Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Informacje z kraju i świata  

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 2 strona z 6

Gospodarka Strefa euro
     Przygotowania do wejścia do strefy euro

Unia Europejska

Komisja Europejska, w opublikowanym raporcie, zachęca nowych członków Unii do przyśpieszenia przygotowań do wprowadzenia waluty euro. Najbardziej zaawansowane kraje to: Estonia, Litwa i Słowenia, które zgłosiły przystąpienie do strefy euro od 1 styczna 2007 roku. Słowacja planuje wejście w styczniu 2009 roku.

Bruksela przypomina, że najbardziej kosztowne są zmiany w systemie administracyjnym, finansowym, budżetowym i księgowym, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W raporcie podkreślono, że w Malcie, Cyprze i Łotwie, które planują wejście do strefy euro w 2008 roku, prace przygotowawcze są we wstępnej fazie. Raport zaleca również przygotowanie się do podwójnego podawania cen oraz do walki z nadmiernymi podwyżkami cen, przed i po zmianie waluty krajowej na euro.

   
05-11-06  

 

Eksport :: Kazachstan
     2005 :: Polsko-kazachska umowa gospodarcza

6 lipca w stolicy Kazachstanu - Astanie, minister gospodarki i pracy Jacek Piechota oraz wicepremier, minister przemysłu i handlu Sauat Mynbayev podpisali umowę o współpracy gospodarczej między Polską a Republiką Kazachstanu.

Umowa zakłada intensyfikacje dwustronnych stosunków gospodarczych - w szczególności w sferze inwestycji, innowacji i finansowania przedsięwzięć, a także rozbudowę infrastruktury transportowej i systemów transportu nośników energii.

Polska i Kazachstan będą współdziałały przy realizacji projektów w sektorze naftowym, gazowym, elektroenergetyce i górnictwie. Będą także wdrażały mechanizmy związane z finansowaniem, ubezpieczeniem i udzielaniem gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych. Oba kraje będą też współdziałały w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji. W umowie jest także mowa o rozwoju usług konsultingowych, prawnych, bankowych, dokument przewiduje inicjowanie i wspieranie różnych form kontaktów np. udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych. Polska i Kazachstan będą też rozwijały współpracę w dziedzinie turystyki.

Podpisana umowa powołuje Polsko-Kazachską Komisję Międzyrządową, która będzie oceniała postępy w realizacji umowy. Podczas podpisywania umowy, wiceminister skarbu państwa Stanisław Speczik, zapowiedział także zintensyfikowanie współpracy obu krajów w sektorze portowym.

Kazachstan jest czwartym pod względem obrotów handlowych partnerem Polski wśród krajów WNP i najważniejszym partnerem w regionie Azji Centralnej. Na kraj ten przypada ponad 3,5% obrotów handlowych z krajami WNP oraz około 70% ogółu wymiany handlowej z krajami Azji Centralnej. Obroty handlowe Polski z Kazachstanem w 2004 r. wyniosły 600,8 mln USD, a w pierwszym kwartale 2005 r. 176,2 mln USD.


05-07-14  

 

Gospodarka : Polska
     2004 :: Gorszy stan finansów publicznych

Polska

Według prezesa NBP Leszka Balcerowicza ubiegły rok był kolejnym, w którym pogarszał się stan finansów publicznych. Przedstawiając w Sejmie (8 lipca) sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2004 r. oraz z działalności NBP, dokonał również oceny budżetu i gospodarki wyjaśniając jak pośrednio wpływają na inflację i stopy procentowe. Potwierdził, że nie sprawdziły się czarne scenariusze, przewidujące załamanie się budżetu, ale zapytał równocześnie: ile razy można przechodzić na czerwonym świetle bez wypadku? Wyraźne obniżenie wydatków budżetowych w relacji do PKB jest - jego zdaniem - niezbędne jeśli chcemy uzyskać długofalowy wzrost gospodarczy.

Skutki nadmiernych wydatków widoczne w pogarszaniu się relacji długu publicznego do PKB wpływają również na silną zmienność kursu walutowego i wahań inflacji. W państwie takim jak Polska, państwie na dorobku, wydatki publiczne nie mogą stanowić tak dużej części PKB - aż 45%. Balcerowicz przypomniał, że państwa dziś bogate, w czasach, gdy dochód na głowę mieszkańca wynosił u nich tyle, co obecnie w Polsce, przeznaczały na takie wydatki tylko 30% swojego PKB. Jako przykład rozdętych wydatków wymieniał system rent. Polska - wyjaśniał - wydaje na te świadczenia trzy razy więcej, licząc w procentach PKB, niż Niemcy i cztery razy więcej niż Kanada i USA.

 
05-07-12  

 

Unia Europejska :: Rumunia
     2005 :: Sygnały z gospodarki rumuńskiej

Rumunia

Efekty wprowadzenia podatku liniowego. Premier Tăriceanu podał do wiadomości, że bezpośrednim efektem wprowadzenia podatku liniowego (w wysokości 16%) jest zwiększenie wpływów budżetowych w pierwszych 4 miesiącach br. o 14%. Dodatkowo obniżony i jednolity podatek miał przynajmniej częściowy wpływ na przemysł przetwórczy, który w I kwartale 2005 r. zwiększył się o 6,6% oraz na wartość handlu wewnętrznego – wzrost o około 18%.

Porozumienie z MFW. Rząd rumuński podpisał porozumienie z MFW w sprawie planowanego na ten rok deficytu budżetowego, który ustalony został na 0,7% PKB. Uprzednio MFW optował za deficytem równym 0,5% PKB, czemu towarzyszyć miały podwyżka stawki VAT z 19% do 21% i podwyższenie poziomu podatku liniowego z 16% do 19%. Dodatkowo MFW miał znaczne obawy, czy przy wprowadzonym od początku roku podatku liniowym wpływy budżetowe nie okażą się w pierwszym okresie zbyt małe. Rząd rumuński przedstawił jednak dane świadczące, że wpływy budżetowe w pierwszym kwartale br. są wyższe niż przewidywano (i wyższe niż w czwartym kwartale 2004 r.), a dodatkowo ujednolicenie podatku wpłynęło na stworzenie 100 tys. nowych miejsc pracy, co powinno nie tylko zwiększyć przyszłe dochody budżetu, ale jednocześnie obniżyć wydatki na opiekę socjalną.

Podatek od sprzedaży nieruchomości. Rząd rumuński wprowadził podatek od sprzedaży nieruchomości, którego wysokość wynosi obecnie 10% - z początkiem stycznia 2006 r. będzie on wynosił 16% (tyle samo co liniowa stawka podatku PIT i CIT). Podatek naliczany jest tylko, gdy nieruchomość zbywana jest w okresie krótszym niż 3 lata od momentu nabycia.

Sprzedaż komputerów. W I kw. 2005 r. liczba sprzedanych komuterów w Rumunii wzrosła w porównaniu z tym samym okresem roku 2004 o 41,2% - wartość sprzedaży zwiększyła się o 18,8%. Podstawowym asortymentem są komputery osobiste, stanowiące 85% sprzedawanych komputerów. Kolejny, znacznie mniejszy, udział przypadł laptopom i wynosi on 13,1%. Trzecią kategorią są komputery przeznaczone jako serwery - 1,7% udziału ilościowego. WEH – Bukareszt


05-07-07  

 

Eksport : Unia Europejska
     Expanding Exports Helpdesk

Unia Europejska

14 czerwca 2005 r. UE zakończyła prace nad drugim etapem Expanding Exports Helpdesk, który wyposaża potencjalnych producentów lub handlowców z krajów rozwijających się w dalsze niezbędne informacje o dostępie do obszaru Wspólnoty.

Aktualnie w bazie danych znajdują się następujące informacje obejmujące:

Dostęp do bazy na stronie internetowej DG Trade Expanding Exports Hepdesk: http://export-hep.cec.eu.int

 
05-07-07  

 

Eksport :: Francja
     2005 :: Dyplomy dla najlepszych eksporterów do Francji

Rosja W dniu 20 czerwca br. w salonach Ambasady RP w Paryżu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów w imieniu Jacka Piechoty, ministra gospodarki i Adama Rotfelda ministra spraw zagranicznych oraz pamiątkowych pucharów firmom polskim, które mają najlepsze wyniki w eksporcie na rynek francuski. Wręczenie nastąpiło w obecności Jana Tombińskiego, Ambasadora RP, Haliny Gołębickiej, dyrektora Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych MGiP, Janusza Pieńkowskiego, Pierwszego Radcy WEH oraz Philippe Baudry, dyrektora Generalnej Dyrekcji Skarbu i Polityki Ekonomicznej - przedstawiciela ministra ds. handlu zagranicznego RF. W uroczystości wzięło udział liczne grono przedstawicieli polskich i francuskich kół gospodarczych we Francji, a także mediów polskich i francuskich.

Wybór trzech najlepszych polskich firm w kategorii MŚP został dokonany przez Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Paryżu, w oparciu o dane wartości wyeksportowanych do Francji towarów z Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów RP. Wyróżnione zostały następujące firmy:

  1. STELMET z Jeleniowa (producent drewnianego wyposażenia do ogrodów),
  2. KROSS z Przasnysza (producent rowerów) oraz
  3. IMPEX ŁOŻYSKA z Warszawy (producent łożysk tocznych).

Założeniem organizacji imprezy (organizowanej po raz pierwszy we Francji) jest wyróżnienie polskich leaderów eksportu do Francji, zwrócenie uwagi środowisk francuskich na polską ofertę eksportową, jej konkurencyjność oraz zachęta dla polskich firm do intensyfikacji wysiłków w zdobywaniu nowych rynków. Jest również okazją do reklamy wyróżnionych firm oraz podziękowania za ich dokonania.

W następnych latach planujemy przyznawanie nagród dla najlepszych polskich firm w poszczególnych kategoriach: towary przemysłowe, rolno-spożywcze i usługi.


05-06-30 WEH - Paryż

 

Gospodarka : Unia Europejska
     Tony Blair: jestem zdeklarowanym zwolennikiem Europy

Unia Europejska

Prezentując w Parlamencie Europejskim priorytety Wielkiej Brytanii na rozpoczynające się 1 lipca jej półroczne przewodnictwo w UE, premier Tony Blair zapewnił, że jest zwolennikiem Europy.
Zaprzeczył, że chciał porażki niedawnego unijnego szczytu w Brukseli i zaapelował o modernizację UE, krytykując europejski model socjalny i wymieniając sukcesy swojego kraju w walce z bezrobociem i ubóstwem.

"Jestem zdeklarowanym zwolennikiem Europy. Wierzę w Europę jako projekt polityczny. Nigdy nie zaakceptuję Europy, która będzie tylko gospodarcza" - powiedział Blair, wywołując oklaski deputowanych.

Wystąpienie Tony Blaira było odpowiedzią na brytyjsko-francuski spór o tzw. rabat we wpłatach Wielkiej Brytanii do budżetu Unii Europejskiej i o dotacje dla rolników.

Ponieważ nie uchwalono unijnego planu budżetowego dla Unii na lata 2007-2013, Polska musi poczekać na potwierdzenie swoich oczekiwań, że będzie mogła liczyć na korzyści sięgające co najmniej 60 mld euro na czysto w ciągu 7 lat. Dałoby jej to pozycję największego beneficjenta unijnego budżetu.

Główne myśli w komentarzach do wystąpienia Tony Blaira:


05-06-23  

 

Gospodarka Świat
     Anulowanie zadłużenia najbiedniejszych krajów

  10 czerwca 2005 w Londynie ministrowie finansów krajów G7 podpisali porozumienie dotyczące anulowania zadłużenia 18 najbiedniejszym krajom świata, z czego 14 to kraje afrykańskie. Łącznie anulowano zadłużenie wysokości 40 miliardów dolarów. 100% zakontraktowanych długów, przez te kraje, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Światowym i Afrykańskim Banku Rozwoju zostało po prostu anulowanych.    


05-06-14  

 

Eksport :: Taiwan
     2005 :: Wzrasta wymiana handlowa Polski z Tajwanem

Taiwan

Z roku na rok wzrasta wymiana handlowa Polski z Tajwanem. W ciągu 11 miesięcy 2004 roku import Polski z Tajwanu wyniósł ok. 727 mln dolarów wobec niecałych 504 mln USD w analogicznym okresie 2003 roku, zaś eksport z Polski odpowiednio 66 mln dolarów wobec 48 mln dolarów - wynika z danych resortu gospodarki.

W poniedziałek w Warszawie przedstawiciele 53 firm z Tajwanu uczestniczyli w rozmowach handlowych z polskimi biznesmenami. Tajwańscy przedsiębiorcy planują inwestycje w Polsce m.in. budowę fabryki komputerów i fabryki opakowań. Ich zdaniem, działania te przyczynią się do dalszego wzrostu wzajemnych obrotów handlowych.

Takie misje handlowe odbywają się dwa razy do roku i cieszą się sporym zainteresowaniem obu stron - poinformowała w poniedziałek Marta Gos z tajwańskiego centrum handlowego TAITRA.

Jak wyjaśniła, podczas misji odbywa się około 500 spotkań. Tajwańskie firmy udzielają informacji i prezentują próbki swoich wyrobów. Tym razem były to m.in. części wyposażenia samochodów, okulary słoneczne, materiały obiciowe, zamki, wyroby ze stali nierdzewnej, łyżwy, zegary itp.

Uczestniczyłem już w wielu podobnych misjach. Umożliwiają one przede wszystkim poznanie się klienta z producentem, następuje wymiana zdań, czym jest zainteresowany polski odbiorca, co jest nowością - powiedział szef firmy handlowej Pol-Orient Jerzy Zaremba.

Dyrektor Centrum Ekonomicznego i Kulturalnego z Tajpei w Polsce Nicolas Hsu jest przekonany, że produkty wytwarzane przez tajwańskie firmy są wysokiej jakości, lepsze jakościowo niż chińskie, ale i droższe. Za to firmy dają gwarancje na sprzedawane produkty i zapewniają serwis.

Jego zdaniem, atutem Polski są niezbyt wysokie koszty ziemi, budowy obiektu i stosunkowo tania oraz dobrze wykształcona siła robocza.

TAITRA, która jest niedochodową organizacją promującą wymianę handlową na całym świecie, zajmuje się wyszukiwaniem potencjalnych odbiorców i zaprasza ich na spotkania, które często owocują nawiązaniem kontraktów. Polski oddział TAITRY działa od 1998 roku i ma za zadanie informowanie o polskiej gospodarce na Tajwanie i tajwańskiej w Polsce.

Z danych resortu gospodarki wynika, że Polska wysyła do Tajwanu głównie skórę i wyroby ze skóry, wyroby z kamieni szlachetnych i gipsu, wyroby z metali szlachetnych i półszlachetnych oraz obuwie i nakrycia głowy. Z Tajwanu sprowadzamy przede wszystkim materiały włókiennicze, tworzywa sztuczne i z kauczuku oraz produkty mineralne.


05-05-31 PAP

 

Firmy : Polska
     Niska ocena polskiej konkurencyjności

Polska Na 57 miejscu znalazła się Polska w rankingu konkurencyjności światowych gospodarek, przygotowanym po raz kolejny przez instytut IMD. Polska wyprzedza tylko trzy kraje.

Najwięcej minusów zebrała Polska za bardzo złą skuteczność rządu, ale również polskiego biznesu. Autorzy raportu krytykują rząd za brak konsekwencji we prowadzaniu decyzji, za duży interwencjonizm i zbyt dużą liczbę ograniczeń prawnych dla przedsiębiorców.

Ostro skrytykowani też zostali polscy przedsiębiorcy - według IMD:

Słabą stroną Polski jest: infrastruktura; spośród analizowanych gospodarek Polska ma - w ocenie autorów rankingu - najgorszą telekomunikację, komunikację i niski poziom informatyzacji.

Dobrze oceniony został wzrost eksportu, tempo wzrostu PKB, niskie podatki dla przedsiębiorców, poziom edukacji oraz tania siła robocza.  


05-05-30 IMD

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 , to jest 2 strona z 6

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas