Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Wyższe Uczelnie
· Gdańsk Uniwersytet
· Katowice AE
· Kraków AE
· Poznań AE
· Warszawa CC
· Warszawa SGH
· Warszawa WSDG
· Warszawa WSE
· Warszawa WSE i Z
· Warsz. WSH i FM
· Warszawa WSH i P
· Warszawa WSZ i M
· Wrocław AE

 • \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny
 • \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\1. Kadra akademicka
 • \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\2. Publikacje
 • \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\EiOHZ
 • \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\MSE
 • \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\MSW
 • \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\TMiS

 •      \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny


   1.Instytut Handlu Zagranicznego UG

  Instytut Handlu Zagranicznego UG powstał w 1970 roku jako jednostka dydaktyczno-badawcza ówczesnego Wydziału Ekonomiki Transportu, obecnie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszym dyrektorem został prof. dr hab. Stanisław Ładyka. Następnie funkcję tę pełnili prof. dr hab. Zygmunt Dmowski, prof. dr hab. Tadeusz Szczepaniak i prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider. W latach 1999-2002 funkcję dyrektora sprawował prof. dr hab. Janusz Neider a od 1 września 2002 ponownie prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.

  Od 1993 roku Instytut oferuje kształcenie w specjalnościach:

  Praca naukowo-dydaktyczna związana z kierunkiem studiów prowadzona jest przez następujące jednostki organizacyjne:

  Instytut przywiązuje dużą wagę do ścisłych i bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami oraz instytucjami związanymi z obrotem międzynarodowym, które pozwalają łączyć teorię z praktyką gospodarczą, stanowiąc istotny element kształcenia studentów. Równie duże znaczenie w procesie naukowym i dydaktycznym ma współpraca, którą Instytut utrzymuje z kilkunastoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W jej wyniku wielu studentów miało okazję podjąć studia za granicą w ramach programów TEMPUS i SOCRATES, natomiast pracownicy mogli rozwijać swój warsztat naukowy i dydaktyczny odbywając staże w partnerskich uczelniach. Jednym z wielu efektów było powołanie z inicjatywy pracowników Instytutu międzywydziałowego Studium Podyplomowego MBA we współpracy z Copenhagen Business School, RUCA University Antwerp i FHTW Berlin. Instytut prowadzi także Studium Podyplomowe Handlu Zagranicznego przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych dokształcaniem z zakresu handlu międzynarodowego i mar>Instytut Handlu Zagranicznego cieszy się nie tylko licznymi sukcesami z zakresu wspólpracy z licznymi instytucjami zagranicznymi, ale również stara się unowoczesniać oferowaną studentom bazę dydaktyczną, czego m.in. przykładem jest w pełni wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pracownia komputerowa, która zostanie już wkrótce uruchomiona na Wydziale Ekonomicznym. Pracownia komputerowa jest nagrodą w konkursie "Internet w szkołach" Projekt Prezydenta RP. Na konkurs wpłynęło 108 projektów z 31 uczelni. Zdaniem jury, składającego się z przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, sponsorów (firmy Action, Creaative, ING, Intel, LG Electronics, Microsoft, PTK Centertel, Seagate) oraz ekspertów, poziom wszystkich projektów był wyjątkowo wysoki i dlatego tym trudniej było wybrać te, zasługujące na nagrodę. Nagrodzonych zostało 25 najlepszych projektów, w tym również projekt naszego Instytutu. Kierownikem projektu był prof. zw. dr hab. Edmund Pietrzak i to dzięki jego idei utowroerowa, która spełniać będzie rolę dealing roomu.
  http://www.univ.gda.pl/
      2.Specjalność Handel Zagraniczny

  HANDEL ZAGRANICZNY jest jedną ze specjalności, którą mogą wybrać studenci studiów dziennych po II roku studiów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalność ta trwa przez 3 lata i daje tytuł magistra ekonomii ze specjalnością “Handel Zagraniczny”.

  Studenci II roku Wydziału Ekonomicznego, decydując się na HANDEL ZAGRANICZNY wybieracie program studiów, w którym obowiązują m.in. takie przedmioty jak:

  Macie także możliwość zdobycia nowej wiedzy uczestnicząc w wykładach i ćwiczeniach z następujących przedmiotów:

  Na specjalności HANDEL ZAGRANICZNY będziecie mieli okazję do indywidualnego studiowania w ramach jednego z licznych seminariów magisterskich oraz napisania, pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora, pracy magisterskiej.

  W ostatnich latach napisane zostały w Instytucie prace magisterskie na m.in. następujące tematy:

  Możecie pogłębiać swoją wiedzę w ramach kół naukowych: Finansów Międzynarodowych, Zarządzania personelem LIDER, Marketingu.

  Możecie studiować za granicą w ramach :

  - programu Sokrates – do wyboru jest wiele różnych uczelni w wielu krajach (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowenia, Włochy).

  - dwustronnej umowy z MGIMO w Moskwie, Rosja.

  Wszyscy studenci handlu zagranicznego zachęcani sa do odbywania praktyk. W poszukiwaniu praktyk studenci mogą liczyć na wydatną pomoc pracowników Instytutu.

  Wybierając HANDEL ZAGRANICZNY uzyskujecie szansę otrzymania interesującej pracy przede wszystkim w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z zagranicą, ale również w przedsiębiorstwach i instytucjach zorientowanych na rynek krajowy.

  Wybierając HANDEL ZAGRANICZNY decydujecie się na studiowanie pod patronatem Instytutu Handlu Zagranicznego. W skład tego Instytutu wchodzą z a k ł a d y:

  Więcej szczegółowych informacji możecie uzyskać w Instytucie Handlu Zagranicznego od wszystkich jego pracowników. Znajdziecie nas na trzecim piętrze w pokojach 301-308, 328 – 337 i 215 – 217.

  Sekretariat Instytutu to pokój 302, gdzie zostaniecie powitani z uśmiechem i życzliwością. Jednak najlepsze źródło informacji to studenci III, IV i V roku – pytajcie, słuchajcie i wybierajcie.

  Na specjalności handel zagraniczny studiowali m.in..:
      3.Specjalność Finanse międzynarodowe i bankowość

  Studia trwają 3 lata i dają tytuł magistra ekonomii ze specjalnością “Finanse międzynarodowe i bankowość”.

  Specjalność “Finanse międzynarodowe i bankowość” prowadzona przez Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego daje studentom możliwość specjalizowania się w zagadnieniach dotyczących rynków finansowych, bankowości oraz finansów międzynarodowych.

  Cechą charakterystyczną specjalności “Finanse międzynarodowe i bankowość” jest koncentracja na przedmiotach bankowo – finansowych. Takie ukształtowanie profilu programowego jest zapewnione przez kluczowe obligatoryjne przedmioty specjalizacyjne:

  Podstawa dla tak zakrojonego programu jest przedmiot ogólnowydziałowy na semestrze 5: Finanse, bankowość oraz instytucje i rynki finansowe, natomiast uzupełnieniem – szereg przedmiotów fakultatywnych dopasowanych do zindywidualizowanych zainteresowań studentów, do których należą Pochodne instrumenty finansowe, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Bankowość elektroniczna, Giełdy w USA, Zarządzanie ryzykiem walutowym, Rynek kapitałowy w procesie transformacji w Polsce i wiele innych.

  Specjalność “Finanse międzynarodowe i bankowość” przygotowuje do pracy w rządowych i państwowych instytucjach finansowych, w bankach, instytucjach rynku kapitałowego, w tym na giełdach, w domach maklerskich, agencjach ratingowych, funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i venture capital, ponadto w krajowych i międzynarodowych firmach doradztwa finansowego, firmach audytorskich, a także w działach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Specjalność ta przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia firmy i zarządzania jej finansami.

  Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami interaktywnymi z dużym udziałem konwersatoriów, prac własnych studentów, metody przypadków i przykładów z praktyki polskiej i zagranicznej.

  Każdy student uczestniczy w 1035 godzinach zajęć z przedmiotów specjalizacyjnych, w tym w 300 godzinach zajęć z przedmiotów do wyboru i 150 godzinach seminarium magisterskiego.

  Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę w ramach kół naukowych: Finansów Międzynarodowych, Zarządzania personelem LIDER, Marketingu.

  Studenci mogą także studiować za granicą w ramach programu Sokrates – do wyboru jest 38 uczelni w następujących krajach: Austria, Belgia, Dania, Grecja, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Rosja, Słowenia, Szwecja i Włochy.

  Opiekę merytoryczną nad specjalnością Finanse międzynarodowe i bankowość sprawuje Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych, który już od momentu powstania w 1986 roku oferuje szereg wykładów kursowych, wykładów do wyboru, konwersatoriów oraz seminariów magisterskich z zakresu finansów międzynarodowych, bankowości i finansów w gospodarce rynkowej. Pracownicy Zakładu Międzynarodowych Stosunków Walutowych, jeszcze przed jego powstaniem, jako pierwsi w Polsce, od początku lat 80-tych zapoznawali studentów z najnowszymi zjawiskami z dziedziny finansów rozwiniętej gospodarki rynkowej.

  Kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Walutowych jest Prof. dr hab. Edmund Pietrzak – doradca Prezydenta RP, członek Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-1997, członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów w latach 1998-2001, autor wielu podręczników i szeregu innych publikacji, koordynator badań rynków finansowych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, autor założeń obowiązującego prawa dewizowego.

  Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych współpracuje z wysokiej klasy specjalistami finansów i bankowości, zatrudnionymi w różnych instytucjach finansowych. Większość z tych współpracowników to wychowankowie Zakładu, którzy przygotowywali prace magisterskie i prace doktorskie pod opieką jego kadry.

  Studia na specjalności FINANSE MIĘDZYNARODOWE I BANKOWOŚĆ dają profesjonalne przygotowanie do pracy w międzynarodowych i krajowych instytucjach finansowych. Wyposażają we wiedzę o finansach i umiejętności jej wykorzystania w praktyce.
   

       \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\1. Kadra akademicka


   Pracownicy naukowi

  dr Sławomir Antkiewicz
  ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Prawa i Administracji tej uczelni. Ukończył również Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dwukrotnie był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

  Specjalizuje się w zagadnieniach rynków finansowych i instrumentów pochodnych, a także w zagadnieniach prawnych regulacji polskiego systemu finansowego. Autor książki Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw oraz blisko 100 artykułów.

  Zainteresowania pozazawodowe: turystyka górska, kino, transport drogowy i kolejowy.

  e-mail: slaw@ek.univ.gda.pl

  mgr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
  W 2002 roku ukończyła Wydział Ekonomiczny, specjalność Handel Zagraniczny. Temat pracy magisterskiej: Rola kobiety w biznesie międzynarodowym. Od 2002 roku pracuje w IHZ. Od 2003 roku jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Doktorantów i Młodych Naukowców SAPERE AUDE. Była założycielem i pierwszym prezesem Koła Naukowego Zarządzania Personelem LIDER działającego przez IHZ obecnie jest, nie całkiem oficjalnym, opiekunem operacyjnym Koła.

  Zainteresowania naukowe: kapitał ludzki jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą i potencjałem ludzkim w środowisku wielokulturowym, droga Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego, proces rekrutacji a potencjał intelektualny pracowników, rola kobiety w biznesie międzynarodowym oraz aktywizacja zawodowa kobiet, zmiany zarządzania zasobami ludzkimi związane z procesem starzenia się społeczeństw.

  Zainteresowania pozanaukowe: wycieczki krajoznawcze, w szczególności stare zamki i ruiny, sport żużlowy, spływy kajakowe, kulinaria.

  e-mail: katarzynab@gnu.univ.gda.pl, balandynowiczkasia@wp.pl

  dr Tomasz Czuba
  Zainteresowania naukowe: marketing, komputerowe systemy informacji i komunikacji rynkowej.
  Wicedyrektor agencji badań marketingowych BPS Consultants Poland Ltd.
  Zainteresowania pozanaukowe: historia starożytna.

  dr Eugeniusz Gostomski

  Zainteresowania naukowe: ekonomika handlu zagranicznego, polski handel zagraniczny, bankowość.
  Zainteresowania pozanaukowe: turystyka, historia najnowsza.

  E-mail: mikigost@ek.univ.gda.pl

  mgr Monika Grottel
  Zainteresowania naukowe: organizacja i technika handlu zagranicznego, zagadnienia celne.

  dr hab. Bohdan Jeliński, prof. UG
  Zainteresowania naukowe: ekonomika i prognozowanie handlu zagranicznego.
  W latach 1998-2003 pełnił funkcję kierownika Biura Radcy Handlowego przy ambasadzie RP w Norwegii.

  dr hab. Zenon Kamiński, prof. UG
  Zainteresowania naukowe: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, ubezpieczenia morskie, awaria wspólna, zwyczaje w handlu zagranicznym.

  E-mail: trzebcz@ek.univ.gda.pl

  prof. zw. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
  Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki ekonomiczne, regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, integracja europejska, CEFTA, BFTA, Unia Europejska i państwa nadbałtyckie w procesie transformacji, Polska w procesie integracji krajów nadbałtyckich, pozycja Polski w CEFTA, doświadczenia i przyszłość CEFTY, FDI.
  Członek: ECSA (European Community Studies Association Polish Section), EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy).
  Nota w International Who is Who of Professional and Business Women. American Biographical Institute, seventh edition, 1999.

  E-mail: abkl@panda.bg.univ.gda.pl

  mgr Karolina Klecha
  Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki ekonomiczne, kryzysy gospodarcze, zagraniczna polityka ekonomiczna, systemy walutowe, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, korporacje transnarodowe, ochrona środowiska.
  Zainteresowania pozanaukowe: motoryzacja, architektura, astronomia.

  E-mail: klecha@panda.bg.univ.gda.pl

  dr Radosław Koszewski
  Zainteresowania naukowe: handel międzynarodowy, transport międzynarodowy, logistyka, polska współpraca handlowa z USA.
  Konsultant w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.
  Posiada dyplom Master of International Business Administration, uzyskany w Central Connecticut State University w USA.
  Zainteresowania pozanaukowe: żeglarstwo, tenis, historia starożytnego Rzymu.

  E-mail: radek@panda.bg.univ.gda.pl
  Home page

  prof. zw. dr hab. Zygmunt Krasucki
  Zainteresowania naukowe:teorie gospodarczego rozwoju, ekonomiczna problematyka transportu międzynarodowego.
  Przewodniczący Rady Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.
  Współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie.
  Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

  prof. zw. dr hab. Antoni Makać
  Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki ekonomiczne, współczesny handel międzynarodowy (struktura, ewolucja, czynniki zmian), współczesna polityka handlowa (ewolucja charakteru i kierunki zmian), zasady negocjacji w handlu międzynarodowym, teoria i praktyka (polityka) międzynarodowej integracji gospodarczej.
  Zainteresowania pozanaukowe: historia, literatura faktu.

  prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
  Z dniem 1 września 2002 objęła funkcję dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego, którą pełniła także w latach 1993-1999.

  Zainteresowania naukowe: rozliczenia międzynarodowe sposoby i formy zapłat w handlu zagranicznym, finansowanie handlu zagranicznego, faktoring, forfaiting, kredyty, międzynarodowe organizacje finansowe, rynek finansowy, zarządzanie procesem transportowym gestia transportowa, warunki dostaw, dokumentacja i przebieg, rozliczenia w transporcie międzynarodowym.
  Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych.
  Przewodnicząca komisji ds. ekspertów Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
  Tutor specjalności “makler” w Kolegium Ekonomicznym UG.
  Zainteresowania pozanaukowe: teatr, ogród.

  E-mail: danei@ek.univ.gda.pl

  mgr Magda Markiewicz
  Zainteresowania naukowe: finanse międzynarodowe, fuzje i przejęcia.

  Zainteresowania pozanaukowe: wspinaczki górskie, gra w scrabble, teatr, narty biegowe.

  mgr Tomasz Michałowski
  Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki ekonomiczne, finanse międzynarodowe – międzynarodowy system walutowy, kryzysy walutowe, nowa architektura międzynarodowego systemu finansowego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

  Zainteresowania pozanaukowe: polityka, klimatologia i meteorologia, piłka nożna.

  E-mail: tomasz.michalowski@wp.pl

  prof. zw. dr hab. Janusz Neider
  Z dniem 1 września 2002 objął funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego.

  Zainteresowania naukowe: transport międzynarodowy, spedycja, transport multimodalny, logistyka.
  Przewodniczący komisji ds. szkolenia Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
  Członek Advisory Body Vocational Training Międzynarodowego Zrzeszenia Spedytorów w Zurychu (International Federation of Freight Forwarders Association FIATA).
  Członek Advisory Body Public Relation Międzynarodowego Zrzeszenia Spedytorów w Zurychu.
  Przewodniczący Rady Programowej studiów MBA w Uniwersytecie Gdańskim.
  Zainteresowania pozanaukowe: praca w ogrodzie.

  dr Anna Maria Nikodemska-Wołowik
  Zainteresowania naukowe: marketing, jakościowe badania marketingowe, postępowanie nabywcy.
  Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, Grupą A5 Systemy Całościowej Identyfikacji, Pracownią Badań Społecznych w Sopocie.
  Zainteresowania pozanaukowe: sport (tenis, jazda na rowerze, pływanie, skateboard), historia fotografii reklamowej i fotografii mody, zwierzęta (psy, papugi), podróże egzotyczne.

  E-mail: nigwo@panda.bg.univ.gda.pl

  mgr Urszula Opacka
  Zainteresowania naukowe: polityka pieniężna i polityka kursowa, główne centra finansowe świata, procesy integracyjne na rynkach usług finansowych.
  Zainteresowania pozanaukowe: literatura japońska, taniec latynoamerykański, jazz.

  dr Renata Orłowska
  ukończyła Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w Gdańskiej Akademii Bankowej, z zakresu bankowości uniwersalnej a także jest absolwentką II edycji Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego. Od października 2000 jest kierownikiem Studium MBA UG. Z dniem 1 września 2002 roku objęła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego ds. kształcenia oraz została senatorem Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2002-2005.

  Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe organizacje gospodarcze, rynki finansowe.
  Zainteresowania pozanaukowe: jazda konna, działalność w Klubie Kiwanis International, koty.

  E-mail: rorlowsk@panda.bg.univ.gda.pl

  dr hab. Ewa Oziewicz, prof. UG
  Z dniem 1 września 2002 objęła ponownie funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego ds. nauki, a także została senatorem Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2002-2005.

  Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki ekonomiczne, integracja gospodarcza i rozwój gospodarczy krajów Azji Południowo-Wschodniej, problemy globalne, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, globalizacja gospodarki światowej, korporacje międzynarodowe, zarządzanie międzynarodowym biznesem.
  Zainteresowania pozanaukowe: muzyka operowa, literatura.

  E-mail: janco@panda.bg.univ.gda.pl

  dr Ryszard Pałgan
  Zainteresowania naukowe: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, marketing, negocjacje handlowe i techniki sprzedaży, marketingowe zachowania firm, kształtowanie relacji z klientami, budowa programów lojalnościowych.
  Zainteresowania pozanaukowe: turystyka.

  E-mail: palgan@ek.univ.gda.pl

  dr Sylwia Pangsy-Kania
  Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki ekonomiczne, zadłużenie zagraniczne Polski, nowe techniki redukcji zadłużenia zewnętrznego, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, problemy integracyjne, innowacyjność gospodarki.
  Zainteresowania pozanaukowe: malarstwo, dziennikarstwo, teatr, literatura.

  E-mail: spk@ek.univ.gda.pl

  prof. zw. dr hab. Edmund Pietrzak
  Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Walutowych. Doradca ekonomiczny prezydenta RP, a także konsultant NBP od początku transformacji. Był doradcą kilku ministrów finansów. Kierownik specjalności "Finanse Międzynarodowe i Bankowość" na Wydziale Ekonomicznym UG.

  Zainteresowania naukowe: finanse międzynarodowe, międzynarodowy system walutowy, bankowość w gospodarce rynkowej.
  Doradca ekonomiczny prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
  Ekspert Sejmu i Senatu na temat rynków finansowych, rynku walutowego, polityki kursowej, polityki pieniężnej, ustawodawstwa dewizowego w krajach OECD i Unii Europejskiej, bilansu płatniczego, międzynarodowego systemu walutowego.
  Współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim, polskimi instytucjami finansowymi, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową oraz z Gdańską Akademią Bankową.
  Współpracuje z Chicago Mercantile Exchange oraz z innymi amerykańskimi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi.
  Zainteresowania pozanaukowe: koszykówka NBA, język “amerykański”, matematyka, sport (pływanie, koszykówka, jazda na rowerze) .

  dr hab. Joanna Pietrzak
  Zainteresowania naukowe: marketing, wykorzystanie informacji marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, polityka sprzedaży, osobowe metody komunikacji i sprzedaży.
  Konsultant agencji badań marketingowych BPS Consultants Poland Ltd.
  Członek Rady Nadzorczej firmy “Fazer Polska”.
  Zainteresowania pozanaukowe: przyroda, zwierzęta, muzyka country.

  mgr Marek Reysowski
  Zainteresowania naukowe: marketing, systemy dystrybucji, prawne aspekty marketingu.

  mgr Aleksandra Ruchniewicz
  Zainteresowania naukowe: finanse międzynardowe, bankowość w gospodarce rynkowej.

  Zainteresowania pozanaukowe: literatura, film, sport, turystyka.

  dr Zbigniew Rudasz
  Zainteresowania naukowe: transport międzynarodowy i spedycja, kombinowany transport szynowo-drogowy, firmy i usługi kurierskie na świecie i w Polsce, współczesne tendencje rozwojowe w transporcie, problemy transportowe w kontraktach handlu zagranicznego, zagadnienia rozwoju transportu i polityki transportowej w UE, ubezpieczenia gospodarcze, problemy polskiego rynku ubezpieczeniowego, współpraca sektora ubezpieczeniowego z sektorem bankowym, ubezpieczenia społeczne.
  Zainteresowania pozanaukowe: piłka nożna, kąpiel w morzu przez cały rok.

  E-mail: rudasz@ek.univ.gda.pl

  dr Maciej Rydel
  Zainteresowania naukowe: marketing, zarządzanie marketingowe, strategie promocyjne, kampanie reklamowe, zarządzanie marka, komunikacja marketingowa.
  Kierownik specjalności “Marketing” na Wydziale Ekonomicznym UG.
  Dyrektor programowy i kierownik zespołu marketingowego w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.
  Doradca British Council ds. szkolenia menedżerów.
  Zainteresowania pozanaukowe: historia i architektura polskich dworów, malarstwo, fotografia.

  mgr Marcin Skurczyński
  Zainteresowania naukowe: marketing, zarządzanie strategiczne, badania marketingowe.

  dr hab. Dorota Simpson, prof. UG
  Z dniem 1 września 2002 roku objęła funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Ekonomicznym.

  Zainteresowania naukowe: zarządzanie marketingowe w usługach,miedzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą w warunkach globalizacji..
  Zainteresowania pozanaukowe: kultura różnych narodów, działalność społeczna w ramach Kiwanis International.

  E-mail: simpson@ek.univ.gda.pl

  dr Iwona Sobol
  Zainteresowania naukowe: finanse międzynarodowe.
  Zainteresowania pozanaukowe: geografia, sport (tenis stołowy, pływanie), muzyka, teatr, kino.
  Absolwentka specjalności Handel Zagraniczny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka programu TEMPUS.

  mgr Agnieszka Stanowska-Hirsch
  Zainteresowania naukowe: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, finanse.
  Zainteresowania pozanaukowe: malarstwo impresjonistyczne.

  Absolwentka specjalnosci Handel Zagraniczny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu gdańskiego.

  E-mail: agasta@polbox.com

  prof. zw. dr hab. Tadeusz Szczepaniak
  Zainteresowania naukowe: transport międzynarodowy i spedycja (ekonomika, zarządzanie, polityka), problemu usług transportowych w handlu międzynarodowym, rozwój sektora usług spedycyjnych.
  Inne zainteresowania: USA i Kanada gospodarka, szkolnictwo wyższe.

  E-mail: tadrom@ek.univ.gda.pl

  mgr Monika Szmelter
  Zainteresowania naukowe: rynek walutowy oraz rynek pochodnych instrumentów finansowych
  Zainteresowania pozanaukowe: najchętniej spędza wolny czas jeżdżąc na rowerze, czytając książki Agathy Christie, oglądając piłkę nożną.

  konsultacje: p. 216: czwartek 1300 1430 ; środa11 15 1245

  e-mail: monika_szmelter@yahoo.com

  dr Hanna Treder
  Zainteresowania naukowe: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, funkcjonowanie rynków międzynarodowych, przygotowanie i realizacja transakcji handlu zagranicznego, zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym, ubezpieczenia gospodarcze.

  Kierownik Studium Podyplomowego Handlu Zagranicznego.

  Zainteresowania pozanaukowe: turystyka, jazda na rowerze.

  E-mail: hantred@ek.univ.gda.pl

  dr Krystyna Żołądkiewicz
  Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, NAFTA, GATT/WTO.
  Kierownik Studiów Podyplomowych MBA w Uniwersytecie Gdańskim w latach 1997 2000.
  Kontraktor i koordynator Programów TEMPUS na Wydziale Ekonomicznym UG w latach 1994 2000.
  Od października 2000 w WEH w Sydney przy Ambasadzie RP w Australii.
  Zainteresowania pozanaukowe: działalność społeczna w ramach Kiwanis International.
   

       \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\2. Publikacje


   Publikacje z zakresu handlu zagranicznego

  PODSTAWY HANDLU ZAGRANICZNEGO
  pod redakcją Hanny Treder,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

  Książka zawiera omówienie wybranych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych. Autorami podręcznika są pracownicy Instytutu Handlu Zagranicznego, specjalizujący się w zakresie problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych.

  Książka adresowana jest do studentów handlu zagranicznego, jak też innych kierunków i specjalności ekonomicznych, którzy są zainteresowani problematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych. Odbiorcami publikacji mogą być także praktycy – importerzy i eksporterzy, poszukujący źródeł poszerzenia i uporządkowania swej wiedzy o warunkach prowadzenia handlu na rynkach zagranicznych.

  W części podręcznika poświęconej roli państwa w funkcjonowaniu sfery handlu zagranicznego omówione zostały m.in.: zagadnienia administracyjnej regulacji obrotów handlowych z zagranicą, instrumenty wspierania eksportu oraz polityka celna. Ponadto książka zawiera rozdziały, w których wyczerpująco przedstawiona została problematyka przygotowania i przebiegu transakcji handlu zagranicznego. W szczególny sposób wyeksponowane zostały finansowe aspekty transakcji, zagadnienia transportowe i ubezpieczeniowe.

  Szeroki zakres prezentowanych tematów, zarówno aspektów makroekonomicznych, jak i szczegółowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, pozwoli Czytelnikowi na dobre przygotowanie się do podejmowania decyzji o przebiegu transakcji handlowych.

  ZJAWISKA I TENDENCJE W ROZWOJU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO, NR 18
  praca zbiorowa pod red. Hanny Treder,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

  Jest to kolejna edycja zeszytów naukowych, w których Czytelnik znajdzie najnowsze wyniki badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Handlu Zagranicznego, innych nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomicznego, a także zaproszonych do współpracy doktorantów i absolwentów specjalności handel zagraniczny.

  Szeroki zakres prezentowanej problematyki ujęty został w czterech blokach tematycznych:

  Problemy rynku międzynarodowego,

  Udział Polski w międzynarodowym systemie gospodarczym,

  Organizacja i zarządzanie procesami gospodarczymi,

  Funkcjonowanie rynków finansowych.

  Ważną część każdej edycji Prac i Materiałów stanowi kronika, w której odnotowane są najistotniejsze wydarzenia w działalności IHZ. Przedstawione zostały fakty dokumentujące rozwój kadrowy Instytutu oraz wkład pracowników w funkcjonowanie Wydziału Ekonomicznego i całego Uniwersytetu. Zeszyt zawiera ponadto obszerny wykaz publikacji pracowników oraz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich, napisanych w ramach IHZ. Część kroniki poświęcona jest także osiągnięciom studentów specjalności handel zagraniczny, marketing oraz finanse międzynarodowe i bankowość. Odnotowane zostały najwyższe lokaty w rankingu absolwentów tych specjalności, a także dokonania studenckich kół naukowych.

  PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM
  Danuta Marciniak-Neider
  Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003

  Książka, wydana w 2003 roku (trzecia edycja), jest aktualną publikacją poświęconą zasadom i sposobom realizacji płatności w handlu zagranicznym. Omówiono w niej m.in. weksle, czeki, inkaso dokumentowe i akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe, koszty operacji bankowych, faktoring międzynarodowy, forfaiting, regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej, a także zaprezentowano wzory dokumentów związanych z płatnościami handlu zagranicznego.

  Książka zainteresuje nie tylko studentów, ale i praktyków zajmujących się eksportem i importem.

  CZYNNIKI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU BANKOWYCH USŁUG DETALICZNYCH
  Joanna Pietrzak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002

  Książka dotyczy najnowszych zjawisk występujących na rynku bankowości detalicznej. Opisuje zagrożenia wynikające z rewolucji technologicznej oraz deregulacji rynku usług finansowych, a także identyfikuje czynniki warunkujące uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez instytucje bankowe.

  W publikacji omówione są kluczowe czynniki sukcesu rynkowego banków, do których zaliczono:

  wielkość (w tym największe transakcje fuzji i przejęć w sektorze bankowym),infrastrukturę techniczną i informatyczną,multikanałowy system dystrybucji (w tym e-banking, m-banking),wyraźnie zdefiniowaną strategię rynkową,politykę silnej marki,trwałe relacje z klientami.

  Sektor bankowy podlega procesowi nieustającej komercjalizacji. Dlatego też, w rywalizacji o pozycję rynkową banków coraz bardziej istotną rolę odgrywa stopień dostosowania ich modelu zarządzania do nowych reguł konkurencji, a w szczególności – umiejętność zarządzania obszarami dotychczas w bankowości niedocenianymi, jak: marka, komunikacja marketingowa oraz relacje z klientami.

  Książka przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych bankowością, zarządzaniem i marketingiem, w także dla menedżerów banków oraz innych instytucji finansowych. Czytelnik znajdzie tu liczne przykłady z praktyki największych banków europejskich i światowych.

  POLSKA POLITYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO
  Bohdan Jeliński
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002

  Książka obejmuje zagadnienia, których znajomość jest szczególnie ważna i użyteczna w procesie dokonującej się transformacji polskiej gospodarki, a szczególnie jej handlu zagranicznego oraz w jej aktywnych i zaawansowanych działaniach na drodze do integracji z Unią Europejską. Publikacja ujmuje prawidłowości rządzące szeroko rozumianymi stosunkami gospodarczymi Polski z zagranicą w ostatniej dekadzie XX wieku, aby w oparciu o nie przedstawić zasady budowy i aktualnie stosowane narzędzia realizacji polskiej polityki handlu zagranicznego.

  Licząca 456 stron tekstu książka obejmuje dziesięć rozdziałów, w których omówiono zakres powiązań gospodarczych Polski z zagranicą, podstawy i miary oceny międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, typowe zasady budowy i zakres pozostających do dyspozycji narzędzi polityki handlu zagranicznego, makroekonomiczne uwarunkowania realizacji tej polityki, politykę celną, politykę wspierania eksportu, sposoby sterowania importem, bariery techniczno – administracyjne nadzoru obrotów towarowych z zagranicą, specyficzny system kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami podwójnego przeznaczenia oraz prospektywnie widziane uwarunkowania zewnętrzne zagranicznej polityki gospodarczej Polski. W treści merytorycznej książki zawarte są 43 tablice i 35 wykresów, a uzupełnia ją liczący 22 strony załącznik zawierający usystematyzowany spis wszystkich aktów prawnych regulujących obrót towarowy Polski z zagranicą według stanu na 31 grudnia 2001 roku. Korzystanie z książki ułatwia wytłuie kluczowych haseł. Powstała ona z chęci dostarczenia studentom studiującym międzynarodowe stosunki gospodarcze zwartego i aktualnego kompendium wiedzy na temat podstaw teoretycznych i aktualnego kształtu polskiej polityki handlu zagranicznego i aby praktykę gospodarczą uzbroić w znajomość prawidłowości i zasad kształtowania tej polityki. Przy pisaniu książki kierowano się płynącym z historii handlu międzynarodowego doświadczeniem, że mały handel kreowany jest przez rynek, a duży handel kreuje polityka.

  Informacje na temat warunków zakupu podręcznika można uzyskać pod adresem e-mailowym Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

  MARKETING - STUDIA PRZYPADKÓW
  Praca zbiorowa pod redakcją Anny Marii Nikodemskiej-Wołowik
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002

  Podręcznik składający się ze zbioru studiów przypadków łączy wiedzę teoretyczną ze światem prawdziwego biznesu i realnych rynkowych wyzwań. Książka ukazuje przykłady z praktyki marketingowej w sposób przystępny i ciekawy, przedstawia realne sytuacje firm przede wszystkim z rynku polskiego, pozwala zweryfikować wiedzę teoretyczną dzięki rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, zachęca do pracy zespołowej. Uczy analizowania danych rynkowych i wyciągania z nich wniosków. Przedstawiono tu elementy strategii marketingowej znanych firm, m.in. ZPS Lubiana, SM Maćkowy, Atlas, Linda, Playboy-edycja polska, Grupa A5.

  Studia przypadków podzielono na 4 bloki tematyczne: Strategia marketingowa, Marketing-mix, Badania marketingowe oraz Wzór prezentacji strategii marketingowej.

  Autorzy książki: Joanna Pietrzak, Anna M. Nikodemska-Wołowik, Maciej Rydel, Tomasz Czuba, Tomasz Harackiewicz, Marcin Skurczyński, Marek Reysowski i Piotr Witek, od lat łączą praktykę rynkową z pracą naukowo-dydaktyczną i trenerską na szkoleniach dla menedżerów.

  Książka liczy 159 stron, wydana została w formacie A5.

  TRANSPORT I SPEDYCJA W HANDLU ZAGRANICZNYM
  Pod redakcją Tadeusza Szczepaniaka
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wydanie drugie zmienione, Warszawa 2002

  Książka jest podręcznikiem akademickim będącym na rynku księgarskim w Polsce - na razie - jedyną pomocą dydaktyczną dla słuchaczy ekonomicznych kierunków studiów w uniwersytetach i akademiach ekonomicznych, publicznych i prywatnych, którzy w swoim programie mają przedmioty z zakresu ekonomicznej i organizacyjnej problematyki transportu międzynarodowego i spedycji. Książka pomyślana jest także jako lektura dla wszystkich tych jej czytelników, którzy indywidualnie pragną poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.

  Omówiono w niej między innymi: gospodarcze i społeczne funkcje transportu w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych, funkcjonowanie rynku transportowego, gałęzie transportu uczestniczące w obsłudze międzynarodowej wymiany towarowej, politykę transportową, logistykę - nowoczesne narzędzie fizycznej dystrybucji dóbr w przestrzeni, zarządzanie procesem transportowym oraz spedycję międzynarodową a także zadania i funkcje spedytora - organizatora międzynarodowych przewozów towarowych.

  Autorami książki są: Zygmunt Krasucki, Danuta Marciniak - Neider, Janusz Neider, Tadeusz Szczepaniak.

  AKCJE I OBLIGACJE W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW
  Sławomir Antkiewicz
  Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002

  Książka może być wykorzystana zarówno przez studentów specjalizujących się w rynkach finansowych, jak i przez przedstawicieli praktyki gospodarczej, w szczególności sfery zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dla których przydatne będą zaproponowane w pracy modele finansowania firm.

  Książka skupia się na kluczowych problemach przedsiębiorstwa, jakimi są poszukiwanie kapitału niezbędnego do sfinansowania inwestycji i rozwoju oraz kwestia optymalnej struktury tego kapitału. Publikacja prezentuje możliwości zastosowania dwóch najważniejszych instrumentów rynku kapitałowego, tj. akcji i obligacji, przedstawiając je jako narzędzia długoterminowego finansowania polskich przedsiębiorstw. W książce dokonano także analizy możliwości wykorzystania tych instrumentów w świetle najnowszego ustawodawstwa.

  TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA
  Pod redakcją Danuty Marciniak-Neider
  Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001

  Publikacja ta, poświęcona różnym aspektom transportu międzynarodowego i spedycji, została wydana z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Tadeusza Szczepaniaka, twórcy sopockiego ośrodka badań spedycji międzynarodowej. Przedmiotem prezentacji 13 autorów są m.in. polityka transportowa, problemy tranzytu, przemiany w transporcie kolejowym i żegludze morskiej, wybrane zagadnienia spedycji międzynarodowej.

  PROCESY INTEGRACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
  Pod redakcją Ewy Oziewicz
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

  NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

  Książka “Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej” pod redakcją naukową Ewy Oziewicz jest zespołową pracą czterech autorów z Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego: A.B. Kisiel-Łowczyc, A. Makacia, E. Oziewicz i K. Żołądkiewicz.

  Całość składa się z dziewięciu rozdziałów (279 stron) opatrzonych licznymi tablicami i rysunkami, a także wielostronicową bibliografią.

  Opracowanie zawiera teoretyczne podstawy międzynarodowej integracji gospodarczej, a także rozważania na temat poszczególnych ugrupowań regionalnych, europejskich: Unii Europejskiej EFTA, CEFTA oraz mało znanej BFTA, jak i pozaeuropejskich: NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC i in. Kolejne rozdziały zawierają omówienie poszczególnych ugrupowań. Ostatni rozdział opisuje stosunki między Unią Europejską a rozwijającymi się krajami AKP w ramach kolejnych konwencji z Lomé, jako swoisty element integrujący w gospodarce światowej.

  MARDIC
  Pod redakcją Jerzego Kujawy
  Współautorzy: Zenon Kamiński, Danuta Marciniak-Neider, Jerzy Orzechowski
  Słownik anglojęzycznych terminów i skrótów handlu morskiego
  Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001

  MARDIC jest specjalistycznym słownikiem, który może służyć zarówno studentom, jak i pracownikom (początkującym zwłaszcza, ale nie tylko) przedsiębiorstw i instytucji związanych z handlem morskim, to jest z eksportem i importem realizowanym drogą morską, z jego spedycyjną i transportową obsługą oraz z ubezpieczeniami morskimi. W tej sferze głównym językiem kontaktów, negocjacji i dokumentacji umów i zdarzeń jest język angielski. Nawet dobra jego ogólna znajomość nie wystarcza jednak do właściwego odczytania i zrozumienia wielu specyficznych terminów, formuł, szerszych wyrażeń oraz ich powszechnie używanych skrótów w żegludze i obrocie portowo-morskim. Pomocą w tym zakresie ma służyć ten słownik.

  ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE POLSKI
  Sylwia Pangsy - Kania
  Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001

  Prezentowana książka jest jedyną na polskim rynku publikacją poświęconą problematyce zadłużenia zagranicznego Polski. Przedstawione w niej zostały kwestie dotyczące międzynarodowych długów m.in.: proces zadłużania się Polski, usystematyzowane i uporządkowane pojęcia związane ze sposobami redukcji zadłużenia, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych technik redukcji zagranicznych długów (np.: debt for equity swap, debt for nature swap, obligacje Brady’ego, buy-back) oraz perspektywy spłaty polskich długów wobec wierzycieli rządowych i banków prywatnych.

  ZASADY SKUTECZNEJ PREZENTACJI W BIZNESIE
  Anna Maria Nikodemska-Wołowik
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000

  Autorka zaproponowała potraktowanie prezentacji jako środka do osiągania celów rynkowych, aby stała się ona mocną stroną firmy i jednym z narzędzi ułatwiających zdobycie przewagi konkurencyjnej.

  Skoncentrowała uwagę na prezentacjach formalnych.

  Podręcznik pełnić ma funkcję poradnika. Można odnaleźć w nim odpowiedzi na następujące pytania:

  jakie informacje należy zebrać przed przygotowaniem prezentacji,
  jak przygotować wystąpienie,
  jak przeprowadzić prezentację,
  jak sobie radzić w sytuacjach niespodziewanych.
  Książka skierowana jest do wszystkich osób, na których spoczywa niełatwe zadanie przedstawiania pewnych treści kontrahentom przy zastosowaniu formy osobistego przekazu.

  Podręcznik liczy 52 strony, wydany został w formacie B5

  TRANSPORT I SPEDYCJA W HANDLU ZAGRANICZNYM
  Pod redakcją Zygmunta Krasuckiego
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, wydanie drugie zmienione, Gdańsk 1997, 2000 r.

  Książka, od ukazania się jej pierwszego wydania w 1994 roku, spełniała, i do dzisiaj pełni, funkcję podstawowego podręcznika akademickiego dla słuchaczy ekonomicznych kierunków studiów uczelni państwowych i prywatnych w Polsce, którzy w swoich programach studiów mają wykłady z zakresu ekonomiki i zarządzania transportem obsługującym międzynarodową wymianę towarową.

  Prezentowane tu jej drugie wydanie - poszerzone i uzupełnione – zawiera objaśnienie ekonomicznych oraz społecznych funkcji i zadań transportu, sposobu funkcjonowania rynku transportowego oraz zadań międzynarodowych organizacji transportowych pełnionych w ramach międzynarodowej współpracy w transporcie. Na tym tle w kolejnych rozdziałach omówiono gałęzie transportu obsługujące międzynarodową wymianę towarową, w tym transport intermodalny, logistykę i jej zadania jako narzędzia fizycznej dystrybucji dóbr w międzynarodowej przestrzeni, podstawowe koncepcje uprawiania polityki transportowej w obszarze międzynarodowej wymiany towarowej. Istotne miejsce w podręczniku zajmują też rozważania odnoszące się do procesu transportowego i jego przebiegu w warunkach przewozów międzynarodowych, a także do spedycji, która jest narzędziem praktycznej realizacji tego procesu.

  Książka, w zamierzeniu jej autorów, może być pomocna także tym czytelnikom, którzy szukają rozwiązania konkretnych problemów leżących w sferze ekonomicznej problematyki transportu międzynarodowego, bądź pragną samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu.

  Autorami książki powstałej w ramach Zakładu Transportu Międzynarodowego i Spedycji Instytutu Handlu Zagranicznego UG są: Zygmunt Krasucki, Danuta Marciniak – Neider, Janusz Neider, Tadeusz Szczepaniak.

  MODELE STRATEGII MARKETINGOWYCH I MOŻLIWOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPEDYCYJNYCH
  Dorota Simpson
  Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999

  Książka może być wykorzystana zarówno przez studentów specjalizujących się w marketingu usług, jak i przez przedstawicieli praktyki gospodarczej, w szczególności sfery transportowo-spedycyjnej, dla których przydatne będą zaproponowane w pracy modele strategii marketingowych ze wskazaniem warunków towarzyszących ich implementacji zawarte w rozdziale czwartym. W pracy zawarte zostało między innymi omówienie tematyki związanej z klasyfikacją usług oraz wykorzystaniem instrumentów marketingowych w procesie adaptacji firmy do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego.

  JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE
  Anna M. Nikodemska-Wołowik
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

  Książka stanowi podstawowy przewodnik, ułatwiający poruszanie się w obszarze jakościowych badań marketingowych. Autorka skoncentrowała się przede wszystkim na konsumencie indywidualnym, którego zachowanie jest wypadkową wielu uwarunkowań o charakterze wewnętrznym, psychicznym, a tym samym często niemożliwych do odkrycia w sposób bezpośredni.

  Celem książki jest wyjaśnienie istoty jakościowych badań marketingowych, przedstawienie podstaw teoretycznych metodologii badawczej, uporządkowanie i klasyfikacja stosowanych metod oraz zaprezentowanie roli tychże badań we współczesnym marketingu w Polsce i na świecie. Służą temu liczne przykłady opracowane specjalnie dla potrzeb podręcznika. Swoimi doświadczeniami w przeprowadzaniu jakościowych badań marketingowych dzielą się praktycy rynkowi - zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy, czyli przedstawiciele firm badawcze.

  Podręcznik liczy 208 stron, wydany został w formacie A5.

  ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W ROZWOJU GOSPODARCZYM KRAJÓW AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ (ASEAN)
  Ewa Oziewicz
  Wydawnictwo UG, Gdańsk 1998

  NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

  Nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej publikacja “Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)” autorstwa Ewy Oziewicz to pierwsza na polskim rynku książka zajmująca się tym tak obiecującym regionem świata.

  Autorka w pięciu rozdziałach (273 strony) omawia zarówno gospodarki krajów ASEAN, ich związki i rozwój, jak i prowadzi teoretyczne rozważania na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

  TRANSPORT INTERMODALNY
  Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997

  Książka przeznaczona jest dla studentów interesujących się transportem międzynarodowym, a także praktyków-menedżerów, dla których może stanowić uzupełnienie ich wiedzy i doświadczenia w zakresie transportu intermodalnego. Publikacja ta nie tylko systematyzuje wiedzę teoretyczną, prezentując pojęcie, rodzaje, technikę i technologię przewozów intermodalnych, lecz także zawiera wiele wiadomości praktycznych z zakresu zarządzania procesem transportowym, w tym aspekty handlowo-prawne oraz dokumentację przewozów intermodalnych.

  WSPÓŁCZESNE TEORIE ROZWOJU KRAJÓW GOSPODARCZO SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH
  Zygmunt Krasucki
  Wydawnictwo UG, Gdańsk 1996

  W książce, w sposób usystematyzowany, przedstawiono i przeanalizowano powstałe po II wojnie światowej teorie rozwoju krajów gospodarczo słabiej rozwiniętych.

  W zamyśle autora monografia ta ma wypełnić istniejącą w tym zakresie lukę w polskiej literaturze fachowej. Stąd też książka zawiera możliwie pełny zbiór teorii, które powstawały w tym czasie. Są one omawiane i analizowane w kolejności ich powstawania. Przyjęto taki sposób prezentacji, iż najpierw przedstawia się metodologiczne założenia oraz podstawy filozoficzne i światopoglądowe każdej kolejnej teorii a następnie jej treść oraz implikacje dla polityki gospodarczej, pokazując wskazania czy konkretne rozwiązania jakie proponuje się w ich ramach. Prezentowane są też skutki osiągane w praktyce w przypadku ich zastosowania.

  Lektura książki może pomóc czytelnikowi, zainteresowanemu ekonomiczną problematyką rozwoju, w lepszym i pełniejszym zrozumieniu mechanizmów w procesie tym przejawiających się również w krajach, takich jak Polska, które z różnych przyczyn - w tym historycznych i politycznych - wyszedłszy z cienia gospodarki „realnego socjalizmu” rozpoczęły w ostatniej dekadzie XX wieku trudny, przyspieszony proces gospodarczego rozwoju.
   

       \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\EiOHZ


   Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego

  Zakład EiOHZ zajmuje się szeroko rozumianymi problemami związanymi z funkcjonowaniem handlu zagranicznego. Dotyczy to w szczególności negocjacji, przygotowania i podpisania oraz realizacji kontraktu handlu zagranicznego, a także organizacji sprzedaży i kanałów dystrybucji na rynkach zagranicznych.
  Ważne miejsce w pracy naukowej i działalności dydaktycznej pracowników Zakładu zajmują też takie zagadnienia, jak:

  Zakład prowadzi zajęcia z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego na wszytskich typach studiów i na wszystkich specjalnościach na Wydziale.

  Niezależnie od tego pracownicy Zakładu oferują szerszą paletę zagadnień w ramach wykładów do wyboru, prowadzonych również w języku niemieckim, w tym:
  http://ekonom.univ.gda.pl/business/zeiohm.htm
   

       \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\MSE


   Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

  Prowadzona, w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, praca naukowo-dydaktyczna obejmuje następujące obszary wiedzy: międzynarodowa specjalizacja produkcyjno-handlowa; teoria handlu międzynarodowego; handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy; międzynarodowa polityka handlowa; struktura handlu międzynarodowego; międzynarodowy transfer czynników wytwórczych; ceny rynku międzynarodowego; bilans płatniczy i równowaga płatnicza; koniunktura gospodarcza; międzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza, rola międzynarodowych organizacji gospodarczych, globalizacja itp.
  Podstawowe przedmioty prowadzone w Zakładzie, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i studiach zaocznych to: międzynarodowe stosunki gospodarcze I i II oraz koniunktura gospodarcza. Zajęcia z miedzynarodowych stosunków gospodarczych I (MSG I) prowadzone są dla wszytskich studentów II roku Wydziału Ekonomicznego, zaś zajęcia z MSG II i koniunktury gospodarczej przede wszystkim dla studentów specjalności handel zagraniczny, finanse miedzynarodowe i bankowość. Poza tym pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia także dla studentów innych specjalności na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Zarządzania UG oraz dla słuchaczy Magisterskich Studiów Uzupełniających, Kolegium Ekonomicznego i MBA.

  Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oferuje studentom seminaria magisterskie oraz proseminaria, a także szeroki wachlarz wykładów do wyboru zarówno w języku polskim, jak i angielskim: zasady negocjacji w handlu i biznesie międzynarodowym; stosunki handlowe UE; ekonomiczna integracja państw bałtyckich; stosunki handlowe Unii Europejskiej; integracja ekonomiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej CEFTA; zewnętrzna stosunki Unii Europejskiej; zadłużenie zagraniczne Polski; rynek międzynarodowych kredytów konsorcjalnych, rola miedzynarodowych organizacji gospodarczych.

  Poza działalnością dydaktyczną, pracownicy Zakładu angażują się w liczne prace badawcze, których tematyka wyznaczona jest przez potrzebę ciągłej weryfikacji i poszerzania wiedzy przekazywanej studentom oraz przez potrzebę rozwiązywania konkretnych problemów zgłaszanych przez szeroko rozumianą praktykę gospodarczą. Efekty badań prezentowane są w publikacjach książkowych, artykułach zamieszczanych w czasopismach zajmujących się problematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych, na konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także na organizowanych przez Zakład konferencjach naukowych.

  Od wielu lat doskonale układa się współpraca Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych m.in.: z Instytutem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH w Warszawie, z Katedrami Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych AE w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie, Ministerstwem Finansów, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem przy UJ w Krakowie
  http://ekonom.univ.gda.pl/business/MSE.htm
   

       \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\MSW


   Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych

  Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych prowadzi badania oraz dydaktykę z zakresu: finansów, finansów międzynarodowych, rynków finansowych, bankowości, polityki pieniężnej, polityki kursowej, polityki dewizowej, zarządzania ryzykiem cenowym i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

  Pole naukowo-dydaktyczne Zakładu Międzynarodowych Stosunków Walutowych obejmuje również następujące zagadnienia: budowa rynkowych systemów finansowych w byłych krajach socjalistycznych, funkcjonowanie giełd papierów wartościowych i giełd pochodnych instrumentów finansowych w różnych krajach na świecie ze szczególnym uwzględnieniem USA, relacje kursowe między głównymi walutami międzynarodowymi oraz funkcjonowanie i poszerzanie strefy euro.

  Dla istniejącego od 1986 r. Zakładu Międzynarodowych Stosunków Walutowych przełomowe okazały się lata 2000-2002. W tym czasie doszło do znacznego zwiększenia obsady kadrowej zakładu, a równocześnie do radykalnego rozszerzenia jego oferty dydaktycznej. Otóż w październiku 2001 Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych uruchomił nową specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość, która okazała się najbardziej popularną wśród 16 specjalności na Wydziale Ekonomicznym UG tak w 2001 jak i 2002.

  Od października 2002 Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych podjął się prowadzenia ogólnowydziałowego (dla blisko 500 osób na 5 semestrze), całkowicie nowego przedmiotu FIBORF: Finanse i Bankowość oraz Rynki Finansowe.

  W końcowej fazie przygotowań jest projekt uruchomienia przez Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych (najprawdopodobniej w marcu 2003 r.) jedynego w Polsce uniwersyteckiego dealing roomu. Projekt zapewni studentom możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem dealing romu bez wyjazdu do banku. Realizację projektu bardzo ułatwiło wygranie przez Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych konkursu prezydenta RP pt. Super pracownia 2002.

  Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych współpracuje z krajowymi uczelniami ekonomicznymi, bankami i przedsiębiorstwami, a także czołowymi giełdami za granicą jak Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Board Options Exchange Philadelphia Stock Exchange, American Stock Exchange oraz New York Stock Exchange, a także Bolsa de Mercadorias y Futuros w Sao Paulo.

  Pracownicy Zakładu Międzynarodowych Stosunków Walutowych prowadzą pro seminaria, seminaria magisterskie i doktorskie na wszystkich rodzajach studiów.
  http://ekonom.univ.gda.pl/business/walutowe.html
   

       \Gdańsk\UG Wydział Ekonomiczny\TMiS


   Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji

  Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji (ZTMiS), jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka w strukturze Instytutu Handlu Zagranicznego, funkcjonuje od chwili jego utworzenia w 1970 roku. W Zakładzie pracuje ośmiu nauczycieli akademickich, w tym: czterech profesorów tytularnych zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, profesor nadzwyczajna UG, dwóch adiunktów doktorów oraz jedna asystent magister. Kadra ta wykonując swoje obowiązki nauczycieli akademickich realizuje dwa podstawowe, ściśle z sobą powiązane, zadania. Są to prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów.

  W ramach tego pierwszego zadania naukowcy z Zakładu od lat prowadzą badania nad szeroko rozumianą ekonomiczną problematyką usług, głównie transportowych. W zakresie tym rzeczywistością empiryczną, stanowiącą ich najważniejsze pole badań, jest ekonomiczna sfera transportu międzynarodowego. W jej obszarze w ostatnich latach prowadzi się badania na kilku jednocześnie płaszczyznach. Jedną z nich są badania rynku usług transportowych i spedycyjnych podejmowane w powiązaniu z polityką transportową w handlu międzynarodowym. Inną istotną płaszczyznę stanowią badania nad postępem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym przejawiającym się coraz wyraziściej w transportowej rzeczywistości świata. W tym zakresie rozwój transportu multimodalnego i jego ekonomiczna efektywność zajmują w badaniach Zakładu ważne miejsce. Ich istotnym dopełnieniem są badania poświęcone problematyce zarządzania kadrami – kapitałem ludzkim. Ich celem jest szukanie rozwiązań prowadzących do większej organizacyjnej i w ekonomicznej efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w transporcie, zwłaszcza międzynarodowym. Prowadzi się też badania odnoszące się do sfery finansów i rozliczeń międzynarodowych, w tym również tych dotyczących sfery usług transportu międzynarodowego. Kolejną płaszczyznę wyznaczają badania, którego podstawę i punkt odniesienia stanowi teoria gospodarczego rozwoju, mające na celu rozpoznawanie zjawisk wynikających ze stanu i kierunków rozwoju w transportowym zagospodarowaniu świata.

  Większość z prowadzonych badań objęta jest planami badań własnych. Są jednak także zadania badawcze, które podejmuje się w ramach programów promowanych i finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (KBN). Rezultaty badań pracownicy Zakładu ogłaszają systematycznie, publikując książki wydawane w liczących się wydawnictwach krajowych, bądź na łamach czasopism fachowych takich jak Spedycja i Transport, Przegląd Komunikacyjny, Namiary oraz Biuletyn Ekonomiczny Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

  Z kolei w procesie kształcenia studentów nauczyciele akademiccy Zakładu TMiS uczestniczą poprzez prowadzenie wykładów oraz wszystkich innych form zajęć dydaktycznych. Wykładane przedmioty i prowadzone zajęcia mają charakter obligatoryjny bądź fakultatywny. Są prowadzone na kierunku studiów Stosunki Międzynarodowe, w specjalizacjach: handel zagraniczny, transport i handel morski oraz na kierunku Ekonomia w specjalizacji transport i logistyka. Nauczaniem objęci są słuchacze studiów stacjonarnych, zaocznych, licencjackich i podyplomowych, prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym UG.

  Profesorowie Zakładu TMiS są autorami podręczników akademickich do wszystkich głównych wykładanych przez nich przedmiotów objętych planami studiów. Korzystają z nich również studenci innych uczelni ekonomicznych w Polsce specjalizujący się w problematyce handlu zagranicznego i transportu.

  Mając na uwadze lepsze i bliższe praktyce wykonywanie swoich zadań badawczych i dydaktycznych Zakład TMiS współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami transportowo-spedycyjnymi praktyki gospodarczej. Dotyczy to szczególnie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni, z którą wspólnie organizowano konferencje naukowe poświęcone najważniejszym problemom sektora usług transportowych, logistycznych i spedycyjnych w Polsce i na świecie. Profesorowie z Zakładu TMiS pełnią też funkcje w radach naukowych, radach fundacji oraz kolegiach redakcyjnych instytucji wydawniczych.

  Również funkcje wybieralne, w ramach Instytutu Handlu Zagranicznego, Wydziału Ekonomicznego i Uniwersytetu Gdańskiego, były często i są nadal obsadzane przez nauczycieli akademickich z Zakładu.
  http://ekonom.univ.gda.pl/business/transport.html
   

  Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas