Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaUnia Europejska
     Życie Polaków - zmiany po wejściu do Unii

Jakie zmiany czekają obywateli

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja br. pociąga za sobą zmiany zarówno w obszarze polityki społecznej, jak i w gospodarce. Zmiany te będą odczuwalne dla wszystkich Polaków.

Wejście Polski do UE niesie ze sobą wiele korzyści szczególnie w obszarze polityki zatrudnienia. Od 1 maja 2004 r. swoje rynki pracy otworzą dla Polaków znosząc wszystkie lub prawie wszystkie ograniczenia Wielka Brytania i Irlandia, a najpóźniej od 2011 r. bez żadnych przeszkód obywatele polscy będą mogli pracować we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Członkostwo Polski w strukturach unijnych wiąże się z koniecznością wprowadzenia norm unijnych m.in. w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków zatrudnienia czy równouprawnienia płci. Najistotniejsze zmiany jakie zostaną wprowadzone w polskim prawie w obszarze warunków zatrudnienia dotyczyć będą długości czasu pracy i urlopów.
Wejście Polski do UE oznacza także zmiany w zakresie zabezpieczenia społecznego i świadczeń rodzinnych. Są one korzystne dla Polaków, bowiem gwarantują ochronę ubezpieczeniową wszystkich polskich obywateli przemieszczających się w ramach państw członkowskich UE. Oznacza to, że Polacy będą mogli korzystać - na równi z innymi obywatelami UE - ze świadczeń.

W obszarze pomocy społecznej, wiele kwestii (a w szczególności kwestia przyznawania świadczeń) nie podlegają regulacjom UE i regulowane są przez poszczególne państwa członkowskie. Zmiany, które będą obowiązywały w Polsce od 1 maja głównie wynikają z dostosowania polskiej pomocy społecznej do ogólnych zasad wspólnotowych. Największe zmiany jakie nastąpią po 1 maja w zakresie pomocy społecznej, to wejście w życie ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza nowy system świadczeń rodzinnych.
W części gospodarczej, w związku z wejściem do UE Polaków czekają zmiany w zakresie dostaw energii, jednak będą one następowały stopniowo. Najważniejszą kwestią, jest liberalizacja rynku energii elektrycznej i związane z tym prawo dostawcy energii elektrycznej. Oznacza to, że już od 1 lipca 2007 każdy Polak sam będzie mógł wybrać dostawcę energii elektrycznej.

Po 1 maja odczujemy także zmiany w dziedzinie turystyki, choć podobnie jak w przypadku energii nie będą one następowały natychmiastowo. W pierwszej kolejności odczujemy liberalizację formalności granicznych przy podróżach do większości krajów członkowskich. W dłuższym okresie czasu możemy liczyć np. na poprawę walorów turystycznych (przyrodniczych i kulturowych), co będzie wynikało z wdrażania dyrektyw dot. ochrony środowiska.

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców

Po 1 maja, czyli po włączeniu Polski do Unii Europejskiej, przedsiębiorców czeka wiele zmian. Wiążą się one m.in. z otwarciem wspólnego rynku dla naszych towarów i usług, objęciem Polski unijną taryfą celną czy dostosowaniem podatku akcyzowego. Niektóre z nich nakładają nowe obowiązki, wynikające z konieczności dostosowania towarów do standardów rynku unijnego.

Swobodny przepływ usług umożliwi obywatelom Polski korzystanie z usług świadczonych przez wszystkie podmioty gospodarcze UE - zarówno na terytorium Polski, jak i Wspólnoty. Swoboda ta umożliwi także obywatelom polskim prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenie usług, w dowolnie wybranym kraju spośród wszystkich państw Wspólnoty, na zasadach samozatrudnienia, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, spółek, agencji oraz filii.

Wejście Polski do UE rozszerzy rynek zbytu dla polskich przedsiębiorców. Ponadto wiele zyskają konsumenci, ze względu na rozszerzenie katalogu ich praw, np. w usługach turystycznych czy umowach zawieranych na odległość. Polepszy się jakość świadczonych usług. Polscy usługodawcy mogą się również spodziewać wzmożonej konkurencji ze strony rynku unijnego.
W odniesieniu do swobodnego przepływu towarów podstawowe znaczenie będzie miała zasada wzajemnego uznawania, oznaczająca, że towar legalnie wyprodukowany i dopuszczony do obrotu na terytorium jednego państwa członkowskiego musi być dopuszczony do obrotu na terytorium pozostałych państw. Odpowiedzialność za produkt spoczywać będzie wyłącznie na producencie. Z dniem akcesji każdy towar objęty dyrektywami nowego podejścia będzie musiał być oznaczony znakiem CE. Dotychczas stosowany w Polsce znak "B" traci ważność.

Od 1 maja 2004 r. będzie w Polsce obowiązywała Taryfa celna przygotowywana przez Komisję Europejską. To samo dotyczy kontyngentów taryfowych i plafonów taryfowych. Nie będzie też już obowiązywał 9 cyfrowy kod PCN, lecz 8 cyfrowy kod CN. Ważną informacją jest to, iż średnia ważona stawka celna wynosi w UE ok. 1,38 proc. przy stosowanej obecnie w Polsce ponad 2 proc. Wprowadzenie towaru na teren Wspólnoty w Polsce będzie możliwe tylko i wyłącznie poprzez przejścia graniczne lotnicze i morskie oraz przez graniczne przejścia lądowe z Białorusi, Ukrainy i Rosji (obwód Kaliningradzki). Na obecnych przejściach z Litwą, Słowacją, Czechami i Niemcami nie będzie kontroli celnej.

Kompleksowe dostosowanie polskich przepisów w zakresie akcyzy do systemu tego podatku obowiązującego w Unii Europejskiej wymagało wprowadzenia nowych instytucji w polskich regulacjach, z których najważniejsze to instytucja składu podatkowego oraz procedura zawieszenia poboru akcyzy, aż do momentu dopuszczenia wyrobu akcyzowego do konsumpcji.Opracowanie rządowe

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas