Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportCło
     Systemy informatyczne

CELINA

System CELINA wspomaga pracę organów celnych nie tylko w zakresie obsługi zgłoszeń celnych. Od 1 maja 2004 r. jego funkcjonalność została rozszerzona. Oprócz obsługi zgłoszeń celnych jest on również wykorzystywany m.in. do rejestrowania i przetwarzania danych pochodzących z przekazywanych organom celnym elektronicznych deklaracji INTRASTAT, tj. deklaracji statystycznych dotyczących obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty.

W odróżnieniu od pozostałych systemów CELINA nie jest systemem "sprzężonym" z systemami Unii Europejskiej. Służy on do ułatwienia i przyspieszenia obsługi zgłoszeń celnych.

System CELINA działa we wszystkich placówkach celnych (urzędach i oddziałach celnych).

Komunikacja z podmiotami (zgłaszającymi) zapewniona jest poprzez strony webowe CELINA WEB-CEL (dla procedur standartowych) i CELINA OPUS (dla procedur uproszczonych), tworzące tzw. Wrota Celne (customs gateway). Ponadto, istnieje możliwość korzystania przez podmioty z poczty elektronicznej lub dyskietki/płyty CD a także możliwość złożenia zgłoszenia w formie dokumentu papierowego, z którego dane są wprowadzane do systemu CELINA przez funkcjonariusza celnego.

Adresy stron internetowych Polskiej Administracji Celnej, przy użyciu których można dokonywać elektronicznych zgłoszeń celnych:

 1. w procedurze standardowej
  https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/AppCel/index.jsp
 2. w procedurach uproszczonych
  https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/Celina/index.jsp

NCTS

System NCTS stanowi elektroniczne odzwierciedlenie operacji tranzytowej realizowanej zgodnie z przepisami wspólnego i wspólnotowego tranzytu. Umożliwia on wymianę informacji o operacji tranzytowej w czasie rzeczywistym za pomocą elektronicznych komunikatów, eliminując tym samym dotychczasowy czasochłonny sposób przekazywania danych w formie dokumentów papierowych. Komunikaty wymieniane sa pomiędzy urzędami celnymi w obszarze międzynarodowym (common domain), w obszarze krajowym (national domain), gdzie informacje o operacjach dostępne są z poziomu wszystkich urzędów celnych, a także pomiędzy urzędami celnymi a podmiotami realizującymi operacje tranzytowe w systemie NCTS (external domain). Operacja tranzytowa jest od początku, tj. od momentu złożenia zgłoszenia celnego, do końca, tj. do zamknięcia operacji tranzytowej, przetwarzana przez system i może być monitorowana na każdym etapie realizacji procedury, tj. w urzędzie wyjścia, tranzytowym, przeznaczenia oraz poszukiwań i poboru nalezności. Informacje o wprowadzonych do NCTS danych można uzyskać na każdym etapie realizacji operacji WPT, poprzez wyświetlenie zgłoszenia po wprowadzeniu numeru ewidencyjnego operacji tranzytowej, czyli numeru MRN (ang. Movement Reference Number).

ISZTAR

System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR jest systemem referencyjnym w pełni kompatybilnym z systemem TARIC, dostarczającym aktualne dane taryfowe dla Systemu Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA.

Zakres danych obejmuje:

Baza danych systemu jest na bieżąco aktualizowana danymi pochodzącymi z systemu TARIC zarządzanego przez DG TAXUD w Brukseli oraz danymi krajowymi w zakresie podatków i ograniczeń krajowych.

Powyższe dane rozszerzone o:

są dostępne w przeglądarce taryfowej systemu do celów informacyjnych.

Ograniczenia i środki pozataryfowe krajowe będą sukcesywnie integrowane z systemem TARIC w bazie danych systemu ISZTAR.

Adresy przeglądarki taryfowej:

 1. internetowy dla wszystkich zainteresowanych
  http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL
 2. intranetowy dla MF i administracji celnej
  http://isztar2.mofnet.gov.pl:7080/taryfa/web/main_PL

TQS

System Zarządzania Kontyngentami Taryfowymi i Nadzoru Importu (Tariff Quota Management and Surveillance System), nazywany systemem TQS, jest systemem przeznaczonym do obsługi kontyngentów taryfowych i nadzoru importu.

Polska aplikacja wymieniająca dane z Komisją Europejską z DG TAXUD - system TQS’2004, złożony jest z warstwy komunikacyjnej wewnętrznej oraz z warstwy zewnętrznej.

Warstwa wewnętrzna zbiera dane z urzędów / oddziałów celnych do krajowej centralnej bazy danych przyjmującej zgłoszenia celne (CELINA), a warstwa zewnętrzna stanowi centrum krajowe, znajdujące się w Ministerstwie Finansów w Departamencie Ceł, który przekazuje dane do DG TAXUD i skąd otrzymuje dokonane przydziały.

Krajowa aplikacja obsługi kontyngentów TQS’2004 została przetestowana, zarówno w zakresie wymiany danych z krajową centralną bazą, jak i wymiany danych z DG TAXUD za pośrednictwem Euro-bramki CCN/CSI i jest gotowa do obsługi kontyngentów taryfowych w procedurze FCFS.

EBTI

System Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej (European Binding Tariff Information System), obecna wersja systemu EBTI-3, zarządzany i utrzymywany przez Komisję Europejską, pozwala krajowym centrom administracji celnej na przesyłanie do DG TAXUD przyjętych wniosków o wydanie wiążącej informacji taryfowej oraz wiążących informacji taryfowych wydanych przez kraje członkowskie. Zawiera on bazę danych wszystkich przyjętych wniosków i wszystkich wydanych wiążących informacji taryfowych we Wspólnocie. DG TAXUD rekomenduje, aby te kraje, które nie posiadają jeszcze własnej aplikacji, wykorzystywały przeglądarkę internetową. Polska administracja celna podjęła decyzję o budowie po stronie krajowej aplikacji obsługującej cały proces obsługi WIT i komunikacji z DG TAXUD - system EBTI-PL. Aplikacja została wykonana przez Wydział Informatyki z Izby Celnej w Rzepinie.

SEED

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) w art. 34 ust. 5 nałożyła na Ministra Finansów obowiązek prowadzenia komputerowej bazy danych zawierającej wykaz podatników prowadzących skład podatkowy, miejsc zatwierdzonych jako skład podatkowy oraz zarejestrowanych handlowców.

Dla potrzeb rejestracji ww. podmiotów został stworzony system informatyczny obsługi rejestracji podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, tzw. system SEED (System for Exchange of Excise Data - System Wymiany Danych dot. Akcyzy).

ZEFIR

Podstawowym celem wdrożenia Systemu ZEFIR jest ujednolicenie i skomputeryzowanie procedur związanych z finansami całej administracji celnej. Tworząc system założono, iż musi on być parametryzowalny, skuteczny, możliwy do zastosowania na wszystkich poziomach struktur Służby Celnej, a także umożliwiający szybkie i bezpieczne przetwarzanie oraz przekazywanie danych. System musiał być oczywiście przygotowany i zaakceptowany do działania zgodnego z wymaganiami określonymi przez UE. Wśród wymogów funkcjonalnych systemu kluczowe znaczenie odgrywało także powiązanie Systemu ZEFIR z innymi systemami tworzonymi dla Służby Celnej.Ministerstwo Finansów

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas