Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPromocja
     VI Kongres Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

2008 :: Stanowisko VI Kongresu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich w sprawie strategii proeksportowego rozwoju gospodarki i instrumentów wsparcia eksportu

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich kierując się najwyższą troską o kondycję całej polskiej gospodarki, dba o rozwój wszystkich branż i regionów, a przede wszystkim polskiego eksportu, jako siły motorycznej rozwoju kraju.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pragnie podkreślić, że proces przekształcania gospodarki na proeksportową wymaga uruchomienia skutecznych działań prowadzących do wzrostu eksportu, co zaowocuje trwałym rozwojem gospodarki oraz zaangażowaniem w międzynarodowy podział pracy.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich mając na uwadze potrzeby eksporterów stara się wspierać rozwiązywanie istniejących problemów i wyzwań, jakie stają przed eksporterami. Obecne warunki, w jakich działają polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej trudniejsze z uwagi na utrzymującą się aprecjację złotego w stosunku do walut obcych jak również kryzysu finansowego w USA oraz w innych krajach. Na rynkach walutowych obserwuje się tendencje zapoczątkowane już wcześniej. Wspólna waluta europejska mimo swej aprecjacji do dolara uległa dalszemu osłabieniu wobec złotego. Wartość dolara i euro względem złotego mimo, że stopniowo się zwiększa to jednak nadal w wielu przypadkach nie zapewnia rentowności eksportu. Przedsiębiorcy zauważają także nieefektywne działanie publicznych ośrodków informacyjnych i promocyjnych w kraju i za granicą, które powinny być istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi eksportu.

VI Kongres Eksporterów Polskich stwierdza, że słabnąca dynamika wzrostu eksportu, która przy wzrastającym tempie importu zagraża równowadze polskiej gospodarki. W związku z tym zwraca się do organów państwowych o podjęcie skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w zakresie rozwoju eksportu. Podjęcie natychmiastowych działań jest niezmiernie istotne, gdyż eksporterzy w coraz mniejszym stopniu mogą reagować obniżką kosztów na pogarszające się warunki wymiany międzynarodowej. Obniżka kosztów własnych, która w dużym stopniu umożliwiła Polsce wzrost udziału w międzynarodowej wymianie handlowej, zbliżyła się do granicy, której przekroczenie będzie skutkować zmniejszeniem zainteresowania eksportem przez przedsiębiorstwa. Sytuacja taka wymaga szerokiego użycia zarówno bezpośrednich jak i pośrednich instrumentów wsparcia eksportu, a także świadomego oddziaływania polityki makroekonomicznej na wyniki działalności eksportowej.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich dążąc do zahamowania tendencji spadkowej eksportu działać będzie na rzecz nadania rozwojowi eksportu strategicznego znaczenia w ramach długofalowej polityki społeczno-gospodarczej. W tym zakresie powinny być także w większym stopniu wykorzystane istniejące instrumenty wsparcia na rzecz proeksportowego rozwoju gospodarki, a mianowicie:

VI Kongres Eksporterów Polskich podkreśla istotną rolę i zadania dla organów państwowych w działaniach na rzecz rozwoju polskiego eksportu. W związku z tym powinny dążyć do:

VI Kongres Eksporterów Polskich aprobuje "Strategię proeksportowego rozwoju gospodarki", która kompleksowo określa podstawowe założenia, cele i kierunki polskiej polityki proeksportowej. Dokument ten ma charakter aplikacyjny dla organów państwowych oraz podmiotów gospodarczych.

VI Kongres Eksporterów Polskich mając na uwadze przede wszystkim konieczność utrzymania dynamiki rozwoju eksportu choćby na dotychczasowym poziomie oraz opanowanie skutków kryzysu finansowego - deklaruje współdziałanie Stowarzyszenia z organami państwowymi we wdrażaniu rozwiązań systemowych oraz "Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki".Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas