Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportZarządzanie
     Strategie ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne

Ewa Radomska
Kierownik Zakładu Ekonomii oraz wykładowca w Instytucie Ekonomii i Zarządzania POU - Polish Open University - http://www.pou.pl/
E-mail: ewa.radomska @ pou.pl

  Formy / strategie ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne

1) Handel zagraniczny i jego odmiany obejmuje:

2) Kooperacja bez udziału kapitału to:

Stosując taką formę działania - partnerzy nie łączą swoich kapitałów = nie powstaje wspólne przedsiębiorstwo. Ta forma wejścia na rynek zagraniczny nazywana jest także strategią kontraktową = współpraca z partnerem zagranicznym opiera się na zawartych kontraktach (np. sprzedaż licencji czy utworzenie sieci franchisingowej)

3) Kooperacja z udziałem kapitału to:

Obie strony uczestniczą we wspólnym przedsięwzięciu poprzez wkłady kapitałowe.

4) Inwestycje bezpośrednie
polegają na tworzeniu na rynku zagranicznym własnego zakładu handlowego, usługowego lub produkcyjnego (filii) lub na nabyciu już istniejącej firmy. Zakładanie filii na rynkach zagranicznych w postaci oddziału lub spółki - córki to najbardziej zaawansowany sposób ekspansji na tych rynkach.

Ze względu na RYZYKO wiążące się z daną formą internacjonalizacji oraz KONTROLĘ, jaką przedsiębiorstwo może sprawować w przypadku przyjęcia danej formy działania na rynku zagranicznym:

EKSPORT POŚREDNI

Występuje wówczas, gdy producent sprzedaje swoje produkty za granicą - korzystając z jednego pośrednika lub większej ich liczby. Jest podejmowany wówczas, gdy przedsiębiorstwo: nie ma doświadczenia w działaniach na rynkach zagranicznych, nie dysponuje personelem ani środkami finansowymi koniecznymi do podjęcia bezpośrednich działań na rynkach zagranicznych, rynek zbytu jest mały i nie opłaca się podejmować na nim samodzielnych działań.


  Zalety


Uwalnia producenta od ponoszenia ryzyka związanego z badaniem rynku, wyborem kanałów dystrybucji na rynku zagranicznym, sposobem promocji swoich produktów itp.

Nie wymaga dużego zaangażowania kapitałowego i osobowego

Nie wymaga nadmiernej rozbudowy struktury organizacyjnej o komórki handlu zagranicznego

Stosunkowo nieduże koszty związane z przygotowaniem oferty i jej sprzedażą na rynku zagraniczny


  Wady


Nie daje kontroli nad przepływem towarów

Uniemożliwia bezpośredni dostęp do nabywców towarów

Przepływ informacji o zmianach na rynku zagranicznym może trwać zbyt długo

Informacje mogą być zafałszowane lub mogą być niepełne

Osiągane są niższe przychody ze sprzedaży ze względu na marże pośredników

Uzależnienie się od pośredników dostarczających produkty na rynekEKSPORT BEZPOŚREDNI

Polega na sprzedaży własnych produktów bezpośrednio odbiorcom (przedsiębiorstwom zagranicznym lub ostatecznym nabywcom). Stosowany jest wówczas, gdy przedsiębiorstwo:


  Zalety


Możliwość szybszego dostosowania się do wymogów rynku zagranicznego

Możliwość osiągnięcia większych przychodów ze sprzedaży (brak marży pośredników)

Większa kontrola nad przepływem i sprzedażą towarów za granicą

Umożliwia bezpośredni dostęp do nabywców towarów

Szybki przepływ informacji o zmianach na rynku zagranicznym


  Wady


Większe ryzyko działania na rynku zagranicznym (związane z badaniem rynku, wyborem kanałów dystrybucji, sposobem promocji swoich produktów itp.)

Wymaga większego zaangażowania kapitałowego i personalnego

Konieczność rozbudowy struktury organizacyjnej o komórki handlu zagranicznegoSPRZEDAŻ LICENCJI

To sprzedaż za granicą prawa do częściowego lub pełnego korzystania z objętych patentem wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i know-how. Jest realizowana (m.in.), gdy:


  Zalety


Korzyści z tytułu uzyskanych opłat licencyjnych

Niewielkie zaangażowanie kapitałowe i personalne za granicą

Niskie ryzyko

Dostęp do nowych rynków – rozszerzenie skali działania przedsiębiorstwa

Licencjodawca nie musi podejmować działań związanych z pokonywaniem barier wejścia na nowe rynki i ryzykiem rynkowym

Zwrot nakładów na badania i rozwój

Poszerzenie zakresu transferu techniki i sprzedaży w ramach umów towarzyszących sprzedaży licencji (w efekcie może nastąpić uzależnienie techniczne licencjobiorcy od licencjodawcy)

Upowszechnienie pozytywnego wizerunku licencjodawcy


  Wady


Brak pewności, że produkty wytwarzane przez licencjobiorców (na podstawie licencji) będą dobrej jakości

Ryzyko konkurencji ze strony licencjobiorcy

Wysokie koszty nadzoru nad realizacją umowy licencyjnej, trudności w rozwiązywaniu sporów między stronami umowyFRANCHISING

Polega na tym, że przedsiębiorstwo inicjujące przekazuje drugiej stronie, w zamian za świadczenia pieniężne, pewne uprawnienia, pozwalające, aby druga strona wykorzystała je we własnej działalności. Uprawnienia te to np. prawo do korzystania (w określonym zakresie terytorialnym) z:

Franchising jest zbliżony do umowy sprzedaży licencji, ale różnica dotyczy przedmiotu umowy. Franchising stosowany jest przede wszystkim w sferze handlu i usług. Przykładami międzynarodowych sieci franchisingowych są:


  Zalety


Niewielkie nakłady kapitałowe na rozszerzenie programu działań marketingowych na kolejne rynki zagraniczne (poprzez wykorzystanie miejscowych zasobów i umiejętności)

Niewielkie zaangażowanie osobowe za granicą

Stosunkowo szybki rozwój przedsiębiorstwa (obroty i zyski)

Możliwość wejścia na nowe rynki terytorialne

Stosunkowo łatwa i szybka kontrola partnerów – uczestników sieci franchisingowej

Możliwość szybkiego dostosowania się do lokalnych warunków każdego z rynków

Wzmocnienie wizerunku i renomy międzynarodowej


  Wady


Problemy z doborem partnerów ze względu na konieczność posiadania wykwalifikowanego personelu

Trudności w monitorowaniu jakości świadczonych usług i zgodności działań marketingowych partnera z przedmiotem umowy franchisingowej

Możliwość pogorszenia międzynarodowej renomy firmy (w tym: spadek wartości sprzedawanych praw) na skutek obniżenia jakości usług, stosowania odmiennych działań promocyjnych lub ich braku

Możliwość zrezygnowania przez uczestników ze współpracy w ramach sieci po zdobyciu wiedzy i doświadczenia

Możliwość ograniczeń prawnych franchisinguKONTRAKT MENEDŻERSKI (KONTRAKT NA ZARZĄDZANIE)

Polega na tym, że przedsiębiorstwo daje do dyspozycji swojemu partnerowi na zagranicznym rynku zespół osób dysponujących określona wiedzą i doświadczeniem w zakresie kierowania firmą.
Stosowany jest wówczas, gdy przedsiębiorstwo:

Główne zalety: niewielkie ryzyko i brak nakładów finansowych po stronie oferującego usługi menedżerskie;

Problemy: brak rozumienia przez menedżerów odmiennej kultury biznesu w danym kraju, brak efektywnej komunikacji z pracownikami i klientami oraz innymi partnerami biznesowymi.

INWESTYCJE KOMPLEKSOWE

Polegają na całościowej realizacji inwestycji za granicą, podczas której wykorzystuje się sprzęt, wyposażenie, know-how oraz personel wykonawczy inwestycji. Działania przedsiębiorstwa obejmują wtedy:

To jedna z najbardziej rozwiniętych form działania na rynku zagranicznym.

JOINT VENTURE

Polega na tym, że tworzone jest wspólne przedsiębiorstwo z niezależnym partnerem zagranicznym. Czynniki sprzyjające tworzeniu joint venture (m.in.): perspektywy ekonomiczne wejścia na obcy rynek są zadowalające, ale utworzenie własnego przedsiębiorstwa - niemożliwe ze względu na brak wystarczającego doświadczenia i znajomości specyfiki rynku zagranicznego


  Zalety


Efekt synergii pochodzący z połączenia zasobów, doświadczenia i działań partnerów

Wspólne ponoszenie ryzyka działań na rynku zagranicznym

Poznanie lokalnych warunków, wymagań klientów, działań konkurentów, dystrybutorów, miejscowych władz następuje z pomocą krajowego partnera – jest to cenna metoda zrozumienia czynników kulturowych warunkujących zachowania nabywców, sposobów prowadzenia negocjacji z przedstawicielami lokalnego biznesu

Dostęp do tańszych surowców i siły roboczej

Dostęp do nowych rynków

Pokonanie barier handlowych wejścia na rynek zagraniczny

Zdobycie wiedzy i doświadczenia na rynku zagranicznym


  Wady


Wybór niewłaściwego partnera

Problemy z ustaleniem wspólnych strategicznych celów przedsięwzięcia, kontrolą nad działaniami marketingowymi na rynkach zbytu, podejmowaniem decyzji np. o inwestowaniu lub transferze zysków

Wydłużenie czasu podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych (w przypadku parytetowego joint venture, tzn. gdy obaj partnerzy mają udziały po 50 %) – wpływ na obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, zmniejszenia elastyczność reakcji na sygnały z otoczenia

Różnice kulturowe mogą stać się źródłem problemów w komunikowaniu się partnerów czy nawet konfliktów, np. między zagraniczną kadrą zarządzającą a miejscowymi pracownikami

Konkurencja ze strony joint venture dla partnera (w przypadku eksportu na rynku, na którym już działa)

Trudności globalnej koordynacji, zwłaszcza działań marketingowych – gdy przedsiębiorstwo uczestniczy w wielu joint venture na różnych rynkach zagranicznychALIANSE STRATEGICZNE

Są to sojusze (porozumienia) między niezależnymi przedsiębiorstwami, które zawierane są w celu kooperatywnego budowania i rozwijania konkurencyjności międzynarodowej, sprostaniu wyzwaniom globalizacji oraz - związanym z nią - wysokim kosztom rozwoju technologicznego.


  Zalety


Przetrwanie na rynku i ochrona dotychczasowej pozycji rynkowej

Możliwość uzyskania efektów synergii: wykorzystywanie ekonomii skali, uczenie się od partnerów, dostęp do nowych technologii, wspólne zarządzanie ryzykiem, dzielenie się kosztami prac badawczych, projektowych, wytwórczych, marketingowych, niższe koszty wejścia na nowe rynki, do nowych sektorów lub ich segmentów, zmniejszenie niepewności

Możliwość ominięcia barier handlowych w dostępie do rynków partnerów


  Wady


Problemy z koordynacją wspólnych działań

Brak świadomości występowania barier kulturowych, administracyjnych, geograficznych i ekonomicznych utrudniających współpracę między przedsiębiorstwami w zakresie wspólnego rozwojuINWESTYCJE BEZPOŚREDNIE

Są formą długoterminowej lokaty kapitału za granicą, polegającą na stworzeniu w obcym kraju nowego przedsiębiorstwa i wyposażeniu go w kapitał zakładowy albo wykupieniu takiej ilości akcji zagranicznego przedsiębiorstwa, która pozwala na kontrolowanie jego działalności. Przedsiębiorstwo, które podjęło decyzję o bezpośredniej inwestycji na rynku zagranicznym może:

Nabycie (zakup, przejęcie) na rynku zagranicznym już istniejącego przedsiębiorstwa
Forma stosowana najczęściej, gdy firma chce jak najszybciej wejść na rynek zagraniczny (ominięcie barier dostępu do danego rynku). Z chwilą zakupu - firma nabywa także określony udział w rynku, istniejące sieci kontaktów handlowych, ewentualnie - znaną na rynku zagranicznym markę produktu co umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami zagranicznymi (które również zamierzają działać na określonym rynku). Zakup taki wymaga dużych nakładów kapitałowych, niezbędne są ponadto - zazwyczaj długie i skomplikowane negocjacje, atuty rynkowe przejętej firmy mogą stracić na wartości, np. na skutek wrogiej reakcji opinii publicznej na obecność obcego kapitału, trudności we współpracy z pozostawioną kadrą (różnice kulturowe), strajków związków zawodowych, pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju docelowego inwestycji itd.

Utworzenie nowego, własnego przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym (od podstaw)
Wiąże się z dużym zaangażowaniem zasobów przedsiębiorstwa oraz ryzykiem.
Przyczyną budowy przedsiębiorstwa od podstaw na rynku zagranicznym mogą być kwestie technologiczne - w nowym zakładzie można zastosować nowoczesną technologię, podczas gdy jej wdrożenie w istniejącej już firmie może być utrudnione: konieczność przeszkolenia załogi lub redukcji zatrudnienia, budowy nowej struktury organizacyjnej.
Decyzja o założeniu nowego przedsiębiorstwa może także wynikać z korzystnych rozwiązań finansowych dla inwestorów zagranicznych na danym rynku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, brak ograniczeń w transferze zysków). Przedsiębiorstwa zakładają na rynkach zagranicznych także własne oddziały i biura sprzedaży. Na początku mają one za zadanie zajmować się sprzedażą eksportowanych produktów, budową kanałów dystrybucji i promocją produktów eksportowanych. Z czasem następuje lokowanie na rynku zagranicznym zakładów produkcyjnych. Utworzenie oddziału oznacza, że jest on w pełni własnością przedsiębiorstwa macierzystego i ono odpowiada za jego zobowiązania. Oddział nie posiada osobowości prawnej - a więc ma mniejszą samodzielność ekonomiczną. Spółka-córka jest także własnością przedsiębiorstwa macierzystego - ale jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości kapitałów spółki. Spółka taka posiada osobowość prawną i jest odpowiedzialna za swoje zobowiązania.

  Czynniki od których zależy wybór przez przedsiębiorstwo określonej formy / strategii ekspansji na rynki zagraniczne

       Czynniki zewnętrzne (wynikające z otoczenia przedsiębiorstwa)


Wielkość, dynamika i potencjał rynku zagranicznego

Bliskość (geograficzna, kulturowa itp.) rynku zagranicznego

Charakterystyka danej branży (grupy produktów)

Sytuacja konkurencyjna

Warunki polityczne i prawno – administracyjne oraz stopień ryzyka (głównie politycznego)

Bariery taryfowe i pozataryfowe w odniesieniu do handlu międzynarodow

Infrastruktura ekonomiczno – rynkowa i marketingowa

Dostępność kapitału i know – how


       Czynniki wewnętrzne (pochodzące z samego przedsiębiorstwa)


Cele strategiczne przedsiębiorstwa

Zasoby (finansowe, kadrowe) przedsiębiorstwa

Przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa

Stopień umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa

Proaktywne lub reaktywne podejście zarządu do internacjonalizacji

Akceptowany poziom ryzyka i niepewności w działaniach na rynku zagranicznym

Umiejętności (doświadczenie) w zakresie działania w warunkach ryzyka międzynarodowego

Czynnik czasu i potrzeba kontroli

Stopień elastyczności

Specyfika asortymentu przedsiębiorstwa i lokalizacja jego produkcji


Ewa Radomska

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas