Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportZarządzanie
     Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) polskich firm

Ewa Radomska
Kierownik Zakładu Ekonomii oraz wykładowca w Instytucie Ekonomii i Zarządzania POU - Polish Open University - http://www.pou.pl/
E-mail: ewa.radomska @ pou.pl

  Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) polskich przedsiębiorstw.
Równolegle z wciąż trwającym procesem transformacji polskiej gospodarki - postępuje proces jej integracji z międzynarodowym otoczeniem gospodarczym. Włączanie się gospodarki polskiej do gospodarki światowej poprzez internacjonalizację i globalizację dokonuje się nie tylko na poziomie gospodarki narodowej ale także jej głównych uczestników: przedsiębiorstw. To one są głównymi aktorami w procesie konkurencji międzynarodowej - zdobywają pozycje konkurencyjne, budują swój potencjał, stosują określone strategie. Wpływają na własną konkurencyjność a także gospodarki jako całości.

Zmiany warunków rynkowych i charakter współczesnej konkurencji międzynarodowej wymagają często reorientacji dotychczasowych strategii - w tym: rozważenie ekspansji na rynki zagraniczne w formie BIZ. Uwarunkowane jest to wieloma czynnikami - zewnętrznymi (wynikającymi z otoczenia) oraz wewnętrznymi (pochodzącymi z samego przedsiębiorstwa). Artykuł prezentuje skalę i strukturę Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych polskich przedsiębiorstw, zwraca uwagę na motywy internacjonalizacji, czynniki sprzyjające tej ekspansji ale też na bariery. Dodatkowo: sformułowano ogólne zalecenia praktyczne dla polskich przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne w formie BIZ.

Badania na temat polskich inwestycji za granicą nie są liczne. Składają się na nie:

Dane dotyczące skali i geograficznych kierunków ekspansji polskich przedsiębiorstw w formie BIZ - prezentowane w artykule - opierają się przede wszystkim na informacjach ujętych w raporcie Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki "Polskie inwestycje bezpośrednie 2006/2007" opublikowanym w marcu 2008 r.

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) rozumiane są tutaj jako przepływ kapitału obejmujący:

Jaka jest pozycja polskich inwestycji zagranicznych w porównaniu do BIZ dokonywanych przez przedsiębiorstwa z krajów o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego - Republiki Czeskiej i Węgier? Według J.H. Dunninga występuje zależność pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego oraz wielkością strumieni kapitału z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Strumień bezpośrednich inwestycji jest mierzony wskaźnikiem NOI (net outward investment - odpływ inwestycji netto) per capita. Obliczany jest on jako różnica między bezpośrednimi inwestycjami podejmowanymi przez przedsiębiorstwa danego kraju za granicą a wielkością BIZ napływających do tego kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na podstawie badań empirycznych Dunning wydzielił cztery stadia rozwoju gospodarczego. W każdy stadium strumień BIZ zachowuje się w odmienny sposób:

  1. w krajach najsłabiej rozwiniętych - wskaźnik NOI per capita przyjmuje wartość zerową lub minimalnie ujemną. Wynika to z faktu, że kraje te nie dysponują wystarczającą wielkością kapitału, który umożliwiałby podmiotom funkcjonującym w tym kraju podjecie inwestycji za granicą. Kraje te nie stanowią także atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji zagranicznych.
  2. drugie stadium rozwoju osiągają kraje, w których, obserwowany jest wzrost ujemnej wielkości wskaźnika NOI per capita. Wynika to z faktu, iż BIZ w tych krajach, ze względu na korzyści lokalizacyjne rosną, natomiast inwestycje podejmowane przez przedsiębiorstwa z tych krajów za granicą, w dalszym ciągu są niewielkie.
  3. trzecie stadium obejmuje grupę krajów, w których wskaźnik NOI per capita nadal pozostaje ujemny, ale ich bezwzględna wartość maleje. Oznacza to, że oprócz napływu BIZ do tych krajów, zwiększa się dynamika ich własnych inwestycji za granicą.
  4. w czwartym stadium znajdują się kraje, w których wskaźnik NOI per capita osiąga wskaźniki dodatnie z tendencją wzrostową. Oznacza to, że przedsiębiorstwa z tych krajów więcej inwestują poza granicami swych krajów niż napływa do nich kapitału w formie BIZ. Ta grupa krajów stanowi główne źródło kapitału inwestycyjnego w gospodarce światowej.

Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki RP, na podstawie danych UNCTAD, przeprowadził analizę porównawczą wskaźnika NOI per capita w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech dla okresu: 1997 - 2007 .
W odniesieniu do podziału Dunninga - kraje te (w tym: Polskę) można obecnie sklasyfikować pomiędzy trzecią i czwartą fazą rozwoju.

Według danych UNCTAD, polskie inwestycje bezpośrednie za granicą o wartości 3 120 mln EUR w 2007 r. stanowiły 0,35% światowych przepływów kapitałowych z tytułu inwestycji dokonywanych za granicą. Udział ten jest niewielki ale systematycznie rośnie z roku na rok (w 2003 r. wynosił 0,05%). Świadczy to o tym, że polska gospodarka rozwija się, a także o rosnącym zaangażowaniu polskich przedsiębiorstw w działalność na rynkach zagranicznych, coraz aktywniejszym udziale w globalizującej się gospodarce światowej.

Główne motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne w formie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych:

  Kierunki geograficznej ekspansji polskich BIZ

Pod względem kierunków geograficznych ekspansji polskich przedsiębiorstw w formie BIZ - wzrasta znaczenie krajów europejskich oraz azjatyckich.

W 2006 r. kraje europejskie przyjęły 97,2% wszystkich polskich inwestycji za granicą - najwięcej:

Analiza prasy branżowej oraz informacje Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji działające w państwach, które w 2006 r. przyciągnęły najwięcej polskich inwestycji wskazują, że w przypadku: Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwajcarii trudno mówić o BIZ w klasycznym rozumieniu, tzn. BIZ związanych z przejęciami zagranicznych przedsiębiorstw, zakupie znaczących udziałów w przedsiębiorstwach zagranicznych czy realizacji BIZ w formie greenfield.
Większość polskich inwestycji w tych krajach miała jednak charakter przepływów finansowych (zgodnie z metodologią - zaliczanych do BIZ). Niektóre z dużych polskich firm funkcjonują w formie holdingów. Ich główne spółki zarejestrowane są w jednym z wymienionych krajów. Taka forma działalności daje możliwość transferowania zysków osiąganych przez polskie przedsiębiorstwa za granicę, gdzie opodatkowanie jest korzystniejsze. Dodatkowo, wymienione kraje, uznawane za centra finansowe o zasięgu globalnym stają się miejscami, gdzie polskie przedsiębiorstwa rejestrują spółki zależne. Głównym celem tych spółek jest podejmowanie inwestycji bezpośrednich na rynkach krajów trzecich. Taka spółka - córka staje się niejako pośrednikiem. Kierowany do niej polski kapitał jest jedynie tzw. kapitałem w tranzycie wykorzystywanym do dokonywania BIZ w kraju trzecim.

Wysoka pozycja Litwy wiąże się z transakcją nabycia przez polski koncern paliwowo - energetyczny PKN Orlen - spółki AB Mażeikiu Nafta. Była to transakcja jednorazowa. Zarząd PKN Orlen zapowiedział jednak, że spółka w ciągu najbliższych sześciu lat zamierza zainwestować na rynku litewskim dodatkowo ponad 1,6 mld USD.

Ukraina jest przykładem kraju, gdzie stopniowy wzrost wartości polskich BIZ w różnych sektorach obserwowany jest od 1997 r. Obejmują przede wszystkim inwestycje w kapitały własne przedsiębiorstw czemu towarzyszą znaczne inwestycje w postaci kredytów na dalszy rozwój prowadzonej tam działalności. Inwestycje podejmowane przez polskich przedsiębiorców na rynku ukraińskim mają charakter długofalowy.
Stosunkowo wysoki jest udział polskich inwestycji bezpośrednich w sektorze finansowym. Poprzez nabycie większościowych pakietów udziałów w trzech bankach ukraińskich zainwestowały na tym rynku trzy banki z Polski (łączna wartość transakcji szacowana jest na ok. 230 mln EUR). Nowi inwestorzy dokonują rebrandingu nabytych banków, dofinansują je, opracowują nowe strategie ich działania. Wskazuje to o strategicznym podejściu do tych inwestycji. Polski sektor finansowy na Ukrainie jest reprezentowany także przez firmę ubezpieczeniową, która zainwestowała na tym rynku poprzez przejęcie i dekapitalizowanie dwóch ukraińskich firm ubezpieczeniowych (na inwestycje przeznaczyła ok. 19 mln EUR).
W branży produkcyjnej, duże inwestycje - typu greenfield polskich podmiotów obejmują: budowę fabryki deski podłogowej (wartość inwestycji - ok. 40 mln EUR), fabryki płytek ceramicznych (ok. 55 mln EUR), opakowań aluminiowych (ok. 30 mln EUR) oraz profili aluminiowych (ok. 15 mln EUR).
Dynamiczny wzrost polskich BIZ na Ukrainie w 2007 r. miał miejsce mimo nadal mało korzystnych tendencji. Klimat inwestycyjny na Ukrainie nie jest sprzyjający dla działalności inwestycyjnej. Projekty rządowe dotyczące przywrócenia ulg w specjalnych strefach ekonomicznych nie zostały zrealizowane. Protekcjonizm, biurokracja, niestabilność polityczna są faktem.
Pomimo tego Ukraina staje się stopniowo głównym kierunkiem bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw. Świadczy o tym znacząca liczba dużych projektów inwestycyjnych oraz aktywna działalność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na tym rynku.
O atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy decydują przede wszystkim:

W przypadku Niemiec, według stanu na koniec 2007 r. wartość polskich inwestycji przekraczających jednostkowo poziom 1 mln EUR szacuje się na około 350 mln EUR ulokowanych w 15 dużych projektach.
Największa transakcja (ok. 140 mln EUR, co stanowi ok. 20% wartości polskiego kapitału zainwestowanego w Niemczech) dotyczy zakupu (2003 r.) przez PKN Orlen od koncernu BP sieci 494 stacji paliw zlokalizowanych w północnych Niemczech. Skala pozostałych polskich inwestycji w Niemczech jest niższa ale zrealizowano także duże projekty. Największy z nich to zakup przez polskie przedsiębiorstwo 90% udziałów w niemieckich zakładach chemicznych. Transakcja ta, o szacowanej wartości 75 mln EUR wzmocniła pozycję konkurencyjną polskiego przedsiębiorstwa jako drugiego producenta w Europie sody kalcynowanej i oczyszczonej. Kolejne dwie duże transakcje w Niemczech dotyczyły przejęcia dwóch firm produkujących tworzywa sztuczne (wartość transakcji: ok. 27,4 mln EUR) oraz nabycie większościowego pakietu akcji w spółce produkującej systemy elektryczne i elektroniczne dla górnictwa (wartość transakcji: ok. 26,4 mln EUR).
Obecność kapitałowa polskich podmiotów w Niemczech charakteryzuje się znacznym udziałem małych przedsiębiorstw, głównie z branży budowlanej. Według szacunków, na koniec 2007 r. w Niemczech działało ok. 100 tys. polskich podmiotów gospodarczych, z czego większość to firmy jednoosobowe .
O tak znacznej liczbie polskich podmiotów na rynku niemieckim świadczy bliskie sąsiedztwo Niemiec i Polski, atrakcyjność tego największego z europejskich rynków a także stopniowa liberalizacja przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej po ich akcesji do Unii Europejskiej (2004 r.).
Ułatwieniu uległa legalizacja prowadzonej działalności gospodarczej w formie rejestracji małych przedsiębiorstw, działających zwykle na zasadzie samozatrudnienia.

Inwestycje

Źródło: K. Orłowski "Złowić sukces: polskie inwestycje zagraniczne", "Nowy przemysł", 2008 nr 3, http://praca.wnp.pl

  Zjawisko dezinwestycji

W przypadku kilku krajów zauważalne jest zjawisko dezinwestycji - wycofania kapitału do Polski. W 2006 r. dotyczyło głównie:

O wysokim poziomie odpływu kapitału z Turcji zadecydowała ujemna wartość reinwestowanych zysków (- 98,6 mln EUR). W przypadku Finlandii i Danii, ujemny odpływ kapitału wynikał z ujemnego salda obrotów kapitałowych, które obejmowały głównie spłaty kredytów udzielonych przez inwestorów przedsiębiorstwom zagranicznym a także kredyty od nich otrzymane. Zjawisko dezinwestycji w każdym z przypadków wynikało z ujemnego salda obrotów kapitałowych a nie ze zmniejszania kapitałów własnych zaangażowanych za granicą.

Przykład 8
Grupa Atlas w 2007 r. sprzedała - austriackiemu Baumitowi - wybudowaną (za ok. 5 mln USD) fabrykę zapraw w Dubnej pod Moskwą. Powodów było kilka: oryginalne zaprawy, produkowane w Rosji, zaczęto uznawać za podróbki (dystrybutorzy uznali, że wolą produkty wytwarzane w Polsce, co stanowi gwarancję oryginalności produktu), trudności z koleją, która nie podstawiała wagonów na czas, urząd celny, który wielokrotnie przetrzymywał towary z Polski, problemy z brokerem, biurokracją i mentalność rosyjska.

  Bariery i perspektywy

Zauważalny od kilku lat trend wzrostowy wartości polskich inwestycji zagranicznych pozwala sądzić, że w perspektywie długookresowej zostanie on utrzymany. Przedwczesne natomiast wydają się opinie, że w najbliższym czasie Polska będzie eksporterem kapitału netto lokowanego w formie BIZ. Wniosek taki wynika z:

Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania oraz możliwości polskich przedsiębiorstw - do głównych barier dokonywania BIZ i osiągani założonych celów na rynku docelowym należą:

  Zalecenia dla przedsiębiorstw

Decyzja przedsiębiorstwa o ekspansji na rynki zagraniczne w formie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych uwarunkowana jest różnymi czynnikami:

Do czynników zewnętrznych należą m.in.:

Do czynników wewnętrznych należą m.in.:

Ekspansja na rynki zagraniczne wymaga odpowiedniego przygotowania. Sprzyja temu z pewnością podejście proaktywne - mające swe źródło w świadomości, motywacji, inicjatywie i zaangażowaniu zarządu przedsiębiorstwa w proces umiędzynarodowienia.

Przedsiębiorstwo powinno:Ewa Radomska

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas