Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportUbezpieczenie
     Ubezpieczenia eksportowe

Charakterystyka ogólna

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) jest firmą ubezpieczającą transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Od 1991 roku oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczaniu inwestycji bezpośrednich za granicą. KUKE, jako jedyna instytucja w Polsce, posiada ustawowy mandat do prowadzenia ubezpieczeń z gwarancjami Skarbu Państwa. Działa jako agencja kredytów eksportowych, stanowiąc tym samym jeden z elementów polityki proeksportowej państwa. Dodatkowo struktura kapitałowa KUKE daje gwarancję bezpieczeństwa finansowego działalności prowadzonej przez Korporację, 63,31% akcji jest w posiadaniu Ministerstwa Finansów, natomiast 36,69% akcji skupione jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zakres działania Korporacji:

KUKE wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje rządowy program Finansowe Wspieranie Eksportu, na który przeznaczono blisko 6 mld zł. Założenia programu obejmują finansowanie polskiego eksportu z wykorzystaniem ubezpieczeń i gwarancji KUKE.

Biorąc pod uwagę zakres oferowanych przez KUKE instrumentów ubezpieczeniowych polscy eksporterzy mogą korzystać z najbardziej kompleksowego wsparcia na jakie pozwalają standardy i procedury europejskie. Zrównuje to ich szanse w międzynarodowym obrocie gospodarczym z ich zagranicznymi konkurentami.

Oferta

EUROPOLISA

ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych

Kto może skorzystać z Europolisy?

Ubezpieczenie adresowane jest do małych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność handlową lub dokonujących sprzedaży na niewielką skalę.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w formie polisy rocznej, która zabezpiecza przedsiębiorcę przed utratą należności w wyniku zdarzeń określanych jako ryzyko handlowe .

Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne należności do wysokości ustalonych przez KUKE limitów kredytowych dla poszczególnych kontrahentów, dla których odroczenie terminu płatności wynosi nie więcej niż 180 dni.

Jakie korzyści oferuje Europolisa?

Europolisa stanowi najwyższy standard ochrony dla najmniejszych uczestników rynku a największe jej walory to:

Jakie kraje mogą być objęte ochroną w ramach Europolisy?

Ile kosztuje ubezpieczenie należności w ramach Europolisy?

Koszt ubezpieczenia w ramach Europolisy zależy od wysokości limitów kredytowych. Tabela opłat związanych z ubezpieczeniem jest dostępna na www.kuke.com.pl.

Ocena i monitorowanie ryzyka kontrahentów oraz windykacja ubezpieczonych należności dokonywana jest przez KUKE bez dodatkowych opłat i prowizji.

PAKIET

ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych

Kto może skorzystać z Pakietu?

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce i realizujących cykliczną sprzedaż produktów i usług do partnerów zagranicznych oraz krajowych

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w formie polisy obrotowej, która zabezpiecza przedsiębiorcę przed utratą należności w wyniku zdarzeń określanych jako ryzyko handlowe i polityczne .

Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne należności do wysokości ustalonych przez KUKE limitów kredytowych dla poszczególnych kontrahentów, dla których odroczenie terminu płatności jest krótsze niż 2 lata w eksporcie i 1 rok w przypadku sprzedaży krajowej, dotyczą zatem w głównej mierze sprzedaży dóbr/usług o charakterze konsumpcyjnym.

Jakie korzyści oferuje Pakiet?

Pakiet jest przede wszystkim wiarygodnym zabezpieczeniem przed utratą należności a największe jego walory to:

Ile kosztuje ubezpieczenie należności w ramach Pakietu?

Koszt ubezpieczenia w ramach Pakietu zależny jest od:

Dla umowy ubezpieczenia w drodze negocjacji ustalana jest składka minimalna, która płatna jest w dogodnych ratach. Na koniec okresu ubezpieczeniowego następuję porównanie wartości zapłaconej składki minimalnej ze składką ubezpieczeniową, która naliczana jest na podstawie stawki procentowej wyznaczonej na podstawie powyższych parametrów oraz wielkości zgłoszonego do ubezpieczenia obrotu z ubezpieczonymi kontrahentami. W przypadku różnicy na korzyść składki ubezpieczeniowej KUKE wystawia rachunek wyrównawczy.

Stawka za ubezpieczenie oscyluje w granicach 0,1-0,8% wolumenu obrotu zgłoszonego do ubezpieczenia.

Windykacja ubezpieczonych należności dokonywana jest przez KUKE bez dodatkowych opłat i prowizji, natomiast ubezpieczający uczestniczy w kosztach oceny i monitorowania ubezpieczonych partnerów handlowych. Wysokość opłat jest zróżnicowana w zależności od kierunków sprzedaży.

POLISA NA WSCHÓD

gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych od ryzyka nierynkowego

Kto może skorzystać z Polisy na Wschód?

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce i realizujących eksport polskich produktów i usług.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w formie polisy obrotowej, która zabezpiecza przedsiębiorcę przed utratą należności w wyniku zdarzeń określanych jako ryzyko nierynkowe. Ryzyko nierynkowe natomiast to zbiór ryzyk handlowych, politycznych oraz związanych z działaniem siły wyższej, które mogą mieć wpływ na opóźnienia w zapłacie lub całkowity ich brak.

Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne należności do wysokości ustalonych przez KUKE limitów kredytowych dla poszczególnych kontrahentów, dla których odroczenie terminu płatności jest krótsze niż 2 lata, dotyczą zatem w głównej mierze eksportu dóbr/usług o charakterze konsumpcyjnym.

Jakie korzyści oferuje Polisa na Wschód?

Polisa na Wschód to przede wszystkim wiarygodne zabezpieczenie przed utratą należności a największe jej walory to:

Ile kosztuje ubezpieczenie należności w ramach Polisy na Wschód?

Koszt ubezpieczenia transakcji w ramach Polisy na Wschód zależny jest od:

Stawka procentowa wyznaczona w oparciu o powyższe elementy jest podstawą naliczenia składki ubezpieczeniowej od zgłoszonych przez klienta obrotów zrealizowanych z kontrahentami, dla których KUKE dokonała pozytywnej oceny ryzyka i ustaliła limity kredytowe . Składka miesięczna w odniesieniu do każdego kontrahenta objętego ochroną nie może być mniejsza niż - ustalona w umowie ubezpieczenia - składka minimalna (30 lub 120 zł w zależności od wartości limitu kredytowego).

Koszt ubezpieczenia można wyliczyć korzystając z interaktywnego kalkulatora dostępnego na stronie www.kuke.com.pl

Ocena i nadzorowanie sytuacji płatniczej kontrahentów oraz windykacja ubezpieczonych należności dokonywane są przez KUKE bez dodatkowych opłat i prowizji. Składka jest jedynym kosztem ponoszonym przez klienta w ramach Polisy na Wschód.

POLISA INDYWIDUALNA

gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych od ryzyka nierynkowego

Realizując pojedyncze kontrakty eksportowe, polscy przedsiębiorcy oczekują ochrony należności przez cały okres dostaw niezbędnych do przeprowadzenia i zakończenia transakcji. Taką możliwość stwarza im Polisa Indywidualna, która może być wykorzystywana szczególnie w kontraktach eksportowych o charakterze inwestycyjnym (np. sprzedaż maszyn i urządzeń, linii technologicznych, usług budowlano-montażowych itp.).

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce lub ich wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, które realizują eksport polskich produktów i usług.

Jakie korzyści oferuje Polisa Indywidualna?

Polisa Indywidualna to przede wszystkim:

Ile kosztuje ubezpieczenie należności w ramach Polisy Indywidualnej?

Stawka, podobnie jak w Polisie na Wschód, określana jest procentowo a jej wysokość zależy od:

Składka obliczana jest według stawki procentowej od wysokości sumy ubezpieczenia a płatna jednorazowo z góry w terminie 15 dni od daty wystawienia rachunku.

Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia średnio- i długoterminowych kontraktów eksportowych

Realizacja projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym narażona jest na szczególnie wysokie ryzyko finansowe. Stosowany w takich kontraktach odroczony termin płatności może wynosić ponad 2 lat i więcej lat. Sytuacja kontrahenta czy jego kraju może w tym czasie ulec niekorzystnej zmianie. KUKE proponuje gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie Kredytu Dostawcy oraz dla banków finansujących projekty eksportowe – ubezpieczenie Kredytu dla Nabywcy.

Ubezpieczenie Kredytu Dostawcy

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Z ubezpieczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce i planujący eksport polskich produktów i usług o charakterze inwestycyjnym (w tym dóbr kapitałowych).

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Kredyt Dostawcy zabezpiecza przedsiębiorcę przed utratą należności w wyniku zdarzeń określanych jako ryzyko handlowe, polityczne oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej .

Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się do należności przysługujących przedsiębiorcy z tytułu jednostkowego kontraktu eksportowego z terminem płatności 2 i więcej lat.

W ramach Kredytu Dostawcy możliwe jest ubezpieczenie ryzyka kredytu (czyli należności powstałych po wysyłce towaru), jak i ryzyka produkcji (czyli kosztów poniesionych w związku z realizacją ubezpieczonego kontraktu w przypadku, gdyby została ona przerwana z przyczyn nie leżących po stronie ubezpieczającego).

Jakie korzyści oferuje Kredyt Dostawcy?

Najistotniejszymi zaletami ubezpieczenia Kredytu Dostawcy są:

KUKE oferuje również instrumenty umożliwiające połączenie ubezpieczenia Kredytu Dostawcy oraz finansowania sprzedaży towarów i usług za granicę przy zastosowaniu odroczonego terminu płatności dwóch i więcej lat zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej.

Finansowanie może mieć charakter kredytu zabezpieczonego cesją z praw z umowy ubezpieczenia lub wykupu wierzytelności objętych ubezpieczeniem.

KUKE

Ubezpieczenie Kredytu dla Nabywcy

Większość realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa zagranicznych projektów inwestycyjnych wymaga wsparcia w postaci bezpośredniego finansowania. Ubezpieczenie Kredytu dla Nabywcy służy zabezpieczeniu kredytu udzielanego przez bank krajowy lub zagraniczny na rzecz zagranicznego dłużnika, na sfinansowanie projektu eksportowego realizowanego przez polskiego przedsiębiorcę.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Adresatem ubezpieczenia są banki i instytucje finansujące kontrakty eksportowe realizowane przez polskie przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści dla przedsiębiorcy daje ubezpieczenie Kredytu dla Nabywcy?

Ubezpieczenie oferowane instytucjom finansowym ułatwia polskim eksporterom realizację kontraktu eksportowego:

Ubezpieczenie wspomaga również importerów:

Ubezpieczenie może być realizowane w formule:

Poniższe schematy przedstawiają sposób funkcjonowania zabezpieczenia w /w przypadkach.

KUKE
KUKE

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Koszt ubezpieczenia należności przysługujących w ramach:

jest określany na podstawie stawki ubezpieczeniowej.

Stawka określana jest procentowo, a jej wysokość zależy od:

Stawka ubezpieczeniowa jest zharmonizowana z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD. Obliczana jest wg stawki procentowej od wysokości sumy ubezpieczenia i płatna jednorazowo z góry.

Bezpieczne Inwestycje

gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą

Ekspansja przedsiębiorstwa na zagraniczne rynki zbytu może przybrać formę inwestycji bezpośrednich. Nabycie firmy, rozpoczęcie produkcji za granicą, czy otwarcie firmy dystrybucyjnej jest często spotykanym sposobem na zdobycie nowego rynku i znaczące zwiększenie sprzedaży. Ryzykiem, które może się wtedy pojawić, jest np. wywłaszczenie, uniemożliwienie transferu środków czy ogłoszenie moratorium płatniczego. Straty przedsiębiorcy wywołane tego typu zdarzeniami politycznymi mogą być objęte ubezpieczeniem gwarantowanym przez Skarb Państwa.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Bezpieczne Inwestycje kierowane są do przedsiębiorców krajowych, czyli mających miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedzibę (osoby prawne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, planujących inwestycje bezpośrednie za granicą.

Co może być inwestycją bezpośrednią?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

Jakie korzyści oferują Bezpieczne Inwestycje?

Bezpieczne Inwestycje to:

Ile kosztuje ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich?

Przy złożeniu wniosku o ubezpieczenie przedsiębiorca wnosi opłatę za jego rozpatrzenie, która wynosi 1 promil od wartości planowanej inwestycji zgłoszonej do ubezpieczenia, lecz nie mniej, niż równowartość 500 PLN i nie więcej niż 2.000 PLN.

Wysokość procentowej stawki za ubezpieczenie bezpośrednich inwestycji za granicą zależy od:

Stawki za ubezpieczenie mieszczą się w przedziale od 0,1% do 1,2%. Składkę za ubezpieczenie nalicza się corocznie od wartości inwestycji określonej w danym, rocznym okresie ubezpieczenia.

Gwarancje kontraktowe

Gwarancje ubezpieczeniowe (wadialne, zapłaty zaliczki, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek) ułatwiają, a często wręcz stanowią warunek zawarcia kontraktu z kontrahentem, podnosząc tym samym wiarygodność przedsiębiorcy i zwalniając go z angażowania własnych środków finansowych.

KUKE

Kto może skorzystać z gwarancji kontraktowych?

Gwarancje adresowane są do wszystkich polskich przedsiębiorców, którzy biorą udział w przetargach i realizują kontrakty na dostawę towarów lub usług zarówno w kraju, jak i za granicą. W przypadku transakcji z krajami o podwyższonym ryzyku politycznym lub kontraktów o dużej wartości są one objęte wsparciem Skarbu Państwa.

Jakie korzyści oferują gwarancje kontraktowe? Gwarancje kontraktowe zabezpieczają transakcje na różnych etapach ich realizacji, a niejednokrotnie są warunkiem zawarcia kontraktu. Kontraktowe gwarancje ubezpieczeniowe:

Ile kosztuje gwarancja?

We współpracy z wykonawcą kontraktu opracowywana jest jednostkowa oferta, dopasowana do potrzeb i możliwości jego firmy. Wysokość składki kalkulowana jest indywidualnie i zależy od wybranego produktu, zdolności kredytowej firmy, jej doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności oraz rodzaju i terminu obowiązywania gwarancji. Stawki oscylują między 1% a 4% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

UŁATWIENIE FINANSOWANIA

Zdobycie kontraktu eksportowego to dla wielu przedsiębiorstw sposób na rozwój i poszerzanie rynków zbytu. Realizacja takich kontraktów wymaga ich sfinansowana środkami własnymi lub funduszami
z zewnętrznych źródeł.

Cesja z polisy

Ubezpieczenie należności w KUKE może pomóc w uzyskaniu finansowania w formie kredytu bankowego lub faktoringu. Cesja z polisy ubezpieczeniowej może stanowić dla instytucji finansującej dodatkowe zabezpieczenie, co dla banku, w procesie oceny ryzyka, jest niezwykle istotne.

Program Finansowe Wspieranie Eksportu

KUKE uczestnicząc w rządowym programie Finansowe Wspieranie Eksportu, wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje wiele instrumentów wspomagających pozyskiwanie nakładów na rozwój ekspansji polskich przedsiębiorstw za granicą.

W ramach programu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną ubezpieczeniową KUKE,
która ubezpiecza je od ryzyka politycznego i handlowego.

Program zakłada następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

finansowanie średnio- i długoterminowe (okres kredytowania powyżej 2 lat):

finansowanie krótkoterminowe:

Produkty w zakresie finansowania krótkoterminowego są stosowane dla akredytyw otwartych przez banki w krajach innych niż kraje Unii Europejskiej, Australia, Kanada, Islandia, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone.

Gwarancje ubezpieczeniowe dotyczące spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe

KUKE oferuje gwarancje ubezpieczeniowe dotyczące spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe. Gwarancje te ułatwiają dostęp do kredytów na produkcję eksportową, służących sfinansowaniu produkcji eksportowej poprzez zakup niezbędnych dla realizacji kontraktu dóbr i usług albo na odtworzenie, powiększenie i modernizację majątku trwałego przedsiębiorstwa na potrzeby wykonania kontraktu eksportowego.

Gwarancje przenoszą na ubezpieczyciela ryzyko spłaty takiego kredytu przez eksportera, poprzez zobowiązanie o charakterze gwarancyjnym. Gwarancje przejmują ryzyko banku związane z udzielaniem krótkoterminowych kredytów eksportowych, czyli kredytów z okresem spłaty do dwóch lat (licząc okres wypłat i okres spłaty kredytu).

Warunki gwarancji:

Uzyskanie gwarancji jest możliwe w przypadku:

Schemat udzielenia gwarancji na spłatę krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe.

KUKE

W JAKI SPOSÓB UBEZPIECZYĆ SIĘ LUB UZYSKAĆ GWARANCJĘ ?

Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia lub udzielenia gwarancji jest prosta. Należy ją rozpocząć od wypełnienia odpowiedniego wniosku dostępnego na stronach www.kuke.com.pl

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia wniosku, prosimy o kontakt z zespołem handlowym Korporacji. Dane kontaktowe do naszych sześciu biur terenowych - w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu - są dostępne na stronie internetowej www.kuke.com.pl/Kontakt

Na podstawie otrzymanego wniosku o ubezpieczenie/zlecenia gwarancji KUKE dokonuje oceny ryzyka oraz przedstawia decyzję odnośnie możliwości i warunków ubezpieczenia lub wystawienia gwarancji. Złożenie wniosku o ubezpieczenie nie zobowiązuje klienta do zawarcia umowy ubezpieczenia.

KUKE S.A., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
tel.+48 22 35 68 300, e-mail: kontakt@kuke.com.pl , www.kuke.com.pl

Uwaga: Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. 01.07.2014r.

SŁOWNIK POJĘĆ

Limit kredytowy maksymalne saldo należności (maksymalna wartość otwartych czyli niezapłaconych faktur) przysługujących dostawcy od danego odbiorcy, objętych ochroną ubezpieczeniową

Polskie towary i usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 06.08.2001r. produkty lub usługi uznaje się za polskie (krajowe), jeżeli maksymalny udział składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym nie przekracza 50%;
wyjątki: eksport wyrobów farmaceutycznych czy samolotów rolniczych i sportowych – udział składników pochodzenia zagranicznego może wynieść 60%, w przypadku systemów komputerowych i wyrobów przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego – 80%, a w przypadku usług budowlanych nawet 90%;

wszystkie ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa wymagają spełnienia wymogu polskości produktów i usług

Ryzyko kredytu ryzyko nieotrzymania przez przedsiębiorcę zapłaty za dostarczone towary lub zrealizowane usługi

Ryzyko produkcji ryzyko strat, na które narażony jest eksporter przed wysyłką towaru za granicę

Ryzyko handlowe do zdarzeń wywołujących szkodę określonych jako ryzyko handlowe zalicza się:

Ryzyko polityczne do zdarzeń wywołujących szkodę określonych jako ryzyko polityczne zalicza się:

Siła wyższa wybuch poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działań wojennych, powstania, rewolucji, zamieszek, przewlekłych masowych strajków, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódź, gwałtowny przypływ morski, pożary o rozmiarach katastrofalnych, awarię nuklearną, w tym również jej skutki ryzyko obejmujące zdarzenia natury handlowej, politycznej oraz wynikające ze zjawisk siły wyższej.KUKE

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas