Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentJakość, certyfikaty
     System certyfikacji i oceny zgodności - akty prawne

Spis Treści
Badania i certyfikacja wyrobów - stan aktualny
Dopuszczanie wyrobów na rynek polski - ustawa z dnia 3.04.1993 r.
Swobodny Przepływ Towarów
Wykaz Dyrektyw Nowego Podejścia wymagających znakowania CE
Struktura instytucjonalna systemu oceny zgodności
Transpozycja Dyrektyw UE do prawa polskiego
Dyrektywy Nowego Podejścia leżące w gestii innych ministerstw
Uproszczone wytyczne odnośnie identyfikacji i stosowania DNP
Jednostki notyfikowane
Informacje ogólne

Badania i certyfikacja wyrobów - stan aktualny

Aktualnie obowiązujący system funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 1993/55, poz. 250 z późniejszymi zmianami, Dz.U nr: 1994.27 poz.1996, 1997.121 poz. 770, 1997.104 poz.661, 1999.70 poz.776, 2000.43 poz. 489, 2000.89 poz. 991).

Nowelizacja tej ustawy uchwalona 22 lipca 1999 r. przez Sejm Ustawą o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 99.70 poz. 776) wprowadziła istotne zmiany w systemie badań i certyfikacji.

Pozwoliła ona na dopuszczanie do obrotu niektórych wyrobów w oparciu o wystawioną przez producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, deklarację zgodności. Dotyczy to wyrobów wyprodukowanych zarówno w Polsce jak i wyrobów pochodzących z krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów i wyników badań.

W przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej porozumieniem takim jest podpisany 30 lipca 1998 roku między Wspólnotą Europejską a Rzeczpospolitą Polską Protokół w sprawie Europejskiego Porozumienia o Ocenie Zgodności (tzw. Protokół PECAA).


Dopuszczanie wyrobów na rynek polski na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji

Wykaz wyrobów oraz zasady dopuszczania są uregulowane przez akty wykonawcze wydane na podstawie delegacji wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 99.70 poz. 776) z dnia z 22 lipca 1999 r., a mianowicie:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności wraz z załącznikiem do tego rozporządzenia "Wykazem wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz obowiązkowi wystawiania deklaracji zgodności producenta" (Dz.U. nr 2000/5 poz. 53).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. nr 2000/5 poz. 58).

Rozporządzenie, wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 21 ust.5 ustawy o badaniach i certyfikacji, określa rodzaje dokumentów dopuszczających w RP do obrotu wyroby służące ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji producenta oraz rodzajów tych dokumentów. Określa ono wymagania, jakie powinien spełnić wniosek o wydanie świadectwa weryfikacji, wymienia dokumenty jakie winny być do wniosku dołączone oraz ustala tryb rozpatrzenia wniosku przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz.U. nr 2000/17 poz. 219). Dotyczy ono certyfikacji obowiązkowej na znak bezpieczeństwa, której podlegają wyroby podane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów.


Swobodny Przepływ Towarów

Budowa w Polsce systemu oceny zgodności wyrobów kompatybilnego z systemem Unii Europejskiej.

System oceny zgodności zbudowany zgodnie z systemem unijnym będzie obwiązywać od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej, tj. od dnia 1 maja 2004 r.

Wyroby przemysłowe mogą być objęte Dyrektywami Starego Podejścia lub Nowego Podejścia. Wyroby nieobjęte żadnymi z ww. rodzajów Dyrektyw podlegają Dyrektywie o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów.

Na system oceny zgodności złożą się następujące elementy:

Ustawy horyzontalne:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166/2002, poz. 1360 z późniejszymi zmianami: Dz. U. nr 80/2003, poz. 80, Dz. U. nr 130, poz. 1188, Dz. U. nr 170/2003, poz. 1652).
Ustawa ta stanowi, m.in., podstawę do transpozycji Dyrektyw Starego i Nowego Podejścia.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr 229 z 31.12.2003 r., poz. 2275).
Uwaga: Jest to transpozycja nowej Dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu (2001/95/EC).

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22 z dnia 31.03.2000 r., poz. 271).
Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny poprzez dodanie "po tytule VI księgi trzeciej dodaje się tytuł VI' w brzmieniu: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny".
Jest to transpozycja Dyrektywy o odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone przez wadliwy wyrób (85/374).

Akty prawne transponujące Dyrektywy Unii Europejskiej

Polskie akty prawne transponujące do prawa krajowego prawodawstwo unijne (zwane "acquis communautaire" - wspólnotowy dorobek prawny). Są to głównie Dyrektywy Starego oraz Nowego (i Globalnego Podejścia).

Dyrektywy Nowego Podejścia stosują się do wyrobów wprowadzanych na rynek Wspólnoty po raz pierwszy i/lub oddania do użytku na terytorium Wspólnoty. Stosują się tylko do wyrobów nowo wytworzonych w państwach członkowskich i do wyrobów importowanych spoza obszaru Wspólnoty z tą różnicą, że w ostatnim przypadku również do wyrobów używanych.


Wykaz Dyrektyw Nowego Podejścia wymagających znakowania CE

Skrótowy tytuł Dyrektywy - Numer dyrektywy

1 Urządzenia elektryczne przeznaczone do stosowania w określonym przedziale napięcia ("urządzenia niskiego napięcia") 73/23/EWG

2 Proste zbiorniki ciśnieniowe 87/404/EWG

3 Bezpieczeństwo zabawek 88/378/EWG

4 Materiały budowlane 89/106/EWG

5 Kompatybilność elektromagnetyczna 89/336/EWG

6 Bezpieczeństwo maszyn 98/37/EWG

7 Środki ochrony indywidualnej 89/686/EWG

8 Wagi nieautomatyczne 90/384/EWG

9 Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne 90/385/EWG

10 Urządzenia do spalające paliwa gazowe 90/396/EWG

11 Nowe kotły grzejne opalane paliwami płynnymi lub gazowymi 92/42/EWG

12 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG

13 Urządzenia medyczne 93/42/EWG

14 Sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu, tzw. Dyrektywa ATEX 94/9/EWG

15 Statki wycieczkowe 94/25/WE

16 Windy 95/16/WE

17 Efektywność energetyczna lodówek i zamrażarek 96/57/WE

18 Urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE

19 Diagnostyczne urządzenia medyczne in vitro 98/79/WE

20 Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe 99/5/WE

21 Koleje linowe do transportu osób 2000/9/WE

22 Emisja hałasu przez urządzenia pracujące na zewnątrz 2000/14/WE

24 Transportowalne urządzenia ciśnieniowe 1999/36/WE

Dyrektywy oparte na zasadach Nowego i Globalnego podejścia nie wymagające znakowania CE

Dyrektywa - Numer dyrektywy

1. Opakowania i opakowania zużyte 94/62/WE

2. Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei szybkobieżnej ("system kolei szybkobieżnej") 96/48/WE

3. Wyposażenie morskie 96/98/WE

4. Interoperacyjność transeuropejskiego konwencjonalnego systemu kolei. 2001/16/WE


Struktura instytucjonalna systemu oceny zgodności

- Polskie Centrum Akredytacji (rozpoczęło działalność 1 stycznia 2001 r).
- Polski Komitet Normalizacyjny
- Jednostki notyfikowane
- Nadzór rynku


Transpozycja Dyrektyw UE do prawa polskiego

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej transponujące Dyrektywy Nowego Podejścia wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166/2003, poz. 1360, z późniejszymi zmianami)

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego. (Transpozycja dyrektywy UE nr 73/23 - niskonapięciowa).
Dz. U nr 2003/49 r., poz. 414.
WYMAGANIA ZASADNICZE DOTYCZĄCE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO NISKIEGO NAPIĘCIA WPROWADZANEGO NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNEK POLSKI - broszura opisująca sposób stosowania rozporządzenia do pobrania w formacie .doc

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. (Transpozycja Dyrektywy UE nr 98/37 - maszynowa).
Dz. U. nr 2003/91, poz. 858.
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI - broszura opisująca sposób stosowania rozporządzenia do pobrania w formacie .doc

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. (Transpozycja Dyrektywy UE nr 89/686).
Dz. U. nr 2003/80, poz. 725.

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności. (Transpozycja Dyrektywy UE nr 87/404).
Dz. U. nr 2003/98, poz. 881

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. (Transpozycja Dyrektywy 97/23)
Dz. U. nr 2003/99., poz. 912.

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe. (Transpozycja Dyrektywy UE nr 90/396)
Dz. U. nr 2003/91, poz. 859.

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi. (Transpozycja Dyrektywy UE nr 92/42).
Dz. U. nr 2003/97, poz. 881).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa. (Transpozycja Dyrektywy 95/16)
Dz. U. nr 2003/117, poz. 1107.

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (Transpozycja Dyrektywy UE nr 94/9).
Dz. U. nr 2003/143, poz. 1393.

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających. (Transpozycja Dyrektywy 94/25).
Dz. U. nr 2003/91, poz. 857.

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz w zakresie emisji hałasu do środowiska. (Transpozycja Dyrektywy 2000/14).
Dz. U. nr 2003/138, poz. 1316.
DYREKTYWA 2000/14/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 8 maja 2000 r. o zbliżeniu przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń - do pobrania w formacie .doc

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEJ EMISJI HAŁASU DLA MASZYN UMIESZCZANYCH NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ I NA RYNKU POLSKI - broszura opisująca sposób stosowania rozporządzenia do pobrania w formacie .doc

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek. (Transpozycja Dyrektywy 88/378)
Dz. U. nr 2003/210, poz. 2045.

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności.(Transpozycja Dyrektywy 90/384)
Dz. U. nr 2004/4 z dnia 14.01.2004 r., poz. 23

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy (Transpozycja Dyrektywy 96/57).
Dz.U. nr 2003/219, poz. 2157.

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej. (Transpozycja, m.in. Dyrektywy 2000/55 dotyczącej stabilizatorów oświetlenia jarzeniowego)
Dz.U. nr 2003/79, poz. 714.

Dyrektywa 93/15 przetransponowana oddzielną ustawą

16. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego. (Transpozycja Dyrektywy 93/15)
Dz. U. nr 2002/117, poz. 1007.
Rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie Ustawy:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 2002/190, poz. 1590)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 2002/194, poz.1633).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 2002/194, poz. 1634).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 2002/61, poz. 540)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 2002/61, poz. 541).


Dyrektywy Nowego Podejścia leżące w gestii innych ministerstw

Ministerstwo Infrastruktury

- 89/106 - materiały budowlane
- 89/336 - kompatybilność elektromagnetyczna
- 99/5 - radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe
- 96/48 - interoperacyjność transeuropejskiego systemu szybkich kolei
- 2001/16 - interoperacyjność transeuropejskiego sytemu kolei konwencjonalnych
- 96/98 - wyposażenie morskie
- 1999/36 - transportowalne urządzenia ciśnieniowe
- 2000/9 - koleje linowe

Ministerstwo Zdrowia

- 90/385 - implanty medyczne
- 93/42 - urządzenia medyczne
- 98/79 - urządzenia do diagnostyki in vitro

Ministerstwo Środowiska

- 94/62 - opakowania i opakowania zużyte


Nadzór rynku

Proces oceny zgodności dokonuje się przed wprowadzeniem wyrobu na rynek natomiast zadaniem nadzoru rynku (zgodnie z nomenklaturą ustawy z 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności - system kontroli nad wyrobami wprowadzonymi na rynek") jest kontrola tej zgodności po wprowadzeniu wyrobu na rynek. Organy nadzoru rynku dzięki swoim uprawnieniom staną się istotnym instrumentem wymuszającym wdrożenie systemu oceny zgodności. Podstawą prawną nadzoru rynku jest cytowana wyżej Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu proponujemy odwiedzić stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl


Uproszczone wytyczne odnośnie identyfikacji i stosowania Dyrektyw Nowego Podejścia (przetransponowanych do prawa krajowego polskimi aktami prawnymi)

(Zagadnienie jest złożone, ponieważ niektóre Dyrektywy, ze względu na specyfikę wyrobów nimi objętych, przewidują różne warianty i odstępstwa w zakresie procedur/modułów oceny zgodności. Dlatego konieczna jest dogłębna ich znajomość w celu indywidualnego podejścia do nich, zależnie od przypadku. Ponadto w funkcji stopnia zagrożenia jakie mogą stwarzać wyroby szczególnie niebezpieczne procedury/moduły oceny zgodności są stosownie rozbudowane. W niektórych przypadkach producent może mieć do wyboru (według własnego uznania) kilka procedur/modułów. Podane poniżej kolejne kroki mają zatem charakter ogólno- informacyjny).

Zgodnie z zasadami unijnymi producent, lub jego upoważniony przedstawiciel a w wyjątkowych przypadkach importer jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procedur oceny zgodności mających zastosowanie do danego wyrobu i umieszczenie oznakowania CE, jeśli takie jest przewidywane dyrektywą/dyrektywami. W związku z powyższym podajemy zalecane, kolejne czynności jakie powinien wykonać producent począwszy od przystąpienia do projektowania wyrobu:

Ustalić jakimi dyrektywami może być objęty dany wyrób. Należy przy tym zwracać uwagę na wyłączenia wyrobów z zakresu dyrektyw. Wyroby wyłączone z danej dyrektywy objęte są na ogół innymi dyrektywami.

Sporządzić, poprzez analizę potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez wyrób, wykaz mających zastosowanie zasadniczych wymagań.

Ustalić wykaz norm zharmonizowanych przyporządkowanych do danej dyrektywy i mających zastosowanie do wyrobu. Producent może nie stosować norm zharmonizowanych i dowieść oceny zgodności opracowanymi przez siebie metodami. Jest to jednak droga uciążliwa i kosztowna a ponadto nawet w przypadku świadomego wyboru niestosowania norm zharmonizowanych ich znajomość może być użyteczna jako wskazówka dla własnych rozwiązań.

Przygotować komplet dokumentacji technicznej wymagany dyrektywą/dyrektywami.

Przeprowadzić mające zastosowanie procedury/moduły oceny zgodności samodzielnie zgodnie z procedurą wewnętrznej kontroli produkcji lub z udziałem tzw. strony trzeciej, gdy jej udział jest obowiązkowy - zależnie od przypadku. Stroną trzecią są zazwyczaj jednostki notyfikowane. W przypadku procedury "wewnętrzna kontrola produkcji" producent dobrowolnie może skorzystać z usług jednostki kompetentnej, niekoniecznie notyfikowanej.

Po przeprowadzeniu mających zastosowanie procedur oceny zgodności z pozytywnym wynikiem należy sporządzić deklarację zgodności producenta. Może ją również sporządzić upoważniony przez niego przedstawiciel.

Umieścić na wyrobie oznakowanie CE o właściwej formie graficznej i w określonym dyrektywą miejscu.

Niedopuszczalne jest umieszczanie znakowania CE:

- na wyrobach nie objętych Dyrektywami Nowego Podejścia
- jak również objętych niektórymi z nich ale nie przewidującymi znakowania CE
- znakowania CE bez przeprowadzania stosownych procedur oceny zgodności z pozytywnym rezultatem


Jednostki notyfikowane

System oceny zgodności nie może funkcjonować bez jednostek notyfikowanych, w przypadkach procedur, dla których wymagany jest udział trzeciej strony. Notyfikacja jednostek oceny zgodności Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jest dokonywana po uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i ich autoryzacji przez ministra właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności lub kierownika urzędu centralnego. Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji technicznych jednostki. Decyzją o autoryzacji, wydający ją organ, potwierdza z kolei spełnienie wszystkich kryteriów przez jednostkę autoryzowaną. Kryteria te znajdują się w ustawie z 30 sierpnia 2003 roku o systemie oceny zgodności oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. Należą do nich (przykład wg Dyrektywy maszynowej 98/37):

Jednostka, jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie badań weryfikacyjnych nie mogą być. projektantami, wytwórcami, dostawcami ani instalatorami maszyn ani upoważnionymi przedstawicielami żadnej w projektowanie, wytwarzanie, marketing ani konserwację tych maszyn. Ograniczenia te nie wykluczają wymiany informacji technicznych między wytwórcą a jednostką.

Jednostka i jej personel powinny przeprowadzać. badanie weryfikacyjne wykazując najwyższy stopień rzetelności zawodowej i kompetencji technicznej oraz nie powinni podlegać. żadnym naciskom lub bodźcom, w szczególności natury finansowej, które mogłyby mieć. wpływ na ich osąd lub rezultaty kontroli, pochodzącym zwłaszcza od osób lub grup osób zainteresowanych wynikami weryfikacji.

Jednostka powinna mieć. do dyspozycji niezbędny personel i odpowiednie wyposażenie, umożliwiające właściwe przeprowadzenie zadań administracyjnych i technicznych związanych z weryfikacją. Jednostka powinna również mieć. dostęp do sprzętu wymaganego do weryfikacji specjalnej.

Pracownicy odpowiedzialni za kontrolę powinni posiadać :

- Gruntowne przeszkolenie techniczne
- Zadowalającą znajomość wymagań związanych z badaniami, które przeprowadzają i odpowiednie doświadczenie w przeprowadzaniu tych badań
- Umiejętność sporządzania certyfikatów, protokołów i sprawozdań wymaganych w celu uwierzytelnienia przeprowadzonych badań.
- Należy zagwarantować bezstronność pracowników przeprowadzających kontrole; ich wynagrodzenie nie może zależeć od liczby przeprowadzonych badań ani od wyników tych badań.

Jednostka powinna być ubezpieczona od odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków, gdy odpowiedzialność ta jest ponoszona przez państwo zgodnie z postanowieniami prawa krajowego lub jeśli państwo członkowskie jest bezpośrednio odpowiedzialne za badania.

Pracownicy jednostki powinni zostać zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszelkich informacji pozyskanych podczas wykonywania swoich zadań (z wyłączeniem współpracy z kompetentnym władzami administracyjnymi państwa, w który te czynności są przeprowadzane) w ramach wykonywania postanowień niniejszej dyrektyw lub wszelkich postanowień prawa krajowego wdrażających tę dyrektywę.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej podpisał do 16 lutego 2004r. 47 decyzji o autoryzacji jednostek.

30 stycznia 2004 r. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej złożyło, według ustalonej z Komisją Europejską procedury, wnioski o alokację numerów identyfikacyjnych (łącznie z wnioskami z innych ministerstw - 122 wniosków) dla jednostek kandydujących do notyfikacji na zakresy poszczególnych Dyrektyw Nowego Podejścia. Notyfikacja będzie mogła zostać dokonana po alokacji przez Komisję Europejską numerów identyfikacyjnych. Uzyskanie statusu jednostek notyfikowanych będzie mogło nastąpić z dniem wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego, tj. począwszy od dnia 1 maja 2004 r.


Informacje ogólne

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, unijne reguły dotyczące wprowadzania wyrobów na rynek zastąpią dotychczasowy system badań i certyfikacji.

Adresy internetowe Komisji Europejskiej, pod którym można znaleźć m.in. wykazy Dyrektyw Nowego Podejścia, referencje norm zharmonizowanych do każdej dyrektywy, wykazy jednostek notyfikowanych, przewodnik Komisji Europejskiej w języku angielskim:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/index.htm

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standarisation.htmlOpracowanie: MGP i PS

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas