Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     INTRASTAT - wprowadzenie systemu w Polsce

Spis Treści
Wstęp
Konsekwencje wprowadzenia w Polsce systemu Intrastat
Zobowiązani do przekazywania informacji
Odbiorca przekazywanych informacji
Progi wysokości statystycznych wartości obrotu

Wstęp

System Intrastat jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i polega - z jednej strony - na przekazywaniu przez niektórych przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty, zaś z drugiej strony - na gromadzeniu tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich przetwarzaniu, kontroli oraz udostępnianiu innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT.

Gdy Polska nie należała do Wspólnoty, nie istniała ani konieczność, ani też zasadność wdrożenia systemu Intrastat w naszym kraju. Rolę, którą w UE spełnia m.in. system Intrastat, w Polsce spełnił system statystyki handlu zagranicznego, który oparty był o dane uzyskiwane ze zgłoszeń celnych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dokonania w tym względzie zasadniczych zmian, a więc właśnie wdrożenia systemu Intrastat, z jednoczesnym przeorientowaniem statystyki handlu zagranicznego jedynie w odniesieniu do obrotów towarowych z krajami, nie należącymi do Wspólnoty.

System Intrastat jest więc systemem, który zaczął funkcjonować z chwilą akcesji Polski do UE, tj. od 1 maja 2004 r. W związku z jego wdrożeniem, na niektórych podmiotach gospodarczych zaczął ciążyć obowiązek przekazywania informacji o dokonanych obrotach towarowych z krajami należącymi do Wspólnoty.


Konsekwencje wprowadzenia w Polsce systemu Intrastat

Konsekwencją wprowadzenia systemu Intrastat jest nałożenie na niektórych przedsiębiorców obowiązku przekazywania informacji o dokonanych przez nich obrotach towarowych z innymi krajami Wspólnoty. Obroty towarowe to przywóz towarów z terytorium Unii Europejskiej na terytorium Polski albo wywóz towarów z terytorium Polski ma terytorium Wspólnoty.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, towary stamtąd przywożone albo wywożone na obszar UE nie są obciążane należnościami celnymi. Nie ma też zgłoszeń celnych. Jest to konsekwencja powstania unii celnej pomiędzy wszystkimi krajami należącymi do Wspólnoty.

W tej sytuacji jednak, aby zapewnić zadowalający poziom informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi UE koniecznym było wprowadzenie systemu monitorującego obrót towarowy przedsiębiorców mających swoją siedzibę w kraju i dokonujących obrotów towarowych z innymi państwami należącymi do Wspólnoty. Temu służyć ma system Intrastat.

Przedsiębiorcy zobowiązani do przekazywania informacji o dokonanych przywozach towarów z innych krajów UE oraz wywozach do tych krajów towarów z Polski przekazują te informacje w cyklach miesięcznych. Powstaje więc zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych w tym czasie przywozach i wywozach towarów. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Dopuszczalne jest również przekazanie informacji obejmującej krótszy niż miesiąc okres. Owe częściowe informacje muszą jednak łącznie obejmować cały okres sprawozdawczy.

Osoba, na której ciąży obowiązek sprawozdawczy, a która nie wykonuje prawidłowo nałożonych na nią obowiązków, jest narażona na sankcje karne.


Zobowiązani do przekazywania informacji w ramach systemu Intrastat

Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej ciąży na tych przedsiębiorcach, którzy osiągną pewne ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości w ramach tych obrotów.

Wartości te to tzw. progi statystyczne. Progi statystyczne są ustalone odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu towarów.

Pierwszy, najniższy próg statystyczny, to tzw. próg asymilacji. Osoba, której wartość obrotów towarowych w ramach Wspólnoty przekraczy wartość ustaloną dla tego progu, będzie zobowiązana do przekazywania informacji o tych obrotach. Jeśli w danym roku kalendarzowym wartość takich obrotów przekroczy wartość ustaloną dla tego progu, osoba taka będzie zobowiązana do przekazywania takiej informacji również w kolejnym roku sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy poziom jej obrotów w tym roku osiągnie czy nie wartość ustaloną dla progu asymilacji.

Kolejnymi progami statystycznymi, które są stosowane w Polsce, to tzw. progi specyficzne. Wartość ustalona dla tych progów będzie wyższa aniżeli wartość ustalona dla progów asymilacji. Jedynie podmioty osiągające znaczne wartości obrotów towarowych z krajami UE będą przekraczać wartości ustalone dla tych progów. W praktyce osoby te będą zobowiązane do przekazywania bardziej szczegółowych informacji na temat realizowanych obrotów towarowych z krajami UE, niż osoby, których obroty przekroczyły próg asymilacji, ale nie przekroczyły progu specyficznego.

Należy zaznaczyć, iż te z osób, u których wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy progów asymilacji, będą zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu Intrastat.


Odbiorca informacji przekazywanych przez zobowiązanych przedsiębiorców

Informacja o dokonanych przywozach towarów na terytorium Polski z terytorium Unii Europejskiej oraz o wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego osoba zobowiązana jest przekazywać do właściwego dla siebie urzędu celnego.

Służba Celna RP przyjęła na siebie zadanie organizacji procedury gromadzenia, przetwarzania, kontroli deklaracji INTRASTAT oraz tworzenia zbioru statystycznego dla GUS w ramach Systemu Przetwarzania Zgłoszeń Celnych CELINA.


Sposób przekazywania przez osoby zobowiązane wymaganych w systemie Intrastat informacje

Osoby zobowiązane do przekazywania informacji w ramach systemu Intrastat będą mogły uczynić to na dwa sposoby:

Termin dostarczenia comiesięcznych deklaracji INTRASTAT ustalony został na okres nie dłuższy niż 10 dni, licząc od daty zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT. Okresem sprawozdawczym dla towarów, które objęte są systemem INTRASTAT, jest miesiąc kalendarzowy, podczas którego podlega opłacie podatek od towarów i usług (VAT).


Progi wysokości statystycznych wartości obrotu

Funkcjonują cztery progi wysokości statystycznych wartości obrotu, po przekroczeniu których firma ma obowiązek składania deklaracji statystycznych:

Podmioty gospodarcze, u których wartość obrotu nie przekroczy progu szczegółowego, podają następujące dane:

Podmioty gospodarcze, których wartość obrotu przekroczy próg szczegółowy, podawać będą ponadto następujące dane:

Funkcjonuje ogólnopolski punkt informacyjny HELP DESK INTRASTAT:

helpdesk.intrastat@kat.mofnet.gov.plInformacja: Ministerstwo Finansów

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas