Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaInstytucje
     Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Polska
Spis Treści
  1. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
  2. Planowane działania
  3. Cele i beneficjenci
  4. Uzasadnienie Projektu

1. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Podjęta została inicjatywa kontynuowania idei utworzenia organizacji reprezentującej interesy producentów produktów regionalnych i produktów wytwarzanych tradycyjnie. Powstała Grupa Założycielska reprezentujących producentów i organizacje zaangażowane w rozwój rynku produktów regionalnych w Polsce. Został wyłoniony Komitet Organizacyjny upoważniony do przygotowania oficjalnego Spotkania Założycielskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Członkowie Grupy Założycielskiej rekomendują wszystkim podmiotom gospodarczym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą zainteresowanym wytwarzaniem tradycyjnej rodzimej żywności, rękodzieła i rzemiosła regionalnego utworzenie: Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Izba Gospodarcza jako organizacja społeczno-gospodarcza reprezentująca interesy swoich członków jest formą prawną dającą organizacji mocną pozycję w negocjacjach i wpływ na tworzone akty prawne.

Jako inicjatywę towarzyszącą przewiduje się także utworzenie siostrzanej organizacji: Stowarzyszenia Produktów Regionalnych i Tradycyjnych – dla wszystkich zainteresowanych osób fizycznych. Stowarzyszenie skupiać będzie producentów nie prowadzących własnej działalności gospodarczej oraz wszystkie inne osoby aktywnie zaangażowane w rozwój produktów regionalnych i ich promocję.

W imieniu Grupy Założycielskiej zapraszamy do naszego grona i prosimy o przesłanie swojej deklaracji wraz z danymi tele-adresowymi.

Deklaracje prosimy przesyłać na adres:

Fundusz Współpracy
Projekt Agro-Smak
ul. Górnośląska 4 a, 00-444 Warszawa
tel: 0-22 450-99-53, fax: 0-22 625-13-73
e-mail: agro-smak@cofund.org.pl
Osoby do kontaktu:
Marek Gąsiorowski
Tomasz Olszewski2. Planowane działania

Działania projektu będą się koncentrowały w czterech głównych obszarach tematycznych:

Wsparcie rozwoju lokalnych produktów żywnościowych.
- opracowanie koncepcji systemu wsparcia dla wytwarzania i certyfikacji lokalnych produktów żywnościowych,
- wsparcie procesu tworzenia regulacji prawnych sprzyjających wytwarzaniu i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych w Polsce,
- utworzenie grupy ekspertów w dziedzinie lokalnych produktów żywnościowych i opracowanie metod ich współpracy,
- utworzenie grupy szkoleniowców i doradców,
- opracowanie metodyki tworzenia dokumentacji produktów lokalnych,
- opracowanie kryteriów bezpośredniego wsparcia producentów żywności lokalnej.

Działania informacyjne.
- utworzenie internetowego systemu informacji o produktach lokalnych,
- przygotowanie informacji o warunkach wytwarzania i możliwościach wsparcia oraz sprzedaży produktów lokalnych na rynku.

Działania promocyjne.
- identyfikacja wytwarzanych do dzisiaj w Polsce lokalnych produktów żywnościowych
- zwiększenie publicznej świadomości spraw związanych z wytwarzaniem, zapewnianiem jakości, certyfikacją i dystrybucją lokalnych produktów żywnościowych oraz wypracowanie instrumentów ich promowania.

Współpraca.
- nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi z wybranych krajów Unii Europejskiej celem uzyskania pomocy w zakresie certyfikacji i uznawaniu polskich produktów lokalnych,
- wymiana doświadczeń z krajami posiadającymi rozwinięty system wytwarzania, dystrybucji i wsparcia lokalnych produktów żywnościowych,
- zaangażowanie różnych polskich instytucji (służb weterynaryjnych i zajmujących się bezpieczeństwem żywności, instytutów badawczych itp.),
- inspirowanie polskich inicjatyw rozwoju lokalnych produktów żywnościowych i odpowiadanie na zgłaszanie przez nie potrzeby.3. Cele i beneficjenci

Niniejszy projekt ma na celu stworzenie w Polsce systemu wsparcia lokalnych produktów żywnościowych, co przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich, stworzy dodatkowe zródła dochodu dla drobnych producentów oraz zapewni skuteczną kontrolę jakości i promocję tych produktów.

W szczególności celem projektu jest:
- waloryzacja obszarów wiejskich poprzez reaktywowanie lokalnej tradycji i umiejętności oraz wykorzystanie miejscowych zasobów do wytwarzania typowo polskich produktów lokalnych;
- wsparcie dla wytwarzania lokalnych produktów żywnościowych o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznych cechach jakościowych przez przekazywanie informacji, wiedzy i umiejętności oraz popularyzowanie dobrej praktyki ich produkowania;
- współpraca międzynarodowa z instytucjami krajów Unii Europejskiej w zakresie uznawania i certyfikowania produktów lokalnych specyficznej jakości oraz rozwoju systemu ich wspierania w Polsce.

Beneficjentami projektu będą:
- rolnicy i ich grupy zainteresowani rozwojem produkcji lokalnych produktów żywnościowych, zwłaszcza wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwie;
- małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przetwarzaniem żywności na terenach wiejskich;
- lokalne organizacje zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich;
- samorządy lokalne oraz instytucje zajmujące się kontrolą żywności.
- Oczekuje się, że główna działalność projektu będzie skupiona w kilku regionach Polski. We wstępnej fazie realizacji, zespół odpowiedzialny za projekt w Funduszu Współpracy dokona analizy i wyboru regionów, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą rolnictwa i terenów wiejskich danego regionu, a także istnienie na tym terenie specyficznych produktów lokalnych oraz zainteresowanie i stopień zorganizowania producentów lokalnych.4. Uzasadnienie Projektu

Przekształceń na polskiej wsi nie da się osiągnąć jedynie poprzez wsparcie produkcji rolnej, ponieważ wiele gospodarstw nie ma szans pozostać konkurencyjnymi, zwłaszcza w kontekście planowanego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dlatego wielu producentów rolnych będzie musiało znalezć dodatkowe zródła dochodu. Dla niektórych z nich rozwiązaniem może być rozwój turystyki wiejskiej; inni mogliby skorzystać z bogatego dziedzictwa kulinarnego, które zostało zachowane na polskiej wsi. Należy oczekiwać, że w momencie, kiedy Polska stanie się członkiem UE, lokalni producenci żywności będą mieli możliwość korzystania z wielu instrumentów przeznaczonych na podtrzymanie lokalnej tradycji i dziedzictwa wiejskiego. Istnieje jednak potrzeba stworzenia w Polsce systemu wsparcia oryginalnych produktów żywnościowych o charakterystycznym pochodzeniu geograficznym zanim nastąpi akcesja, w przeciwnym przypadku producenci polscy nie będą w stanie konkurować na jednolitym rynku europejskim.

W Unii Europejskiej stosowane są prawnie chronione nazwy i znaki towarowe dające gwarancję jakości i tradycyjnego charakteru danego produktu. Coraz większa liczba konsumentów jest gotowa kupować takie lokalne produkty, a ich bezpieczeństwo podlega kontroli licznych instytucji. W UE istnieją także instrumenty wsparcia pomagające w promocji takich produktów zarówno w krajach ich pochodzenia, jak i na rynku europejskim. Gospodarstwo rolne, które otrzymało status producenta "specjalnego", "tradycyjnego", nie musi spełniać wielu wymogów obowiązujących w danym sektorze produkcji. Będzie jednak musiało zachować odpowiednie standardy dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności.

Doświadczenie krajów europejskich wskazuje, że tego typu produkty stały się ważnym zródłem dochodu dla mieszkańców wsi i że podwyższają one atrakcyjność terenów wiejskich dla potencjalnych turystów. Jednak polscy producenci potrzebują szkoleń i pomocy, aby mogli skorzystać z takich mechanizmów. W obecnej chwili w Polsce nie ma systemu wsparcia dla tworzenia i certyfikacji oryginalnych produktów żywnościowych oraz produktów lokalnych o specyficznym miejscu pochodzenia. Niektóre rozwiązania ustawowe zostały już uchwalone, ale brakuje aktów wykonawczych pozwalających na ich wejście w życie. Z drugiej strony w niektórych regionach spontanicznie podejmowane są inicjatywy tworzenia "produktów regionalnych" czy "znaków regionalnych", ale ich pomysłodawcy nie mają pełnej wiedzy o możliwościach i regułach nimi rządzących. Takie inicjatywy również potrzebują profesjonalnego wsparcia.

W ramach programu "Agrolinia 2000", w komponencie "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej", rozpoczęto już pewne działania w kierunku tworzenia systemu wsparcia lokalnych produktów żywnościowych. W szczególności, w latach 2000 i 2001 przeprowadzono dwie edycje konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo". Producenci z różnych stron Polski zgłosili w sumie blisko 600 lokalnych i regionalnych produktów, co wskazuje na duży potencjał lokalnej produkcji żywności i duże zainteresowanie tradycyjnymi przepisami. Szkolenia dla producentów oraz kampania na rzecz zwiększenia świadomości pomogą rolnikom i mieszkańcom wsi sprostać przyszłej konkurencji w Unii Europejskiej. Konieczne jest także włączenie instytucji odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę produkcji żywności, aby wspólnie wypracować zasady i procedury pozwalające lokalnym produktom znalezć miejsce na rynku.Informacja Ministerstwa Rolnictwa

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas