Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
PROMOCJA
IKIC HZ
KIG
KSU
Forum
Promocja
Uczelnie
Absolwenci
Forum online
Informacje
Aktualności
Ogłoszenia
Formularz

• • •


  Organizacje promujące eksport.  
Spis Treści
 
Ministerstwo Gospodarki
Krajowa Izba Gospodarcza
Agencja Rozwoju Przemysłu
Fundusz Współpracy
EURO INFO • centrum korespondencyjne
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja Rynku Rolnego
Fundacja "Teraz Polska"
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Warszawski Instytut Bankowości
KSU • Krajowy System Usług dla MSP
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki
FAMU - FAPA • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Europejskie Centrum Transferu Innowacji
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"
Fundusz Mikro
 
   Ministerstwo Gospodarki
Promocja eksportu:
Na stronie Portalu Promocji Eksportu podana jest lista zagranicznych imprez handlowo-wystawienniczych, objętych systemem refundacji Ministerstwa oraz informacje jak załatwiać formalności.
00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 5
 Tel.:     0 22 693-50-00
 Fax:     0 22 628-68-08, 625-52-94
 www:  http://www.mg.gov.pl
 E-mail:


Powrót
 
   Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza, utworzona przez 13 założycieli, jest największą i posiadającą najszerszy obszar zainteresowań instytucją samorządu gospodarczego w Polsce. Skupia ponad 500 tysięcy przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w kraju.
KIG jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych EUROCHAMBRES, zrzeszającego izby gospodarcze z całej Europy, oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu. Ścisła współpraca bilateralna łączy Krajową Izbę Gospodarczą z wieloma izbami przemysłowo-handlowymi całego świata.
W KIG można dokonać: legalizacji dokumentów handlowych, otrzymać karnety ATA - umożliwiające dokonanie warunkowej odprawy celnej.
Istotną rolę w działalności Izby odgrywają kursy i szkolenia.
Działający przy KIG Sąd Arbitrażowy zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W Izbie można skorzystać z porad prawnych oraz otrzymać informacje dotyczące systemu prawnego w Polsce i w innych państwach
CENTRUM PROMOCJI w KIG organizuje: targi, wystawy i zagraniczne misje gospodarcze w tym także ganizowane pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.
Przy KIG działa powstałe w październiku 1992 roku FORUM Handlu Zagranicznego.
KIG prowadzi również ogólnopolski system informacji gospodarczej INFODATA. InfoData świadczy usługi w zakresie informacji biznesowej. Dysponuje największą bazą danych gospodarczych o firmach polskich.
Przy KIG i lokalnych izbach gospodarczych działają Ośrodki polsko-amerykańskiej fundacji dradztwa dla małych przedsiębiorstw. Bliższe dane na stronie OŚRODKI
KIG opracował KATALOG polskich firm.
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
 Tel.:     (0-22) 630 96 00
 Fax:     (0-22) 827 46 73
 www:  http://www.kig.pl
 E-mail:
Prezes
Andrzej Arendarski

Powrót
 
   Agencja Rozwoju Przemysłu
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP SA) rozpoczęła swoją działalność 25 stycznia 1991 r. jako spółka ze l00% udziałem Skarbu Państwa. Zadaniem Agencji jest aktywne uczesnictwo w transformacji podmiotów gospodarczych, dostosowujące je do warunków gospodarki rynkowej. Agencja występuje w przemyśle w roli restrukturyzatora, pożyczkodawcy, inwestora strategicznego, lidera instytucjonalnego, organizatora i zarządzającego specjalnymi strefami ekonomicznymi, zarządcy mieniem Skarbu Państwa.
ul. Wspólna 4, 00-926 Warszawa
 Tel.:     0 22 621 65 70
 Fax:     0 22 661 63 10
 www:  http://www.arp.com.pl
 E-mail:


Powrót
 
   Fundusz Współpracy
Fundusz Współpracy jest polską fundacją typu "non-profit", założoną w 1990 roku. Fundusz Współpracy tworzy i wdraża programy rozwojowe, finansowane ze źródeł rządowej i pozarządowej pomocy zagranicznej. Dostarcza również administracyjnego wsparcia dla Komitetu Integracji Europejskiej.

ul. Górnośląska 4A, 00 444 Warszawa
 Tel.:     +48 22 6228464, 6229701
 Fax:     +48 22 6227212
 www:  http://www.cofund.org.pl
 E-mail: cofund@cofund.org.pl


Powrót
 
   Centrum Korespondencyjne Euro Info
Usługi Euro Info są bezpłatne.
Centra Euro Info, oplatające siecią ponad 250 placówek całą niemal Europę powstały w roku 1987 z inicjatywy Komisji Europejskiej. Podstawowe USŁUGI:
• Kontaktowanie przedsiębiorstw
• Udzielanie informacji o normalizacji i standaryzacji w UE
• Informowanie o programach pomocowych UE
• Organizacja wyjazdów na targi i spotkania gospodarcze
• Informowanie o regulacjach prawnych w UE w zakresie działalności gospodarczej
• Udzielanie podstawowej informacji o rynkach UE
Centrum Korespondencyjne EURO INFO udostępnia dla przedsiębiorstw:
BAZY DANYCH: baza CELEX baza Euro-Cooperation-Databank baza BOSSTAT baza Programy PHARE baza TED baza BIBLIO. ->
Centrum opracowuje wiele ciekawych biuletynów informacyjnych.
Przez Centra Euro-Info Unia nawiązuje kontakty handlowe, otwiera nowe rynki zbytu, zachęca firmy do korzystania z licznych form programów pomocy finansowej organizowanych przez Unię.
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
 Tel.:     0-22 537 76 78
 Fax:     0-22 537 76 80
www : http://www.euroinfo.org.pl/
 E-mail: euroinfo@cofund.org.pl


Powrót
 
   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Celem Agencji zgodnie z jej Statutem jest:
"... tworzenie warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako ważnego elementu gospodarki polskiej, wnoszącego zasadniczy wkład w tworzenie dochodu narodowego oraz podnoszenie poziomu dobrobytu w kraju."
Agencja wdraża wiele programów pomocowych dla MSP. Jeżeli starasz się nowocześnie prowadzić swoją firmę koniecznie przeczytaj strony Agencji.
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
 Tel.:     (48 22) 432 80 80
 Fax:     (48 22) 432 86 20
 www:  http://www.parp.gov.pl/
 E-mail: biuro@parp.gov.pl
Prezes
Mirosław Marek

Powrót
 
   Agencja Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego (ARR) - jest państwową jednostką organizacyjną, utworzoną na mocy przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. Agencja realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizowania rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa. Agencja odpowiedzialna jest również za gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktów rolnych i żywnościowych. Agencją kieruje Prezes, powoływany przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a organem opiniodawczym i doradczym Prezesa jest Rada Agencji.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
 Tel.:     (48 22) 661-72-03; 628-93-53
 Fax:    
 www:  http://www.arr.gov.pl/
 E-mail:


Powrót
 
   Fundacja "Teraz Polska"
Na stronie dowiadujemy się o historii Konkursu "Teraz Polska" i historii Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Fundacja zajmuje się:
 • promowaniem i popieraniem polskich produktów i usług najwyższej jakości w kraju i za granicą,
 • współpracą z centrami promocji gospodarczej,
 • integracja przedstawicieli polskiego biznesu itd.
Fundacja wspomaga kampanie promocyjno-reklamowe najlepszych produktów i usług nagrodzonych w Konkursie "Teraz Polska".
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
 Tel.:     022 630 96 76; 022 826 01 91
 Fax:    
 www:  http://www.terazpolska.pl/
 E-mail: fundacja@terazpolska.pl


Powrót
 
   Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa została założona 15 września 1994 roku na Zamku Królewskim w Warszawie w obecności szefów rządów obu krajów. Zgodnie ze swoim statutem Izba wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze oraz reprezentuje i chroni interesy polskich i niemieckich firm w obu krajach. Obecnie liczy sobie 565 członków. PNIPH działa w następujących dziedzinach: doradztwo gospodarcze, prawo, podatki, cła, ochrona środowiska, usługi, przedstawicielstwa targów, popularyzacja języka niemieckiego.
ul. Miodowa 14, skr. poczt. 62, 00-952 Warszawa
 Tel.:     +48 22 531-05-00
 Fax:     +48 22 531-06-00, 531-06-44
 www:  http://www.ihk.pl/
 E-mail: info@ihk.pl


Powrót
 
   Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Podstawowym celem Centrum Informacji Rynkowej Handlu Zagranicznego IKC HZ jest inicjowanie i wspomaganie zdolności eksportowych polskich pomiotów gospodarczych, głównie małych i średnich, poprzez prowadzenie na ich rzecz działalności promocyjno-informacyjnej. Swoje usługi Centrum adresuje do przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą gospodarczą z zagranicą. W celu zapewnienia dostępu do informacji większej liczbie podmiotów gospodarczych publikacje Centrum przekazywane są promocyjnie do:
 • samorządowych organizacji gospodarczych,
 • terenowej administracji państwowej (biura promocji, wydziały rozwoju gospodarczego urzędów wojewódzkich, powiatowych i wybranych miejsko-gminnych),
 • agencji rozwoju regionalnego i innych,
 • krajowej sieci usług dla MSP,
które upowszechniają ich treść wśród współpracujących przedsiębiorstw.
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
 Tel.:     (+48 22) 693-47-67, 693-45-47, 693-45-46
 Fax:     (+48 22) 693-45-57
 www:  http://www.ikchz.warszawa.pl/
 E-mail: koniunkt@ikchz.warszawa.pl


Powrót
 
   Warszawski Instytut Bankowości
Na stronie możemy przeczytać informacje na temat konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", którego Warszawski Instytut Bankowości jest współorganizatorem. Zadaniem konkursu jest wyróżnienie banków i oddziałów, oferujących zestawy produktów i usług najlepiej dopasowanych do potrzeb i specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw. Witryna informuje nas również o szkoleniach organizowanych przez WIB, doradztwie, specjalnych propozycjach dla najwyższej kadry kierowniczej, a także o najnowszych badaniach i wykonanych ekspertyzach.
ul. Smolna 10A, 00375 Warszawa
 Tel.:     022 826 9924; 022 826 01 91
 Fax:     0 22 826 34 11
 www:  http://www.wib.org.pl/
 E-mail: wib2@wib.org.pl


Powrót
 
   KSU
Krajowy System Usług jest, działającą od 1996 r., ogólnopolską siecią ośrodków świadczących usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa
 Tel.:     (0-22) 699-70-44/45
 Fax:     (0-22) 699-70-46
 www:  http://ksu.parp.gov.pl/
 E-mail:


Powrót
 
   Towarzystwo Wspierania Gospodarki
TWG powstało w marcu 1994 r. z inicjatywy rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec oraz 4 przygranicznych województw i niemieckich krajów związkowych. Podstawę utworzenia Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki stanowiło postanowienie Polsko - Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z dnia 7 lipca 1992 r. Ze strony polskiej akcjonariuszem jest Skarb Państwa.
Usługi :
pośrednictwo w znalezieniu partnerów kooperacyjnych i handlowych
doradztwo przedsiębiorcom we wszystkich sprawach dotyczących produkcji i zbytu w Polsce i w Niemczech
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o warunkach prowadzenia
działalności gospodarczej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym
wyszukiwanie i oferowanie korzystnych lokalizacji dla przyszłych inwestycji
towarzyszenie klientom w kontaktach z instytucjami administracji rządowej i samorządowej
pomaganie w uzyskiwaniu zezwoleń, certyfikatów i ekspertyz.

Know-how Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki pozwoli Państwu zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy podczas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w RFN lub kontaktów handlowych i kooperacyjnych z niemieckimi partnerami.
ul. Kobylogórska 68, 66-400 Gorzów Wlkp.
 Tel.:     (0 95) 720 83 40
 Fax:     (0 95) 720 83 41
 www:  http://www.twg.pl
 E-mail: twg@twg.pl


Powrót
 
   Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa
FAPA -> ogólnopolska baza adresowa Fundacji Programów Pomocy Dla Rolnictwa.
CID -> Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa posiada informacje z sektora rolnego krajów Unii Europejskiej oraz uczestniczy w procesie integracji naszego rolnictwa z unijnym.
FAMMU, czyli Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych wydaje raporty ze światowych Rynków Rolnych.
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
 Tel.:     (0-22) 623 15 15, 623 16 03,
 Fax:     (0-22) 628 93 87
 www:  http://www.fapa.com.pl
 E-mail: fapa@fapa.com.pl


Powrót
 
   Europejskie Centrum Transferu Innowacji
Celem nadrzędnym tworzenia Europejskiego Centrum Transferu Innowacji - Centrum Kształcenia Ustawicznego jest wdrożenie programu innowacji z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tego zadania realizowane będą następujące działania :
Diagnoza potrzeb i popytu na innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach,
Ustalenie i realizacja programu pomocy małym i średnim firmom, zróżnicowanych pod względem podmiotu działań i obszaru zadań,
Tworzenie centrum informacji i testowania potencjalnych pracobiorców dla potrzeb pracodawców,
Tworzenie i zarządzanie aktualnymi bazami danych o : miejscach inwestycyjnych, doradcach podatkowych, radcach prawnych, tłumaczach przysięgłych.
Prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie : zawierania kontraktów, kontaktów zagranicznych, korespondencji zagranicznej i wyspecjalizowanej miejscowej (np. prawnej), obsługi administracyjnej.
Łączenie nowatorskich technologii i pomysłów (polskich i zagranicznych) z popytem na nie wśród małych i średnich przedsiębiorstw.
83-110 Tczew, ul. 30-Stycznia 1
 Tel.:     (069) 31 69 50, 132 13 97,
 Fax:     (069) 31 40 04,
 www: 
 E-mail:


Powrót
 
   Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie istnieje od 1953 roku. Jest jednostką badawczo-rozwojową specjalizującą się w dziedzinie organizacji i zarządzania. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Gospodarki.
00-879 Warszawa, ul. Żelazna 87
 Tel.:     0 22 654-60-61, 624-92-65
 Fax:     0 22 620-43-60
 www:  http://www.orgmasz.pl/
 E-mail: instytut@orgmasz.pl


Powrót
 
   Fundusz Mikro
Fundusz Mikro został utworzony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości PAEF do realizacji programu wspierania mikroprzedsiębiorczości w Polsce. Przeznaczono na ten cel 20 mln USD.

Fundusz Mikro zdecydował, że pieniądze te będzie udostępniał w formie oprocentowanych pożyczek tym spośród właścicieli małych firm, którzy zapewnią ich najbardziej racjonalne wykorzystanie, dając w ten sposób możliwość skorzystania z możliwości dofinansowania rozwoju większej ilości mikroprzedsiębiorstw. Fundusz utworzył sieć przedstawicielstw lokalnych w 31 miastach, do tej nawiązało z nim współpracę przeszło 20 tys. małych przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Kwota wypłaconych do dziś pożyczek to ponad 239 mln PLN (61 mln USD).

Ofertę współpracy skierowaną do właścicieli najmniejszych firm działających w miastach Fundusz poszerzył w lecie 1999 roku o program wspomagania kapitałowego osób dopiero mających zamiar rozpocząć działalność na własny rachunek, osób prowadzących działalność pozarolniczą na terenach wiejskich, stowarzyszeń utworzonych w celu realizacji niewielkich inwestycji mających na celu ułatwienie życia lokalnym społecznościom. Fundusz wypracował unikalną formę współpracy ze swoimi klientami opartą na zasadzie partnerstwa i zaufania, oferując im stały dostęp do kapitału na prostych warunkach i przy formalnościach ograniczonych do minimum.

Fundusz oferuje współpracę właścicielom najmniejszych działających w naszym kraju przedsiębiorstw: małych sklepów, warsztatów usługowych i produkcyjnych, działających legalnie, opodatkowanych na zasadach ogólnych, płatników zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej.

Pożyczkę przeznaczyć można na:

 • zwiększenie obrotu,
 • na małą inwestycję (maszyny, urządzenia, wyposażenie, lokal),
 • na remont lokalu, maszyny czy samochodu,
 • oraz na każdy inny rozsądny cel, którego realizacja spowoduje rozwój małej firmy.
Fundusz oferuje współpracę także osobom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek. Mają już konkretny pomysł, zaangażowały własny kapitał i potrzebują dofinansowania, żeby firma wystartowała.

Dokładne informacje na temat formalności związanych z zaciąganiem pożyczki znajdziemy na stronie Funduszu Mikro.

ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
 Tel.:     (022) 629 00 92
 Fax:     (022) 628 88 11
 www:  http://www.funduszmikro.com.pl/
 E-mail: fm@funduszmikro.com.pl


Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas