Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaStrategia
     Kierunki zmian zagranicznej polityki gospodarczej Polski

Polska Seminarium w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

Kierunki i skutki zmian zagranicznej polityki gospodarczej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej

(wybrane zagadnienia)

Niektóre globalne problemy zagranicznej polityki ekonomicznej Polski po jej przystąpieniu do UE

prof. dr hab. Marian Paszyński

W obecnym cyklu gospodarki światowej handel międzynarodowy odgrywa rolę szczególną. Regres popytu wewnętrznego (inwestycyjnego i konsumpcyjnego) w niemal wszystkich głównych ośrodkach globalnej gospodarki spowodował, iż eksport stał się jedynym czynnikiem zdolnym podtrzymać aktywność ekonomiczną. Słaby na ogół popyt wewnętrzny nie mógł jednak przekładać się na wzrost importu. W tych warunkach jedynie USA stały się – poprzez wzrost importu – rynkiem podtrzymującym gospodarkę światową, ale kosztem ogromnego wzrostu deficytu bilansu bieżącego.

Sytuacja ta jest nie do utrzymania w dłuższym okresie. Dalszy wzrost deficytu amerykańskiego bilansu bieżącego już osłabia dolara (co prowadzi do korekty tej sytuacji) i może doprowadzić do jego załamania, jeśli inwestorzy w aktywa finansowe USA zaczną się w przyspieszonym tempie wycofywać z rynku. Równocześnie jednak gospodarka USA – mimo spowolnienia wzrostu – rośnie w tempie dwa do trzech razy szybszym niż gospodarka UE, a tym bardziej Japonii.

To właśnie powoduje, że zagraniczna polityka ekonomiczna zaczyna zyskiwać w świecie coraz większe znaczenie. Rolę USA w kreacji globalnego popytu importowego musi, obok Azji Południowo-Wschodniej, w coraz większej mierze przejmować Unia Europejska tak, aby powstała wielobiegunowość w stymulacji gospodarki światowej. Konieczne jest także eliminowanie barier dla rozwoju handlu międzynarodowego. Ponieważ po przystąpieniu do UE Polska sceduje na Wspólnotę prowadzenie polityki handlowej, staniemy się podmiotem podejmowania wspólnych (to znaczy z uwzględnieniem interesów pozostałych państw członkowskich) decyzji w tym względzie. Ponadto, Unia Europejska stanie przed koniecznością dynamizacji swego wzrostu ekonomicznego, w czym także będziemy z natury rzeczy uczestniczyć.

Pierwsza grupa problemów powstanie na tle narastania w świecie presji protekcjonistycznej, zazwyczaj towarzyszącej wolniejszemu wzrostowi ekonomicznemu. W tym kontekście dwa zagadnienia wydają się zasługiwać na szczególną uwagę – skłonność do zaogniania wojen handlowych, zwłaszcza na osi UE-USA oraz przyszłość – na tym tle – wielostronnego systemu regulowania handlu międzynarodowego.

Drugą grupą problemów jest gotowość i zdolność Unii Europejskiej do zdynamizowania swego rozwoju gospodarczego przez podjęcie głębokich reform strukturalnych, w tym także funkcjonowania rynku pracy, i przyspieszenie postępu technologicznego w ramach realizacji tzw. Programu Lizbońskiego z 2000 r. Wymaga to od nas efektywnego i skutecznego realizowania założeń tego programu. W dodatku obecne kraje członkowskie Unii Europejskiej wyrażają obawy, że z uwagi na niedostateczne jeszcze zaawansowanie transformacji ekonomicznej, a także z uwagi na znacznie niższy poziom rozwoju technologicznego, nie tylko nie będziemy wspomagać wprowadzenia w życie Programu Lizbońskiego, który miał zapewnić wyprzedzenie w 2010 r. USA przez Unię Europejską, ale stanowić możemy obciążenie w tej dziedzinie.

Skutki przystąpienia Polski do UE w zakresie polityki handlowej (wybrane aspekty)

prof. dr hab. Elżbieta Kawecka Wyrzykowska,
mgr Ewa Kaliszuk

1. Obecne warunki wymiany handlowej między Polską a Unią Europejską

2. Zmiany poziomu stawek celnych w imporcie Polski z krajów trzecich

3. Możliwości ochrony krajowego rynku za pomocą środków pozataryfowych (ceł antydumpingowych, wyrównawczych i środków ochronnych przed nadmiernym importem)

Aspekt prawny i instytucjonalny
Stosunki w ramach UE-25
Stosunki z krajami trzecimi
Skutki przystąpienia Polski do UE dla ochrony pozataryfowej

4. Główne zmiany warunków prowadzenia handlu z krajami WNP

5 Możliwe skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE

Polityka wspierania eksportu

mgr Janusz Chojna

Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw uzależniona jest nie tylko od ich własnej aktywności, lecz również od pomocy oferowanej przez państwo. Pomoc ta może mieć formę bezpośredniego wsparcia eksportu (instrumenty finansowe, wsparcie informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, środki polityki traktatowej) i/lub wsparcia pośredniego (działania na rzecz rozwoju eksportu i tworzenia nowej oferty eksportowej, w tym stymulowanie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, pobudzanie innowacji, postępu technicznego i organizacyjnego). Powstaje pytanie, czy po wejściu do Unii Europejskiej polscy eksporterzy będą mogli liczyć ze strony państwa na pomoc porównywalną z udzielaną w obecnych krajach UE i innych krajach wstępujących? Środki polityki traktatowej znajdą się wraz z akcesją w gestii organów wspólnotowych. Natomiast system bezpośredniego wspierania polskiego eksportu przy wykorzystaniu narzędzi finansowych i pozafinansowych już obecnie zbliżony jest formalnie do standardów unijnych. Niemniej jednak faktyczne wsparcie ze strony państwa nie stanie się zapewne atutem polskich przedsiębiorstw w konkurencji na jednolitym rynku europejskim i na rynku światowym w okresie poakcesyjnym. Niezadowalającą jak dotąd efektywność polskiej polityki proeksportowej wiązać należy przede wszystkim z:

Niskie jest zwłaszcza wykorzystanie instrumentów finansowych wspierania eksportu: ubezpieczeń i gwarancji eksportowych, dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych i dostaw w ramach pomocy wiązanej. Podstawową barierą jest nikła rola kredytu bankowego w finansowaniu i refinansowaniu transakcji eksportowych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez OECD i UE, finansowe wspieranie ze środków publicznych może dotyczyć w zasadzie tylko eksportu inwestycyjnego i kierowanego na rynki krajów słabiej rozwiniętych (o wysokim ryzyku kredytowym). Dlatego też jedynie w niewielkim stopniu wpływać ono będzie na pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym, natomiast mieć będzie istotne znaczenie dla perspektyw ekspansji eksportowej na rynkach wschodnich i rynkach krajów rozwijających się. Możliwości wsparcia informacyjnego, promocyjnego i edukacyjnego polskich eksporterów ograniczają stosunkowo niewielkie środki przeznaczane na ten cel w budżecie państwa. Obecnie są one kilka, kilkanaście razy niższe niż w większości krajów UE i wobec trudnej sytuacji finansów publicznych nie można raczej liczyć na ich zasadnicze zwiększenie w najbliższych latach. W przeciwieństwie do podejścia przeważającego w UE, polska polityka proeksportowa była dotychczas nastawiona na wspieranie bezpośrednie przy niedorozwoju wsparcia pośredniego, służącego zwiększaniu potencjału eksportowego. W rezultacie nadal słabo wykształcone są mechanizmy sprzyjające inwestowaniu, działalności innowacyjnej i wdrażaniu nowych technologii. Zauważalny jest rozdźwięk między polityką proeksportową a kierunkami polityki makroekonomicznej. Przedsiębiorstwa wskazują od lat na niekorzystny kurs walutowy, wysokie stopy procentowe i nadmierne obciążenia podatkowe jako na podstawowe czynniki ograniczające ich eksport. Efektywność wsparcia polskich eksporterów przez państwo w okresie poakcesyjnym będzie uzależniona od eliminowania zasygnalizowanych wyżej barier i ograniczeń, jak również od wzmocnienia podstaw programowych i instytucjonalnych polityki proeksportowej.Opracowanie: IKiCHZ

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas