Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentJakość, certyfikaty
     Certyfikacja - system oceny zgodności z UE

Spis Tresci
System Oceny Zgodności z UE
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

 

Certyfikacja - system Oceny Zgodności z UE

Dnia 30 lipca 1998 r. została zawarta umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Polską dotycząca Protokołu o Europejskim Porozumieniu w sprawie Oceny Zgodności (ang.: PECAA), której celem było stworzenie systemu oceny zgodności w Polsce.

W związku z tym w pierwszej kolejności została zmodyfikowana lista towarów podlegających obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B" - Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. wycofano 118 grup wyrobów. Kolejnym etapem było przygotowanie nowelizacji ustawy o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 70/01, poz. 776), która umożliwiła Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia i dalsze skrócenie "listy B", a także wydanie przez Ministra Gospodarki rozporządzenia "w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie, lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta" (Dz. U. Nr 5/00, poz. 58).

Jednak uzyskanie pełnej zgodności polskich przepisów z wymaganiami UE oraz unijnym systemem w zakresie oceny zgodności, zostanie osiągnięte po wejściu w życie aktów wykonawczych do niżej wymienionych ustaw tzw. horyzontalnych, jako niezbędnych podstaw do właściwego funkcjonowania całego systemu: ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów; ustaw o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw, która zostanie zmieniona nową ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.nr 166 poz.1360) Zawiera ona delegację do wydawania rozporządzeń Rady Ministrów wdrażających tzw. dyrektywy nowego podejścia . Do chwili obecnej z dyrektyw nowego podejścia zostały wdrożone i - wydane w formie rozporządzeń do ustawy o systemie oceny zgodności , następujące dyrektywy:

W 2002 r. rozpoczął się proces negocjacji Protokołu do Układu Europejskiego ws. Europejskiego Porozumienia o Ocenie Zgodności (PECA). Wejście w życie Protokołu przyczyni się do ułatwienia obrotu towarowego między Polską a krajami Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów objętych przyszłym porozumieniem.

 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji z późniejszymi zmianami, a w szczególności ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji, która weszła w życie 10 września 1999 r. Ustawa ta umożliwiła skrócenie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji w Polsce oraz uznawanie certyfikatów oceny zgodności i deklaracji zgodności dostawcy na towary pochodzące z krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania wspomnianych dokumentów. Znowelizowana ustawa określiła procedury funkcjonowania systemu w okresie przejściowym. Została utrzymana wiodąca rola PCBC w zakresie organizowania i nadzorowania systemu badań i certyfikacji.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem artykułów wskazanych do wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2003 r. Na podstawie tej ustawy, w dniu 1 stycznia 2001 r. powstało Polskie Centrum Akredytacji, które przejęło działalność Biura ds. Akredytacji PCBC i Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych Głównego Urzędu Miar. Zgodnie z art. 49 ustawy, z dniem 1 stycznia 2003 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Do zakresu działania spółki należą: badania i certyfikacja wyrobów, certyfikacja systemów zarządzania, szkolenie i certyfikacja personelu. Spółka przejęła, odpowiednio do zakresu swojego działania, pracowników oraz wierzytelności i zobowiązania po Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2003 r. Na podstawie tej ustawy traci moc ustawa z 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa o badaniach i certyfikacji zachowuje moc do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 60 ustawy o ocenie zgodności zadania w zakresie organizowania i nadzorowania systemu badań i certyfikacji wykonuje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna.

Informacja: MGP i PS

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas