Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaSamorząd gospodarczy
     Ponad 4 mld euro na rozwój regionów

Na projekty służące poprawie konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałaniu marginalizacji niektórych obszarów naszego kraju zostanie w latach 2004-2006 przeznaczone ponad 4 mld euro. Nabór wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach którego będą realizowane takie przedsięwzięcia, rozpocznie się w maju 2004 r. Program obejmie wszystkie województwa.

Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej przyjął 20 kwietnia br. uzupełnienie programu - dokument określający szczegółowe zasady realizacji projektów oraz kryteria ich wyboru. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) to jeden z siedmiu programów operacyjnych realizujących zapisy Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. W odróżnieniu jednak od pozostałych programów jest finansowany nie z jednego, ale z dwóch funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego).

Na jego realizację przewidziano 4.083 mln euro. Z tej kwoty 2.530 mln euro ma pochodzić z EFRR, a 438 mln euro z EFS, co stanowi około 36 proc. wszystkich funduszy strukturalnych przyznanych Polsce w latach 2004-2006. Pozostałe środki to współfinansowanie krajowe (346 mln euro z budżetu państwa i 769 mln euro z budżetu jednostek samorządu terytorialnego). Z tych środków będą realizowane działania ujęte w trzy Priorytety:

  1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów;
  2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach oraz
  3. Rozwój lokalny.

Pierwszy i trzeci spośród nich będzie współfinansowany ze środków EFRR, a drugi - EFS.

Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego priorytetu mają na celu poprawę regionalnej infrastruktury technicznej i społecznej, decydującej o możliwościach rozwoju polskich regionów w UE. Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie, to inwestycje w dziedzinie transportu (np. budowa dróg i mostów), ochrony środowiska (np. budowa oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacji, zagospodarowanie odpadów), edukacji (np. rozbudowa i modernizacja szkół wyższych), służby zdrowia (np. modernizacja i wyposażanie szpitali), kultury i turystyki (np. rozwój systemów informacji turystycznej) oraz "społeczeństwa informacyjnego" (np. zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych, rozwój infrastruktury informatycznej).

W ramach tego priorytetu będzie realizowanych 6 działań, na które zostaną przeznaczone następujące kwoty:

Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach W ramach II Priorytetu współfinansowanie będą projekty służące zwiększeniu szans na zatrudnienie poprzez zmianę kwalifikacji i naukę nowych umiejętności (np. szkolenia i praktyki zawodowe, pomoc w planowaniu kariery zawodowej, programy stypendialne dla młodzieży wiejskiej). Wspomagane będą także przedsięwzięcia promujące przedsiębiorczość (np. doradztwo i pomoc finansowa dla rozpoczynających działalność gospodarczą) oraz wymianę informacji między przedsiębiorcami a instytucjami naukowo-badawczymi (np. staże absolwenckie w przedsiębiorstwach i staże pracowników sektora badawczego w firmach). Pomoc będzie kierowana przede wszystkim na projekty realizowane na obszarach zagrożonych marginalizacją (tereny wiejskie, obszary restrukturyzacji przemysłu). W ramach tego priorytetu prowadzonych będzie 6 działań, na które zostaną przeznaczone następujące kwoty:

Priorytet III. Rozwój lokalny

Priorytet III obejmuje podobne kategorie przedsięwzięć, co Priorytet I, z tym, że realizowane są one w skali lokalnej, a nie regionalnej. Ich nadrzędnym celem jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją. To między innymi projekty dotyczące transportu (np. budowa dróg gminnych i powiatowych), ochrony środowiska (np. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, likwidacja "dzikich wysypisk"), edukacji (np. budowa lub modernizacja szkół i przedszkoli), służby zdrowia (np. modernizacja i wyposażanie ośrodków zdrowia), kultury, turystyki i sportu (np. rewitalizacja zabytków, budowa obiektów sportowych). W ramach tego priorytetu wspomagane będzie także uzbrajanie terenów pod nowe inwestycje oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych (np. renowacja budynków, modernizacja infrastruktury transportowej i wodno-kanalizacyjnej). Promowana będzie także lokalna przedsiębiorczość - na wsparcie mogą liczyć inkubatory przedsiębiorczości oraz mikroprzedsiębiorstwa (doradztwo oraz pomoc finansowa).

W ramach tego priorytetu prowadzonych będzie 5 działań, na które zostaną przeznaczone następujące kwoty:

W przypadku II Priorytetu ZPORR, działania 2.1, 2.3 i 2.4 będą wdrażanie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, natomiast działania 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 przez Urzędy Marszałkowskie bądź inne instytucje, którym samorząd województwa zleci to zadanie.

Zadaniem Wojewody będzie podpisywanie z beneficjentem umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektu w ramach ZPORR, monitorowanie stanu realizacji projektów oraz przewodniczenie wojewódzkiemu Komitetowi Monitorującemu Programy Rozwoju Regionalnego. Wojewoda będzie także dokonywał weryfikacji wniosków płatniczych składanych przez beneficjentów i przekazywał im środki finansowe z funduszy strukturalnych i budżetu państwa.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ZPORR rozpocznie się w maju 2004 roku. Stosowne ogłoszenia ukażą się w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Marszałkowskich. Ogłoszenie będzie zawierać informacje o miejscu i terminie składania wniosków. W każdej rundzie oceny projektów rozpatrywane będą tylko wnioski złożone do daty podanej w ogłoszeniu. Projekty złożone później będą rozpatrywane podczas następnej w kolejności rundy oceny. Szczegółowe informacje o możliwości realizacji projektów, obowiązujących procedurach, a także o miejscu i terminie składania wniosków, można uzyskać we właściwych Urzędach Marszałkowskich oraz na stronie www.zporr.gov.pl.

dodatkowe informacje: Biuro Prasowe MGPiPS Jan Marek Ziółkowski Tel. 693 57 68
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas