Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Promocja
· IKIC HZ - Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
· KIG - Krajowa Izba Gospodarcza
· KSU - Lista ośrodków świadczących usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Krajowy System Usług.  

Zobacz również
 
Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich firm, wprowadzane w Polsce
Artykuły - Programy pomocowe
KSU
 
Prezentacja Krajowego Systemu Usług
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
Sieć akredytowanych ośrodków KSU
 

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) to struktura zaangażowana we wdrażanie programów wspierających rozwój sektora MSP w Polsce, obejmująca zarówno sieci i struktury organizacyjne oraz instytucjonalne, jak i instrumenty wsparcia skierowane do małych i średnich firm. System opiera się na współpracy partnerów na trzech poziomach działania:

Współpraca między ośrodkami służy rozwojowi systemu wspierania przedsiębiorczości w Polsce, a tym samym zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje działania KSU oraz wspiera system organizacyjnie i merytorycznie. Ośrodki należące do sieci KSU współpracują ze sobą na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim.

W każdym z województw, podczas spotkań regionalnych, wybierani są dwaj przedstawiciele ośrodków KSU, którzy zajmują się organizacją prac w regionie oraz reprezentują go w Radzie Koordynacyjnej.

Rada Koordynacyjna KSU zajmuje się ustalaniem i zatwierdzaniem kierunków działania sieci. Jej kadencja trwa dwa lata.

Do wykonania określonych zadań Rada powołuje Grupy Zadaniowe. Obecnie działają:

Od początku istnienia KSU, działania koncentrowały się wokół:

Poziom centralny to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [PARP], która jest agencją rządową utworzoną w 2001 r., w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działającej w latach 1996-2000. W połowie 2002 r., PARP przejęła zadania i obowiązki Agencji Techniki i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzięki konsolidacji agencji powstała jedna instytucja, podległa Ministrowi Gospodarki i Pracy, która jest odpowiedzialna za zarządzanie wdrażaniem środków pomocowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, pochodzącymi z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Pozwala to na większą skuteczność w realizacji programów i bardziej efektywną kontrolę wykorzystania funduszy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości współpracując z ośrodkami KSU przy budowie systemu stara się nie tylko koordynować i merytorycznie wspierać uczestników sieci, ale także, w miarę możliwości, zapewniać im materiały i narzędzia, a także finansować niektóre działania służące spajaniu i rozwojowi systemu. Ośrodki KSU przy merytorycznym i organizacyjnym wsparciu PARP wypracowały poza systemem standaryzacji i akredytacji, wspólną strategię promocyjną oraz system podnoszenia kwalifikacji konsultantów. Działa interaktywna strona internetowa KSU, gdzie dostępny jest m.in. katalog usług poszczególnych ośrodków, organizowane są szkolenia dla konsultantów KSU oraz seminaria informacyjne i konferencje. Regularnie przygotowywane, drukowane i udostępniane ośrodkom są materiały promocyjno-informacyjne na temat sieci i systemu oraz dostępnych programów pomocowych dla MSP.

Poziom wojewódzki to Regionalne Instytucje Finansujące [RIF], działające jako wojewódzkie instytucje zarządzające realizacją programów regionalnych skierowanych do sektora MSP i współpracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji programów krajowych. Regionalne Instytucje Finansujące są wojewódzkim partnerem PARP, współpracującym przy wdrażaniu polityki sektorowej adresowanej do MSP w regionie oraz pełniącym analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych we wdrażaniu działań wynikających z realizacji strategii rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP. Regionalne Instytucje Finansujące, podobnie jak inne organizacje współpracujące w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP, spełniają standardy organizacyjne przewidziane w systemie akredytacji KSU.

Poziom bezpośrednich usługodawców to przede wszystkim ośrodki Krajowego Systemu Usług dla MSP (KSU), specjalizujące się w świadczeniu usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych dla małych i średnich firm, prowadzące działalność nie nastawioną na zysk i współpracujące ze sobą w ramach sieci. Ponadto należy tu wymienić innych usługodawców (głównie firmy komercyjne), akredytowanych przez PARP jako potencjalni wykonawcy usług, które mogą być dofinansowane ze środków programu Phare 2000.

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), powstał w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Polska Agencja Rozwoju ). Podstawową strukturę KSU stanowi sieć 170 akredytowanych ośrodków, takich jak agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, centra wspierania biznesu, izby przemysłowo-handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe, szkoły biznesu, organizacje rzemiosła, fundacje i stowarzyszenia. Członkowie sieci są niezależni i samofinansujący się, a uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Jednak akredytacja w KSU stanowi, aby ośrodek należący do sieci spełniał określone w standaryzacji ośrodków KSU wymagania dotyczące organizacji pracy, świadczenia poszczególnych usług oraz współpracy w ramach sieci i systemu.

Ze względu na założenie otwartości systemu, ośrodki należące do KSU wybierane są w drodze corocznych ogólnopolskich naborów, a podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest doświadczenie ośrodka oraz jakość jego oferty.

Wszystkie ośrodki wchodzące w skład KSU objęte są systemem akredytacji, który gwarantuje określony standard świadczonych usług dla przedsiębiorców i innych klientów. Akredytacja prowadzona jest przez niezależnych audytorów, zgodnie z procedurami bazującymi na normach ISO, zaadoptowanymi w ramach sieci ośrodków KSU i obejmuje możliwość akredytacji w ramach różnych specjalizacji odpowiadającym kategoriom świadczonych usług.

Każdy z akredytowanych ośrodków w KSU świadczy przynajmniej jedną z czterech kategorii usług, adresowanych do małych i średnich firm lub osób podejmujących działalność gospodarczą, tj.:

Większość ośrodków prowadzi usługi przeznaczone nie tylko dla wszystkich przedsiębiorców, ale i dla szeroko rozumianych organizacji i instytucji około biznesowych oraz dla władz lokalnych czy regionalnych. Część ośrodków dodatkowo specjalizuje się w określonych dziedzinach lub branżach w tym m.in. w: transferze technologii, systemach zarządzania jakością, badaniach i certyfikacji.

W ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP można wyodrębnić też grupy ośrodków ściślej ze sobą współpracujących, w tym część w ramach sformalizowanych sieci, czy stowarzyszeń, odpowiadających kategoriom usług lub specjalizacji, tj.:

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie zarówno ze strony usługodawców, jak i klientów w 2002 r. zdecydowano o wyodrębnieniu grupy ośrodków specjalizujących się w świadczeniu usług o charakterze innowacyjnym (związanych z komercjalizacją najnowszych rozwiązań technologicznych), które będą współpracować w ramach Krajowej Sieci Innowacji (KSI).

Wyodrębnić też należy sieć Punktów Konsultacyjno-Doradczych (PKD), w których przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą uzyskać bezpłatne porady i informacje, nie wymagające dłuższego zaangażowania czasu pracy konsultanta, związane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzaniem przedsiębiorstwem, dostępem do oferty finansowania zewnętrznego (banków i instytucji spoza systemu bankowego, m.in. fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, także te prowadzone przez ośrodki KSU), możliwością skorzystania z zaawansowanych usług doradczych i dofinansowania z programów pomocowych (w tym pomoc w przygotowaniu wniosków o dotacje). Organizacje prowadzące PKD są wybierane w drodze konkursów ogłaszanych przez PARP. W 2003 r. na terenie całego kraju działa 157 Punktów Konsultacyjno-Doradczych, z których 103 prowadzonych jest przez ośrodki KSU, a dodatkowych 49 - przy współpracy z ośrodkami KSU.

Inni usługodawcy to głownie firmy komercyjne, akredytowane przez PARP jako potencjalni wykonawcy usług, które mogą być dofinansowane ze środków programów Phare 2000. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała akredytację w sumie kilkuset wykonawcom usług, w tym kilkudziesięciu ośrodkom KSU. Wykonawcy ci tworzą już "długą listę" konsultantów/firm, gotowych do świadczenia przewidzianych danym instrumentem usług. Podstawowym kryterium umieszczenia na długiej liście akredytowanych konsultantów jest zdolność do świadczenia dla małych i średnich przedsiębiorców usług wyspecyfikowanych w regulaminie korzystania z danego instrumentu. Zakłada się, że do kolejnych programów finansowanych w ramach Phare będzie każdorazowo prowadzony proces akredytacji wykonawców usług dla MSP.

Proponowany model instytucjonalnego wsparcia MSP ukierunkowany jest zwłaszcza na spełnienie wymogów związanych z utworzeniem zharmonizowanego systemu, poprzez który w pierwszym etapie MSP osiągną dostęp głównie do różnego typu dotowanych usług doradczych i szkoleniowych oraz dotacji na projekty inwestycyjne. W przyszłości będzie on stanowił podstawę systemu, poprzez który realizowana będzie pomoc dla MSP oraz ewentualnie innych grup beneficjentów (tj. np. osoby bezrobotne), finansowana ze środków Funduszy Strukturalnych. W tym celu już na obecnym etapie konieczne jest zastosowanie jednolitych standardów jakościowych i spójnych instrumentów na poziomie programowania regionalnego.

Rozwijający się system wsparcia MSP w oparciu o sieć ośrodków KSU jest, w opinii służb Komisji Europejskiej, dobrym fundamentem dla przyszłego systemu wdrażającego instrumenty na rzecz rozwoju gospodarki współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych. Instrumenty dostępne dla MSP i ewentualnie innych beneficjentów będą realizowane poprzez system obejmujący współpracę organizacji spełniających funkcje zarządzania i realizacji usług.

 

 


Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu polityki "sektorowej" adresowanej do MSP w regionie, pełnią one jednocześnie analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych wdrażających strategie rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP. Są łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym. RIF w swej strukturze posiada PKD (Punkt Konsultacyjno - Doradczy), jako punkt "wejścia" przedsiębiorców do programów. Podstawowe funkcje RIF:

a także w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno - Doradczego:

województwo: dolnośląskie
Nazwa RIF:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pl. Solny 16
50-062 Wrocław
tel. (0-71) 344-58-41
fax. (0-71) 372-36-85
e-mail: warr@warr.pl

województwo: kujawsko-pomorskie
Nazwa RIF:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kopernika 4
87-100 Toruń
tel. (0-56) 621-04-21
fax. (0-56) 622-28-99
e-mail: tarr@narda.org.pl

województwo: lubelskie
Nazwa RIF:
Lubelska Fundacja Rozwoju - ARR

ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. (0-81) 743-63-56
fax. (0-81) 743-73-26; 743-79-00
e-mail: krystyna.gorak@lfr.lublin.pl

województwo: lubuskie
Nazwa RIF:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze

ul. Chopina 14
65-001 Zielona Góra
tel. (0-68) 327-05-04
fax. (0-68) 325-38-88
e-mail: agencja@region.zgora.pl

Uwaga! RIF świadczy tylko usługi informacyjne i doradcze związane z aplikowaniem do Programów, wnioski o udzielenie dotacji z tego regionu należy składać bezpośrednio do PARP

województwo: łódzkie
Nazwa RIF:
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. (0-42) 632-18-92
fax. (0-42) 633-07-63
e-mail: larr@mazurek.man.lodz.pl

województwo: małopolskie
Nazwa RIF:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. (0-12) 411-46-03
fax. (0-12) 412-43-79
e-mail: biuro@marr.pl

województwo: mazowieckie
Nazwa RIF:
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. (0-22) 636-29-70
fax. (0-22) 838-02-61
e-mail: izbarimp@fund.org.pl


województwo: opolskie
Nazwa RIF:
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"

ul. Damrota 4
45-064 Opole
tel. (0-77) 456-56-00
fax. (0-77) 456-56-00
e-mail: spp_owp@poczta.onet.pl


województwo: podkarpackie
Nazwa RIF:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul.Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 852-06-00
fax. (0-17) 852-06-11
e-mail: baep@rarr.rzeszow.pl

Uwaga! Wnioski o udzielenie dotacji w ramach programów dotacji PHARE 2000: Wstęp do jakości, Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw, Przygotowanie do działania na rynku europejskim, Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2000 SSG z tego regionu należy składać do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


województwo: podkarpackie
Nazwa RIF:
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

ul. Chopina 18
39-300 Mielec
tel. (0-17) 788-18-50
fax. (0-17) 788-18-64
e-mail: marr@ptc.pl

Uwaga! Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych oraz Dotacji dla Organizacji Wspierania Biznesu Phare 2000 SSG oraz programów dotacji PHARE 2001 SSG: Program Rozwoju Przedsiębiorstw, Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych, Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych z tego regionu należy składać do Agencji Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu


województwo: podlaskie
Nazwa RIF:
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel. (0-85) 740-86-90
fax. (0-85) 740-86-85
e-mail: pfrr@pfrr.bialystok.pl


województwo: pomorskie
Nazwa RIF:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Piwna 36/39
80-832 Gdańsk
tel. (0-58) 323-31-10
fax. (0-58) 301-13-41
e-mail: sekretariat@arpg.gda.pl


województwo: śląskie
Nazwa RIF:
Górnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
tel. (0-32) 201-40-56
fax. (0-32) 257-95-29
e-mail: garr@garr.com.pl


województwo: świętokrzyskie
Nazwa RIF:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. (0-41) 344-43-92
fax. (0-41) 344-43-92
e-mail: biuro@siph.com.pl


województwo: warmińsko-mazurskie
Nazwa RIF:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie

ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
tel. (0-89) 534 90 10
fax. (0-89) 532-92-00
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl


województwo: wielkopolskie
Nazwa RIF:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
tel. (0-63) 245-30-95
fax. (0-63) 242-22-29
e-mail: arr@arrkonin.org.pl


województwo: zachodniopomorskie
Nazwa RIF:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Stoisława 2
70-223 Szczecin
tel. (0-91) 488-24-88
fax. (0-91) 488-26-26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

 

 

Sieć akredytowanych ośrodków KSU

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 0101
Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda
tel. 0-74 8725025   
fax 0-74 8725025   
jurek@agroreg.com.pl
edyta@agroreg.com.pl
http://www.agroreg.com.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0102
M. Rataja 26
59-220 Legnica
tel. 0-76 8623522, 862-27-77,   
fax 0-76 8620968   
arleg@arleg.com
http://www.arleg.com/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Wspierania Biznesu we Wrocławiu przy Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0103
Trwała 7, pok.32
53-335 Wrocław
tel. 0-71 7877671   
fax 0-71 7837670   
cwb@wr.onet.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0104
Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
tel. 0-74 8426786   
fax 0-74 8423566   
darr@darr.pl
darr.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja "Wałbrzych 2000"
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 0105
Ludowa 1C
58-304 Wałbrzych
tel. 0-74 843-45-32, 843-45-62   
fax 0-74 843-45-32   
biuro@fundacjaw2000.walbrzych.pl
http://www.fundacjaw2000.walbrzych.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych,
nr ośrodka 0106
Al. Wyzwolenia 24
58-300 Wałbrzych
tel. 0-74 8425750   
fax 0-74 8425750   
biuro@frw.pl
zip@frw.pl
http://www.frw.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0107
1-go Maja 27
58-500 Jelenia Góra
tel. 0-75 7523293   
fax 0-75 7522794   
ksu@karr.pl
partner@karr.pl
http://www.karr.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0108
Długa 33
58-100 Świdnica
tel. 0-74 8533982   
fax 0-74 8533982   
cwb@zeto.swidnica.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Politechnika Wrocławska / Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 0109
Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
tel. 0-71 3203318   
fax 0-71 3203948   
wctt@itma.pwr.wroc.pl
wctt@wctt.pl
http://www.wctt.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłebia Miedziowego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0110
Złotoryjska 87
59-220 Legnica
tel. 0-76 8627382   
fax 0-76 8627382   
not@not.legnica.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0112
Plac Solny 16
50-062 Wrocław
tel. 71 3445841   
fax 71 3723685   
warr@warr.pl
http://www.warr.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0113
Świdnicka 39
50-029 WROCŁAW
tel. 071 372 44 91   
fax 071 343 45 97   
biuro@dig.wroc.pl
http://www.dig.wroc.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy-Kowary
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0114
ul. Zamkowa 9
58-530 Kowary
tel. 75 7615060   
fax 75 7615061   
rpirp@hm.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0201
Kopernika 4
87-100 Toruń
tel. 0-56 6586290   
fax 0-56 6586299   
biuro@iph.torun.pl
http://www.iph.torun.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych,
nr ośrodka 0202
Okrzei 60
87-800 Włocławek
tel. 0-54 2323286   
fax 0-54 4115337   
kiph@wwek.pl
ms@wwek.pl
kiph.q4.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 0203
Gdańska 5
85-005 Bydgoszcz
tel. 0-52 3211892   
fax 0-52 3211890   
pkcdl@cps.pl
pkcdl@neostrada.pl
pkcdl.vel.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0204
Kopernika 4
87-100 Toruń
tel. 0-56 6210568   
fax 0-56 6222899   
tarr@narda.org.pl
sekretariat_tarr@narda.org.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiebiorców w Bydgoszczy
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0205
ul. Piękna 13
85 - 3 Bydgoszcz
tel. 52 3458000, 3731445   
fax 52 3458000   
pracod@free.polbox.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0206
Dworcowa 77
85-009 Bydgoszcz
tel. 0-52 322 14 40   
fax 0-52 322 14 40    
kpzhiu@kpzhiu.pl
http://www.kpzhiu.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Biłgoraju
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0302
Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj
tel. 0-84 686-53-93   
fax 0-84 6862492   
barr@tg.org.pl
irena@lbl.pl
http://www.tg.org.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0303
Mościckiego 1
24-110 Puławy
tel. 0-81 8876452   
fax 0-81 8879641   
fpcp@lu.onet.pl
http://www.fpcp.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Akademii Rolniczej w Lublinie im. Wincentego Witosa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0304
Karłowicza 4 pok.806
20-027 Lublin
tel. 0-81 5329762   
fax 0-81 7437288   
fundar@hortus.ar.lublin.pl
biuro@far.lublin.pl
http://www.far.lublin.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0305
Rynek 7
20-111 Lublin
tel. 0-81 5318007   
fax 0-81 7437326   
krystyna.gorak@lfr.lublin.pl
consult@lfr.lublin.pl
http://www.lfr.lublin.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Lubelski Fundusz Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług finansowych,
nr ośrodka 0306
Rynek 7
20-111 Lublin
tel. 0-81 7437324   
fax 0-81 7437326   
goska@lfr.lublin.pl
http://www.lfr.lublin.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Międzyrzeckie Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0307
Warszawska 37
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 0-83 3716422   
fax 0-83 3716423   
msrp@tnet.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Politechnika Lubelska Katedra Automatyzacji Wydział Mechaniczny / Lubelskie Centrum Transferu Technologii
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0308
Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel. 0-81 5250808   
fax 0-81 5381267   
automat@lctt.pol.lublin.pl
pinio@lctt.pol.lublin.pl
automat.pol.lublin.pl/LCTT/index.html
Brak usług w Katalogu Usług
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0309
Królewska 3
20-109 Lublin
tel. 0-81 5328626   
fax 0-81 5325929   
oicpl@platon.man.lublin.pl
romank@oic.lublin.pl
http://www.oic.lublin.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0401
Chopina 14
65-001 Zielona Góra
tel. 0-68 3270504   
fax 0-68 3253888   
agencja@region.zgora.pl
http://www.region.zgora.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0403
Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
tel. 0-68 3221062   
fax 0-68 3271881   
biuro@pracodawcy.zgora.pl
http://www.pracodawcy.zgora.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0404
Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
tel. 0-95 7611540   
fax 0-95 7611540   
gswmp@kki.net.pl
http://www.swmpdobiegniew.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 0406
Stary Rynek 17
65-958 Zielona Góra
tel. 68 327-05-16; 327-03-22   
fax 68 320-22-65   
zkid@zdz.zgora.pl
sekr@zdz.zgora.pl
http://www.zdz.zgora.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, finansowych,
nr ośrodka 0501
Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
tel. 0-24 254-29-51   
fax 0-24 253-75-94   
arrk@plocman.pl
brak
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Inkubator w Łodzi
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0502
Piotrkowska 143
90-434 Łódź
tel. 0-42 6370178   
fax 0-42 6370178   
a.paprocka@inkubator.org.pl
owp@inkubator.org.pl
http://www.inkubator.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 0503
Mickiewicza 4
97-425 Zelów
tel. 0-44 6341006, 6431014   
fax 0-44 6341006, 6341014   
frgz@pt.onet.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0504
Piotrkowska 86
90-103 Łódź
tel. 0-42 6303667   
fax 0-42 6329089   
fundacja@frp.lodz.pl
http://www.frp.lodz.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Fundacja Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0505
Warszawska 119
97-200 Tomaszów Maz
tel. 0-44 7237608   
fax 0-44 7236878   
futip@infocentrum.com
http://www.futip.infocentrum.com/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Izba Rzemieślnicza w Łodzi
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0506
Moniuszki 8
90-111 Łódź
tel. 0-42 6325581   
fax 0-42 6323776   
irlodz@home.pl
http://www.irlodz.home.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0507
Tuwima 30
90-002 Łódź
tel. 0-42 6330349   
fax 0-42 6330349   
liph@liph.com.pl
http://www.liph.com.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0509
Łódzka 37
99-200 Poddębice
tel. 0-43 6788127   
fax 0-43 6788127   
psp@sys.com.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, finansowych,
nr ośrodka 0511
Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. 42 6321892   
fax 42 6330763   
larr@mazurek.man.lodz.pl
pablo@larr.lodz.pl
http://www.larr.lodz.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0512
Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź
tel. 042 635-39-07   
fax 042 635-39-07   
rig.lodz@interia.pl
rig.sieradz@interia.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Krajowa Izba Mody
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0513
Piotrkowska 282 a
94-046 Łódź
tel. 0-42 683 21 40, 41   
fax 0-42 683 21 44   
kim@moda.com.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0601
Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 0-12 4138913   
fax 0-12 4124379   
marr@marr.pl
biuro@marr.pl
http://www.marr.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Fundacja "Progress and Business"
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0602
Miechowska 5B, p.o. Box 2
30-041 Kraków 16
tel. 0-12 6360100   
fax 0-12 6368787   
pbf@agh.edu.pl
http://www.pbf.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0603
Bracka 6/6
31-005 Kraków
tel. 0-12 4225088, 4302465   
fax 0-12 4294725   
makowski@epce.org.pl
pilis@epce.org.pl
http://www.epce.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA)
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0606
Szlak 73A
31-153 Kraków
tel. 0-12 6339800   
fax 0-12 6335154   
jakiel@mistia.org.pl
mistia@mistia.org.pl
http://www.mistia.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju"
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług finansowych,
nr ośrodka 0609
Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 0-33 8741285   
fax 0-33 8741285   
owpsucha@iap.pl
http://www.owpsucha.iap.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, finansowych,
nr ośrodka 0611
Piłsudskiego 1
34-700 Rabka - Zdrój
tel. 0-18 26 77 739   
fax 0-18 26 76 883   
poczta@fundacja.region-rabka.pl
http://www.fundacja.region-rabka.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych,
nr ośrodka 0612
Mrozowa 20a
30-969 Kraków
tel. 0-12 6421670   
fax 0-12 6445306   
biuro@fpgrk.krakow.pl
zarzad@fpgrk.krakow.pl
http://www.fpgrk.krakow.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Inicjatywa Mikro w Krakowie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług finansowych,
nr ośrodka 0613
al. Krasińskiego 11 A
31-111 Kraków
tel. 12 427-0393, 427-0346, 422-4257   
fax 12 427-0393, 427-0346, 422-4257   
krakow@inicjatywamikro.pl
http://www.inicjatywamikro.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0614
Słoneczna 32/9
33-100 Tarnów
tel. 0-14 6215796   
fax 0-14 6215796   
iph@chamber-tarnow.com.pl
http://www.chamber-tarnow.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 0615
Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. +48 12 628 28 45   
fax +48 12 632 47 95   
akubik@transfer.edu.pl
gabriel@transfer.edu.pl
http://www.transfer.edu.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych,
nr ośrodka 0701
11 Listopada 44
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 7605133   
fax (29) 7609297   
arrost@wp.pl
http://www.arrost.org/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Wspierania Biznesu w Płocku przy Oddz. Teren. Stow.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0703
3 Maja 16 pokój 315
09-402 Płock
tel. 0-24 3674569   
fax 0-24 2626848   
cwb@pol.pl
http://www.cwb.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Gospodarcza Im. Karola Marcinkowskiego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0704
Warszawska 10
06-400 Ciechanów
tel. 0-23 6723371   
fax 0-23 6732389   
fundgosp@ci.onet.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0706
Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. 0-22 8380261   
fax 0-22 8380261   
izbarimp@fund.org.pl
http://www.fund.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0709
Żelazna 87
00-879 Warszawa
tel. 0-22 6546061   
fax 0-22 6204360   
ksu@orgmasz.waw.pl
ckpj@orgmasz.waw.pl
http://www.orgmasz.waw.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych,
nr ośrodka 0711
Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. 0-22 8383211   
fax 0-22 8383553   
mirip@pro.onet.pl
http://www.fund.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 0712
Kołobrzeska 15
07-401 Ostrołęka
tel. 0-29 7691034   
fax 0-29 7691034   
orwp@btsnet.com.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0713
Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
tel. 0-22 8471751   
fax 0-22 8471751   
zetom@wa.onet.pl
zetom@zetom.com.pl
http://www.zetom.com.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0716
Miodowa 14
00-246 Warszawa
tel. 0-22 5310500   
fax 0-22 5310600   
info@ihk.pl
http://www.ihk.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Radomska Szkoła Zarządzania Sp.z o.o.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0718
Pułaskiego 9
26-600 Radom
tel. 0-48 3607277   
fax 0-48 3607277   
rsz@radom.net
www.radom.net/rsz
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 0719
Kościuszki 1
26-600 Radom
tel. 0-48 3600045   
fax 0-48 3600046   
rcp1@radom.net
rcp@radom.net
http://www.srcp.radom.net/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0720
Puławska 115a
02-707 Warszawa
tel. 0-22 8439133   
fax 0-22 8472642   
zpwim@zpwim.pl
biuro@zpwim.pl
http://www.zpwim.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych,
nr ośrodka 0721
Pl. Jana Pawła II 2
96-300 Żyrardów
tel. 0-46 8554834   
fax 0-46 8554834   
zyrstowa@free.ngo.pl
free.ngo.pl/zyrstowa
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 0722
Podwale 13
00-252 Warszawa
tel. 22 635 61 74   
fax 22 635 79 94   
ksu@zdz.edu.pl
info@zdz.edu.pl
http://http://www.zdz.edu.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 0723
Mokotowska 14
00-561 Warszawa
tel. 22 6225255   
fax 22 6225245   
fdpa@fdpa.org.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0801
Łączańska 11
46-100 Namysłów
tel. 0-77 4105261   
fax 0-77 4104101   
nsig@icenter.pl
www.namyslow.pl/nsig
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0802
Damrota 4, IIIp.
45-064 Opole
tel. 77 4565600   
fax 77 4565600 wewn 25   
spp_owp@poczta.onet.pl
http://www.spp-owp.org.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Izba Rzemieślnicza w Opolu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0803
Katowicka 55
45-061 Opole
tel. 0-77 454-31-73, 453-79-71   
fax 0-77 454-31-73   
izbarzem@izbarzem.opole.pl
http://www.izbarzem.opole.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 0804
Małopolska 18
45-301 Opole
tel. 077 4552224 , 4555611, 4536357   
fax 077 4552224   
wzdz@wzdz.opole.pl
kursy@wzdz.opole.pl
http://www.wzdz.opole.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0902
Chopina 18
39-300 Mielec
tel. 0-17 7881850   
fax 0-17 7881864   
marr@ptc.pl
www.mielec.pl/marr
Brak usług w Katalogu Usług
Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0904
Słowackiego 7a
35-060 Rzeszów
tel. 0-17 8661 253, 254, 255   
fax 0-17 8524528   
cwb@spp.org.pl
http://www.spp.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego MIELEC
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0906
M.C. Skłodowskiej 2
39-300 Mielec
tel. 0-17 5831632   
fax 0-17 5831632   
fundckrg@rz.onet.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Jarosławska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0908
Rynek 6
37-500 Jarosław
tel. 0-16 6217666   
fax 0-16 6218513   
jfrp@pr.onet.pl
jfrp.prv.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0909
Targowa 9
37-300 Leżajsk
tel. 0-17 2427908   
fax 0-17 2427908   
lsr@pro.onet.pl
lsr@free.ngo.pl
free.ngo.pl/lsr
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0911
Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. 0-17 8520600   
fax 0-17 8520611   
baep@rarr.rzeszów.pl
http://www.rarr.rzeszów.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0913
Marii Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
tel. 0-15 8226187   
fax 0-15 8231952   
tarr@poczta.fm
www.tarnobrzeg.pl/gospodarka/tarr.html
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0914
Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 0-13 4612998   
fax 0-13 4612147   
biuro@barr-ustrzyki.pl
m.ruszelak@barr-ustrzyki.pl
http://www.barr-ustrzyki.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 0915
Tysiąclecia 1
38-400 Krosno
tel. 013 43-695-90   
fax 013 43-234-47   
pig@pig-chamber.com.pl
admin@ce-business.com
http://www.pig-chamber.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 0916
1-go Sierpnia 26c
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 844-03-57   
fax 0-15 844-03-57   
rig@onet.pl
rig.stalowawola.go3.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Towarzystwo ALTUM - Rzeszów
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 0917
Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel. 0-17 8522760   
fax 0-17 8602597   
altum@altum.org.pl
http://www.altum.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Podkarpacki Klub Biznesu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 0918
Mochnackiego 15
35-016 Rzeszów
tel. 17 8532844   
fax 17 8532883   
info@pkb.net.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego - Rzeszowski Klub Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 0919
Jabłońskiego 12
35-068 Rzeszów
tel. 17 8626964   
fax 17 8507420   
rost@rz.onet.pl
http://www.frdl.org.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1001
Noniewicza 12A
16-400 Suwałki
tel. 87 5666106   
fax 87 5667497   
arrares@ares.suwalki.pl
http://www.ares.suwalki.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Białostocka Szkoła Biznesu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1002
Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel. 0-85 6537700   
fax 0-85 7329505   
projekty@komserwis.com.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1003
Kościuszki 62
16-400 Suwałki
tel. 0-87 5651386   
fax 0-87 565 13 86   
fundacja-ski@pro.onet.pl
frp@pro.onet.pl
http://www.frp.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1004
Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel. 0-85 7408683   
fax 0-85 7408685   
fundacja@pfrr.bialystok.pl
kopec@pfrr.bialystok.pl
http://www.pfrr.bialystok.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1005
Kościuszki 76
16-400 Suwałki
tel. 0-87 5632600   
fax 0-87 5632602   
pligrw@plig.org.pl
projekty@plig.org.pl
http://www.plig.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Regionalna Agencja Restrukturyzacji "ODNOWA" Spółka z o.o.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1006
M. Konopnickiej 7 lok 24
16-400 Suwałki
tel. 0-87 5651825   
fax 0-87 5651836   
info@odnowa-rar.com.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1007
Kościuszki 45
16-400 Suwałki
tel. (+ 87) 5665494   
fax (+ 87) 5665494   
biuro@suwalki-turystyka.info.pl
sirt@suwalki-turystyka.pl
http://www.suwalki-turystyka.info.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Białymstoku
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1008
Jagienki 4
15-542 Białystok
tel. 0-85 6750271   
fax 0-85 6750259   
tnoik_bialystok@poczta.onet.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1009
M. C. Skłodowskiej 1
18-400 Łomża
tel. 86 2163326   
fax 86 2163326   
arr@podlaskie.com
arr.podlaskie.com
Brak usług w Katalogu Usług
Centrum Informacji Gospodarczej w Gdańsku - Oddz. Teren. Stow. "Wolna Przedsiębiorczość" w Gdańsku
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych,
nr ośrodka 1102
Matejki 6
80-832 Gdańsk
tel. 0-58 3470342   
fax 0-58 3470344   
cig@swp.gda.pl
malgm@cig.org.pl
http://www.swp.gda.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Wspierania Biznesu w Gdyni
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1103
10 lutego 33 pok. 412
81-364 Gdynia
tel. 0-58 6209991   
fax 0-58 6209991   
cwb@transnet.info.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku Centrum Wspierania Biznesu Kartuzy
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1104
Dworcowa 16
83-300 Kartuzy
tel. 0-58 6814400   
fax 0-58 6814400   
cwb@swp.gda.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Wspierania Biznesu w Lęborku
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1105
Czołgistów 5
84-300 Lębork
tel. 0-59 8624278   
fax 0-59 8624278   
cwb-sat@oknet.com.pl
http://www.lebork.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Fundacja Gospodarcza
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1106
Olimpijska 2
81-538 Gdynia
tel. 0-58 622 60 17, 622 20 52   
fax 0-58 622 59 85   
fungos@fungo.com.pl
projekty@fungo.com.pl
http://www.fungo.com.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Gdański Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy - Oddz. Teren. Stow. "Wolna Przedsiębiorczość" w Gdańsku
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1107
Matejki 6
80-232 Gdańsk
tel. 0-58 3470342   
fax 0-58 3470344   
cig@swp.gda.pl
malgm@cig.org.pl
http://www.swp.gda.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdańsku
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1108
Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 0-58 3011325   
fax 0-58 3010216   
izba@piph.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1109
Plac Wolności 3
82-440 Dzierzgoń
tel. 0-55 276 25 79   
fax 0-55 276 25 70   
rti@softel.com.pl
rti@zefir.softel.elblag.pl
http://www.rti.elblag.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 1111
Juliana Tuwima 22a
76-200 Słupsk
tel. 0-59 8413032   
fax 0-59 8413038   
biuro@inkubator.slupsk.pl
ssigip@polbox.com
http://www.inkubator.slupsk.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1112
Gen. Józefa Hallera 18
84-200 Wejherowo
tel. 0-58 6722511   
fax 0-58 6722828   
biuro@cechwejherowo.pl
http://www.cechwejherowo.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1113
Piwna
80-831 Gdańsk
tel. 058 323-31-01   
fax 058 301-13-41   
sekretariat@arpg.gda.pl
http://www.arpg.gda.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1114
Poznańska 1A
76-200 Słupsk
tel. 59 842-77-91   
fax 59 841-32-61   
ola@parr.slupsk.pl
office@parr.slupsk.pl
http://www.parr.slupsk.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej z siedzibą w Gdyni
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1115
Armii Krajowej 24
81-372 Gdynia
tel. 58 7820191   
fax 58 6203554   
kigm@kigm.pl
izba@kigm.pl
kigm.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1116
Piwna 1/2
80-831 Gdańsk
tel. 58 301 31 16; 301 84 41   
fax 58 301 79 31   
organizacja@pomorskaizba.com.pl
biuro@pomorskaizba.com.pl
http://www.pomorskaizba.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Gdańska Akademia Bankowa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1117
Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
tel. 058 347 82 81   
fax 058 341 85 10   
poczta@gab.com.pl
http://www.gab.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oddział Gdańsk
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1118
Grunwaldzka 8
80-236 Gdańsk
tel. 58 3419370   
fax 58 3414511   
tnoik@tnoik.gda.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S. A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych,
nr ośrodka 1201
Główna 5
42-693 Krupski Młyn
tel. 0-32 2857013, 3810320   
fax 0-32 2848436   
agrotur@ym.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1202
Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
tel. 0-32 2665041   
fax 0-32 2933731   
agencja1@it.com.pl
http://www.arl.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1203
Wojska Polskiego 4
44-240 Żory
tel. 0-32 4350606   
fax 0-32 4351566   
arpsa@ka.onet.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1204
Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała
tel. 0-33 8122675   
fax 0-33 8122675   
biuro@arrsa.pl
msocha@arrsa.pl
http://www.arrsa.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Informacji Gospodarczej przy Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1205
Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
tel. 0-32 2436931   
fax 0-32 2436930   

dszybala@cig.pl
http://www.cig.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Informacji Gospodarczej w Gliwicach przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych,
nr ośrodka 1206
Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice
tel. 0-32 2389640   
fax 0-32 2389630   
gtreda@riph.com.pl
emalesa@riph.com.pl
http://www.riph.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Przedsiębiorczości S. A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1207
Przemysłowa 6
43-225 Wola
tel. 0-32 2119177   
fax 0-32 2119177   
biuro@cpsa.com.pl
http://www.cpsa.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Przedsiębiorczości Sp z o.o. w Chorzowie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1208
Opolska 21
41-500 Chorzów
tel. 0-32 2498515   
fax 0-32 2413742   
centrum@pub.pl
http://www.centrum.pub.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1209
Dworcowa 38a
44-190 Knurów
tel. 0-32 2359670   
fax 0-32 2351950   
biuro@fundacja.knurow.pl
owp@fundacja.knurow.pl
http://www.fundacja.knurow.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Główny Instytut Górnictwa Centrum Doradztwa i Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1210
Al. Korfantego 79
40-166 Katowice
tel. 0-32 2592366   
fax 0-32 2596533   
centrum@gig.katowice.pl
http://www.gig.katowice.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 1211
Astrów 10
40-045 Katowice
tel. 0-32 2516421   
fax 0-32 2515831   
owp@gapp.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1212
Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
tel. 0-32 2014056   
fax 0-32 2579529   
garr@garr.com.pl
garr@garr.pl
http://www.garr.com.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1213
Sienkiewicza 14
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 0-32 2625079   
fax 0-32 2622505   
rapz@rapz.com.pl
rapz@skrzynka.pl
http://www.rapz.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych,
nr ośrodka 1214
Opolska 15
40-084 Katowice
tel. 0-32 3511180, 35-111-90   
fax 0-32 3511185   
rig@rig.katowice.pl
http://www.rig.katowice.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1215
Wzgórze 19
43-300 Bielsko-Biała
tel. 0-33 8124088   
fax 0-33 8229049   
biuroizby@cci.pl
achrystowska@cci.pl
http://www.cci.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 1216
Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
tel. 0-33 8183369   
fax 0-33 8183975   
owp@wizja.net
owp@bcp.org.pl
http://www.bcp.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1217
Rząsawska 40
42-209 Częstochowa
tel. 0-34 3643372   
fax 0-34 3643426   
orr@wsz.edu.pl
http://www.wsz.edu.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1218
Krasińskiego 2
40-952 Katowice
tel. -32 2552433   
fax -32 2552082   
kursy@zdz.katowice.pl
info@zdz.katowice.pl
http://www.zdz.katowice.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Inicjatyw Lokalnych Sp. z o. o.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług finansowych,
nr ośrodka 1219
Miechowska 4
42-439 Żarnowiec
tel. -32 6449078   
fax -32 6449078   
gail@silesia2000.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1220
Rynek 12
44-200 Rybnik
tel. -32 4221168   
fax -32 4221168   
biuro@izbaph.rybnik.pl
http://www.izbaph.rybnik.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Lokalnego S. A. Jaworzno
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1221
Paderewskiego 43
43-600 Jaworzno
tel. 32 752-24-13, 752-29-10   
fax 32 752-15-52, 752-29-11   
cpp.arl@poczta.fm
arl_jaw@op.pl
http://www.arl-jaworzno.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1222
Plac Wolności 12
40-078 Katowice
tel. (32) 259-62-61   
fax (32) 258-87-38   
izba@ir.katowice.pl
http://www.ir.katowice.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych,
nr ośrodka 1223
Zamkowa 5
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 0-32 455 49 85   
fax 0-32 455 69 14   
biuro@cech.wodzislaw.pl
http://www.cech.wodzislaw.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa w Tychach
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1224
Grota Roweckiego 42
43-100 Tychy
tel. 32 3277277   
fax 32 3277277   
izba@izba.tychy.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 1225
Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice
tel. 032 230 48 79   
fax 032 230 78 86   
biuro@sfwp.gliwice.pl
http://www.sfwp.gliwice.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych,
nr ośrodka 1301
Mickiewicza 1a
27-200 Starachowice
tel. 0-41 2744690   
fax 0-41 2740409   
f-arr@pro.onet.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych,
nr ośrodka 1302
Mieszka I 1
26-200 Końskie
tel. 0-41 3751455   
fax 0-41 3751456   
kswp@kswp.org.pl
http://www.kswp.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1303
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz
tel. 0-15 8333400   
fax 0-15 8333460   
fundacja@opiwpr.org.pl
http://www.opiwpr.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1304
Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. 0-41 3680221   
fax 0-41 3444392   
infodata@siph.com.pl
biuro@siph.com.pl
http://www.siph.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1305
Głowackiego 4
25-368 Kielce
tel. 0-41 344-33-16   
fax 0-41 344-32-09   
sarr@sarr.org.pl
m.jablonska@sarr.org.pl
http://www.sarr.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Kielce
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1306
Sienkiewicza 25
25-007 Kielce
tel. 41 3446630   
fax 41 3447762   
centrum@frdl.sky.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1401
Władysława Jagiełły 35
13-200 Działdowo
tel. 0-23 6972847   
fax 0-23 6972847   
dar@ci.onet.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Iławska Izba Gospodarcza
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1402
Sobieskiego 37a
14-200 Iława
tel. 0-89 6485751   
fax 0-89 6488368   
izbagospod@interia.pl
ilawska.izba@wp.pl
http://www.izba.ilawa.biz/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1403
Prosta 38
10-029 Olsztyn
tel. 0-89 sekr. 5274555; centr. 5276188   
fax 0-89 5275045   
izbarzem@sprint.com.pl
izbackz@sprint.com.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych,
nr ośrodka 1404
Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica
tel. 0-89 6252226   
fax 0-89 6254337   
nida@nida.pl
http://www.nida.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1405
Pstrowskiego 23
10-628 Olsztyn
tel. 0-89 5343203   
fax 0-89 5343320   
oing@owsz.edu.pl
owsz@owsz.edu.pl
http://www.owsz.edu.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych,
nr ośrodka 1406
Sprzymierzonych 14
14-400 Pasłęk
tel. 0-55 2481091   
fax 0-55 2481090   
crep@el.onet.pl
crep@free.ngo.pl
http://www.crep.of.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1407
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
tel. 0-89 5349010   
fax 0-89 5349200   
wmarr@wmarr.olsztyn.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 1408
Mickiewicza 3
10-548 Olsztyn
tel. 0-89 5272618   
fax 0-89 5273377   
zphiu@sprint.com.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1410
Kosynierów Gdyńskich 30
82-300 Elbląg
tel. 0-55 2361110   
fax 0-55 2361110   
eiph@elblag.net
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1501
Zakładowa 4
62-510 Konin
tel. 0-63 2453095   
fax 0-63 2422229   
arr@arrkonin.org.pl
agata.bryzgalska@arrkonin.org.pl
http://www.arrkonin.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Techniki i Wynalazczości, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1502
Ledóchowskiego 36
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 0-62 7361027   
fax 0-62 7361027   
biuro@ctiw.pl
http://www.ctiw.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1503
Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. 0-62 7641242   
fax 0-62 7645016   
owp@kip.kalisz.pl
http://www.kip.kalisz.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych,
nr ośrodka 1504
Estkowskiego 6
61-755 Poznań
tel. 0-61 8527681   
fax 0-61 8526376   
piotr_nowak@ilim.poznan.pl
http://www.ilim.poznan.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Instytut Technologii Drewna
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1505
Winiarska 1
60-654 Poznań
tel. 0-61 8492400   
fax 0-61 8224372   
W_Strykowski@itd.poznan.pl
office@itd.poznan.pl
http://www.itd.poznan.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1506
Al. Niepodległości 2
60-967 Poznań
tel. 0-61 8537805   
fax 0-61 8521316   
irpoznan@irpoznan.com.pl
http://www.irpoznan.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Konińska Izba Gospodarcza
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług doradczych,
nr ośrodka 1507
Ul. Margaretkowa 1
62-502 Konin
tel. 0-63 2458555   
fax 0-63 2458811   
kig@kig.konin.pl
kig.konin.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Regionalna Izba Gospodarcza w Lesznie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1508
17 Stycznia 119
64-100 Leszno
tel. 0-65 5295656   
fax 0-65 5296741   
leszno@rig.pl
http://www.leszno.rig.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1509
Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. 0-62 7422890   
fax 0-62 7422890   
obr-pleszew@post.home.pl
mrkuberkaobr@wp.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Pilska Izba Gospodarcza
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1510
Żeromskiego 90 adres do korespondencji ul. Bydgoska 33/3
64-920 Piła
tel. 0-67 2123059 ; 214 34 74   
fax 0-67 2123059   
targi@izba.pila.pl
http://%20www.izba.pila.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych,
nr ośrodka 1511
Św. Marcina 80/82
61-809 Poznań
tel. 0-61 8517848   
fax 0-61 8517828   
izba@pcc.org.pl
pigieik@optimus.poznan.pl
http://www.pcc.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1512
Mickiewicza 17
62-500 Konin
tel. 0-63 2429736   
fax 0-63 2428833   
NOTKonin@rubikon.net.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1514
Mickiewicza 33
60-837 Poznań
tel. 0-61 8480682   
fax 0-61 8476001   
biuro@ekwiatkowski.poznan.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1515
Głogowska 26
60-702 Poznań
tel. 0-61 8664154   
fax 0-61 8664158   
frackowiak@wip-h.poznan.pl
wip-h@wip-h.poznan.pl
http://www.wip-h.poznan.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1516
Stary Rynek 97/100
61-773 Poznań
tel. 0-61 8533371 lub 8528010   
fax 0-61 8528010   
wktir@horyzont.com.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1517
Okulickiego 3
63-100 Śrem
tel. 0-61 2832704   
fax 0-61 2832704   
sowmpsrem@agrotur.com.pl
agrotur@telvinet.pl
http://www.sowmp.srem.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Turecka Izba Gospodarcza
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1518
Kaliska 47
62-700 Turek
tel. 0-63 2891889   
fax 0-63 2892926   
biuro@tig.turek.pl
http://www.tig.turek.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1519
Rubież 46
61-612 Poznań
tel. 0-61 8279744   
fax 0-61 8279741   
biuro@sooipp.org.pl
zaza@sooipp.org.pl
http://www.sooipp.org.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 1520
ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
tel. 0 - 62 730 - 17 - 31   
fax 0 - 62 730 - 48 - 98   
inkubator@clik.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych,
nr ośrodka 1521
Wrocławska 93
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 7356749   
fax 62 7356749   
izba@izba.ostrow-wielkopolski.pl
Brak usług w Katalogu Usług
Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1522
Rybki 3
64-700 Czarnków
tel. 67 2530187   
fax 67 2530187   
fg@forum-gospodarcze.com.pl
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Centrum Euro Info przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego-SCP
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych,
nr ośrodka 1601
Kolumba 86
70-035 Szczecin
tel. 0-91 4330220   
fax 0-91 4330266   
euroinfo@aci.com.pl
http://www.zsrg.szczecin.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych,
nr ośrodka 1602
A. Mickiewicza 26
75-004 Koszalin
tel. 0-94 3428563   
fax 0-94 3428562   
kooperacja@kiph.com.pl
kiph@kiph.com.pl
http://www.kiph.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, informacyjnych,
nr ośrodka 1603
Stoisława 2
70-223 Szczecin
tel. 0-91 4329321,3224878   
fax 0-91 4882626   
ksu@zarr.com.pl
http://www.zarr.com.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Centrum Rozwoju Biznesu
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1604
Żołnierska 53
71-210 Szczecin
tel. + 91 814 94 75/76   
fax + 91 814 94 82   
kursy@zpsb.szczecin.pl
http://www.zpsb.szczecin.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych, finansowych,
nr ośrodka 1605
Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
tel. 0-94 3416330   
fax 0-94 3416088   
karrsa@karr.koszalin.pl
http://www.karr.koszalin.pl/
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, finansowych,
nr ośrodka 1606
Al. Monte Cassino 2/413
75-412 Koszalin
tel. 0-94 3412317   
fax 0-94 3412317   
owp@fundacja.koszalin.pl
owp_fcip@wp.pl
http://www.fundacja.koszalin.pl/
Brak usług w Katalogu Usług
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych,
nr ośrodka 1607
Szczecińska 19
74-100 Gryfino
tel. 091 416-25-17   
fax 091 416-25-17   
cechgryfino@poczta.onet.pl
cechgryfino.info
usługi ośrodka w Katalogu Usług
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie
Ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług szkoleniowych, doradczych,
nr ośrodka 1608
Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin
tel. 94 3422770   
fax 94 3422770   
zkip@icmax.com.pl
Brak usług w Katalogu Usług


Źródło: PARP

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas