Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Branże
· Przemysł hutniczy w latach 1998-2001
· Hutnictwo żelaza i stali w 2001

* Przemysł hutniczy *
  Przemysł hutniczy w latach 1998-2001.  

Światowy rynek wyrobów hutniczych charakteryzuje się nadprodukcją stali rzędu 100-120 mln ton rocznie (ok. 15 proc.), która powoduje spadek cen wyrobów hutniczych. Podejmowane przez USA i UE działania ochronne własnych rynków przed importem tańszych wyrobów ograniczają eksport wyrobów hutniczych produkowanych w Polsce oraz zwiększają ich napływ z zagranicy. Utrudnia to sprzedaż wyrobów naszych hut na rynku krajowym i pogarsza wyniki ekonomiczne całego sektora hutniczego w Polsce - podaje Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki.

Wyroby hutnicze w obrotach towarowych z zagranicą charakteryzują się relatywnie wysokim udziałem zarówno w eksporcie (7 proc.), jak i imporcie (5 proc.). W latach 1998-2001 udział tej grupy towarowej w eksporcie zmalał (z 8,2 proc. w 1998 r. do 7 proc. w 2001 r.) natomiast w imporcie nieznacznie wzrósł (odpowiednio z 4,9 proc. do 5 proc.). Aczkolwiek bilans wymiany jest bliski równowagi, to zważywszy na fakt, że w 1997 r. nadwyżka eksportu nad importem przekraczała 0,5 mld USD, stan obecny uznać można za wyraźne pogorszenie warunków wymiany. Świadczy o tym fakt, iż w tym okresie eksport zwiększył się tylko o 6,2 proc., a import aż o 40,8 proc. - czyli 6,5-krotnie.

W 2001 r. głównymi partnerami Polski w obrocie wyrobami hutniczymi były kraje UE. Przypadało na nie w 2001 r. 71 proc. eksportu wyrobów hutniczych, a pochodziło z nich 67,7 proc. importu. Obroty z tym ugrupowaniem zamykały się dla Polski dodatnim saldem, w wysokości blisko 80 mln USD. Wprowadzenie przez UE tymczasowych ograniczeń na import niektórych wyrobów hutniczych, które ma ochronić sektor stalowy w państwach Wspólnoty, może również mieć konsekwencje dla polskiego eksportu hutniczego na te rynki.

Wymiana wyrobów hutniczych obejmuje od strony przedmiotowej dwa działy, różniące się stopniem przetworzenia. W dziale obejmującym surowce i półprodukty hutnicze w latach 1998-2001 notowano stagnację eksportu i silny wzrost importu (o 39 proc.), co przełożyło się na znaczny wzrost deficytu z 25 mln USD do 0,4 mld USD. Odwrotnie przedstawia się sytuacja w dziale obejmującym wyroby hutnicze. Eksport wzrósł o 15,2 proc., zaś import zmniejszył się o 11,8 proc. W rezultacie saldo wymiany uległo poprawie o 364 mln USD i wynosi obecnie 0,4 mld USD. Salda obydwu działów bilansują się, dając w efekcie zrównoważenie obrotów.

W polskim eksporcie, do głównych pozycji towarowych należą:

W naszym imporcie w latach 1998-2001 najpoważniejszymi pozycjami były: Szczególnie silny wzrost importu wystąpił w roku 2001 w grupie surowców i półwyrobów hutniczych. Import zwiększył się tu w ciągu roku o 161 mln USD (13,6 proc.), przy spadku naszego eksportu w tym samym dziale o 62 mln USD, pogarszając tym samym saldo wymiany o 223 mln USD w porównaniu z 2000 r.

Silny wzrost importu nieprzetworzonych wyrobów hutniczych skutecznie utrudnia sprzedaż wyrobów krajowych na rynku wewnętrznym, mimo niewykorzystanych zdolności produkcyjnych hut w tym zakresie asortymentowym. Dekoniunktura na światowym rynku stali w 2001 r. ograniczyła polski eksport tych produktów, nie wpływając na zmniejszenie ich importu z innych krajów. Było to powodem wprowadzenia od dnia 20 kwietnia 2002 r. automatycznej rejestracji importu niektórych wyrobów hutniczych, która służy monitorowaniu na bieżąco przywozu wyrobów hutniczych z zagranicy i umożliwia wcześniejszą reakcję na zwiększony ich import do Polski.

Sytuacja na światowym rynku wyrobów hutniczych i jej konsekwencje dla Polski powodują konieczność konsolidacji organizacyjnej, kapitałowej i produktowej hutnictwa w Polsce. Konsolidacja ta powinna umożliwić zakończenie procesu restrukturyzacji hutnictwa i zasadniczą poprawę jego konkurencyjności, jako warunku utrzymania i rozwoju. Jest to szczególnie ważne w przeddzień wstąpienia Polski do UE, w której istnieje skonsolidowane, nowoczesne pod względem technologicznym i konkurencyjne ekonomicznie hutnictwo.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas