Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaInnowacyjność
     Parki i Inkubatory Naukowo -Technologiczne

Polska

Od 2003 roku PARP jest zaangażowana w budowę i rozwój krajowych parków i inkubatorów technologicznych. Do końca ubiegłego roku celem działań Agencji było sfinansowanie opracowania biznesplanów, studiów wykonalności oraz raportów oddziaływania na środowisko. Dokumenty te pozwalały nowym inicjatywom parkowym zabiegać o środki finansowe na budowę ich przyszłej infrastruktury. Działające już parki i inkubatory technologiczne uzyskały wsparcie w zakresie promocji własnej lub opracowania dokumentacji technicznej związanej z dalszą rozbudową istniejącej infrastruktury. Łącznie PARP sfinansowała 36 takich projektów.

Natomiast dzięki środkom finansowym pochodzącym z funduszy strukturalnych w ramach Działania 1.3 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw powstające parki i inkubatory mogą sfinansować najbardziej kosztowny etap, jakim jest budowa obiektu oraz uzyskać wsparcie na doradztwo. Wnioski należy składać do Agencji Rozwoju Przemysłu.

W 2005 roku PARP przewiduje udzielenie wsparcia tym instytucjom poprzez opracowanie analizy potencjału parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych. Pozwoli to na zobrazowanie aktualnego stanu rozwoju i potrzeb tych instytucji. Zakresem drugiego rodzaju wsparcia jest przeprowadzenie kampanii poświęconej zarówno promocji idei instytucji proinnowacyjnych, jak i kampanii promocyjnej przypisanej do wyróżnionych grup parków i inkubatorów technologicznych.

Celem tych działań będzie poszerzenie i popularyzacja wiedzy wśród otoczenia biznesowego o korzyściach płynących z funkcjonowania tego typu instytucji, jak i promocja oferty potencjału poszczególnych krajowych parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Informacje skierowane do wybranych adresatów posłużą popularyzacji ich oferty w środowisku przedsiębiorców, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, inwestorów oraz zostaną umieszczone na ogólnie dostępnym portalu internetowym PARP poświęconym innowacji, pod adresem www.pi.gov.pl.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że działania promocyjne na rzecz parków są niezbędnym komponentem ich funkcjonowania. Należy dotrzeć do lokalnej administracji i biznesu z informacją o działalności parków i profitach, jakie płyną z korzystania z ich usług. Po drugie, istotna jest promocja potencjału samych parków i inkubatorów technologicznych. Jednak nie należy zapominać, iż siła parków bierze się z siły ich lokatorów, czyli firm, które prowadzą tam swoją działalność.

Misją PARP jest między innymi tworzenie sieci ośrodków działających w zakresie dostawców nowoczesnej technologii, połączonych w Krajową Sieć Innowacji. Obecnie akredytację PARP w tym zakresie uzyskało 19 takich ośrodków na terenie kraju. Dążymy do stworzenia programu ułatwiającego osobom fizycznym z pomysłem innowacyjnym rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie parku lub innego ośrodka innowacyjnego, czyli tzw. firmom spin-off czy start-up.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi również doradztwo na rzecz jednostek zarządzających parkami i inkubatorami technologicznymi oraz jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych utworzeniem tego typu instytucji. Wspierane są działania ułatwiające wymianę informacji oraz doświadczeń pomiędzy ośrodkami, zarówno tymi już działającymi, jak i nowo tworzonymi, a także kolejne podmioty zachęcane są do nawiązania współpracy lub tworzenia podobnych instytucji.

Na dzisiaj oddolne inicjatywy tworzenia parków czy inkubatorów mają generalnie poparcie władz lokalnych, ale także pomoc merytoryczną PARP i coraz szerszy dostęp do środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Należy więc z uzasadnionym optymizmem postrzegać przyszłość tych instytucji.PARP

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas