Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportZarządzanie
     Dlaczego należy rozwijać eksport w dobie globalizacji?

Spis Treści
Krótka historia procesu globalizacji
Dlaczego należy rozwijać eksport?
 

Krótka historia procesu globalizacji

Globalizacja, o której pisaliśmy już w dziale eksportu, oznacza wzrost wymiany produktów, usług, kapitału, ... pomiędzy krajami.

W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy gwałtowny wzrost globalizacji. Początki globalizacji można było już zauważyć pod koniec XIX wieku, kiedy to gospodarka europejska stała się otwarta.

Po okresie protekcjonizmu, w latach trzydziestych, większość krajów kapitalistycznych nabrała przekonania, że byłoby lepiej iść w kierunku wolnej wymiany towarów, usług i kapitału. W 1947 roku GAT ( General Agreement on Tariffs ans Trade ) sprecyzował kilka zasad:

Konsekwencją tych działań była spektakularna obniżka taryf celnych pomiędzy krajami wysokorozwiniętymi, z poziomu średniego 25% w 1950 roku, do 5% w 1990 roku.

Jednocześnie wiele krajów świata zacieśniło pomiędzy sobą relacje gospodarcze, tworząc strefy wolnego handlu, na przykład - EFTA lub unię celną - Unia Europejska. Państwa Unii Europejskiej poszły najdalej w kierunku liberalizacji wzajemnej wymiany, tworząc prawdziwy zjednoczony rynek. Stało się tak poprzez eliminację bardziej subtelnych barier wymiany międzynarodowej, takich jak: normy, porozumienia, formalności administracyjne, ...

Oprócz działań politycznych, opisanych powyżej, ogromne znaczenie w rozwoju globalizacji miał rozwój transportu, szczególnie lotniczego, wprowadzenie kontenerów do transportu morskiego oraz spektakularny rozwój telekomunikacji, który umożliwił liberalizację rynku kapitałowego i natychmiastowy transfer kapitału z jednego na drugi koniec świata.

Obecnie proces globalizacji wspierany jest przez zwolenników wolnego rynku, których poglądy oparte są na teorii Smitha (przewaga absolutna) i Ricardo (przewaga porównawcza). Globalizacja wprowadziła bardzo silną konkurencję pomiędzy państwami, co spowodowało wzrost jakości towarów.
Globalizacja zmusza jednak poszczególne kraje do zdefiniowania własnej przewagi konkurencyjnej na rynkach regionalnych i rynku światowym i w konsekwencji wytwarzania produktów lub usług, które potrafią najlepiej. W ten sposób wzrasta bogactwo świata.

Przeciwnikami globalistów są protekcjoniści, którzy swoje poglądy opierają na niekorzystnym zjawisku uzależniania się różnych krajów od określonych produktów, a w konsekwencji jednych krajów od innych - przykład: ropa. Protekcjoniści twierdzą również, że nadmierna konkurencja może zniszczyć wątłą tkankę ekonomiczna państwa nim zacznie ono czerpać korzyści socjalne i zdoła wyjść na nowe, zagraniczne rynki zbytu, już opanowane przez kraje wysokorozwinięte. Niektórzy obawiają się również zatarcia różnic kulturowych.

 

Dlaczego należy rozwijać eksport?

Ponieważ generalnie państwa nie są w stanie uwolnić się od zjawisk globalizacyjnych, zmuszone są dopasować się do nich.

Globalizacja pociąga za sobą wiele skutków ekonomicznych. Do najgroźniejszych należy wzrost importu, który wiąże się zazwyczaj z utratą lokalnych miejsc pracy. W obecnych czasach blokowanie importu poprzez stawianie barier taryfowych zostało ograniczone międzynarodowymi porozumieniami GATT / WTO oraz tworzeniem stref wolnego handlu. Inne sposoby blokowania importu jak: porozumienia samo ograniczające import, nakładanie barier administracyjnych, wprowadzanie norm, czy preferencje dla produktów krajowych, są bardzo często stosowane.

Równolegle wiele państw wprowadza do gospodarki instytucje stymulujące rozwój eksportu. Jedną ze skuteczniejszych metod, akceptowanych przez WTO, jest subwencja badań naukowych, pobudzająca rozwój produktów. Do innych metod należy tworzenie instytucji: zmniejszających ryzyko działalności eksportowej ( ubezpieczenia kontraktów ), udzielających kredytów eksportowych bądź dostarczających informacji firmom.

Dewaluacja waluty krajowej również pobudza eksport, czyniąc towary tańszymi dla odbiorców zagranicznych i ograniczając jednocześnie kosztowniejszy import. Ogromną wadą takiej polityki jest prowokowanie inflacji, poprzez wzrost cen towarów importowanych ( inflacja importowana ), a pośrednio i krajowych. Wzrost cen krajowych utrudnia z kolei eksport. Dewaluacja waluty krajowej może w konsekwencji pogorszyć bilans handlowy kraju.

Innym, niekorzystnym zjawiskiem globalizacji, może okazać się ucieczka kapitału za granicę. W Unii Europejskiej akty prawne uniemożliwią kontrolę przepływów finansowych pomiędzy państwami unijnymi.

Biorąc powyższe zjawiska pod uwagę polityką najlepiej służąca wzrostowi eksportu jest stymulowanie konkurencyjności firm krajowych poprzez zabezpieczanie firmom jak najlepszego otoczenia technologicznego, finansowego, etc ... Kraje wysoko rozwinięte mają opracowane wyrafinowane strategie eksportowe. Narodowe strategie eksportowe powstają również w krajach słabiej rozwiniętych. Opracowanie realnej strategii eksportowej nie jest jednak proste, dlatego znaczna ich część pozostaje wyłącznie na papierze. Ponad to istnieje walka pomiędzy krajami o przyciągnięcie, na własną ziemię, jak najwięcej inwestycji bezpośrednich i kapitałowych. Polityką taką, w znacznym stopniu, steruje Bank Centralny każdego kraju, określając poziom stopy procentowej BC, która wpływa na stopy krótkoterminowe banków komercyjnych, które z kolei określają atrakcyjność inwestycji lokalnych.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas