Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Informacje z kraju i świata  

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 5 strona z 6

Gospodarka Azja
     ASEAN :: wzrost gospodarczy 5,7% w 2004 roku

Azja Państwa południowo-wschodniej Azji, przynależące do ASEAN, powinny mieć wzrost gospodarczy w 2004 roku na poziomie 5,5% do 5,9%, po 5% wzroście w 2003 roku.    


04-04-11  

 

Gospodarka Świat
     2004 :: wzrost światowego handlu o 7%

  Zgodnie z wyliczeniami Światowej Organizacji Handlu, handel światowy powinien wzrosnąć w 2004 roku o 7,5%. W roku ubiegłym wzrost światowych obrotów wynosił 4,5%, a w latach 70 średnio +6,5%. Tak optymistyczne dane oparte są na założeniu, że wzrost importu w USA i w Europie nie zmaleje. Wzrost ten może został zmniejszony w przypadku niespodziewanego wzrostu cen ropy.

Na wzrost światowych obrotów znaczący wpływ ma gospodarka Azji, a Chin w szczególności, gdzie import, liczony w wartości nominalnej w US$, wzrósł o 40% (eksport o 35%). Chiny zajmują obecnie 3 miejsce, po USA i Niemczech, na liście największych światowych importerów.    


04-04-08  

 

Zarządzanie : Unia Europejska
     Unia :: Reforma statutu 37.000 pracowników

Unia Europejska

W tym tygodniu Unia Europejska wprowadziła reformę statutu 37.000 urzędników europejskich. Najistotniejsze zmiany dotyczą:

Reforma ma przynieść oszczędności rzędu 100 milionów euro rocznie.

   
04-03-23  

 

Gospodarka Strefa euro
     2,7% PKB :: Deficyt publiczny strefy euro w 2003

Unia Europejska Deficyt publiczny strefy euro w 2003 roku niebezpiecznie zbliża się do limitu 3% PKB ustalonego w Maastricht. W 2003 roku wyniósł w strefie 2,7%, a w 2002 2,3%. 3 kraje strefy: Francja, Niemcy i Holandia przekroczyły limit 3% PKB, a 6 krajów członków Unii przekroczyło limit 60%, określony przez Pakt Stabilności.

Deficyt - nadwyżka i dług publiczny w strefie euro 2003
Kraj Deficyt (-) / Nadwyżka (+) w % PKB Dług publiczny w % PKB
Belgia +0.2 100.5
Niemcy -3.9 64.2
Grecja -1.7 102.4
Hiszpania +0.3 50.8
Francja -4.1 63
Irlandia +0.2 32
Włochy -2.4 106.2
Luksemburg -0.1 4.9
Holandia -3 54.8
Austria -1.1 65
Portugalia -2.8 59.4
Finlandia +2.3 45.3
 


04-03-22 Eurostat

 

Zarządzanie : Unia Europejska
     UNIA :: konieczność pobudzenia przedsiębiorczości

Unia Europejska Komisja Europejska zaproponowała plan stymulujący powstawanie przedsiębiorstw. Zgodnie z ankietą tylko 4% Europejczyków, w ostatnich czterech latach, uczestniczyło w zakładaniu przedsiębiorstwa. W USA ta ilość jest trzy razy większa.

W tym celu Bruksela planuje uruchomić projekty związane z:
- weryfikacją prawa dotyczącego bankructw
- promocją przedsiębiorczości wśród młodzieży
- wsparciem kobiet i mniejszości etnicznych
- uproszczeniem prawa fiskalnego.    


04-03-10  

 

Polityka :: Maroko
     Maroko - USA :: porozumienie o wolnym handlu

Maroko Po 13 miesiącach negocjacji Maroko i USA podpisały porozumienie o wolnej wymianie towarowej. W kilku dziedzinach, szczególnie rolnictwie, otwieranie się rynku marokańskiego będzie przebiegało etapami, zgodnie z wprowadzanymi reformami strukturalnymi. W kilku branżach przyznano Maroku dość długie okresy przejściowe.

Wymiana handlowa USA z Marokiem wynosi około 580 milionów dolarów rocznie, z ujemnym saldem dla Maroka rzędu 50 milionów dolarów.    


04-03-10  

 

Gospodarka :: Dania
     Dania 2003 :: Najniższy wzrost PKB od 10 lat.

Dania Dania zarejestrowała w 2003 roku zerowy wzrost PKB. W 2002 roku wynosił on 1%. Jest to najniższy od 10 lat wskaźnik wzrostu gospodarczego odnotowany w Danii.    


04-03-04  

 

Gospodarka :: Hiszpania
     Hiszpania 2003 :: 0,3% nadwyżka budżetowa.

Hiszpania W 2003 roku gospodarka hiszpańska dobrze wypadła na tle pozostałych krajów strefy Euro. Podczas gdy Francja i Włochy rozwijają się wolno, Niemcy i Holandia ogłosiły recesje, w Hiszpanii zanotowano 2,4% wzrost PKB oraz utworzono 485.000 miejsc pracy. W 2002 roku Hiszpania odnotowała 2% wzrost PKB. W 2003 roku w Hiszpanii nadwyżka dochodów budżetowych nad wydatkami, wynosiła 0,3%. Aktualnie w Hiszpanii poziom bezrobocia wynosi 11,2%, a dochód na osobę osiągnął 83,9% średniej unijnej.    


04-03-04  

 

Unia Europejska : Polska
     Szkolenia :: zmiany prawne po 1 maja 2004

Polska

Ministerstwo Finansów wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji podjęły inicjatywę przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej zmian, jakie nastąpią po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Mając świadomość dużego zainteresowania przedsiębiorców nowościami, które już 1 maja br. zaczną obowiązywać w obrotach towarowych z zagranicą, podjęto decyzję o przeprowadzeniu cyklu spotkań informacyjnych dotyczących nowych systemów informatycznych Polskiej Administracji Celnej oraz zmian prawnych w zakresie handlu zagranicznego.

Podstawowa zmiana to zastąpienie polskiego Kodeksu Celnego - unijnym kodeksem celnym. Ponadto, dnia 18 lutego br. zacznie funkcjonować Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS) a od 1 maja br. będzie działać system INTRASTAT gromadzący informacje statystyczne o obrotach towarowych wewnątrz Unii Europejskiej. Jednocześnie, funkcjonujący już dziś system obsługi zgłoszeń celnych CELINA będzie działał we wszystkich jednostkach Administracji Celnej i obsługiwał jedynie handel z krajami poza Unią Europejską.
W serii spotkań informacyjnych, które organizujemy w całej Polsce wezmą udział specjaliści z Ministerstwa Finansów i z Izb Celnych, którzy zajmują się wdrażaniem poszczególnych systemów informatycznych oraz eksperci z zakresu unijnego prawa celnego z Ministerstwa Finansów.

W pierwszej fazie na biznesowe spotkania informacyjne zapraszamy kadrę kierowniczą firm działających w międzynarodowym obrocie towarowym. Informacja ekspertów pozwoli na podjęcie w tych firmach trafnych decyzji i przygotowań kadrowo-organizacyjnych do nowej sytuacji jaka nastąpi wraz z naszą akcesją do Wspólnotowego obszaru celnego. Kolejnym etapem zakrojonej na szeroką skalę akcji promocyjnej będą warsztaty szkoleniowe dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowywanie i przekazywanie do Administracji Celnej dokumentów związanych z obsługą handlu zagranicznego.

Dodatkowe informacje:
tel. (22) 630 96 11


04-02-26  

 

Gospodarka :: Niemcy
     Niemcy :: eksport 2003 - 662 mld euro

Niemcy Pomimo wyraźnie rosnącego kursu euro do dolara, gospodarka niemiecka odnotowała w 2003 roku rekordowy bilans w handlu zagranicznym. Przewaga niemieckiego eksportu w 2003 roku ( 661,6 mld euro ) nad importem ( 531,9 mld euro) wyniosła - 129,7 miliarda euro. Na ten rekord duży wpływ miało ożywienie gospodarcze w krajach Azji i USA, które zrównoważyło niekorzystne wpływy silnego euro. W 2002 roku Niemcy również osiągnęły podwójny rekord historyczny w zakresie handlu zagranicznego: największy poziom eksportu i najkorzystniejszy bilans wymiany międzynarodowej. Niemcy były drugim eksporterem na świecie po USA, a przed Japonią.
Pomimo wyraźnej stagnacji na rynku europejskim, w Niemczech zanotowano największy w ich historii przyrost eksportu w bilansie handlowym, równy 33%. Eksport niemiecki w 2002 roku osiągnął rekordową wartość 647 miliardów euro i wzrósł o 1%, a import 520 miliardów, i zmalał o 4%, w porównaniu z 2001 rokiem.
Przez rejony geograficzne, eksport Niemiec z Unią Europejską wyniósł 353 miliardy (+1%), a import 286 miliardów (-5%). Eksport do pozostałych krajów wyniósł 294 miliardów (+2%) a import 234 miliardów (-4%).  


04-02-15  

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 5 strona z 6

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas