Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPrawo
     Maksymalny udział wsadu zagranicznego w eksporcie

Polska

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy.

(Dz. U. z dnia 20 września 2001 r., nr 101, poz. 1097)

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609) zarządza się, co następuje:

§ 1. Maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiający uznanie tego produktu za krajowy, ustala się w wysokości 50% wartości transakcyjnej eksportowanego produktu finalnego, z tym że:

  1. dla kabli światłowodowych, samolotów rolniczych i sportowych oraz wyrobów farmaceutycznych udział wynosi 60%,
  2. dla systemów komputerowych i urządzeń elektronicznej techniki obliczeniowej oraz wyrobów przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego udział wynosi 80%,
  3. dla eksportu usług budowlanych udział wynosi 90%.

§ 2. 1. Wartość składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym stanowi różnica między wartością transakcyjną a wartością składników pochodzenia krajowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wartość składników pochodzenia zagranicznego nie obejmuje:

  1. surowców i półfabrykatów pochodzących z importu, użytych do produkcji produktu finalnego, które nie są wydobywane i wytwarzane w kraju,
  2. wynagrodzenia krajowego przewoźnika, gdy na przewożony ładunek wydano polski dokument przewozowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia towaru stanowiącego przedmiot eksportu, jeżeli ubezpieczycielem jest podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. kosztów transportu wykonywanego przez przewoźnika innego niż krajowy, jeżeli eksporter złoży zaświadczenie ministra właściwego do spraw transportu, stwierdzające niemożność skorzystania z usług przewoźnika krajowego.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy (Dz. U. Nr 74, poz. 860).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas