Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentJakość, certyfikaty
     Dotacja na uzyskanie certyfikatu wyrobu

Polska Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej mając na celu pobudzenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw z sektora małych i średnich, oferuje program dotacji dla przedsiębiorców na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu, wymaganego na rynkach zagranicznych. Oferowana w ramach Programu pomoc polega na dofinansowaniu:

Uwzględniona w Programie pomoc na dofinansowanie kosztów usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu wyrobu obejmuje działania firmy doradczej w zakresie określonym poniżej:

 1. Opracowanie programu uzyskania certyfikatu w tym:
  • przygotowanie harmonogramu działań,
  • określenie wielkości wymaganych środków finansowych,
  • pomoc w wyborze najwłaściwszej jednostki certyfikującej.
 2. Analiza wymagań dyrektyw, którym dany wyrób podlega, analiza ryzyka dla danego wyrobu, analiza zgodności wyrobu z dyrektywami, przygotowanie do procesu oceny zgodności czy opracowanie dokumentacji technicznej.
 3. Ekspertyzy niezbędne do sprawdzenia zgodności wyrobu z odpowiednimi normami lub dyrektywami.
 4. Przygotowanie dokumentacji.
 5. Koszt niezbędnych szkoleń i innych działań przygotowujących przedsiębiorstwo do uzyskania certyfikatu.
 6. Koszt usługi zastępstwa w certyfikowaniu i zarządzaniu programem.

Przewidziana w Programie certyfikacja polega na:

Ze wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.1178 z późn. zm.) i dotyczy ono towarów i usług krajowych.

Oferowana wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów czynności prowadzących do:

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o ustawę budżetową na dany rok określa roczny limit dofinansowania jednego przedsiębiorcy w ramach Programu. W roku 2003 limit ten ustalony został na poziomie 50.000 złotych.

W procesie realizacji Programu zakłada się współpracę z wydziałami ekonomiczno-handlowymi ambasad RP, których rola polega w szczególności na ocenie znaczenia zasadności uzyskania określonych certyfikatów przy wprowadzaniu towarów na dany rynek zagraniczny oraz weryfikacji wysokości faktur kosztowych przedstawionych do dofinansowania przez przedsiębiorcę.

Program dotacji dla przedsiębiorców na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu

Część I
Podstawa prawna udzielania dotacji przewidzianej w Programie

 1. Na podstawie dokumentów rządowych:
  1) "Ocena sytuacji i propozycje działań dla polepszenia sytuacji w handlu zagranicznym", przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 4 sierpnia 1999 r.,
  2) "Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 - 2006 r.", przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 4 lutego 2003 r. minister właściwy do spraw gospodarki, zwany dalej "Ministrem", zdecydował o rozszerzeniu instrumentów wsparcia przedsiębiorstw z sektora MSP o udzielenie pomocy w formie dotacji celowej tytułem:
  • dofinansowania do 50% kosztów usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych,
  • dofinansowania do 50% ponoszonych przez przedsiębiorców kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.
 2. Program obejmuje małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) i ma zastosowanie do towarów i usług krajowych.
 3. Program dotacji na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych, zwany dalej "Programem", będzie realizowany w latach 2003-2006 na podstawie odpowiedniej ustawy budżetowej oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1117).
 4. Minister może dokonać zmian w Programie dofinansowania w zakresie postanowień, o których mowa w części IV pkt 5 i 15, w kolejnych latach stosownie do możliwości budżetowych.
 5. Roczny limit dofinansowania jednego przedsiębiorcy w ramach Programu określa Minister.
 6. Po dokonaniu okresowej oceny realizacji Programu dotacji Minister może dokonać zmian w Programie, mających na celu usprawnienie jego funkcjonowania, które nie będą naruszały warunków udzielania pomocy publicznej.

Część II
Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorca ma prawo, z zachowaniem pozostałych postanowień Programu, do składania dowolnej ilości wniosków w danym roku budżetowym do wyczerpania limitu, o którym mowa w części I pkt 5 niniejszego Programu.
 2. Dofinansowanie udzielane jest po zaakceptowaniu wniosku przedsiębiorcy o udzielenie dotacji, sporządzonego i złożonego zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie.
 3. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie certyfikatów uzyskanych po dacie złożenia wniosku.
 4. Dofinansowaniu podlegają koszty poniesione w roku budżetowym określonym datą złożonego wniosku.

Część III
Zakres Programu

 1. Program dotacji obejmuje dofinansowanie kosztów związanych z certyfikacją wyrobów, o której mowa w pkt 2.
 2. Przez certyfikację wyrobów należy rozumieć:
  1) uzyskiwanie certyfikatów zgodności z wymaganiami określonymi w normach:
  • danego (narodowego) rynku zagranicznego,
  • Jednolitego Rynku Unii Europejskiej (np. znak CE),
  • międzynarodowych, z wyłączeniem certyfikatów z zakresu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.
  2) uzyskiwanie świadectw/atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, takich jak np.: świadectwa weterynaryjne, atesty higieniczne.
 3. Dotacji podlega cześć kosztów prowadzących do: 1) uzyskania certyfikatu lub 2) przedłużenia jego ważności.

Część IV
Warunki udzielenia dotacji (dofinansowania)

 1. Środki na dotację są środkami publicznymi i pochodzą z budżetu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, zwanego dalej "Ministerstwem".
 2. Warunkiem uzyskania dotacji jest:
  1) brak zaległości z tytułu składek ZUS oraz z tytułu zobowiązań podatkowych, 2) złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu zwanego dalej "wnioskiem", w Departamencie Promocji Gospodarczej,
  3) najwłaściwszy, w opinii wnioskodawcy, wybór podanej we wniosku firmy doradczej i jednostki certyfikującej lub rejestrującej,
  4) podpisanie umowy, o której mowa w pkt 8,
  5) uzyskanie certyfikatu wyrobu,
  6) rozliczenie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu.
 3. Do wniosku dołącza się harmonogram czynności prowadzących do uzyskania certyfikatu wyrobu oraz kalkulację związanych z tym kosztów.
 4. Wstępna weryfikacja wniosków odbywa się w Departamencie Promocji Gospodarczej. Departament Promocji Gospodarczej może zwracać się do wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad RP o dokonanie oceny znaczenia i zasadności uzyskania określonych certyfikatów wyrobów za granicą przy wprowadzaniu towarów na dany rynek zagraniczny oraz wysokości faktur kosztowych przedstawionych do dofinansowania przez przedsiębiorcę.
 5. Decyzję o zaakceptowaniu wniosku i udzieleniu dotacji na dofinansowanie kosztów uzyskania przez przedsiębiorcę certyfikatu wyrobu podejmuje Minister w oparciu o ocenę wniosku, przeprowadzoną w Departamencie Promocji Gospodarczej. Ocena DPG dokonywana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz zatwierdzonych przez Ministra na dany rok kryteriów oceny. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zatwierdza Minister i są one ostateczne.
 6. Wzór wniosku oraz wykaz dokumentów dołączanych do wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
 7. Wniosek, który nie spełnia wymagań określonych w Programie, zostanie rozpatrzony negatywnie.
 8. Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne i uzyskał akceptację, Minister oraz wnioskodawca podpisują umowę, która określa w szczególności:
  1) maksymalną wysokość dotacji,
  2) przedmiot dofinansowania.
 9. Umowy są podpisywane do momentu wyczerpania środków publicznych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację Programu.
 10. Przedsiębiorca przesyła do Departamentu Promocji Gospodarczej rozliczenie w ciągu 30 dni od daty uzyskania certyfikatu, nie później jednak niż do dnia 30 listopada bieżącego roku budżetowego (decyduje data wpływu do Ministerstwa).
 11. Do rozliczenia przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć poświadczone (na wszystkich stronach) "za zgodność z oryginałem" przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną tj. prezesa, dyrektora, głównego księgowego, radcę prawnego, kopie następujących dokumentów potwierdzających uzyskanie certyfikatu wyrobu:
  1) certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub odpowiednio kopię świadectwa wystawionego przez uprawnioną jednostkę/organ,
  2) faktury,
  3) dowody dokonania płatności z tytułu tych faktur, takie jak przelewy bankowe, pokwitowania.
 12. Wzór rozliczenia oraz wykaz dokumentów dołączanych do rozliczenia określa załącznik nr 2 do Programu.
 13. Jeżeli rozliczenie nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Programie, jest zwracane przedsiębiorcy w celu poprawienia lub uzupełnienia, z zastrzeżeniem dotrzymania podanego w pkt 10 terminu 30 listopada bieżącego roku budżetowego. Skutkiem niedotrzymania powyższego terminu jest utrata prawa do uzyskania dofinansowania.
 14. Kwota dotacji przekazywana przedsiębiorcy zgodnie z pkt 17, jest ustalana na podstawie rozliczenia.
 15. Kwota dotacji wynosi do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu(ów) wyrobu, jednak nie więcej niż 50.000 PLN na jednego przedsiębiorcę w danym roku budżetowym.
 16. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc publiczną na finansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu z innych źródeł w wysokości nie przekraczającej 50% poniesionych kosztów, kwotę dotacji pomniejsza się o kwotę tej pomocy.
 17. Ministerstwo dokonuje płatności na rzecz przedsiębiorcy w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia otrzymania od przedsiębiorcy zgodnego z Programem rozliczenia.
 18. Warunkiem dokonania płatności jest zawarcie umowy, o której mowa w pkt 8 i złożenie w Ministerstwie rozliczenia w terminie podanym w pkt. 10 i 13, w tym samym roku budżetowym.
 19. Przedsiębiorca jest obowiązany archiwizować dokumenty związane z uzyskaniem certyfikatu wyrobu przez okres co najmniej 3 lat od końca roku, w którym uzyskał certyfikat wyrobu.
 20. Przedsiębiorca zobowiązuje się na każde żądanie przedstawiciela Ministra, przez okres trzech lat od końca roku, w którym uzyskał certyfikat wyrobu, udzielać wszelkich informacji oraz udostępniać wszelkie dokumenty związane z uzyskaniem certyfikatu.

Część V
Postanowienia końcowe

 1. Załączniki stanowią integralną część Programu.
 2. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych składanych w związku z Programem.
 3. Spory wynikające z niniejszego Programu lub powstałe w związku z jego realizacją rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Ministra.

Krajowy rejestr podmiotów posiadających certyfikowane systemy zarządzania

Departament Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa, uruchomił internetowy krajowy rejestr podmiotów posiadających certyfikowane systemy zarządzania oraz rejestr jednostek certyfikujących (cert.mg.gov.pl)

Rejestr podmiotów zawiera tylko te dane o certyfikatach, które pozyskano od jednostek certyfikujących. Nie są to jednak kompletne dane. Dlatego też zwracamy się z prośbą, do podmiotów posiadających certyfikowane systemy zarządzania, o przekazywanie wniosków i o uzupełnienie bazy danych Rejestru Wnioski prosimy przesyłać na adres CISG MGPiPS : 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4a

Programu jest realizowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowane przez Departament Promocji Gospodarczej,
00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5,
tel. (0-22) 693-52-15, 628-39-88, 693-47-05,
fax. (0-22) 693-40-24,
e-mail: dpg@mg.gov.plPowrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas