Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPrawo
     Akty prawne w handlu międzynarodowym

Spis Treści
 
Najważniejsze konwencje międzynarodowe
Zwyczaje handlowe
Kodyfikacje prywatne
Prawo Wspólnot Europejskich


Najważniejsze konwencje międzynarodoweZwyczaje handlowe

Zwyczaj handlowy to tradycyjna forma postępowania przy zawieraniu kontraktów albo przyjęty jednolity sposób interpretacji terminologii stosowanej w handlu. Nie może być sprzeczny z normami prawnymi bezwzględnie obowiązującymi, uzupełnia jedynie postanowienia umowne. Zwyczaj handlowy musi być odpowiednio jasny i znany w handlu międzynarodowym lub w określonej branży.

Uzans handlowy to zwyczaj handlowy potwierdzony oficjalnie przez miarodajną instytucję ogłoszony przez nią jako obowiązujący lub jako zalecany.

Prawny walor zwyczaju - tzn. jego rola, miejsce i zakres zastosowania - jest określany przez prawo krajowe, właściwe dla danej umowy. Oznacza to, iż strony mają swobodę, co do uzgodnienia i zastosowania danego zwyczaju - oczywiście w granicach obowiązującego prawa.

W prawie polskim zawarte są zasady nakazujące stosowane utrwalonych zwyczajów np: Art. 56 k.c. "Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów."

Najważniejszą instytucją międzynarodową o charakterze pozarządowym, unifikującą zwyczaje handlowe jest Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC - International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu.

Dokumenty opracowane przez ICC:Kodyfikacje prywatne

Jeśli żadna ze stron nie zgadza się na zastosowanie prawa państwa drugiej strony, to mogą poddać ją procedurze arbitrażowej na podstawie ponadgranicznie akceptowanych zasad prawa, ujętych w prywatnych kodyfikacjach prawa umów w międzynarodowym obrocie handlowym.

Najbardziej znane kodyfikacje prywatne (prawa modelowe):Prawo Wspólnot Europejskich

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej mamy do czynienia z podwójnym systemem prawnym:

Zasady stosowania Prawa Wspólnotowego:
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas