Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaInnowacyjność
     Europejskie programy działalności innowacyjnej

Polska

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) został utworzony w 1990 r. jako jednostka badawczo - rozwojowa nadzorowana przez Komitet Badań Naukowych, obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Ośrodek posiada zbiory, które mogą być wykorzystane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk. Realizowane w OPI prace związane są z dostosowaniem norm obowiązujących w kraju, w zakresie informacji naukowej, do norm i standardów Unii Europejskiej.

Projekty Europejskie

  Projekt Ris Mazovia

O projekcie

1 czerwca 2005 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. Regionalna Strategia Innowacji i Rozwoju dla Mazowsza – RIS MAZOVIA. Jest to projekt szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum złożone z partnerów reprezentujących region i partnerów zagranicznych pełniących rolę ekspertów i mentorów RSI.

Programy Unii Europejskiej dotyczące regionalnych strategii innowacji (RITTS – Regional Innovation and Technology Transfer Strategies and Infrastructure, RIS – Regional Innovation Strategy) są instrumentem wspierania regionów UE już od początku lat dziewięćdziesiątych i są wymogiem prawidłowego funkcjonowania na jednolitym rynku Unii. Rozwój gospodarek regionów w dużym stopniu zależy od osiągnięcia dostatecznego poziomu w dziedzinie innowacyjności, rozumianej jako zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Regionalne Strategie Innowacji funkcjonują w ponad 150 regionach Europy i stanowią podstawę do wykorzystania środków z Funduszów Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Strategie te wspomagają władze regionalne w budowania trwałych struktur na rzecz rozwoju innowacyjnego regionu jak:

oraz przyczyniają się do wskazania priorytetowych kierunków rozwoju. Powinny określać kierunki polityki innowacyjnej i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadania Regionalnej Strategii Innowacji

Zadaniem Regionalnej Strategii Innowacji jest stworzenie trwałych powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, przemysłem, samorządem regionu i administracją rządową w celu budowania wzrostu gospodarczego regionu, a w szczególności podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań i innowacji.

Uczestnicy projektu. Konsorcjum RIS MAZOVIA tworzą:

partnerzy regionu mazowieckiego:

partner z włoski:
META Group (Umbria)

partner niemiecki:
Agencja Rozwoju Regionalnego Brandenburgii (ZAB)

W konsorcjum RIS MAZOVIA Urząd Marszałkowski pełni rolę koordynatora.

Cel projektu

Celem nadrzędnym projektu jest identyfikacja potrzeb i barier związanych z podnoszeniem poziomu innowacyjności województwa mazowieckiego, przy wykorzystaniu istniejących elementów infrastruktury i wiedzy, oraz przy społecznej akceptacji i budowaniu świadomości innowacyjnej wśród beneficjentów projektu, do których w pierwszym rzędzie zaliczane są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Realizacja projektu

Projekt realizowany jest w trzech etapach:

Etap Idefinicje, organizacja, informacja (zdefiniowanie i wypracowanie metodologii, powołanie i organizacja struktury zarządzającej, budowa konsensusu regionalnego i rozpowszechnianie informacji dotyczącej przedsięwzięcia)

Etap IIidentyfikacja potrzeb i potencjału regionu, analiza zagrożeń i możliwości (zastosowanie wybranych w I etapie sposobów i realizacja działań zgodnie z opracowaną metodologią i w ramach zorganizowanej struktury, identyfikacja potrzeb MŚP oraz potencjału regionu w zakresie innowacyjności i systemu wspierającego innowacyjność, wstępne opracowanie rozwiązań)

Etap IIIwprowadzenie przyjętych rozwiązań w projektach pilotażowych, ocena skuteczności (zastosowanie praktyczne opracowanych w II etapie rozwiązań wspomagających innowacyjność w regionie, ocena skuteczności wprowadzonych narzędzi, dyskusja nad rezultatami projektu)

Metodologia zakłada realizację projektu w okresie 32 miesięcy.

W ramach RIS MAZOVIA podejmowane są i będą różnego typu działania (spotkania, warsztaty, wyjazdy studialne, publikacje, wywiady, ankiety, praca w grupach tematycznych, spotkania plenarne i panelowe itp), które powinny prowadzić do osiągnięcia założonego celu czyli uzgodnienia na forum regionalnym i opracowania dokumentu "Regionalna Strategii Innowacji dla Mazowsza", który zostanie zaakceptowany i przyjęty przez władze samorządowe województwa, a następnie wdrażany w praktycznych działaniach na rzecz rozwoju regionu.

Kontakt

Informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Innowacyjności
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

  Innovation Relay Centres

Innovation Relay Centres (IRC) to międzynarodowa sieć transferu innowacji działająca w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Zadaniem sieci IRC jest wspieranie innowacyjności i międzynarodowej współpracy technologicznej w Europie. Usługi oferowane przez sieć IRC są skierowane przede wszystkim do zainteresowanych innowacjami małych i średnich przedsiębiorstw, ale również do dużych firm, instytutów badawczych, uniwersytetów i parków technologicznych.

Obecnie w 33 krajach działa ponad 220 organizacji skupionych w 71 IRC. Sieć obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Norwegię, Szwajcarię, Islandię, Bułgarię, Rumunię, Izrael, Turcję i Chile.

W Polsce sieć IRC tworzą 4 ośrodki: Central Poland, North-East Poland, South Poland i West Poland.

IRC Central Poland działa na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie, a partnerem regionalnym Centrum Transferu Technologii w Gdańsku.

Usługi IRC Central Poland dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm i instytucji naukowych obejmują:

- audyt technologiczny
Pomagamy ocenić i wzmocnić potencjał technologiczny oraz zdolność do adaptowania nowych technologii. Pomagamy w przygotowaniu oferty technologicznej tak, by zainteresowała potencjalnych odbiorców.

- poszukiwanie partnerów
Pomagamy znaleźć odpowiedniego zagranicznego partnera do współpracy technologicznej.

- spotkania partnerów
Organizujemy spotkania z przedstawicielami zagranicznych firm różnych branż.

- misje zagraniczne
Organizujemy spotkania grup przedsiębiorców i przedstawicieli regionalnych z różnych krajów europejskich, często przy okazji międzynarodowych targów i konferencji.

- pomoc doradczą
Doradzamy w przygotowaniu, finansowaniu i wdrażaniu nowych procesów, produktów, technologii i metod organizacji w przedsiębiorstwach.

- ocenę innowacyjności produktu lub technologii przy ubieganiu się o środki z Funduszy Strukturalnych oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych.

Więcej informacji:
o ofercie IRC Central Poland: www.irc-centralpoland.org.pl
o sieci IRC: http://www.irc.cordis.lu/

  Międzynarodowa Sieć Naukowa

"Nauka, gospodarka i samorząd terytorialny w procesie transferu technologii i działalności innowacyjnej"

Celem działania sieci jest ukazanie małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) możliwości rozwoju, związanych z wykorzystaniem otoczenia badawczo-rozwojowego i instytucji wsparcia biznesu warunkującego dostęp MSP do nowych technologii oraz wspomaganie udziału Ukrainy w projektach europejskich.

W ramach sieci prowadzone są prace studyjne nad przebiegiem procesu transferu technologii do gospodarki i rozwoju innowacyjności.

Na spotkaniach uczestników sieci podczas konferencji, seminariów i wystaw promowane są dobre praktyki w relacjach biznesowych "Nauka i Gospodarka".

Ośrodek Przetwarzania Informacji jako koordynator sieci wspomaga współpracę w zakresie komercjalizacji wyników placówek naukowo-badawczych i rozwojowych oraz wdrażanie nowych technologii we współpracy z polskimi i ukraińskimi partnerami projektu, przede wszystkim we współpracy z Lwowskim Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej oraz z Odeskim Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej.

Więcej informacji: http://msn.opi.org.pl/.

  Projekt STIM

Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie jest jedną z dwóch instytucji realizujących projekt STIM na terenie Województwa Mazowieckiego. Główną przesłanką przygotowania projektu STIM jest widoczny brak regionalnego oraz jednolitego krajowego systemu świadczenia usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu szeroko rozumianego transferu technologii i wspierania innowacyjności. Ideą projektu STIM jest właśnie budowanie uniwersalnej, dającej się poszerzyć do skali ogólnopolskiej, sieci dostępu do usług informacyjnych i doradczych. Realizacja projektu w skali województwa Mazowieckiego pozwoli na obsługę podmiotów MŚP w regionie i zarazem przyczyni się do budowy sieci krajowej.

Cele strategiczne STIM:

Realizacja projektu polega na utworzeniu regionalnego ośrodka transferu technologii oraz rozwinięciu współpracy z innymi ośrodkami w obrębie ogólnopolskiej sieci współpracujących ze sobą konsultantów świadczących określony zestaw usług, których realizacja jest wspierana działaniami informacyjnymi, wspólną promocją oraz narzędziami informatycznymi.

Mimo że projekt STIM nie jest, formalnie rzecz biorąc, projektem sieciowym, to jest on nastawiony na "sieciowość" i realizując cele regionalne przyczyni się de facto do budowy ogólnopolskiej sieci transferu technologii. Stanie się tak dzięki współpracy z innymi ośrodkami, wymiany informacji i doświadczenia oraz współużytkowania baz danych.

Projekt jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw jako odbiorców technologii, a także do jednostek naukowych i firm dostarczających nowoczesne technologie. Wielkość grupy docelowej w regionie to ok. 50.000 firm MŚP. Szacuje się, że oferta całej sieci STIM (w skali kraju) dotrze do grupy 200-210 tys. małych i średnich firm polskich, głównie z sektorów produkcyjnych.

Szczególy na stronie internetowej: www.opi.stim.org.pl

  Branżowy Punkt Kontaktowy

Branżowy Punkt Kontaktowy działa w Ośrodku Przetwarzania Informacji od kwietnia 2004 roku i realizuje zadania polegające na informowaniu oraz wspomaganiu przygotowania polskich zespołów naukowych do uczestnictwa w projektach 6 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, w sieci Krajowego Punktu Kontaktowego IPPT PAN.

Regiony, w których realizowane są inicjatywy Branżowego Punktu Kontaktowego OPI to w szczególności obszar województwa mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Usługi realizowane przez BPK:

Doradztwo i kojarzenie partnerów krajowych i zagranicznych
Klienci Branżowego Punktu Kontaktowego mogą korzystać z doradztwa m.in. w następujących dziedzinach:

BPK w OPI oferuje pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych poprzez sieć Innovation Relay Centre oraz w oparciu o zasoby zintegrowanych baz danych Ośrodka.

Informacja i promocja
W Branżowym Punkcie Kontaktowym dostępne są m.in. informacje o celach i strukturze 6 PR, o aktywności polskich placówek naukowych w kraju i na forum międzynarodowym, o osiągnięciach i wynikach badań europejskich sieci naukowych i centrów doskonałości. Branżowy Punkt Kontaktowy prowadzi również promocję polskiej nauki i techniki na terenie kraju, w krajach Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Szkolenia, konferencje, seminaria, spotkania brokerskie
Szkolenia organizowane są we współpracy z regionalnymi agencjami rozwoju, administracją lokalną i samorządami oraz z udziałem ekspertów z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

  Bank technologii i wyrobów

Bank Technologii I Wyrobów udostępnia wybrane informacje o technologiach i wyrobach gromadzonych od 1997r w celu promocji i kojarzenia. Informacje nie zawierają danych o podmiocie zgłaszającym. Planuje się kontytnuowanie działalności związanej z bankiem. Prezentowana informacja o technologii lub wyrobie obejmuje:

http://parp.opi.org.pl/PARP

OPI

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas