Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     Agencje Celne

Agencja celna jest podmiotem gospodarczym niezależnym od struktur służby celnej.

Po otrzymaniu pisemnego upoważnienia od osoby, która ma zamiar dokonywać obrotu towarowego z zagranicą, agencja celna może reprezentować klienta przed organem celnym, zgodnie z określonym w upoważnieniu zakresem czynności, możliwych do dokonywania przed organem celnym.

Z kolei organ celny nie może przyjąć od agencji celnej zgłoszenia celnego ani żadnego innego dokumentu bez takiego upoważnienia.

Działalność w formie agencji celnej może prowadzić osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania bądź siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która zamierza prowadzić działalność w formie agencji celnej składa dyrektorowi izby celnej, na którego terenie właściwości miejscowej zamierza prowadzić tę działalność, kaucję gwarancyjną wraz z wnioskiem o przyjęcie kaucji gwarancyjnej oraz

Kaucja gwarancyjna może być złożona w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub depozytu w gotówce. Wysokość składanej kaucji gwarancyjnej nie może być mniejsza niż równowartość w złotych 30.000 EURO według kursu średniego, ustalonego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia tej kaucji. Kaucja w tej wysokości musi być złożona każdemu z organów celnych na obszarze właściwości którego, osoba prowadzi działalność w formie agencji celnej. Osoba ta nie może prowadzić innej działalności gospodarczej poza działalnością przewozową, spedycyjną lub polegającą na prowadzeniu publicznego składu celnego oraz określoną przez Ministra Finansów na podstawie delegacji ustawowej. Rozpoczęcie działalności w formie agencji celnej może nastąpić nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia biegu terminu ważności kaucji gwarancyjnej i po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia kaucji gwarancyjnej. Osoba prowadząca agencję celną ponosi pełną odpowiedzialność majątkową wobec organów celnych za pokrycie kwot długów celnych lub innych opłat, jakie powstały na skutek nieprawidłowego lub nieterminowego dokonania albo niewykonania czynności, do których została upoważniona agencja celna.

Zgodnie z art. 256 agencja celna może dokonywać przed organami celnym wszelkich czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego, w szczególności:
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas