Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportZarządzanie
     Ryzyko w eksporcie

  Ryzyko w firmie

Zarządzanie ryzykiem jest prawie powszechne w międzynarodowych firmach finansowych (85%). W ostatnich latach zarządzanie ryzykiem staje się popularne w mniejszych przedsiębiorstwach. Powstał nawet nowy kierunek zarządzania: Enterprise Risk Management, który można zdefiniować jako system zarządzania ryzykami przedsiębiorstwa.

  Przykłady organizacji:

http://www.ferma-asso.org/
Federation Of European Risk Management Associations (FERMA)
http://www.rims.org/ifrima/
International Federation of Risk and Insurance Management Associations (IFRIMA)
http://www.airmic.com/
Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC)

  Ryzyko w eksporcie

Wchodząc na nowy rynek zagraniczny stale mamy do czynienia z nowymi sytuacjami. To właśnie ta niepewność i związana z nią obawa straty finansowej są głównym czynnikiem hamującym ekspansję eksportową polskich MŚP.

Ryzyko możemy podzielić na:

Ryzyko wewnętrzne eliminujemy poprzez dobre zarządzanie, natomiast zewnętrzne, gromadząc informacje o zagranicznych rynkach zbytu.

  Podział ryzyk
 1. Ryzyko towarowe.
  • Ryzyko związane ze zmianą jakości towaru i jego opakowaniem - gwarantem jakości dla importera może być wprowadzony u producenta system jakości zapewniony normami ISO lub procedurami TQM. W handlu zagranicznym, z wyjątkiem przypadków uznanych za siłę wyższą, ryzyko związane z jakością towaru lub opakowaniem jest traktowane jako ryzyko zawinione. W przypadku jego urzeczywistnienia się konsekwencje ponosi wytwórca towaru. Minimalizację tego ryzyka umożliwiają umiejętnie dobrane klauzule w kontrakcie: kontrola jakości, gwarancja, kary umowne.
  • Ryzyko transportowe - kontrakt powinien precyzować moment przeniesienia ryzyka pomiędzy kontrahentami.
 2. Ryzyko handlowe.
  • Ryzyko rynkowe - zazwyczaj związane z ryzykiem walutowym.
  • Ryzyko bilansowe - związane z księgowością konsolidowaną firm międzynarodowych.
  • Ryzyko transakcyjne - ryzyko wynikające z odmiennych kursów walut w momencie powstania należności i ostatecznego rozliczenia transakcji. ... więcej >>>
  • Ryzyko stopy procentowej - związane z wpływem stóp procentowych na dochody firmy.
  • Ryzyko cenowe - powstaje przy niekorzystnych zmianach cen w czasie pomiędzy zawarciem kontraktu i jego wykonaniem. Ryzyko cenowe może również powstać przy złej kalkulacji ceny. ... więcej >>>
  • Ryzyko zbytu - polega na problemach ze sprzedażą towarów spowodowanych sytuacja rynkową lub zastosowaniem instrumentów protekcjonistycznych.
  • Ryzyko kontraktowe - spowodowane złym doborem partnerów. Ryzyko to eliminujemy przez uzyskanie informacji o kontrahencie zagranicznym. ... więcej wywiadownie >>>
  • Ryzyko związane z finansowaniem kupującego - tą opcję warto rozważyć w przypadku trwałych relacji handlowych z partnerem, ... więcej kredyty >>>
  • Ryzyko wyboru kanałów dystrybucji.
 3. Ryzyko polityczne.
  Zarządzanie ryzykiem

W zarządzaniu ryzykiem możemy wyróżnić następujące etapy:

 1. Identyfikacja ryzyka. Polega na identyfikacji obszarów, w których firma narażona jest na szkodę i wyszczególnieniu potencjalnych zagrożeń.
 2. Analiza ryzyka, która sprowadza się do oszacowania maksymalnej możliwej straty oraz określenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia. Współczesne techniki matematyczne umożliwiają pomiar ryzyka - to znaczy określenie jego prawdopodobieństwa i skutków w ujęciu pieniężnym.
 3. Ocena ryzyka, polegająca na określeniu postawy naszej firmy względem określonego ryzyka.
 4. Decyzja odnośnie zabezpieczeń i związanych z nimi kosztami.
 5. Kontrola podjętych działań.
  Działanie w warunkach ryzyka

Każda firma powinna określić swoją postawę wobec działań mogących przynieść straty. Oto przykłady:

Minimalizowanie ryzyka kursowego można osiągnąć poprzez umieszczenie w kontrakcie klauzuli waloryzacyjnej. Rodzaje klauzul:

Dobrym sposobem redukcji ryzyka kursowego są transakcje hedgingowe. Rozróżniamy hedging stały: "hedge and forget" oraz dynamiczny, z ciągłym monitorowaniem i korygowaniem transakcji zabezpieczających. Stosowane są również opcje walutowe, do wyboru stron kontraktu. Eksporter powinien poinformować importera z wyprzedzeniem, w jakiej walucie chce zapłatę. Inną formą zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym są instrumenty pochodne:

Istotny wpływ na minimalizację ryzyka ma właściwe dobranie formy płatności.

Transfer ryzyka można również przeprowadzić przez ubezpieczenie.

  Finansowanie ryzyka

Niezależnie od przyjętej postawy względem ryzyka, eksporter powinien określić strategię jego finansowania. W praktyce handlowej można wyróżnić dwie możliwości: samoubezpieczenia lub skorzystania z systemu ubezpieczeń gospodarczych.Krzysztof Drupka

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas