Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaPrawo
     Zezwolenia i rejestry dla przedsiębiorców

Zezwolenia i rejestry, obowiązujące po 1 maja 2004 r., będą dotyczyły m.in. takich obszarów jak:

Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

(podpis elektroniczny) Wraz z uzyskaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy ustawy
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym odnoszące się do świadczenia usług certyfikacyjnych przez podmioty, które nie mają siedziby na terytorium RP. Umożliwi to uznanie
w Polsce certyfikatów podpisu elektronicznego, wydanych przez podmioty, akredytowane
w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zrównanie skuteczności takich certyfikatów
z certyfikatami wydanymi w Polsce może wpłynąć na rozszerzenie oferty firm, które oferują tego typu rozwiązania. Należy się również spodziewać zmniejszenia cen na usługi certyfikacyjne, świadczone przez podmioty wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Jednocześnie oferenci uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy na rynku wspólnotowym będą mogli korzystać z technologii podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie.
Wpis do przedmiotowego rejestru dokonywany będzie po 1 maja 2004 r. na zasadach obecnie obowiązujących, tj. na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej www.mg.gov.pl, w dziale rejestry lub formularze.

Dokonywanie wpisu I prowadzenie ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Dokonywanie wpisu i prowadzenie ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej. Obecnie trwają prace nad jej zmianą. Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza niewielkie zmiany w zakresie wymogów dotyczących utworzenia przedstawicielstwa. O zmianach tych przedsiębiorcy zostaną poinformowani poprzez komunikat na stronach internetowych MGPiPS (http://www.mg.gov.pl - dział rejestry).

Umowy o dzieło w Niemczech

Wydawanie zezwoleń na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec oparte jest o Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzoną w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r. (Dz. U. Nr 98 z 1994 r. poz. 474, 475, 476) oraz o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec (Dz. U. Nr 60 z 2002 r., poz.547). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej www.mg.gov.pl, w dziale rejestry.
Zgodnie z Załącznikiem XII do Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej, ograniczenia w dostępie do niemieckiego rynku usług dotyczą usług budowlanych wraz z działalnością pokrewną (Kod NACE 45.1 do 4, działalność wymieniona w Załączniku do dyrektywy 96/71/WE), a także sprzątania przemysłowego i działalności dekoratorów wnętrz. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają świadczyć usługi w tych branżach na terenie Republiki Federalnej Niemiec, obowiązani są uzyskać zezwolenie na realizację umów o dzieło, wydawane przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zezwolenie takie po 1 maja 2004 r. będzie wydawane na zasadach obecnie obowiązujących, tj. na podstawie ww. aktów prawnych.

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi wydawane będą po 1 maja 2004 r. na obecnie obowiązujących zasadach. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej www.mg.gov.pl, w dziale rejestry lub formularze.

Kontrola eksportu produktow I technologii podwojnego zastosowania

Po 1 maja 2004r. import broni do Polski nadal wymagał będzie uzyskania stosownego zezwolenia.
Do polskiego porządku prawnego wejdzie Rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania. Na tej podstawie znowelizowana została ustawa z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Rozporządzenie wspólnotowe nie przewiduje kontroli importu towarów podwójnego zastosowania, dlatego z ustawy usunięto zapisy dotyczące licencjonowania importu tych towarów. Jedynie import urządzeń kryptograficznych (wyszczególnionych w Załączniku I do tego rozporządzenia) będzie podlegał monitorowaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z uwagi na wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Wymóg posiadania zezwolenia na import ww. towarów został zastąpiony monitoringiem.
Konieczna była zmiana w zakresie kontroli usług: do projektu ustawy włączono kontrolę usług pośrednictwa oraz pomocy technicznej. Zmienione zostały także zapisy dotyczące wydawania zezwoleń globalnych, które będą wydawane w formie dokumentu. Zmodyfikowano też przepisy, dotyczące wydawania zezwoleń generalnych oraz wprowadzono zapis umożliwiający korzystanie z generalnego zezwolenia wspólnotowego (Załącznik II).
Wzorem Państw Członkowskich zrezygnowano z pobierania wszelkich opłat za wydanie zezwoleń i odpowiednich certyfikatów przewidzianych w ustawie.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas