Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     Procedura dopuszczenia do obrotu

Od dnia akcesji Polska w sposób bezpośredni stosuje postanowienia wspólnotowego prawa celnego, w tym przede wszystkim:

Konstrukcja przepisów wspólnotowych aktów prawnych, w tym Wspólnotowego Kodeksu Celnego, pozwala także państwom członkowskim, których systemy prawne charakteryzują się odmiennymi rozwiązaniami, w pewnych zakresach wprowadzać dodatkowe regulacje krajowe. Na gruncie polskiego ustawodawstwa takim uzupełnieniem w zakresie zgłoszeń celnych jest przede wszystkim: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 z późn. zm.)

Dopuszczenie do obrotu nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego. Wymaga ono zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przewozie towarów, jak również zastosowania opłat prawnie należnych.

Zgłoszenie celne towarów należy dokonać na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD), zgodnie z załącznikiem nr 37 i 38 do Rozporządzenia Wykonawczego nr 2454/93 w brzmieniu określonym w załączniku IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003.

Na dokumencie SAD powinny być wypełnione następujące pola:

1(pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 8, 12, 14, 15a, 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 20, 21 ( tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 ( tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 i 54.

Szczegółowy opis wypełniania poszczególnych pól formularza SAD zawiera "Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD".

Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu, poza dokumentami, należy dołączyć:

Faktura dołączana do zgłoszenia celnego powinna zawierać w szczególności:

  1. nazwę i adres kontrahenta,
  2. nazwę i adres nabywcy,
  3. numer,
  4. miejsce i datę wystawienia,
  5. rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej, w walucie polskiej albo walucie obcej niebędącej walutą wymienialną,
  6. warunki dostawy (wg. INCOTERMS 2000),
  7. inne dane, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

Towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej mogą być zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu jako jedna pozycja towarowa - zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym przywozowym i podatkowym, jeżeli:Ministerstwo Finansów

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas