Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaFinanse
     Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych

Spis Treści
1. Źródła pozyskania kapitału
2. Wsparcie inwestycji innowacyjnych
3. Programy skierowane na obszary wiejskie

   

1. Źródła pozyskania kapitału

Fundusz MIKRO

ul. Żurawia 22
00-515 Warszawa
tel.: (22) 629 00 92
faks: (22) 628 88 11
e-mail: fm@funduszmikro.com
www.funduszmikro.com.pl

Fundusz Mikro został utworzony w 1994 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości USAID do realizacji programu wspierania mikroprzedsiębiorczości w Polsce.

Fundusze pożyczkowe

W Polsce dostępnych jest ok. 70 lokalnych funduszy pożyczkowych.

Fundusze poręczeń kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych są instytucjami pomagającymi przedsiębiorcy w uzyskaniu kredytu bankowego. Poręczają zobowiązania kredytowe lub z tytułu pożyczki tym, którzy nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie wynosi zwykle od 50 do 80% kwoty kredytu (niekiedy wraz z odsetkami).

W Polsce istnieje około 40 lokalnych funduszy poręczeń kredytowych.

Fundusze Venture Capital

Fundusze venture capital są to wyspecjalizowane firmy, zajmujące się inwestowaniem w przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokim ryzykiem, ale zarazem umożliwiające osiągniecie bardzo wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

W Polsce istnieje kilkadziesiąt lokalnych funduszy venture capital:

Fundusz Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl
www.praca.gov.pl

W ramach Funduszu Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy dysponują funduszami, aby realizować programy inicjujące aktywność zawodową osób bezrobotnych, jak również poprzez system pożyczek i refundacji dla pracodawców inicjują powstawanie nowych miejsc pracy.
Opisane formy wspierania MSP i osób bezrobotnych obsługiwane są tylko w tych urzędach, które decyzją samorządu powiatowego otrzymały środki finansowe na realizację niżej wymienionych zadań.

Więcej informacji można uzyskać w powiatowych urzędach pracy lub ze strony internetowej www.praca.gov.pl

   

2. Wsparcie inwestycji innowacyjnych

-> Wsparcie finansowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa
tel. 22 699 70 18, 699 70 44/45
fax 22 699 70 46/56
http://www.parp.gov.pl

Komitet Badań Naukowych

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
tel.: (+22)-529-27-18
www.kbn.gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa,
tel: (0-22) 52-29-193, 308, 321, 322.
http://www.bgk.com.pl/kfpk1.html

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczeń i gwarancji spłaty kredytu bankowego pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych. Poręczenie i gwarancje mogą sięgnąć do 60% wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami ale nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln Euro.

Programy PHARE Unii Europejskiej

Programy sa realizowane przez PARP.

-> Wsparcie doradcze

Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych

http://www.npk.gov.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy (dotychczas Piątego Programu Ramowego UE) koordynuje działania sieci, do której należy 9 Regionalnych, 118 Lokalnych i 19 Branżowych Punktów Kontaktowych.

Główne zadania RPK to współpraca z KPK, przekaz informacji, akwizycja ofert, kontakty z instytucjami badawczymi i firmami, pomoc w pisaniu projektów, organizacja szkoleń, nadzór i koordynacja pracy Lokalnych PK, przygotowywanie materiałów promocyjnych dotyczących własnego regionu oraz podpisanie współpracy z zaprzyjaźnionymi regionami UE.

Bank Technologii i Wyrobów

Bank Technologii i Wyrobów był częścią zintegrowanego systemu informatycznego Agencji Techniki i Technologii (zlikwidowanej 1 kwietnia 2002). Został przejęty przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W banku gromadzone są oferty gotowych do wdrożenia innowacyjnych technologii i wyrobów opracowanych głównie przez krajowe środowiska naukowe i badawczo-rozwojowe. Oferty gromadzone są w systemie od 1997r, a kierowane są do przedsiębiorstw które chcą zmodernizować lub zamierzają wprowadzić nową produkcję.

Innovation Relay Centres

Od lipca 2000 r. rozpoczęły w Polsce swoją działalność trzy Ośrodki Przekazu Innowacji: IRC East Poland (woj. mazowieckie, lubelskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie), IRC South Poland (woj. łódzkie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) oraz IRC West Poland (woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), powołane w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Adres IRC East Poland

OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji
Al. Niepodległości 188 b
00-950 Warszawa
Tel.: (+48 22) 825 58 19; Fax: (+48 22) 825 33 19
Krystyna Siwek
e-mail: ksiwek@opi.org.pl
Paweł Gierycz
e-mail: gierycz@opi.org.pl
http://www.opi.org.pl

EUREKA

Eureka to inicjatywa 29 państw europejskich oraz Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie realizacji międzynarodowych projektów ukierunkowanych na wzrost innowacyjności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego utworzona w 1985 roku. Polska przystąpiła do Eureki w charakterze pełnoprawnego członka w 1995 roku.

Partnerzy realizujący przedsięwzięcia, które uzyskały status projektów Eureki mogą liczyć na wsparcie ze strony administracji państw członkowskich, w tym także na dofinansowanie ze środków publicznych.

Komitet Badań Naukowych w ramach obowiązującej procedury może podjąć decyzję o dofinansowaniu polskich partnerów współrealizujących projekt Eureki. Wartość dotacji finansowej wynosi obecnie nie więcej niż 60% kosztów udziału polskiego partnera.

Kontakt: KBN
Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej
Biuro EUREKI

00-529 Warszawa
ul. Wspólna 1/3, pokój 202
tel.: 022 628 14 06 fax: 022 628 35 34
mail: jtokarski@kbn.gov.pl

przydatne adresy stron internetowych:

www.eureka.be
www.kbn.gov.pl

LIFT

LIFT (Linking Innovation Finance and Technology) to projekt finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest dostarczenie pomocy osobom poszukującym kapitału na przedsięwzięcia gospodarcze, szczególnie te, które opierają się na nowoczesnych technologiach.

   

3. Programy skierowane na obszary wiejskie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja udziela dofinansowania do odsetek od kredytów i pożyczki na realizację przedsięwzięć gwarantujących powstanie nowych stałych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Kredyty na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich z dopłatami do odsetek ze środków Funduszu Pracy oraz z poręczeniami/ gwarancjami kredytowymi Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa.

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

ul. Dolańskiego 2
00 215 Warszawa
www.awrsp.gov.pl

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oferuje za pośrednictwem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., linię kredytową na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości o charakterze pozarolniczym przy zatrudnianiu bezrobotnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych oraz członków ich rodzin na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z dopłatami do oprocentowania ze środków Funduszu Pracy.

Bliższe informacje odnośnie lokalnych instytucji współpracujących lub banków można uzyskać w instytucji realizującej program, PARP lub Exporterze.Informacja: PARP

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas