Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: EksportPromocja
     2006 :: Jak MG wspiera polski eksport?

Polska

Program wsparcia polskich eksporterów w Narodowym Planie Rozwoju w latach 2004 - 2006.

  Wsparcie dla przedsiębiorstw uczestniczących w targach i wystawach za granicą.

Pomoc dotyczy targów i wystaw zawartych w wykazie na stronach Ministerstwa Gospodarki. Wysokość dofinansowania do 20.000 PLN i nie może przekroczyć 50% udokumentowanych przez uczestnika wydatków kwalifikowanych netto. Przedsiębiorca w ciągu roku może skorzystać z dofinansowania maksymalnie 5 imprez targowych.

  Wsparcie dla przedsiębiorców uczestniczących w wyjazdowych misjach gospodarczych, związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą.

Pomoc dotyczy targów i wystaw zawartych w wykazie na stronach Ministerstwa Gospodarki. Wysokość dofinansowania do 7.500 PLN i nie może przekroczyć 50% udokumentowanych wydatków kwalifikowanych netto, poniesionych przez uczestnika misji. Przedsiębiorca w ciągu roku może skorzystać z dofinansowania maksymalnie 5 wyjazdowych misjach gospodarczych.

  Dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego w zakresie eksportu.

Branżowe projekty promocyjne to m. in. pokazy, degustacje, wystawy, demonstracje, spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty realizowane w kraju i za granicą, mające na celu promocję produktów i usług, bądź nawiązanie kontaktów handlowych, które zaowocują zwiększeniem eksportu. Grupa musi liczyć co najmniej pięciu przedsiębiorców. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu nie może przekroczyć 50.000 PLN. Górny pułap dla poszczególnych przedsiębiorców wynosi 7.500 PLN.

  Dofinansowanie kosztów realizacji niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu.

Rozporządzenie przewiduje dofinansowywanie m.in. konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń poświęconych problematyce gospodarczej promocji polskiej gospodarki i eksportu, organizowanych przede wszystkim przez organizacje samorządu gospodarczego, we współpracy z samorządem terytorialnym i partnerami z zagranicy. Udzielana pomoc nie może przekroczyć 50% kosztów związanych z przedsięwzięciem.

  Dofinansowanie koszów realizacji przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport.

W ramach tej grupy dofinansowywane są koszty wydawania katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych. Wspierane są wydawnictwa o charakterze zbiorowym, a nie publikacje materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy. Dofinansowanie obejmuje do 50% takich kosztów jak: koszty papieru, druku, składu, tłoczenia płyt oraz naświetlania.

  Dofinansowanie kosztów udziału w szkoleniach o tematyce handlu zagranicznego.

Szkoleniami objętymi pomocą są kursy (min. 6 godzin lekcyjnych), studium handlu zagranicznego (odpowiednio min. 95 godzin lekcyjnych) oraz studia podyplomowe handlu zagranicznego (odpowiednio min. 220 godzin lekcyjnych i maksymalnie 40 osób). Wielkość pomocy przypadająca na jednego uczestnika szkolenia wynosi 50% kosztów netto szkolenia, jednak nie więcej niż: 1.000 PLN w przypadku kursu, 2.000 PLN w przypadku studium i 4.000 PLN w przypadku studiów podyplomowych. Natomiast roczny limit wsparcia finansowego jaki może być udzielony jednemu przedsiębiorcy wynosi 12.000 PLN.

  Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

Pomoc będzie udzielana małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie części kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów zgodności wyrobu, świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, a także kosztów przedłużenia ich ważności. Pomoc nie obejmuje certyfikatów wymaganych na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Refundowanie obejmuje koszty usług doradczych, przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej, transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysłanych do badań certyfikacji, na przeprowadzanie badań certyfikacyjnych, a także wystawianie certyfikatu. Wielkość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Natomiast roczny limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi 50.000 PLN.

  Projekty Domów Polskich

Konsorcjum eksportowe (grupa co najmniej 5 przedsiębiorców) może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów przeprowadzenia pogłębionego badania wybranego rynku zagranicznego oraz opracowania planu działań eksportowych na tym rynku, a także o dofinansowanie prowadzonej tam działalności promocyjnej.

  Kredyty rządowe

W ramach takich kredytów możliwe jest finansowanie kontraktów na dostawy z Polski, do krajów, w głównej mierze rozwijających się, maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Polsce, jak również usług.

  Poręczenia i gwarancje

Poręczenia lub gwarancje mogą być udzielone w imieniu Skarbu Państwa pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających m.in. rozwój eksportu dóbr i usług. Jednym z podmiotów upoważnionych ustawą do udzielania poręczeń i gwarancji jest - prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (KFPK).

  Ubezpieczenie kredytów

Program DOKE jest systemem polegającym na udzielaniu z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego - administratora Programu, dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałej stopie procentowej, udzielanych przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe instytucje finansowe.

  WEH

Główne formy działalności promocyjnej naszych wydziałów ekonomiczno-handlowych, na które mogą liczyć polscy przedsiębiorcy, to:

  1. Organizowanie stoisk informacyjnych
  2. Organizowanie seminariów i konferencji
  3. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych
  4. Inicjowanie i współorganizowanie misji gospodarczych z i do Polski.


Ministerstwo Gospodarki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas