Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     Pochodzenie towarów

Wiążąca Informacja Taryfowa.

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to pisemna decyzja, która określa właściwy kod taryfy celnej dla jednego, dowolnie zgłaszanego towaru. WIT jest ważna przez 6 lat od daty jej wydania (z wyjątkiem, gdy zostaną zmienione przepisy, interpretacje przepisów lub wykazane błędy w decyzji). Wydawana jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku, gdy WIT utraci ważność na skutek zmiany w interpretacji przepisów przez Światową Organizację Celną, bądź zastała wydana wskutek błędu lub jest sprzeczna z prawem, osoba, której udzielono tej informacji, może korzystać z niej jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia publikacji zmian lub od powiadomienia, jeżeli zawarła na podstawie WIT, przed datą publikacji lub powiadomienia, wiążące umowy kupna lub sprzedaży. Wiążąca informacja taryfowa jest nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę.

Wiążąca informacja o pochodzeniu.

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia. WIP jest ważna przez 3 lata od daty jej wydania. WIP nie zastępuje dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów. W przypadku, gdy WIP utraci ważność na skutek zmiany interpretacji przepisów przez Światową Organizację Handlu, bądź została wydana wskutek błędu lub jest sprzeczna z prawem, osoba, której udzielono tej informacji, może korzystać z niej jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian lub od powiadomienia, jeżeli zawarła na podstawie WIP, przed tą datą, wiążące umowy kupna lub sprzedaży. Wiążąca informacja o pochodzeniu jest również nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę.

2. Pochodzenie niepreferencyjne towaru

2.1. Wprowadzenie

Niepreferencyjne reguły pochodzenia mają zastosowanie do:

a) Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, za wyjątkiem:
- preferencyjnych środków taryfowych określonych w umowach, zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujące stosowanie preferencyjnych środków taryfowych (np. umowy o wolnym handlu) oraz

- preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów (np. ogólny system preferencji GSP);

b) środków pozataryfowych, przyjętych odrębnymi postanowieniami Wspólnoty i mających zastosowanie w obrocie towarowym;

c) sporządzania i wydawania świadectw pochodzenia.

2.2. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów

Jeżeli w wytworzenie towaru zaangażowany jest tylko jeden kraj, to jest on określany jako "towar całkowicie uzyskany lub wyprodukowany w danym kraju" (przy czym pojęcie "kraj" obejmuje tu także morze terytorialne tego kraju). Są to:

a) produkty mineralne tam wydobyte,

b) produkty roślinne tam zebrane,

c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane,

d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych,

e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam prowadzone,

f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzem terytorialnym tego kraju, dokonywanego przez statki w nim zarejestrowane i pływające pod jego banderą,

g) towary wytworzone na pokładzie statków-przetwórni z produktów, o których mowa w punkcie

f) pochodzących z tego kraju, o ile takie statki-przetwórnie zostały zarejestrowane w tym kraju i pływają pod jego banderą,

h) produkty wydobyte z dna morskiego lub z gruntu pod dnem morskim znajdującym się poza morzem terytorialnym, o ile dany kraj ma prawa wyłączności do eksploatacji tego dna lub gruntu,

i) odpady i pozostałości powstające w wyniku procesów produkcyjnych oraz towary zużyte, jeśli zostały tam zebrane i jeśli nadają się wyłącznie do odzyskiwania surowców,

j) towary tam uzyskane wyłącznie z towarów wymienionych w punktach a) do i) lub z ich pochodnych na dowolnym etapie produkcji.

Tam, gdzie w wytworzenie produktu zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, towar uważa się za pochodzący z kraju, w którym podlegał ostatniej, istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, powodującej wytworzenie nowego produktu lub stanowiącej istotny etap wytwarzania.
Obróbka charakteryzuje się działaniem na towar w celu uzyskania jego jakościowej zmiany, przy zachowaniu jego pierwotnej postaci (np. barwienie tkanin, powlekanie płyt metalowych). Natomiast w procesie przetworzenia użyte materiały są tak gruntownie przekształcone lub ich główne cechy w ten sposób zmienione, że z reguły powstaje nowy produkt (np. przetworzenie zboża na mąkę, wyprodukowanie butów ze skóry, cukierków z cukru, piwa z chmielu i słodu).
Przy przetworzeniu nie poprzestaje się tylko na mechanicznych, czy innych działaniach na użytych materiałach, ale także zostają dodane inne surowce lub dalsze materiały wyjściowe.

Przetworzenie lub obróbka, co do których zostało ustalone, że ich jedynym celem było obejście przepisów wspólnotowych stosowanych wobec towarów pochodzących z określonych państw, nie mogą być uznane za nadające pochodzenie kraju, w którym towary zostały przetworzone.

2.3. Szczególne zasady ustanowione dla określonych towarów

Dla niektórych towarów wprowadzone zostały odmienne zasady, które w sposób szczegółowy regulują sposoby ustalania ich pochodzenia. Dotyczy to przede wszystkim materiałów i wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej.
Dla tych towarów wprowadzona została reguła zmiany pozycji taryfy celnej. Tym samym, aby towar uzyskał pochodzenie kraju produkcji, użyte do jego wytworzenia surowce (pochodzące z importu), muszą być klasyfikowane w innej pozycji niż pozycja produktu.

Towar nie uzyskuje jednak pochodzenia, jeśli zmiana pozycji taryfy celnej jest jedynie wynikiem:

a) czynności mających na celu zachowanie produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania (wietrzenie, rozkładanie, suszenie, usuwanie uszkodzonych części i podobne czynności);

b) prostych czynności polegających na usuwaniu kurzu, przesiewaniu lub sortowaniu, segregowaniu, dobieraniu (łącznie z kompletowaniem zestawów), myciu, rozcinaniu;

c) zmiany opakowania oraz rozdzielania i łączenia przesyłek;

d) zwykłego umieszczania w workach, skrzynkach, pudełkach, mocowania na kartach lub planszach, itp. oraz wszystkich inne prostych czynności związanych z pakowaniem;

e) umieszczania znaków, etykiet lub innych podobnych wyróżniających oznakowań na towarach lub na ich opakowaniach;

f) prostego montażu części dla otrzymania kompletnego wyrobu;

g) połączenia dwóch lub więcej czynności wymienionych wyżej.

Jednak dla wybranych produktów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej uznano, że tylko pewne szczególne sposoby przetwarzania można uznać za wystarczające przetworzenie, tj. nadające pochodzenie. Załącznik 10 do RWKC ustala wykaz towarów oraz odpowiadających im reguł pochodzenia, które muszą być spełnione, aby taki produkt uzyskał pochodzenie z kraju wytworzenia.

Oprócz towarów z sekcji XI szczegółowe reguły pochodzenia przewidziane zostały dla pewnych innych towarów. Dotyczy to niektórych towarów rolnych i przemysłowych. Wykaz tych towarów, wraz z regułami pochodzenia stanowi Załącznik 11 do RWKC.

Przy ustalaniu pochodzenia towarów w oparciu o reguły zawarte w ww. Załącznikach 10 i 11, należy uwzględniać także postanowienia Załącznika 9 do RWKC, który zawiera uwagi wprowadzające.

3. Pochodzenie preferencyjne

3.1. Wprowadzenie

Preferencyjne reguły pochodzenia dotyczą:

- preferencyjnych środków taryfowych określonych w umowach, zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujących stosowanie preferencyjnych środków taryfowych (np. umowy o wolnym handlu) oraz

- preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów (np. ogólny system preferencji GSP).

Jest to zgodne z wyłączeniem przewidzianym dla zakresu stosowania reguł niepreferencyjnych. Same reguły są określane w odpowiednich umowach (pierwszy z ww. przypadków) oraz przez Komisję Europejską (drugi z ww. przypadków) w RWKC.

3.2. Przepisy dotyczące preferencyjnych reguł pochodzenia

Umowy preferencyjne

Kraje EFTA
Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii (OJ L 301 z 31/12/1972), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Islandia z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997)

Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii (OJ L 171 z 27/06/1973), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Norwegia z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997)

Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską (OJ L 300 z 31/12/1972), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Szwajcaria z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997), Decyzją Nr 1/99 Wspólnego Komitetu z 24 czerwca 1999 r. (OJ L 249 z 22/09/1999), Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 29 listopada 1999 r. (OJ L 323 z 15/12/1999) i Decyzją Nr 1/2001 Wspólnego Komitetu z 24 stycznia 2001 r. (OJ L 51 z 21/02/2001)

Umowa EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
Protokół 4 do Umowy EOG (OJ L 1 z 03/01/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 38/2003 Wspólnego Komitetu EOG z 14 marca 2003 r. (OJ L 137 z 05/06/2003)

Zachodnie Bałkany (Macedonia i Chorwacja)
Protokół 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i dawną Jugosłowiańską Republiką Macedonii (OJ L 124 z 04/05/2001), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/2002 Rady Współpracy WE - dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii z 20 stycznia 2002 r. (OJ L 56 z 27/02/2002)

Protokół 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Republiką Chorwacji (OJ L 330 z 14/12/2001)

Kraje Śródziemnomorskie
Protokół 2 do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Ludowo Demokratyczną Republiką Algierii (OJ L 263 z 27/09/1978)

Protokół 4 do Europejsko - Śródziemnomorskiej Umowy ustanawiającej stowarzyszenie miedzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony (OJ C 304 z 30/10/2001), stosowany prowizorycznie od 01.01.2004 r. (OJ L 345 z 31/12/2003)

Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Izrael (OJ L 147 z 21/06/2000)

Protokół 3 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Jordania (OJ L 129 z 15/05/2002)

Protokół 4 do Umowy przejściowej UE - Liban (OJ L 262 z 30/09/2002)

Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Maroko (OJ L 70 z 18/03/2000)

Protokół 3 do Umowy przejściowej UE - Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OJ L 187 z 16/07/1997)

Protokół 2 do Umowy o współpracy WE - Syria (OJ L 269 z 27/09/1978)

Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Tunezja (OJ L 97 z 30/03/1998)

Turcja (unia celna i uzgodnienia preferencyjne)
Decyzja Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE - Turcja z 22 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej (OJ L 35 z 13/02/1996)

Protokół 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (OJ L 227 z 07/09/1996), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 8 lipca 1999 r. (OJ L 212 z 12/08/1999)

Protokół 3 do Decyzji Rady Nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE - Turcja z 25 lutego 1998 r. w sprawie warunków handlu produktami rolnymi (OJ L 86 z 20/03/1998)

Decyzja Nr 1/1999 Komitetu Współpracy Celnej WE - Turcja z 28 maja 1999 r. dotycząca procedur umożliwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 i sporządzania deklaracji na fakturze, na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Unią Europejską, Turcją i niektórymi krajami europejskimi (OJ L 204 z 04/08/1999)

Decyzja Nr 1/2000 Komitetu Współpracy Celnej WE - Turcja z 25 lipca 2000 r. w sprawie akceptowania, jako dowód wspólnotowego lub tureckiego pochodzenia, świadectw przewozowych lub deklaracji na fakturze wystawionych przez niektóre kraje, które mają podpisaną preferencyjną umowę ze Wspólnotą lub Turcją (OJ L 211 z 22/08/2000)

Decyzja Nr 1/2001 Komitetu Współpracy Celnej WE - Turcja z 28 marca 2001 r. zmieniająca Decyzję Nr 1/96 ustanawiającą szczegółowe reguły stosowania Decyzji Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE - Turcja (OJ L 98 z 07/04/2001), zmieniona Decyzją Nr 1/2003 z 30 stycznia 2003 r. (OJ L 28 z 04/02/2003 - skorygowana w OJ L 74 z 20/03/2003)

Pozostałe
Załącznik do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory (OJ L 374 z 31/12/1990), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/99 Wspólnego Komitetu WE - Andora z 6 maja 1999 r. (OJ L 191 z 23/07/1999)

Decyzja Nr 1/2003 Wspólnego Komitetu WE - Andora z 3 września 2003 r. dotycząca ustaw, rozporządzeń i ustaleń administracyjnych koniecznych dla właściwego funkcjonowania unii celnej (OJ L 253 z 07/10/2003), w szczególności jej artykuły 62 do 64

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2302/2001 z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych reguł stosowania artykułu 12 (2) Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory (OJ L 310 z 28/11/2001)

Umowa o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino (z 16 grudnia 1991 r.) i Protokół dotyczący rozszerzenia z dniem 1 stycznia 1995 r. (OJ L 84 z 28/03/2002)

Protokół 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską i Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych (OJ L 53 z 22/02/1997)

Załącznik V do Protokołu 1 do Aneksu V Umowy z Cotonou (OJ L 65 z 08/03/2003 i L 83 z 01/04/2003) - dotyczy krajów AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik)

Załącznik III do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie miedzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Chile (OJ L 352 z 30/12/2002)

Załącznik III do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Meksykiem (OJ L 157 z 30/06/2000 i OJ L 245 z 29/09/2000), ostatnio zmieniony Decyzjami Nr 1/2002 i 5/2002 Wspólnej Rady Unia Europejska - Meksyk dotyczących Załącznika III do Decyzji Nr 2/2000 (OJ L 44 z 18/02/2003) oraz Decyzja 1/2004 Wspólnego Komitetu dotycząca Załącznika III (OJ L 113 z 20/04/2004)

Protokół 1 do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Południowej Afryki (OJ L 311 z 04/12/1999)

Autonomiczne porozumienia preferencyjne

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 82/2001 z 5 grudnia 2000 r. dotyczące definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej w handlu między terytorium celnym Wspólnoty a Ceutą i Melillą (OJ L 20 z 20/01/2001)

Załącznik III do Decyzji Rady Nr 2001/822/EC z 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich (OCT) ze Wspólnotą Europejską ("Overseas Association Decision") (OJ L 314 z 30/11/2001 i L 324 z 07/12/2001)

Generalny System Preferencji1: zmienione Rozporządzeniami (WE) Nr: 12/97, 1602/2000 i 881/2003

Generalny System Preferencji (kumulacja z materiałami z Norwegii lub Szwajcarii): porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a każdym z krajów EFTA, które przyznaje preferencje taryfowe GSP, pod warunkiem, że towary pochodzące z Norwegii lub Szwajcarii będą traktowane przy ich wprowadzeniu na terytorium celne Wspólnoty jako towary posiadające wspólnotowe pochodzenie (umowa wzajemna) (OJ C 38 z 08/02/2001) - Wyjaśnienie dla importerów (OJ C 104 z 04/04/2001)

Zachodnie Bałkany2: zmienionego Rozporządzeniami (WE) Nr: 12/97, 1602/2000, 444/2002 i 881/2003 - dotyczy Serbii i Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii.

3.3. Zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów

Rozważając preferencyjne pochodzenie towarów należy kierować się szeregiem zasad, które zawarte są w przepisach prawa. W pierwszej kolejności należy ustalić, który z przepisów wymienionych w paragrafie 3.2. będzie miał zastosowanie w danym przypadku.
Decydujące znaczenie ma tutaj kraj lub region, do którego wywożony będzie towar.

Przykład

Jeżeli będzie to np. Chile to należy sięgnąć do reguł pochodzenia zawartych w umowie pomiędzy Unią i Chile, a jeżeli krajem wywozu będzie RPA, to właściwą będzie umowa z tym krajem.

Niezależnie od liczby regulacji prawnych dotyczących ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów, ich postanowienia są zbliżone i przewidują podobne kryteria nabywania statusu towaru "pochodzącego" przez produkt. Ponieważ jednak uregulowania nie są identyczne, towar "pochodzący" w myśl jednej z umów, może okazać się "niepochodzący" w rozumieniu innej umowy. Żeby nie popełnić błędu należy więc zachować ostrożność przy korzystaniu z przepisów i sięgać do właściwych regulacji.

Produkt jest uważany za "pochodzący" w następujących przypadkach:

- został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany w danym kraju lub regionie,

- wykorzystane surowce i materiały, które pochodziły z innych krajów lub regionów, zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu.

3.3.1 Towary całkowicie uzyskane:

Towarami całkowicie uzyskanymi są:

(a) produkty mineralne wydobyte z ziemi lub dna morskiego;

(b) produkty roślinne tam zebrane;

(c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane;

(d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych;

(e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam przeprowadzone (dotyczy wód śródlądowych i morskich wód terytorialnych);

(f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza poza wodami terytorialnymi przez "ich" statki;

(g) produkty wytworzone na pokładzie "ich" statków-przetwórni wyłącznie z produktów, o których mowa w podpunkcie (f);

(h) używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzysku surowców, łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady;

(i) odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej;

(j) produkty wydobyte z ziemi dna morskiego lub spod ziemi dna morskiego poza ich wodami terytorialnymi, pod warunkiem że mają wyłączne prawa do użytkowania tych terenów;

(k) towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w podpunktach od a) do j).

Przepisy podają szczegółowe określenie, co należy rozumieć pod pojęciem "ich" statki.

3.3.2 Towary wystarczająco przetworzone

Gdy na dowolnym etapie wytwarzania danego towaru, użyto surowców lub materiałów pochodzących z innych krajów, produkt nie może uzyskać pochodzenia w oparciu o postanowienia dotyczące towarów całkowicie uzyskanych. Przepisy ustalają jednak szczegółowe wymogi, jakie muszą być spełnione, aby towar mógł być uznany za poddany wystarczającemu przetworzeniu.
Wymogi te są określane najczęściej w załącznikach nr II do odpowiednich protokołów i dotyczą one wyłącznie przetworzeń, jakie muszą być dokonane na materiałach "niepochodzących".
Zapisane tam reguły pochodzenia można zasadniczo podzielić na trzy kategorie:

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas