Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPrawo
     2010 - Legalizacja dokumentów handlowych

Polska

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, wydania świadectwa pochodzenia lub zaświadczenia, lub na potrzeby udziału w przetargu wymagana jest weryfikacja dokumentów Krajowa Izba Gospodarcza wykonuje czynności legalizacyjne tj. poświadcza dokumenty handlowe oraz wydaje świadectwa pochodzenia i zaświadczenia

Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie, których legalizacja mieści się w zakresie uprawnień Krajowej Izby Gospodarczej.

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Dział Legalizacji dokumentów:

 1. dokumenty autorstwa przedsiębiorcy, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe,
 2. dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem,
 3. świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową,
 4. świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego,
 5. poświadczanie za zgodność z okazanymi oryginałami kopii i kserokopii dokumentów handlowych,
 6. poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru,
 7. wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar,
 8. wystawianie świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych,
 9. zaświadczenia o statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością,
 10. zaświadczenia o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków,
 11. zaświadczenia/certyfikaty o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów do Działu Legalizacji Krajowej Izby Gospodarczej składa dokumenty rejestracyjne dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

Dokumenty rejestracyjne

Oryginały powyższych dokumentów są do wglądu, a ich kserokopie do pozostawienia.

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek o legalizację dostępny na stronie internetowej http://www.kig.pl/index.php/Legalizacja).

Dział Legalizacji
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, pokój 1A (parter)
tel.: 0-22 630 97 67, 630 96 31, 630 97 17; fax: 0-22 826 82 31KIG

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas