Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     Procedury celne uproszczone

Od 1 stycznia 1998r weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks celny /Dz. U. Nr 23 poz. 117 z późn. zmianami/, oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Kodeks celny oparty został na przepisach Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich i wprowadził do polskich przepisów celnych wiele regulacji obowiązujących już w Unii Europejskiej m.in. procedurę uproszczoną, czyli upraszczanie czynności przy obejmowaniu towarów procedurą celną.

Regulacja ta okazała się istotna przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Pozwolenie może uzyskać podmiot spełniający wymogi określone w art. 79 § 1 Kodeksu celnego tj. osoba krajowa, prowadząca działalność gospodarczą od co najmniej roku, posiadająca pozytywną opinię banku o sytuacji finansowej. Ponadto istotne jest aby nie zalegała z cłem, podatkami a także składkami na ubezpieczenie społeczne. Bardzo ważny jest również warunek, iż nie zostało osobie cofnięte pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej ze względu na naruszenie przepisów prawa, przez ostatnie 3 lata. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może uzyskać również agencja celna.

Zgodnie z art. 80 § 1 Kodeksu celnego mogą być stosowane trzy formy procedury uproszczonej:

  1. zgłoszenie celne uproszczone - polega na odstąpieniu od wymogu wypełniania wszystkich pól dokumentu SAD oraz dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów, które są określone w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych, przy dokonywaniu zgłoszenia w normalnym trybie.
  2. złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną - Zgłoszenie celne następuje poprzez złożenie zestawu "Wniosek o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub urzędowymi" wraz z fakturą, w kilku ponumerowanych egzemplarzach. Ponadto zestaw powinien być opatrzony numerem ewidencyjnym oraz pieczęcią "Polska-Cło" i podpisany przez funkcjonariusza celnego. Warto w tym miejscu zauważyć, że faktura wraz z wnioskiem jest jedynym dokumentem oprócz SAD-u, na którym może być przystawiona pieczęć VAT, potwierdzająca wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej.
  3. wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę stosującą procedurę uproszczoną - przy stosowaniu tego uproszczenia towar nie musi zostać przedstawiony w urzędzie celnym, po dostarczeniu towaru do miejsca wyznaczonego w pozwoleniu lub przygotowaniu towaru do wysyłki, osoba upoważniona powiadamia o tym fakcie organ celny (powiadomienie może nastąpić drogą elektroniczną lub faxem). W odpowiedzi na powiadomienie organ celny wysyła rozstrzygnięcie (tzw. potwierdzenie), w którym zezwala na zwolnienie towaru lub informuje, iż towar zostanie poddany kontroli. Po otrzymaniu potwierdzenia osoba upoważniona dokonuje wpisu w prowadzonym przez siebie rejestrze (dokonanie wpisu jest równoznaczne ze zwolnieniem towaru). Przy realizacji tej formy uproszczeń możliwe jest również:
    • dokonywanie wysyłek towarów poza godzinami pracy urzędu celnego,
    • dokonywanie powiadomień zbiorczych przy wyprowadzaniu towarów ze składu celnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie procedur uproszczonych /Dz. U. Nr 19 poz. 229/, procedura uproszczona może być stosowana przy upraszczaniu czynności niezbędnych do objęcia towarów następującymi procedurami:

Przy stosowaniu opisanych powyżej uproszczeń konieczne jest złożenie w ciągu okresu rozliczeniowego (wynosi on 1 miesiąc) zgłoszeń celnych uzupełniających. Zgłoszenia dokonuje się na dokumencie SAD. Zgłoszenie powinno w pełni odzwierciedlać poszczególne zgłoszenia uproszczone, może ono objąć wiele zgłoszeń w procedurze uproszczonej, z tym, że zgłoszenie to musi być dokonane z zachowaniem wymogów dotyczących możliwości dokonania zgłoszenia celnego na jednym dokumencie SAD. Zgłoszenie celne uzupełniające musi mieć taki sam kurs waluty, jaki był stosowany w zgłoszeniach celnych uproszczonych.

Osoba, która chce rozpocząć stosowanie procedury uproszczonej powinna złożyć stosowny wniosek do organu celnego właściwego do objęcia towarów procedurą celną.

Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej powinien dotyczyć tylko jednej z form procedur uproszczonych, sporządza się go według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych /Dz.U. Nr 19 poz. 229/.

Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się na okres roku. Na wniosek osoby stosującej procedurę uproszczoną wydane pozwolenie może być przedłużane na dalsze okresy roczne.

Po 3 latach praktycznego stosowania procedury uproszczonej można stwierdzić, że cieszy się ona niezwykle dużym zainteresowaniem, obecnie wydano już ponad 2.000 pozwoleń na korzystanie z procedury uproszczonej. Większość wydanych pozwoleń dotyczy uproszczenia czynności polegających na wpisaniu towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę korzystającą z procedury uproszczonej, jest to uproszczenie najbardziej korzystne dla podmiotów gospodarczych.

Możliwość korzystania z procedury uproszczonej to dla firm przede wszystkim oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów, możliwość odstąpienia od konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, możliwość szybszej realizacji zamówień klientów oraz racjonalnego planowania dostaw.

Co utrudnia stosowanie "uproszczonych procedur" na szerszą skalę ?Główny Urząd Ceł

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas