub agenta, powinien być certyfikowany przez instytucję niezależną - np. izba handlowa. Certyfikat zawiera specyfikacje towaru, kraj jego pochodzenia oraz podpis z pieczątką instytucji certyfikującej.
Ubezpieczenia

Polisa ubezpieczeniowa
Podstawowe elementy polisy ubezpieczeniowej w transporcie to: specyfikacja przedmiotu ubezpieczenia, dane ubezpieczającego, specyfikacja transportu, formy odpowiedzialności ubezpieczyciela, procedura roszczeniowa, podpis ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie powinno:
 • odpowiadać wyszczególnionemu w kredycie,
 • pokrywać ryzyko wyszczególnione w kredycie,
 • odpowiadać innym dokumentom w zakresie: opisu towaru i środka transportu,
 • jeśli nie postanowiono inaczej ubezpieczenie powinno;
  • być wystawione i podpisane przez firmę ubezpieczeniową, bądź jej agenta,
  • posiadać datę nie późniejszą niż data wysyłki towaru, w dokumentach wysyłkowych,
  • ubezpieczać minimum do wartości CAF towarów oraz być wystawione w walucie kredytu.
Certyfikat asekuracyjny
Dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia towaru. Jest dodatkiem do polisy ubezpieczeniowej lub został wystawiony w wyniku braku czasu na wystawienie pełnej polisy ubezpieczeniowej.
Akredytywa dokumentowa

Wyróżniamy następujące formy kredytu dokumentowego:
 • nieodwołalna lub odwołalna,
 • nieodwołalna i potwierdzona - sprzedawca posiada gwarancję dwóch banków, że faktura zostanie zapłacona,
 • kredyt przenośny na osobę trzecią ( tylko 1 raz ),
 • kredyt odnawialny - revolving. Np. 50.000 PLN miesięcznie, w okresie 6 miesięcy,
 • kredyt wypłacany ( forma przedpłaty ) przed zaprezentowaniem wymaganych dokumentów przez eksportera - red clause,
 • kredyt back to back. Kredyt otwarty na żądanie eksportera - pierwszy kredyt służy za gwarancję drugiego.


WekselDokumenty przewozowe

Konosament
Konosament jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyjęcie towaru do przewozu morskiego i zawierającym zobowiązanie kapitana statku do wydania towaru uprawnionemu posiadaczowi konosamentu, w określonym miejscu. Jest podpisywany przez armatora lub kapitana statku. Uprawnia do dysponowania ładunkiem, bez prawa własności. Konosament określa warunki i wykonawców umowy przewozu oraz specyfikuje ładunek. Wystawia się go zazwyczaj na standardowych formularzach armatora, w kilku egzemplarzach oryginalnych. W dokumencie podaje się zawsze ilość oryginałów, które są niezbędne w późniejszych rozliczeniach płatniczych transakcji. Wśród wielu rodzajów możemy wyróżnić: konosament czarterowy (wystawiony na podstawie zawartej umowy przewozowej, prosty formalnie) i konosament linowy (wystawiony oddzielnie, zawiera szereg szczegółowych warunków i klauzul umowy przewozowej). Zasady sporządzania konosamentu zawarte są w konwencji brukselskiej z 1924 roku wraz z regułami Visby oraz protokole brukselskim z 1979 roku.

Konosament jest:
 • potwierdzeniem przyjęcia ładunku do przewozu,
 • papierem wartościowym uprawniającym do dysponowania ładunkiem,
 • może być potwierdzeniem zawarcia umowy o przewóz, gdy nie zawarto odrębnej umowy czarterowej.
Wyróżniamy konosament:
 • zwykły, na podróż jednym statkiem,
 • docelowy kombinowany, na przewóz morski z listem przewozowym na inny transport do miejsca przeznaczenia,
 • docelowy morski bezpośredni, uwzględniający przeładowanie ładunku w portach pośrednich. Koszty frachtu obejmują cała trasę.
Konosament może być:
 • czysty, bez klauzul dodatkowych stwierdzających ujemny stan towaru lub opakowania podczas przyjścia ładunku do przewozu.
 • nieczysty, zawiera klauzulę odnośnie ujemnego stanu towaru lub opakowania. Odbiorca, w porcie przeznaczenia, może odrzucić taki ładunek lub domagać się jego obejrzenia.
Kwit sternika
Kwit sternika jest to pokwitowanie dla załadowcy przyjęcia towaru na statek, sygnowane przez pierwszego oficera. W oparciu o kwit sternika wystawiany jest konosament.


Kwit wydawczy
Kwit wydawczy jest to dokument uprawniający do odbioru towaru w transporcie morskim. Wydaje go najczęściej kapitan statku w zamian za przedłożenie oryginalnego egzemplarza konosamentu.


Umowa czarterowa
Odnosi się do wynajęcia statku lub części przestrzeni jego ładowni na określoną podróż lub czas. Najczęściej jest związana z przewozem ładunków masowych. Dokument nie reprezentuje towaru.


Umowa bookingowa
Jest to nota bookingowa, która rezerwuje miejsce na statku dla określonego ładunku.


Kolejowy list przewozowy


Samochodowy list przewozowy


Lotniczy list przewozowy
Dokumenty składowe

Kwit składowy
Dokument stwierdzający przyjęcie towaru do składowania, który będzie wydany wymienionej w nim osobie. Kwit określa dane odbiorcy i nie uprawnia do dysponowania towarem.
Warrant
Dokument jest rodzajem kwitu składowego, z możliwością zmiany odbiorcy towaru po przyjęciu do składowania. Warrant daje pełne prawo własności do składowanego towaru.
Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas